ĐTN cho LĐNT huyện điện bàn, quảng

206 21 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:42

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan Phan Văn Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ĐTN cho LĐNT vừa khâu bản, vừa khâu đột phá làm dịch chuyển cấu LĐ từ NN sang CN dịch vụ, bước nâng cao trình độ đội ngũ LĐ có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao Chính vậy, cơng tác ĐTN Đảng Nhà nước ta quan tâm coi nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển KT - XH nói chung Nghị số: 26/NQ-TW ngày tháng năm 2008, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X NN, Nơng dân Nông thôn, phần nhiệm vụ giải pháp cụ thể nêu: “Giải việc làm cho nông dân nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt chương trình phát triển KT - XH nước; bảo đảm hài hoà vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng, NT thành thị.Có kế hoạch cụ thể ĐN1T sách đảm bảo việc làm cho nông dân, vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ”.[1] Trên tinh thần đó, Chính phủ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ĐTN cho LĐNT đến năm 2020” Hướng dẫn số: 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng năm 2010 Bộ LĐ-TBXH việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực Đề án “ĐTN cho LĐNT đến năm 2020” Thực chủ trương Đảng Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số: 1755/KH-UBND ngày 31 tháng năm 2010 hướng dẫn đến sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố sở đào tạo, ĐTN địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch; triển khai thực công tác ĐTN quán triệt thực Quyết định số 1956/QĐ-TTg Đối với huyện Điện Bàn, Nghị Đại hội Đại biểu Đảng huyện lần thứ XXI ( Nhiệm kỳ 2010 – 2015) xây dựng phát triển huyện Điện Bàn thời kỳ CNH - HĐH đất nước xác định phương hướng phát triển huyện đến năm 2015 là: .1 Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu KT, cấu LĐ theo hướng CN – dịch vụ; đẩy mạnh CNH – HĐH NN, NT; tiếp tục xây dựng hoàn thành huyện CN, đồng thời đẩy nhanh q trình thị hóa gắn với q trình xây dựng NT Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao mặt đời sống nhân dân Giữ vững ổn định trị, tăng cường khả quốc phòng, đảm bảo an ninh trị trật tự an tồn xã hội Khơng ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng bộ, hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành quyền; mở rộng phát huy dân chủ; nâng cao vai trò hiệu hoạt động Mặt trận, đồn thể; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo lập đồng yếu tố trị, KT, văn hóa, xã hội để xây dựng Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 [9] Để thực mục tiêu đó, Đảng huyện Điện Bàn đề 09 tiêu tất lĩnh vực KT - XH, cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng bước đầu tổ chức thực đạt nhiều kết tốt Tuy nhiên, với giải pháp khác nhằm đưa huyện Điện Bàn sớm hoàn thành nhiệm vụ nghiệp CNH – HĐH trở thành Thị xã vào năm 2015, việc đầu tư xây dựng đội ngũ quản lý cấp quyền, cần LLLĐ qua đào tạo thời gian đến huyện Điện Bàn, thực tiễn cần đầu tư nghiên cứu, giải nhiều cấp độ khác để góp phần trở thành chương trình hành động mang tính định Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn, Quảng Nam” việc có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp thiết 2 Mục đích nghiên cứu: .2 Việc nghiên cứu sở khoa học đề xuất số sách ĐTN cho LĐNT cấp thiết đặc biệt bối cảnh Mục đích nghiên cứu đề tài chủ yếu tập trung vào nội dung sau: - Về lý luận: Hệ thống hóa vấn đề lý luận vềLĐNT ĐTN, phát triển công tác ĐTN Làm rõ thêm số vấn đề liên quan ĐTN, đặc trưng LĐNT, phát triển ĐTN, yêu cầu số nhân tố tác động đến việc phát triển LĐ qua ĐTN; đổi công tác quản lý nhà nước ĐTN tình hình - Về thực trạng: Phân tích, đánh giá thực trạng LLLĐ cơng tác ĐTN huyện Điện Bàn - Về giải pháp: Đưa quan điểm, định hướng mục tiêu cụ thể cho công tác ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn đến năm 2020 Bổ sung mơ hình, sở dự báo LLLĐ cần ĐTN Nêu lên số điều kiện cần thiết đề xuất giải pháp với ngành cấp huyện Điện Bàn để tham mưu với ngành LĐ-TB & XH, UBND tỉnh, lý luận thực tế để phát triển công tác ĐTN cho LĐNT nhằm thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước tỉnh Quảng Nam nói chung huyện Điện Bàn nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu phát triển ĐTN cho LĐNT, tập trung vào nhóm LĐ độ tuổi có nhu cầu khả học nghề cấp trình độ, cấp học khác - Phạm vi nghiên cứu địa bàn huyện Điện Bàn – Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu đề tài - Nền tảng lý luận Mác, Lê-Nin, Nghị Đảng Nhà nước LĐ, giáo dục, đào tạo ĐTN - Trên sở tài liệu thống kê, điều tra LĐ, khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm hàng năm (2006 – 2011) huyện Điện Bàn; báo cáo phát triển LĐ, ĐTN; sách có Đảng, Nhà nước quyền huyện Điện Bàn việc phát triển nguồn nhân lực nói chung, phát triển ĐTN cho LĐNT nói riêng Trong luận văn sử dụng phương pháp chủ yếu phương pháp phân tích, tổng hợp, ngồi luận văn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu mơ hình dự báo Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo ĐTN cho LĐNT để UBND huyện Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quản lý Nhà nước ĐTN, đảm bảo phát triển lực lượng LĐ qua đào tạo khu vực NT phục vụ CNH – HĐH - Luận văn làm rõ thêm xu hướng xã hội hoá ĐTN theo quy luật thị trường LĐ, nhằm góp phần tham mưu cấp lãnh đạo huyện Điện Bàn để đạo, hoạch định sách ĐTN phù hợp điều kiện cụ thể huyện - Luận văn góp phần nêu lên yêu cầu phát triển ĐTN, để làm rõ thêm việc ĐTN cho LĐNT điều kiện quan trọng phát triển KT tri thức Kết cấu luận văn .4 Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương, 12 tiết: .4 Chương 1: Những vấn đề ĐTN cho LĐNT Chương 2: Thực trạng LĐNT ĐTN Điện Bàn, Quảng Nam Chương 3: Những giải pháp chủ yếu để phát triển ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn, Quảng Nam Chương - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ .5 CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .5 1.1 Lý luận lao động nông thôn đào tạo nghề 1.1.1 Lao động nông thôn đặc điểm lao động nông thôn: Nguồn LĐNT: Là phận nguồn LĐ xã hội bao gồm toàn người LĐ làm việc KT quốc dân người có khả LĐ chưa tham gia hoạt động KT quốc dân thuộc khu vực NT Cụ thể hơn, nguồn LĐNT bao gồm người từ đủ 15 tuổi trở lên sống NT làm việc ngành, lĩnh vực như: nông, lâm, ngư nghiệp, CN, xây dựng, dịch vụ, ngành phi NN khác; người độ tuổi có khả LĐ chưa tham gia hoạt động KT [13] .5 Đặc trưng chung LĐNT hầu phát triển phát triển, dân số thường tăng nhanh quản lý lỏng lẻo, không gắn với phát triển kinh tế, dẫn tới tỷ lệ tăng dân số cao, không kiểm soát, lực lượng LĐ tăng nhanh so với khả tạo việc làm KT tạo sức ép nặng nề việc làm ĐTN khu vực NT Trẻ em chưa đến tuổi LĐ NT thường phải tham gia làm việc gia đình từ sớm, kể việc làm có thu nhập khơng có thu nhập Trong đó, tư liệu sản xuất NN đất đai có hạn Nhiều thập kỷ qua số đất canh tác bình qn LĐ khơng khơng tăng lên mà giảm nhanh Hai khuynh hướng làm cho đất đai NN ngày tăng dân số trình CNH, HĐH đất nước, có yếu tố thị hố Ở hầu hết nước, q trình thị hố CN hố, xu hướng chung có tính quy luật tỷ trọng dân số NN, NT giảm dần Tuy vậy, nước phát triển, tốc độ giảm chậm, dân số LĐNT chiếm đại đa số tổng nguồn lực xã hội Nếu xem xét tỷ trọng LĐ NN tồn LĐ xã hội, thấy gia tăng dân số NN, NT là yếu tố bổ sung LLLĐ hàng năm cho xã hội Sự tăng lên tỷ trọng LĐ NN thể mức độ thu hút LĐ vào KCN thành thị chưa thực đủ lớn để làm thay đổi cách cấu LĐ xã hội Chất lượng nguồn LĐNT thấp nhiều so với vùng đô thị, tỷ lệ chưa qua đào tạo cao LĐNT lệ thuộc nặng nề vào mùa vụ, chưa có việc làm thường xuyên dẫn đến tình trạng di cư tự đặc biệt di cư theo mùa vụ, LĐ phổ thông NT làm thuê đô thị tăng lên nhanh Thu nhập thù lao LĐNT thuộc vào loại thấp so với lĩnh vực khác KT quốc dân Mức sống LĐ dân cư NT thấp nhiều so với thành thị Sự cách biệt thành thị NT, người giàu người nghèo ngày gia tăng Khi nghiên cứu tìm ngun nhân đưa đến phân hố giàu nghèo, cách biệt thu nhập thành thị NT, đại đa số tập trung vấn đề thời gian sử dụng LĐ hữu ích, điều lý luận thực tiễn Thực tế cho thấy thời gian sử dụng LĐ hữu ích nơi khác, đâu có thời gian sử dụng LĐ hữu ích cao thường có mức sống cao Ngồi số tiền cơng cho LĐ khu vực thành thị cao khu vực NT Thị trường LĐ NT chưa phát triển, sức cạnh tranh hàng hố sức LĐ NT yếu Nguyên nhân có nhiều chủ yêu phương thức LĐ NT chưa vươn lên sản xuất hàng hoá cách đồng Nhiều nơi thời dài trì lối đổi cơng dựa vào quan hệ thân quen dòng họ Sức cạnh tranh yếu thị trường LĐ NT xuất phát từ đặc thù lĩnh vực sản xuất NN, mang nặng tính chất thời vụ, việc làm khơng thường xun Ở Việt Nam, LĐNT chiếm đại đa số mặt số lượng nguồn lực LĐ xã hội, sức ép việc làm ĐTN LĐNT ngày lớn xu phát triển xã hội LĐNT lực lượng đơng đảo, chiếm vị trí quan trọng NT, LĐNT chủ thể trình phát triển NN, NT (Năm 2010, nước có 50,5 triệu LĐ, lực lượng LĐ NT có 36,4 triệu người chiếm 72,04% lực lượng LĐ nước.) [26] Đặc điểm người nông dân LĐNT nước ta cần cù, chịu khó, sẵn sàng tiếp thu kiến thức để cải tạo thiên nhiên, giúp ích cho hoạt động NN Trong thời gian qua, tác động chủ trương sách Đảng Nhà nước, phận LĐNT tỏ động, sáng tạo, thích ứng nhanh với chế vươn lên trở thành chủ nhân, sản xuất giỏi, có ý thức nghề nghiệp tạo việc làm cho thân góp phần làm thay đổi mặt NT Tuy nhiên, nhược điểm LĐNT giai đoạn làm việc manh mún, tập quán làm việc theo cảm tính dẫn đến người nơng dân khơng có định hướng phát triển hoạt động NN rõ ràng, tư vấn chi tiết quan chun mơn, người có kinh nghiệm Hình thức tổ chức LĐ NT mang tính tự phát, vai trò vị trí LĐNT KT NT chưa phát huy mạnh mẽ Đặc biệt KT nay, số đông LĐNT bước vào chế tỏ lúng túng, thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin, thiếu vốn, thiếu kiến thức KT thị trường, thị trường LĐ nghề nghiệp…,[10] Dưới tác động chế sách mới, nhiều ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, dịch vụ, phát triển NT, làm cho cấu LĐNT thay đổi, tỷ lệ cấu LĐ ngành NN, lâm nghiệp thủy sản năm 2005 chiếm 56% đến năm 2010 48,2% [26] LĐ phi NN có xu hướng tăng lên, đặc biệt địa phương có tốc độ thị hóa CN hóa diễn nhanh chóng Tuy nhiên, nhiều địa phương, nhiều vùng KT chưa phát triển, vùng sâu, vùng xa, miền núi đời sống thu nhập nhiều khó khăn Thiếu việc làm, khơng tìm việc làm, thời gian nhàn rỗi, phần lớn chưa có nghề chưa ĐTN đặc trưng LĐNT .8 Chính đặc điểm LĐNT làm cho vai trò ĐTN trở nên quan trọng, định thành cơng việc đại hóa NN, NT nói chung thành cơng xây dựng NT nói riêng 1.1.2 Các khái niệm đào tạo nghề đặc trưng đào tạo nghề - Nghề : Có nhiều khái niệm nghề đưa song chưa thống nhất, chẳng hạn có khái niệm nêu: "Nghề tập hợp LĐ phân công LĐ xã hội quy định mà giá trị trao đổi được" Nghề mang tính tương đối, phát sinh, phát triển hay trình độ sản xuất nhu cầu xã hội Mặc dù khái niệm nghề hiểu nhiều góc độ khác song nhận thấy số nét đặc trưng định sau: .9 + Đó hoạt động, cơng việc LĐ người lặp lặp lại + Là phân công LĐ xã hội, phù hợp với yêu cầu xã hội + Là phương tiện để sinh sống .9 + Là LĐ kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt có giá trị trao đổi xã hội đòi hỏi phải có q trình đào tạo định - ĐTN (Dạy nghề): Hiện nay, thuật ngữ “dạy nghề” “đào tạo nghề” dùng phổ biến, có truyền thống, điều phù hợp với tình hình thực tế đất nước, xã hội đòi hỏi cần phải nhấn mạnh vai trò to lớn ĐTN, trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp LĐ sản xuất có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH Hơn nữa, cụm từ “đào tạo nghề” thực chất viết gọn cụm từ “giáo dục kỹ thuật dạy nghề" sử dụng giáo dục nước nhà từ lâu đời quen thuộc với nhà giáo hệ thống giáo dục Theo Điều 5, Luật dạy nghề ĐTN khái niệm là: “Hoạt động dạy học nhằm trang bị kiến thức, kỹ thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để tìm việc làm tự tạo việc làm sau hồn thành khố học” [12] Như vậy, ĐTN có đặc trưng sau: - ĐTN bao gồm hai q trình có quan hệ hữu với nhau, là: + Dạy nghề: “Là trình giáo viên truyền bá kiến thức lý thuyết thực hành để học viên có trình độ, kỹ năng, kỹ xảo, khéo léo, thành thục định nghề nghiệp” 10 + Học nghề: “Là trình tiếp thu kiến thức lý thuyết thực hành người LĐ để đạt trình độ nghề nghiệp định” 10 - ĐTN cho người LĐ giáo dục kỹ thuật sản xuất cho người LĐ để họ nắm vững nghề nghiệp, chuyên môn bao gồm ĐTN mới, ĐTN bổ sung, đào tạo lại nghề, cụ thể sau: 10 + ĐTN mới: Là đào tạo người chưa có nghề, gồm người đến tuổi LĐ chưa học nghề, người độ tuổi LĐ trước chưa học nghề Đào tạo nhằm đáp ứng tăng thêm LĐ qua ĐTN cho xã hội 10 + Đào tạo lại nghề: Là đào tạo người có nghề, có chun mơn u cầu sản xuất tiến kỹ thuật dẫn đến việc thay đổi cấu ngành nghề, trình độ chun mơn Một số công nhân đào tạo lại cho phù hợp với cấu ngành nghề trình độ kỹ thuật Đào tạo lại thường hiểu trình nhằm tạo cho người LĐ có hội để học tập lĩnh vực chuyên môn để thay đổi nghề 10 + Bồi dưỡng nâng cao tay nghề: Bồi dưỡng coi q trình cập nhật hóa kiến thức thiếu, lạc hậu, bổ túc nghề, đào tạo thêm củng cố kỹ nghề nghiệp theo chuyên môn thường xác nhận chứng hay nâng lên bậc cao 10 Như vậy, xác định rõ ranh giới đào tạo, bồi dưỡng đào tạo lại nghề việc phức tạp, khó khăn 10 Một nhiệm vụ quan trọng ĐTN xác định hình thức đào tạo thích hợp Hình thức ĐTN sở để xây dựng kế hoạch ĐTN, đồng thời sở để tính tốn hiệu ĐTN Tùy theo yêu cầu điều kiện thực tế áp dụng hình thức đào tạo hay hình thức đào tạo khác, hình thức ĐTN áp dụng chủ yếu là: 10 - Kèm cặp sản xuất: Là hình thức đào tạo trực tiếp nơi làm việc, chủ yếu thực hành trình sản xuất Kèm cặp sản xuất tiến hành hai hình thức: kèm cặp theo cá nhân kèm cặp theo tổ chức, đội sản xuất Với kèm cặp theo cá nhân, người học nghề công nhân giỏi, thợ giỏi người có trình độ tay nghề cao hướng dẫn (Người hướng dẫn) Người hướng dẫn vừa sản xuất vừa tiến hành dạy nghề theo kế hoạch Với hình thức kèm cặp theo tổ, đội sản xuất, người học nghề tổ chức thành tổ phân cơng cho người hướng dẫn dạy nghề ly sản xuất chuyên trách trình độ nghề nghiệp phương pháp sư phạm định Quá trình đào tạo tiến hành qua bước: .11 + Bước 1: Người hướng dẫn vừa sản xuất vừa hướng dẫn người học nghề Trong bước này, người hướng dẫn vừa sản xuất vừa phải giảng cho người học cấu tạo máy móc thiết bị, ngun tắc vận hành, qui trình cơng nghệ, phương pháp làm việc ( Chủ yếu phần thực hành) người học nghề theo dõi thao tác, phương pháp làm việc người hướng dẫn Đồng thời doanh nghiệp phân xưởng tổ chức khác dạy lý thuyết liên quan đến nghề học cho người học (do kỹ sư hay kỹ thuật viên đảm nhận) 11 + Bước 2: Giao việc làm thử, người học nghề bắt tay vào làm thử kiểm tra uốn nắn người hướng dẫn 11 + Bước 3: Giao việc hoàn toàn cho người học nghề người học nghề tiến hành cơng việc độc lập được, người hướng dẫn thường xuyên theo dõi giúp đỡ 11 - Hình thức mở lớp cạnh doanh nghiệp, sở sản xuất: Là lớp doanh nghiệp sở sản xuất tổ chức nhằm đào tạo riêng cho cho doanh nghiệp, sở xuất ngành, lĩnh vực Chủ yếu ĐTN cho công nhân tuyển dụng, đào tạo lại nghề, nâng cao tay nghề, chuyển giao cơng nghệ, kỹ thuật Hình thức đào tạo khơng đòi hỏi có đầy đủ sở vật chất, kỹ thuật riêng, không cần máy chuyên trách mà dựa vào điều kiện sẵn có doanh nghiệp Chương trình đào tạo gồm hai phần: lý thuyết thực hành sản xuất, phần lý thuyết giảng tập trung kỹ sư, cán kỹ thuật phụ trách, phần thực hành tiến hành phân xưởng, sở sản xuất kỹ sư công nhân lành nghề hướng dẫn cho người học nghề 12 - Hình thức đào tạo trường qui: Đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày phát triển sở kỹ thuật đại, Bộ Ngành thường tổ chức trường dạy nghề tập trung, qui mô lớn, đào tạo công nhân có trình độ cao, chủ yếu đào tạo đội ngũ cơng nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên có trình độ cao Thời gian đào tạo tùy theo nghề đào tạo trình độ đào tạo, trường cấp nghề, chứng nghề Khi tổ chức trường dạy nghề cần phải có máy quản lý, đội ngũ giáo viên chuyên trách sở vật chất riêng cho đào tạo Để nâng cao chất lượng đào tạo trường cần phải đảm bảo điều kiện sau đây: 12 + Phải có đội ngũ giáo viên đủ khả chuyên môn kinh nghiệm giảng dạy 12 + Phải trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho giảng dạy học tập, phòng thí nghiệm, xưởng trường Nhà trường cần tổ chức phân xưởng sản xuất vừa phục vụ cho giảng dạy vừa sản xuất cải vật chất cho xã hội Nếu khơng có điều kiện tổ chức xưởng sản xuất nên để gần doanh nghiệp lớn ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho dạy học Các tài liệu sách giáo khoa phải biên soạn thống cho nghề, trường 12 Thực tiễn trình phát triển KT Việt Nam, LĐNT sử dụng tốt KT phát triển nhanh bền vững, tránh rơi vào “ bẫy” đẩy nhanh CN hóa, khơng trọng đến phát triển NN, NT có thời điểm rơi vào tình trạng khó khăn, gây lãng phí sức LĐNT kéo theo hệ thu nhập LĐNT thấp, ổn định xã hội Vì vậy, ĐTN nâng cao chất lượng ĐTN cho LĐ nói chung LĐNT nói riêng yêu cầu cấp bách kinh tế [4] Việc nghiên cứu đề xuất sách giải pháp ĐTN LĐNT giai đoạn từ đến 2020 cấp thiết nhằm góp phần xây dựng khoa học cho việc đề xuất sách phát triển nguồn nhân lực NT Nghiên cứu chủ yếu nhằm xác định điểm yếu hệ thống dạy nghề đồng thời phát điểm chưa khớp lực khả người LĐNT với nhu cầu doanh nghiệp sử dụng LĐ để đề xuất sách phù hợp khả thi, tạo chế có tính thực tiễn cao, xóa bỏ rào cản khoảng cách nhu cầu học nghề người LĐ với khả cung cấp dịch vụ đào tạo hệ thống ĐTN dựa yêu cầu thực tế phía sử dụng LĐ Chỉ có thành lập vận hành hệ thống vậy, hồn thành mục tiêu phát triển nguồn nhân lực NT, chuyển dịch cấu sản xuất, xóa đói giảm nghèo góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, định hướng xác định đường tất yếu để đưa đất nước khỏi nhóm nước phát triển .15 1.2 Nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn 15 ĐTN cho LĐNT vừa có ý nghĩa KT, vừa có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc Do tính đặc thù LĐNT, nên việc ĐTN cho LĐNT cần phải có cách thức tổ chức phù hợp với nhóm đối tượng Để xây dựng mơ hình ĐTN phù hợp, cần nghiên cứu triển khai số nội dung chủ yếu sau: 15 1.2.1 Xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề nhu cầu học nghề người lao động 15 - Thứ nhất, xác định nhu cầu phải triển khai hoạt động điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực qua ĐTN ngành KT, vùng KT địa phương Việc “nắm” nhu cầu phải trước bước phải triển khai thường xuyên với quy mô mức độ khác nhau, để kịp thời bổ sung thông tin nhu cầu nghề với quy mơ trình độ phù hợp Nhu cầu sử dụng LĐ “đầu ” đào tạo, qua biết cần đào tạo nghề với trình độ 16 - Thứ hai, đồng thời với việc nắm thông tin nhu cầu sử dụng LĐ, cần thiết phải khảo sát nhu cầu học nghề đối tượng, nghĩa cần có phân nhóm đối tượng để tổ chức khoá đào tạo phù hợp Do đặc thù sản xuất NT sử dụng LĐ từ trẻ sau độ tuổi LĐ ( theo quy định pháp luật LĐ) Vì vậy, có đối tượng tham gia khố đào tạo ngắn hạn, có nhóm đối tượng ( ví dụ từ 16- 24 tuổi) có điều kiện tham gia khố đào tạo dài hạn Mặt khác, cần thiết phải phân nhóm đối tượng trình độ học vấn, người có trình độ học vấn thấp, họ theo học khoá dạy nghề ngắn hạn (sơ cấp nghề dạy nghề thường xuyên) Ngược lại, người có học vấn cao (THCS, PHPT ) có đủ điều kiện theo khố học nghề trình độ trung cấp cao đẳng nghề Hơn nữa, phải khảo sát đặc điểm thói quen canh tác người nơng dân vùng miền khác để có hình thức đào tạo phù hợp.[22] 16 1.2.2 Xác định ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn 16 Dựa kết điều tra nhu cầu sử dụng LĐNT qua ĐTN nhu cầu đối tượng LĐNT học nghề, sở phân tích yếu tố KT – XH, đặc điểm LĐNT theo vùng miền thời điểm khác để xác định ngành nghề đào tạo LĐNT, nhằm tạo hội tìm việc làm bao gồm việc làm tự tạo việc làm nhận lương, làm cơng Củng cố hồn thiện cơng tác ĐTN ngành truyền thống lĩnh vực NN phát triển NT đáp ứng tốt yêu cầu xã hội nâng cao đời sống người LĐNT như: ngành trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng nuôi trồng thủy sản Các nghề tập trung cho đối tượng LĐNT với định hướng lại NT làm NN Do vậy, hình thức đào tạo trước mắt chủ yếu sơ cấp dạy nghề thường xuyên nhằm nâng cao tay nghề, chuyên môn kĩ thuật cao chuyên ngành hẹp Tuy nhiên, cần lưu ý NN dần tiến lên đại LĐNT cần đào tạo cách chuyên nghiệp dài hạn 17 115 Xây dựng chương trình đào tạo, ký kết hợp đồng ĐTN Dạy nghề Đối với LĐNT học nghề làng nghề: Trong điều kiện huyện Điện Bàn khó khăn mặt việc phát triển làng nghề (Hiện có 04/12 làng nghề huyện hoạt động cầm chừng), có khó khăn đào tạo nguồn nhân lực làng nghề Công tác ĐTN làng nghề cần quan tâm hỗ trợ từ UBND tỉnh Quảng Nam việc xem xét phê duyệt dự án ĐTN từ UBND huyện, Sở, Phòng Cơng thương tham mưu phù hợp cụ thể cho nghề, làng nghề địa bàn huyện có kết hợp nghệ nhân, thợ lành nghề qua bồi dưỡng kỹ dạy nghề (Mơ hình 3.2) Mơ hình 3.2 Mơ hình ĐTN cho LĐNT làng nghề Hỗ trợUBND,tiềntronghiệpthờihộigialànghọcnghềnghề xúc tiến quảng bá Nghệ nhân, thợ lành giới thiệucủatỉnh,sảnphuyện;ẩmcácSở,làngPhòngnghề sau ĐTN Công thương, sở đào tạo chuyên ngành nghề Người học nghề làng nghề Vời mơ hình ĐTN cho LĐNT làng nghề vậy, với giải pháp qui hoạch sở hạ tầng làng nghề, giải pháp vốn, công nghệ… Sẽ động lực để làng nghề huyện Điện Bàn dần khôi phục phát triển thu hút LĐ tham gia học nghề 116 Đối với LĐNT học nghề lĩnh vực phi NN: Do yêu cầu học nghề lĩnh vực phi NN như: độ tuổi học nghề phù hợp từ 15 – 35 tuổi, có trình độ học vấn định nghề trình độ nghề cần học (Chủ yếu từ trình độ sơ cấp nghề trở lên); LĐ sau học nghề cần bước vào làm việc KCN, CCN làm việc "ly nông bất ly hương" NT, nên hình thức ĐTN cho nhóm đối tượng chủ yếu đào tạo tập trung sở đào tạo xưởng sản xuất doanh nghiệp địa bàn vùng lân cận (Mơ hình 3.3) Mơ hình 3.3 Mơ hình tổ chức ĐTN cho LĐNT lĩnh vực phi NN 117 UBND tỉnh, Sở LĐ-TB & XH Phân bổ kinh phí hỗ trợ ĐTN UBND huyện, Các phòng chun mơn Các Hội đồn thể: TN, Nơng dân, Phụ nữ… Các sở đào tạo Các doanh nghiệp ỗhn ộđ nậv lvqv ài cy Ký kết hợp tác xây dựng chương trình ĐTN, tổ chức ĐTN giải việc làm sau ĐTN ải rtg , ếg ti ợ hn Cho vay học nghề Người học nghề vay tự giải lĩnh vực phi NN việc làm sau ĐTN ànggânCác - , UBND, Sở LĐ – TB XH tỉnh Quảng Nam tham gia với vài trò phân bổ NSNN hỗ trợ ĐTN, ký kết hợp đồng ĐTN với sở đào tạo doanh nghiệp có đăng ký ĐTN, đơn vị thực phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, thực kế hoạch đào tạo giải việc làm sau ĐTN - UBND huyện, Phòng LĐ – TB & XH huyện, hội đoàn thể huyện đơn vị tiếp nhận kinh phí NSNN phục vụ ĐTN như: thực điều tra khảo sát nhu cầu học nghề, tuyên truyên vận động LĐ tham gia học nghề, hỗ trợ tiền ăn, cho đối tượng đặc thù thời gian học nghề Ngoài quan phối hợp với ngân hàng thực việc hỗ trợ vay vốn thời gian học nghề vốn tự giải việc làm Mơ hình 3.3 ĐTN cho LĐNT lĩnh vực phi NN 118 Có thể có nhiều mơ hình tổ chức ĐTN khác nhau, q trình thực hiện, huyện Điện Bàn cần có đánh giá kết để điều chỉnh mơ hình cho phù hợp nhân rộng mơ hình có hiệu Trước mắt, năm 2011 - 2012, huyện cần triển khai số mơ hình với số nhóm đối tượng địa bàn điển hình nóng vấn đề ĐTN như: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương thị trấn Vĩnh Điện, Điện Phương, Điện Thắng Nam, Điện Trung để rút kinh nghiệm trước triển khai rộng 3.4.4 Phát triển qui mô sở đào tạo nghề đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề Huyện Điện Bàn cần xác định quan điểm không tăng số lượng sở ĐTN địa bàn huyện năm đến, tập trung phối hợp tốt với UBND tỉnh Quảng Nam, Sở LĐ – TB & XH, Sở GD – ĐT tỉnh Quảng Nam Sở, Ban ngành có liên quan việc: Chuẩn hố sở ĐTN; đại hoá trang thiết bị đào tạo, tăng đầu tư từ NSNN cho việc ĐTN cho LĐNT; đa dạng hoá nguồn lực đầu tư cho ĐTN; thu hút, liên kết với vốn đầu tư nước cho ĐTN, tranh thủ viện trợ nước cho ĐTN, cụ thể: - Xúc tiến đầu tư, nâng cấp mở rộng mặt bằng, sở vật chất thiết bị dạy nghề Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam – xã Điện Nam Đông, để Trường trở thành Trường trọng điểm tỉnh việc ĐTN khu vực phía bắc nói chung huyện Điện Bàn nói riêng, tiến đến lập dự án trình Bộ LĐ – TB & XH nâng cấp Trường từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề vào năm 2015 - Xây dựng sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ ĐTN bổ sung chức ĐTN cho LĐNT cho Trung tâm GDTX –HN Điện Bàn 119 - Khuyến khích hỗ trợ sở giáo dục đào tạo địa bàn huyện việc mở rộng ngành nghề đào tạo có tham gia tổ chức ĐTN (kể công lập dân lập) Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam (cơ sở Điện Bàn) Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Đơng, Trường Hồng Sa - Qui hoạch xếp lại làng nghề theo mô hình ĐTN, sản xuất sản phẩm, trưng bày giới thiệu bán sản phẩm làng nghề gắn với du lịch làng quê như: Chỉ đầu tư tập trung địa điểm để tổ chức ĐTN giới thiệu sản phẩm đến du khách cho cụm làng nghề gần là: Làng nghề Đúc Đồng Phước Kiều, Làng nghề gốm sứ, Làng nghề bánh tráng Triêm Đông, Làng nghề mộc mỹ nghệ xã Điện Phương, thay làng nghề tự tổ chức ĐTN giới thiệu sản phẩm nơi giao thơng lại khó khăn Về công tác giáo viên phục vụ dạy nghề huyện Điện Bàn cần thực giải pháp chủ yếu sau: Các sở đào tạo, tổ chức đơn vị có tham gia ĐTN cho LĐNT làng nghề cần thực việc đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nghệ nhận, kỹ sư, thợ lành nghề, nông dân sản xuất giỏi theo hướng đại, chuyên nghiệp, đảm bảo đủ số lượng, giỏi trình độ chuyên môn, cân đối cấu ngành nghề, tốt phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức xã hội lương tâm nghề nghiệp Để đảm bảo công tác giáo viên phục vụ tốt công tác ĐTN huyện Điện Bàn sở có chức ĐTN cần thực số nội dung sau: 120 - Trong khâu tuyển dụng, đào tạo giáo viên dạy nghề Trường, Trung tâm sở có chức ĐTN đóng địa bàn huyện Điện Bàn, phải thực tuân thủ Thông tư số: 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 Bộ LĐ – TB & XH Qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề Đồng thời thực việc đổi phương thức đa dạng hoá đối tượng tuyển dụng giáo viên dạy nghề theo hướng khách quan, công cạnh tranh, mở rộng việc tuyển chọn người đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm, kỹ dạy nghề để làm giáo viên dạy nghề nhằm thu hút lực lượng giáo viên giỏi Các sở ĐTN địa bàn huyện cần kiến nghị với quan quản lý cấp thực chế độ giáo viên dạy nghề giống giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân: Chế độ phụ cấp đứng lớp, thâm niên nhà giáo, chế độ nghiên cứu trang thiết bị dạy nghề, nghiên cứu biên soạn chương trình, giáo trình… Để tăng thu nhập cho giáo viên dạy nghề tạo tâm lý yên tâm phục vụ cho nghiệp dạy nghề 121 - Tổ chức đưa giáo viên đến Trường, địa phương khác mời chuyện gia, nghệ nhân địa phương (có thể lấy Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam) vừa địa điểm ĐTN vừa địa điểm để mở khoá bồi dưỡng giáo viên dạy nghề người tham gia dạy nghề Nhằm giúp tiếp cận với chương trình, giáo trình đào tạo theo cấp trình độ; bồi dưỡng trình độ giảng dạy thực hành, giảng dạy tích hợp, nghề mới, kỹ áp dụng tiến khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, kiến thức hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục ĐTN; đảm bảo họ người làm chủ chương trình, giáo trình đào tạo đại, tư thực tế đời sống sản xuất kinh doanh địa phương Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên người tham gia dạy nghề cho LĐNT phải tồn diện: chuẩn trình độ chun môn, chuẩn tay nghề (rất quan trọng) chuẩn nghiệp vụ sư phạm 3.4.5 Hồn thiện cơng tác đánh giá kết đào tạo nghề Sau xác định quy trình tổ chức ĐTN cho LĐNT, để đánh giá kết ĐTN huyện Điện Bàn, cần làm rõ trách nhiệm mối quan hệ quan có liên quantừviệc điều tra, khảo sát nhu cầu, xác định nghề cần đào tạo, đến việc tổ chức ĐTN gắn với giải việc làm, sử dụng LĐ “bao tiêu” sản phẩm việc làm LĐNT sau ĐTN Huyện Điện Bàn cần đánh giá kết ĐTN dựa vào số tiếu chí giám sát, đánh sau: Thứ nhất, việc đánh giá trình tổ chức đào tạo cần chủ ý tiêu chí: Tổng số lớp nghề số LĐNT học nghề, phân theo nhòm nghề thuộc lĩnh vực NN, làng nghề, CN – Dịch vụ; phân theo nhóm đối tượng LĐ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, hộ nghèo; phân theo trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề dạy nghề tháng 122 Đối với nghề đào tạo cần đánh giá mức độ phù hợp về: Danh mục số lượng nghề biên soạn mới, điều chỉnh chương trình đào tạo, số nghề phân tích chuẩn kỹ nghề, số nghề biên soạn từ hình thức chương trình mơn học sang chương trình modul đưa vào tổ chức đào tào Trong trình đào tạo cần phải quan tâm đánh giá trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề tồn huyện, thơng qua đánh giá công tác bồi dưỡng sư phạm dạy nghề, kỹ dạy lý thuyến, thực hành tích hợp giáo viên sở dạy nghề, nghệ nhân làng nghề, kỹ sư, cán kỹ thuật, nông dân sản xuất giỏi thợ lành nghề có tham gia dạy nghề cho LĐNT địa bàn toàn huyện Thứ hai, việc đánh giá hiệu cơng tác ĐTN sau q trình đào tạo, chủ yếu tập trung nội dung đánh sau: Hiệu nguồn kính phí dành cho ĐTN (NSNN, kinh phí từ cơng tác xã hội hóa ĐTN) Số LĐNT sau học nghề làm với nghề học; số vốn vay LĐNT sau học nghề để tự giải việc làm, thành lập tổ sản xuất, hợp tác xã; số LĐNT doanh nghiệp tuyển dụng sau ĐTN Hiệu quan trọng sau ĐTN tạo thu nhập chuyển dịch cấu LĐ, huyện Điện Bàn năm cần có tiêu chí đánh giá cụ thể về: Số hộ có LĐ tham gia học nghề nghèo, tiến tới trở thành hộ khá; tỷ lệ LĐ địa bàn huyện chuyển từ LĐ nông nghiệp sang phi NN sau học nghề 123 Để giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá kết đào tạo địa bàn huyện Điện Bàn thành công mặt quản lý nhà nước UBND huyện Điện Bàn (Hay Ban đạo ĐTN huyện) với Phòng, sở dạy nghề, Hội đồn thể doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng Trong đó, để hồn thành tiếu chí đánh giá kết ĐTN nêu tạo động lực với giải pháp khác góp phần thành cơng việc ĐTN cho LĐNT địa bàn huyện, cần xác định giải pháp "căn cơ" như: UBND xã, thị trấn cần dựa nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng LĐNT qua ĐTN vào tình hình dự báo phát triển KT – XH địa phương để đưa mức độ hoàn thành tiêu chí Đối với trường, sở dạy nghề cần soát xây dựng kế hoạch tuyển sinh ĐTN, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mức độ phù hợp nghề sau tốt nghiệp Hằng năm, UBND huyện cần tổ chức hội nghị tổng kết riêng cho công tác ĐTN cho LĐNT với thành phần tham gia, nhằm đánh gia mức độ hoàn thành tiêu chí ĐTN địa phương sở dạy nghề; bàn thảo giải pháp đề tiêu chí ĐTN cho thời gian sau địa phương địa bàn huyện Tóm lại, huyện Điện Bàn cần đưa tiêu chí đánh giá cơng tác ĐTN, trở thành nhiệm vụ trị quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội Nghị Đảng bộ, quyền Hội đồn thể… các xã thị trấn Có vậy, giải pháp đánh giá kết ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn có đồng thuận cao hệ thống trị tồn huyện 124 Như vậy, với quan điểm ĐTN cho LĐNT nghiệp Đảng, Nhà nước, cấp, ngành xã hội nhằm nâng cao chất lượng LĐNT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, NT ĐTN thực theo hướng từ đào tạo theo lực sẵn có sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề LĐNT yêu cầu thị trường LĐ; gắn ĐTN với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH địa phương huyện Điện Bàn Ngoài LĐNT cần xác định quan điểm là: học nghề quyền lợi nghĩa vụ LĐNT nhằm tạo việc làm, chuyển n thu nhập nâng cao chất lượng sống Với định hướng vậy, nhiệm vụ chủ yếu phát triển ĐTN cho LĐNT đến năm 2020 huyện Điện Bàn đặt là: Quy hoạch hoạt động ĐTN đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 theo ba trình độ đào tạo sơ cấp nghề, trung cấp nghề CĐ nghề Thực công tác xã hội hóa cơng tác ĐTN cho LĐNT; nâng cấp mặt lực sở dạy nghề có huy động nguồn lực từ NSNN để phục vụ cho công tác ĐTN cho LĐNT Mục tiêu cụ thể cho công tác ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn: Nâng tỷ lệ LĐ qua ĐTN 37 - 40% vào cuối năm 2015 50% vào năm 2020; Xây dựng đủ mạng lưới cán chuyên trách quản lý ĐTN địa phương; năm giải việc làm cho khoảng 1.700 – 2.000 LĐ qua ĐTN cấp trình độ; đảm bảo nguồn NSNN phục vụ cho dạy nghề, đối tượng nghèo đất học nghề đầy đủ đảm bảo từ 70% đến 80% LĐNT sau học nghề có việc làm Để hồn thành mục tiêu đó, huyện Điện Bàn cần tổ chức có lộ trình để thực tốt giải pháp từ khâu xác định nhu cầu LĐ qua ĐTN, tổ chức ĐTN giải pháp cuối cúng đánh giá kết ĐTN 125 KẾT LUẬN 126 Qua nghiên cứu đề tài “ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn, Quảng Nam”, luận văn rút số nhận xét sau: Luận văn nêu lên nội dung LĐNT đặc điểm LĐNT Hệ thống hoá sở lý luận chung ĐTN, làm rõ số đặc trưng hình thức ĐTN nay; phân tích nội dung chủ yếu việc ĐTN cho LĐNT yếu tố tác động đến việc phát triển ĐTN Luận văn đưa mơ hình ĐTN nước địa phương nước để nghiên cứu áp dụng cho cơng tác ĐTN tỉnh Quảng Nam huyện Điện Bàn Với phương pháp nghiên cứu cách khái quát, phân tích, minh hoạ số liệu cụ thể thực trạng KT – XH, LĐNT, LĐ qua đào tạo, công tác ĐTN huyện Điện Bàn thời gian qua (chủ yếu giai đoạn 2006 -2011), làm rõ tồn nguyên nhân tồn tại, số lượng, chất lượng, cấu đào tạo, sử dụng quản lý ĐTN Luận văn phân tích ưu điểm tiềm cấu LĐ công tác ĐTN huyện Điện Bàn đóng góp tích cực vào tăng trưởng KT tỉnh Quảng Nam, góp phần chuyển dịch cấu KT, cấu LĐ theo hướng phát triển Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015 127 Xuất phát từ chủ trương đổi mới, ĐTN cho LĐNT Đảng Nhà nước thời kỳ mới, luận văn đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng, nhiệm vụ xác định mục tiêu phát triển ĐTN cho LĐNT địa bàn huyện thời gian đến năm 2020 Định hướng quan trọng đổi cơng tác ĐTN theo hướng đa dạng hố, chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá ĐTN gắn với thị trường, gắn với phát KT – XH địa phương Từ số liệu thu thập luận văn xây dựng mơ hình dự báo đưa kết dự báo LLLĐ, GTSX nhu cầu sử dụng LĐNT qua ĐTN ngành, lĩnh vực để sơ làm định hướng cho công tác ĐTN huyện Điện Bàn thời gian đến Luận văn hệ thống số điều kiện cần thiết để phát triển ĐTN huyện Điện Bàn như: chống giảm chỗ làm việc thông qua phát KT để tạo cầu LĐ qua ĐTN; sử dụng LĐNT qua ĐTN; đổi công tác quản lý ĐTN xóa bỏ trào cản nhận thức cơng tác ĐTN học nghề Từ luận văn đề xuất giải pháp để phát triển ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn, chủ yếu mơ hình tổ chức ĐTN cho LĐNT lĩnh vực phi NN, NN làng nghề, giải pháp : Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo; hồn thiện cơng tác xác định chương trình đào tạo nghề ; hồn thiện cơng tác lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo; phát triển qui mô sở ĐTN đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề hồn thiện cơng tác công tác đánh giá kết đào tạo 128 Tuy nhiên, Đề tài nghiên cứu bối cảnh đất nước năm đầu thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng Huyện Điện Bàn thực Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng huyện với tâm nhân dân toàn huyện đưa huyện Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015 Ngoài chiến lược lâu dài Đảng Nhà nước NN – Nông dân – NT, xây dựng NT mới, ĐTN cho LĐNT… giai đoạn năm đầu triển khai thực rút kinh nghiệm Do vậy, có nhiều quan điểm, chủ trương mới, giải pháp liên quan đến phát triển ĐTN cho LĐNT mà luận văn chưa cập nhật kịp thời điều chỉnh, chỉnh sửa cho phù hợp Về dự báo nhu cầu LĐ qua ĐTN địa bàn huyện Điện Bàn cần xem xét nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng khác nhau, mức chi tiết nhân tố ảnh hưởng đến ngành, nghề cụ thể cách xác khoa học sở độ co giãn LĐ qua ĐTN… (hiện dự báo chung theo co giãn GTSX) Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót khác Kính mong nhận góp ý q thầy cơ, quý đồng nghiệp người quan tâm đến lĩnh vực ĐTN cho LĐNT để luận văn thêm hoàn chỉnh có đóng góp thiết thực ... Chương 1: Những vấn đề ĐTN cho LĐNT Chương 2: Thực trạng LĐNT ĐTN Điện Bàn, Quảng Nam Chương 3: Những giải pháp chủ yếu để phát triển ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn, Quảng Nam Chương -... ĐTN cho LĐNT huyện Điện Bàn, Quảng Nam” việc có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp thiết 2 Mục đích nghiên cứu: .2 Việc nghiên cứu sở khoa học đề xuất số sách ĐTN cho LĐNT... người vào LĐNT (Hỗ trợ ĐTN cho LĐNT), đầu tư, hỗ trợ cho LĐNT học nghề thời điểm, giai đoạn hiệu mang lại với kết cao Nếu LĐNT ĐTN sớm độ tuổi LĐNT sớm nhận kiến thức kỹ lúc trẻ, điều giúp cho kết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐTN cho LĐNT huyện điện bàn, quảng , ĐTN cho LĐNT huyện điện bàn, quảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn