Giải pháp tạo việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố quy nhơn

120 24 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HOÀNG KIỀU GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HOÀNG KIỀU GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Hoàng Kiều MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TẠO VIỆC LÀM 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.1 Việc làm 1.1.2 Thiếu việc làm 1.1.3 Thất nghiệp 1.1.4 Tạo việc làm 10 1.1.5 Sự cần thiết tạo việc làm 11 1.1.6 Thu hồi đất 13 1.1.7 Đất nông nghiệp 14 1.2 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TẠO VIỆC LÀM 14 1.2.1 Về phía cung việc làm 14 1.2.2 Về phía cầu việc làm 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 21 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 21 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 22 1.3.3 Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề 24 1.3.4 Đặc điểm chung nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp 25 1.4 KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 28 1.4.1 Kinh nghiệm tạo việc làm tỉnh Hải Dương 28 1.4.2 Kinh nghiệm tạo việc làm tỉnh Bắc Ninh 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC LÀMTẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 31 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ QUY NHƠN 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 2.1.3 Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề 42 2.1.4 Đặc điểm nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn 44 2.2 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.2.1 Quá trình thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn 49 49 2.2.2 Tình hình việc làm nơng dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn 52 2.3 THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 58 2.3.1 Về phía cung việc làm 58 2.3.2 Cầu việc làm nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp 62 2.4 HẠN CHẾ TRONG TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NGUYÊN NHÂN 68 2.4.1 Hạn chế tạo việc làm cho nông dân sau thu hồi đất 2.4.2 Nguyên nhân 68 70 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ QUY NHƠN 76 3.1 CƠ SỞ ĐỂ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.1.1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 76 76 3.1.2 Dự báo nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp số hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp địa bàn thành phố 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 80 3.2.1 Nhóm giải pháp tạo việc làm phía cung việc làm 80 3.2.2 Nhóm giải pháp tạo việc làm phía cầu việc làm 84 3.2.3 Nhóm giải pháp chế, sách nơng dân bị thu hồi đất nông nghiệp 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CMKT Chuyên mơn kỹ thuật CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSXH Chính sách xã hội DN Doanh nghiệp ĐTH Đơ thị hóa GPMB Giải phóng mặt ILO Tổ chức Lao động giới TB & XH Thương binh Xã hội THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông XKLĐ Xuất lao động UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Diện tích đất xã, phường thuộc thành phố Quy Nhơn 34 Diện tích loại đất nơng nghiệp thành phố Quy Nhơn 35 2.3 Diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi từ năm 2007-2011 49 2.4 Một số dự án triển khai thực thành phố Quy Nhơn 50 Lao động chia theo nhóm tuổi phường Nhơn Bình, Bùi Thị Xuân, Ghềnh Ráng, Đống Đa 62 Tỷ lệ lao động đủ việc làm trước sau thu hồi đất nông nghiệp 64 Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trước sau thu hồi đất nông nghiệp 65 Tỷ lệ lao động chưa có việc làm trước sau thu hồi đất nông nghiệp 66 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tên biểu đồ Trang Trình độ CMKT nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp 47 Tình trạng việc làm trước sau thu hồi đất nông nghiệp 52 Thu nhập hộ gia đình sau thu hồi đất so với trước thu hồi đất 53 Hoạt động kinh tế hộ gia đình trước sau thu hồi đất nơng nghiệp 57 Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi phường Nhơn Bình, Đống Đa, Bùi Thị Xuân, Ghềnh Ráng 63 Thái độ người dân việc đền bù giá đất (Độ hài lòng) 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Do yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hoá hội nhập sâu vào kinh tế giới, việc xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị, thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế khách quan đô thị Việt Nam Tuy nhiên, hệ tất yếu trình tạo thay đổi không mặt kinh tế - xã hộiđặt nhiều vấn đề xã hội cần quan tâm giải Tỉnh Bình Định nằm xu CNH – HĐH chung nước Với mục tiêu tổng quát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Bình Định đến năm 2020: “Tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững, thực chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động, quy mô đô thị theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa; tăng tỷ trọng cơng nghiệp, xây dựng dịch vụ, giảm tương đối tỷ trọng nông, lâm, thủy sản cấu kinh tế Phấn đấu đến năm 2020, Bình Định trở thành tỉnh có công nghiệp đại trung tâm phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước; đời sống nhân dân cải thiện nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ; an ninh quốc phòng ln bảo đảm” [20] việc ưu tiên phát triển hệ thống thị, đầu tư phát triển có trọng điểm khu công nghiệp, khu kinh tế, trọng xây dựng thực dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư điều tất yếu để cụ thể hóa mục tiêu tổng quát đề Thành phố Quy Nhơn trung tâm kinh tế, trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật du lịch tỉnh Bình Định nên việc ưu tiên cơng tác đầu tư phát triển mặt trọng, tốc độ thị hóa diễn nhanh chóng Những dự án triển khai thực địa bàn thành phố 97 báo, tính tốn nhu cầu đào tạo chuyển nghề cho nông dân - Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, không sinh sơi nảy nở thêm Vì vậy, q trình lập quy hoạch công nghiệp, đô thị cần nghiên cứu, xem xét nên quy hoạch khu vực đất nơng nghiệp có suất thấp, đất xấu, khơng nên quy hoạch vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp suất cao, để đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, an toàn lương thực phát triển cân bằng, bền vững - Quy hoạch sử dụng đất để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị cần thông báo sớm, công khai cho nhân dân biết Việc thu hồi đất nên theo nguyên tắc nhu cầu đến đâu thu hồi đến Đền bù, GPMB phải tính đến yếu tố giá thị trường thời điểm định nhằm hạn chế thấp mức thiệt hại người dân - Nhận thức đắn cần thiết vị trí, vai trò chủ thể nơng dân q trình phát triển nơng thơn Nơng dân chủ thể q trình phát triển nơng thơn, có nghĩa đặt nơng dân trở lại vị trí, vai trò họ phát triển, mục đích cuối cơng phát triển đất nước phát triển toàn diện người Nông dân phải tham gia ý kiến vào q trình quy hoạch thị khu cơng nghiệp trình đền bù, giải toả đất nông nghiệp; hoạt động quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội phải hướng vào nâng cao đời sống tinh thần vật chất nông dân, bảo đảm cho nông dân quyền hưởng thụ lợi ích xứng đáng với đóng góp họ * Đối với UBND thành phố Quy Nhơn - Hàng năm, thành phố không thực nghiêm túc điều tra lao động – việc làm mà phải tiến hành thêm điều tra: + Điều tra chuyên đề việc làm lao động nông nghiệp sau bị thu hồi đất nơng nghiệp 98 + Điều tra tình hình sử dụng lao động nhu cầu tuyển dụng lao động DN địa bàn thành phố + Điều tra tình hình hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm - Cần có quy định cụ thể, chặt chẽ kiểm tra thường xuyên DN vấn đề ưu tiên tuyển dụng đào tạo nghề cho lao động địa phương có đất bị thu hồi - Nhanh chóng triển khai việc bồi thường đất nông nghiệp đất dịch vụ Quy hoạch vị trí đất làm dịch vụ gắn với quy hoạch đất khu công nghiệp, khu đô thị sở tham khảo ý kiến dân - Thực nghiêm túc, đầy đủ quy trình bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, cơng khai đến người dânđất bị thu hồi; đảm bảo việc cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật, tránh tình trạng vội vàng chạy theo phong trào, thu hút đầu tư để giải phóng mặt vấn đề bồi thường, tái định cư, hướng nghiệp ổn định sống người dân chưa giải - Tuyên truyền, động viên, khuyến khích lao động trẻ học nghề để nâng cao tay nghề Thay đổi nhận thức người nông dân việc làm thông qua phương tiện thông tin truyền thơng, chương trình phổ cập giáo dục quốc gia, tổ chức chương trình tư vấn mơ hình, phương thức phát triển kinh tế hỗ trợ khoá đào tạo kỹ năng, kiến thức kinh tế ứng dụng 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Quang Bình (2007), Giáo trình Kinh tế lao động, Nhà xuất Lao động [2] Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007), tái lần thứ IV (2010), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [3] PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [4] Chính phủ, Nghị định 64/1993/NĐ-CP ngày 27/9/1993 quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp [5] Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai [6] Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất [7] Chính phủ (2009), Nghị định 69/2009NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư [8] Cục Thống kê Bình Định (2009), Kết Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Bình Định, Nhà xuất Thống kê Hà Nội [9] Cục Thống kê Bình Định (2012), Niên giám thống kê 2011, Nhà xuất Thống kê Hà Nội [10] Luật Đất đai (2006), Nhà xuất Thống kê Hà Nội [11] Phòng Lao động – Thương binh Xã hội thành phố Quy Nhơn (20072011), Báo cáo tình hình thực công tác nhiệm vụ hàng năm 100 [12] Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Quy Nhơn (2007-2011), Báo cáo tình hình cơng tác chương trình cơng tác hàng năm [13] Phòng Thống kê Quy Nhơn (2007-2011), Báo cáo số tiêu kinh tế hàng năm [14] Sở Tài ngun Mơi trường Bình Định, Thống kê, kiểm kê diện tích đất thành phố Quy Nhơn theo đơn vị hành (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ Tài nguyên Môi trường) [15] TS Phan Văn Tân (2010), Nguy bần hóa phân nơng dân trình CNH-HĐH nước ta - Nhìn từ khía cạnh quản lý, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [16] Thành ủy Quy Nhơn (2007-2011), Báo cáo tình hình thực cơng tác nhiệm vụ hàng năm [17] PGS.TS Nguyễn Thị Thơm, Ths Phí Thị Hằng (2009), Giải việc làm cho lao động nơng nghiệp q trình thị hóa, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [18] Lê Tiến Trung (2010), Những vấn đề xã hội đặt thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam nay, Luận văn quản lý hành cơng, Học viện Chính trị - hành quốc gia Hồ Chí Minh [19] UBND tỉnh Bình Định (2011), Đề án giải việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 [20] UBND tỉnh Bình Định (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Bình Định đến năm 2020 [21] UBND tỉnh Bình Định (2011), Quyết định số 41/2011/QĐ-UB ngày 15/12/2011 việc ban hành Bảng giá đất địa bàn tỉnh Bình Định 101 [22] UBND tỉnh Bình Định (2009), Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 việc ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh [23] UBND tỉnh Bình Định (2010), Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 việc ban hành sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh [24] UBND thành phố Quy Nhơn (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015 [25] www.hanoi.gov.vn [26] http://csdl.thutuchanhchinh.vn [27] http://thuvienphapluat.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC - GIỚI THIỆU VỀ MẪU KHẢO SÁT Mục đích khảo sát Để có sở đánh giá thực trạng việc làm biến đổi việc làm người nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ năm 2007 – 2011, tác giả tiến hành thực khảo sát, thu thập thơng tin tình hình lao động, việc làm hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn Đặc điểm mẫu khảo sát - Đối tượng khảo sát người lao động có hộ thường trú địa bàn thành phố chịu tác động trực tiếp gián tiếp việc thu hồi đất nơng nghiệp - Kích thước mẫu khảo sát : 160 hộ với tổng số lao động 516/695 nhân - Phương pháp chọn mẫu : ngẫu nhiên có hệ thống - Địa bàn khảo sát : Tác giả chọn địa bàn có diện tích đất nơng nghiệp thu hồi tương đối nhiều mật độ dân số đông, hoạt động lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp Phường Nhơn Bình : 40 hộ Phường Đống Đa : 38 hộ Phường Bùi Thị Xuân : 40 hộ Phường Ghềnh Ráng : 42 hộ Phương pháp khảo sát Điều tra chọn mẫu gián tiếp thông qua Bảng câu hỏi kết hợp với phương pháp quan sát trực tiếp mức sống, tình hình thu hồi đất địa bàn điều tra Thời gian thực khảo sát : Từ 01/4/2012 đến 01/5/2012 PHỤ LỤC - PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ QUY NHƠN Để thực đề tài luận văn thạc sỹ “Giải pháp tạo việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn”, tác giả mong nhận giúp đỡ ông/ bà việc trả lời bảng câu hỏi đây: Tên chủ hộ : ………………………………………………………… Địa : ……………………………………………………………… Trình độ học vấn chủ hộ: £ Tiểu học £ THCS (cấp 2) 4.Trình độ chun mơn, kỹ thuật chủ hộ: £ PTTH (cấp 3) £ Đào tạo nghề ngắn hạn £ Trung học chuyên nghiệp £ Công nhân kỹ thuật £ Đại học – Cao đẳng 5.Tổng số nhân gia đình: a Nam …… người b Nữ …… người Số người độ tuổi lao động hộ gia đình:…………người (có bảng chi tiết trang sau) (Người độ tuổi lao động: Nam từ 15 đến 60 tuổi, nữ từ 15 đến 55 tuổi) Hoạt động kinh tế hộ + Trước thu hồi đất nông nghiệp £ Nông nghiệp £ Công nghiệp £ Xây dựng - vận tải £ Thương mại - dịch vụ + Sau thu hồi đất nông nghiệp £ Nông nghiệp £ Công nghiệp £ Xây dựng-vận tải £ Thương mại – dịch vụ Thu nhập bình quân gia đình sau thu hồi đất so với trước thu hồi đất: £ Cao £ Tương đương £ Thấp Ơng, bà có hài lòng với cơng việc làm không ? (công việc làm sau bị thu hồi đất nơng nghiêp) £ Rất hài lòng £ Rất khơng hài lòng £ Hài lòng £ Khơng hài lòng £ Bình thường 10 Hộ ơng/bà bàn giao …………… m2 đất cho nhà nước để thực dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Quy Nhơn Số diện tích đất nơng nghiệp lại sử dụng là: ………………m2 11 Ông /bà cảm thấy việc đền bù (giá đất) có thỏa đáng khơng? £ Có £ Khơng £ Còn chưa hợp lý 12 Gia đình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai vào việc sau đây: £ Xây dựng, sửa chữa nhà cửa £ Mua bàn ghế, ti vi, xe máy £ Trả nợ, chia cho cháu £ Gửi tiền tiết kiệm £ Đầu tư sản xuất kinh doanh£ Mua đất nông nghiệp tiếp tục SX £ Học nghề, học hành thành viên gia đình 13 Sau bị thu hồi đất, ơng /bà có hỗ trợ đào tạo nghề nhằm giải việc làm không, hay tự học nghề? £ Có £ Khơng £ Tự học nghề £ Khơng biết có khóa đào tạo nghề trung tâm 14 Sau bị thu hồi đất, ông /bà tham gia lớp đào tạo nghề kinh phí : £ 100% tự túc kinh phí £ Nhà nước hỗ trợ phần £ Có phần doanh nghiệp lấy đất hỗ trợ 15 Địa phương có thường xuyên mở lớp đào tạo, phổ biến kiến thức lĩnh vực nông nghiệp cho người dân hay không £ Thường xuyên £ Không £ Có khơng nhiều 16 Hiện ơng/bà khó khăn mặt nào? £ Việc làm £ Thu nhập £ Đời sống tinh thần £ Học hành cho £ Trình độ CMKT (để thuận lợi việc tìm cơng việc mới) 17 Hộ ơng bà có xuất lao động không? £ Đang £ Đã £ Khơng có Nếu có nguồn kinh phí xuất lao động hộ: £ Tự túc hoàn toàn £ Vay phần £ Vay hồn tồn 18 Ơng (Bà) có đề xuất, kiến nghị nhằm giải việc làm cho người nông dân độ tuổi lao động không? £ Được giao lại phần đất nông nghiệp £ Giao đất để kinh doanh dịch vụ gần dự án £ Cho vay vốn tự tạo việc làm £ Hỗ trợ đào tạo nghề £ Được tư vấn, giới thiệu việc làm £ Vào làm việc doanh nghiệp địa bàn £ Khác: (Ghi cụ thể)………………………………… Bảng hỏi mục Thông tin chi tiết người độ tuổi lao động hộ (Không cần ghi người cư trú địa bàn thành phố Quy Nhơn) Trình độ Quan Họ tên hệ với chủ hộ Tuổi (hoặc năm sinh) Việc làm Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất nông nghiệp nơng nghiệp Học vấn CMKT Có nhu cầu đào tạo nghề sau bị thu hồi đất không? Đủ việc Thiếu việc Chưa Đủ có việc việc Thiếu Chưa việcviệc Có Khơng PHỤ LỤC - TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA NÔNG DÂN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆPTHÀNH PHỐ QUY NHƠN (Tổng số phiếu điều tra đến hộ gia đình : 160 hộ Tổng số lao động điều tra : 516/ 695 người điều tra) Tổng hợp số lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp theo giới tính Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Nam 265 51,36 Nữ 251 48,64 Tổng số 516 100 Phân loại lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo nơi thường trú Phường Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đống Đa 122 23,64 Bùi Thị Xuân 128 24,8 Ghềnh Ráng 121 23,45 Nhơn Bình 145 28,11 Tổng số 516 100 Phân loại lao động trình độ học vấn Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Không trả lời 40 7,75 Tiểu học 178 34,5 THCS 173 33,53 THPT 125 24,22 Tổng số 516 100 Phân loại lao động theo trình độ CMKT Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Khơng có CMKT 291 56,39 Đào tạo nghề ngắn hạn 106 20,54 CNKT 44 8,53 Trung học 36 6,98 Cao đẳng - Đại học 39 7,56 Tổng số 516 100 Tình hình việc làm nhu cầu đào tạo người lao động 5.1 Tình hình việc làm Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đủ việc 318 61,63 168 32,56 Thiếu việc 137 26,55 196 37,98 Chưa có việc 61 11,82 152 29,46 Tổng số 516 100 516 100 5.2 Nhu cầu đào tạo Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Khơng trả lời 58 11,24 Có 129 25,00 Không 329 63,76 Tổng số 516 100 Số lao động phân loại theo địa bàn điều tra Phường Số phiếu hộ điều tra Số lao động Trong tổng số nhân Đống Đa 38 122 164 Bùi Thị Xuân 40 128 171 Ghềnh Ráng 42 121 168 Nhơn Bình 40 145 192 Tổng số 160 516 695 Hoạt động kinh tế hộ điều tra Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (hộ) Nông nghiệp 112 70,00 21 13,13 Công nghiệp 13 8,13 53 33,12 Xây dựng - Vận tải 14 8,75 32 20,00 Thương mại - Dịch vụ 21 13,13 54 33,75 Tổng số 160 100 160 100 Cảm nghĩ công việc làm hộ Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Rất hài lòng 11 6,88 Hài lòng 13 8,13 Bình thường 57 35,62 Khơng hài lòng 60 37,5 Rất khơng hài lòng 19 11,87 Tổng số 160 100 Khơng trả lời Tỷ lệ (%) Thông tin thái độ người dân việc đền bù giá đất (độ hài lòng) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Khơng ý kiến 5,63 Hài lòng 36 22,5 Khơng hài lòng 46 28,75 Còn chưa hợp lý 69 43,12 Tổng số 160 100 10 Kinh phí đào tạo cho thành viên hộ (sau bị đất) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Không trả lời 37 23,12 100% tự túc kinh phí 106 66,25 Nhà nước hỗ trợ phần 17 10,63 Có phần doanh nghiệp lấy đất hỗ trợ 0 160 100 Tổng số 11 Tình hình thu nhập hộ sau thu hồi đất so với trước thu hồi đất Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Không trả lời 13 8,13 Cao 24 15,00 Tương đương 38 23,75 Thấp 85 53,12 Tổng số 160 100 12 Thông tin sử dụng tiền đền bù người dân Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Xây dựng, sửa chữa nhà cửa Mua bàn ghế, ti vi, xe máy Trả nợ, chia cho cháu Gửi tiền tiết kiệm Đầu tư sản xuất kinh doanh Học nghề, học hành thành viên gia đình 86 78 53 25 10 53,75 48,75 33,13 15,63 6,25 5,00 Mua đất nông nghiệp tiếp tục sản xuất 5,00 13 Những khó khăn chủ yếu hộ gia đình bị thu hồi đất gặp phải Việc làm Thu nhập Đời sống tinh thần Học hành cho Trình độ CMKT (để thuận lợi tìm cơng việc mới) Số lượng (hộ) 82/160 91/160 12/160 18/160 Tỷ lệ (%) 51,25 56,88 7,50 11,25 32/160 20,00 Số lượng (hộ) 22/160 27/160 36/160 89/160 25/160 56/160 43/160 Tỷ lệ (%) 13,75 16,88 22,50 55,63 15,63 35,00 26,88 14 Kiến nghị với địa phương, Nhà nước Không trả lời Được giao lại phần đất nông nghiệp Giao đất để kinh doanh dịch vụ gần dự án Cho vay vốn tự tạo việc làm Hỗ trợ đào tạo nghề Được tư vấn, giới thiệu việc làm Vào làm việc doanh nghiệp địa bàn ... lý thuyết tạo việc làm Chương Thực trạng việc làm tạo việc làm cho nông dân thu c diện thu đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn Chương Một số giải pháp tạo việc làm cho nông dân thu c diện thu hồi. .. nơng nghiệp thành phố Quy Nhơn 49 49 2.2.2 Tình hình việc làm nông dân thu c diện thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn 52 2.3 THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG... điểm nông dân thu c diện thu hồi đất nông nghiệp thành phố Quy Nhơn 44 2.2 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA NƠNG DÂN THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.2.1 Q trình thu hồi đất nơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố quy nhơn , Giải pháp tạo việc làm cho nông dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố quy nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn