Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần may trường giang

106 33 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình khoa học Người cam đoan Trần Thị Ba MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CƠNG TY CỔ PHẦNPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Phân loại hiệu hoạt động 11 1.1.3 Đặc điểm công ty cổ phần ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 12 1.2 NGUỒN THÔNG TIN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 14 1.2.1 Nguồn thơng tin sử dụng phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 14 1.2.2 Phương pháp phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần 17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 21 1.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 21 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp: 21 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 22 1.4.1 Phân tích hiệu kinh doanh 22 1.4.2 Phân tích hiệu tài 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 42 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty: 42 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty 44 2.1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ Cơng ty Cổ phần May Trường Giang 46 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác quản lý Công ty Cổ phần May Trường Giang 48 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần May Trường Giang 51 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 53 2.2.1 Nhu cầu phân tích hiệu hoạt động bên có liên quan 53 2.2.2 Tổ chức cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần May Trường Giang 56 2.2.3 Nội dung phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần May Trường Giang 57 2.3 NHẬN XÉT CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 70 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY 70 3.2 TỔ CHỨC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 71 3.2.1 Lập kế hoạch phân tích 71 3.2.2 Trình tự phân tích 72 3.2.3 Hồn thành cơng việc phân tích 73 3.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 74 3.3.1 Hồn thiện tổ chức cơng tác phân tích 74 3.3.2 Hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích 76 Mức 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt BQ Bình quân DN Doanh nghiệp CP Cổ phần SXKD Sản xuất kinh doanh HTK Hàng tồn kho TSCĐ Tài sản cố định VLĐ Vốn lưu động TTCK Thị Trường Chứng Khoán VCSH Vốn chủ sở hữu TTHH Thanh tốn hành EVE Cơng ty CP Everpia Việt Nam TCM Công Ty CP Dệt May – Đầu Tư - TM Thành Công GIL Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh Cơng Ty Con TET Cơng TY CP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc GMC Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn TNG Cơng Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại TNG KMR Công Ty CP MIRAE NPS Công TY CP May Phú Thịnh – Nhà Bè DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Khái quát chung tình hình hoạt động công ty cổ 44 phần may Trường Giang 2.2 So sánh tiêu tình hình hoạt động chung 44 công ty giai đoạn 2010 - 2013 2.3 Phân tích tiêu hiệu cá biệt công ty cổ 58 phần may Trường Giang qua năm 2010-2013 2.4 Bảng so sánh hiệu kinh doanh cá biệt công ty 60 cổ phần May Trường Giang với công ty ngành niêm yết TTCK 2.5 Bảng phân tích tiêu hiệu tổng hợp 61 công ty cổ phần may Trường Giang qua năm 2010-2013 2.6 So sánh hiệu kinh doanh tổng hợp công ty 63 CP may Trường Giang với tám công ty ngành niêm yết TTCK 2.7 Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 64 2.8 Bảng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ROE 64 2.9 Phân tích chi phí 65 2.10 Bảng so sánh ROE công ty CP may Trường 66 Giang với tám công ty ngành niêm yết TTCK 2.11 Bảng phân tích hiệu sử dụng vốn góp cổ đơng 67 3.1 Phân tích kết cấu VLĐ 76 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.2 Phân tích khả tốn 77 3.3 Phân tích tiêu ROA nhân tố ảnh hưởng 78 3.4 Phân tích chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố 78 đến tiêu ROA 3.5 Phân tích tiêu ROE nhân tổ ảnh hưởng theo mơ hình Dupont 81 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu sơ đồ, Tên sơ đồ, hình vẽ Trang Sơ đồ 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tài sản 34 Sơ đồ 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài 38 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ công ty 46 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 48 Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế toán cơng ty 51 Sơ đồ 2.4 Hình thức kế tốn máy áp dụng công ty 53 Sơ đồ 3.1 Quy trình thực cơng tác phân tích 71 Sơ đồ 3.2 Quy trình thu thập, xử lý thơng tin kế tốn 75 Hình 3.1 Biến động tiêu ROA qua năm 79 Hình 3.2 Chi tiết mức độ ảnh hưởng nhân tố đến 79 hình vẽ ROA Hình 3.3 Biến động tiêu ROE qua năm 81 Sơ đồ 3.3 Mơ hình kế tốn trách nhiệm Cơng ty CP May 84 Trường Giang 82 Như Năm 2010 100 dồng vốn chủ sở hữu bình quân đưa vào kinh doanh mang lại 36,83 đồng lợi nhuận sau thuế Sang năm 2011 có thay đổi tích cực hơn, 100 đồng vốn chủ sở hữa bình quân đưa vào kinh doanh mang lại 53,8 đồng lợi nhuận sau thuế việc sử dụng 100 đồng vốn kinh doanh tạo 178 đồng doanh thu 178 đồng doanh thu có 14 đồng lợi nhuận Năm 2012 lợi nhuận sau thuế mang lại từ hoạt động kinh doanh bị giảm suốt nghiêm vào năm 2013 có xuống dốc mạnh đến 14,24 % Vậy 100 đồng VCSH bình quân bỏ vào kinh doanh thu 14,24 đồng lợi nhuận sau thuế Bởi nguyên nhân 100 đồng vốn kinh doanh bình quân có 48 đồng hình thành từ vay nợ Mặt khác 100 đồng vốn kinh doanh tạo 155 đồng doanh thu, nhiên 155 đồng doanh thu có đồng lợi nhn Giả định cơng ty muốn tăng ROE năm 2013 lên 30% (0,3) công ty tác động lên tỷ số sau: - Điều chỉnh doanh lợi tiêu thụ sản phẩm, giữ hiệu suất sử dụng tài sản tỷ số nợ không đổi Vậy để ROE đạt 0,3 doanh lợi tiêu thụ sản phẩm xác định: Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 0,3 = 1,55 x 2,09 = 0,09 Muốn doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 0,09 (9%) công ty cần phải tăng lợi nhuận sau thuế lên đến (2.786.239 x 0,09) = 250.761 nghìn đồng điều chỉnh % tăng lợi nhuận > % tăng doanh thu Biện pháp giảm chi phí như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao, chi phí tiền công, 83 - Điều chỉnh hiệu suất sử dụng tài sản, giữ doanh lợi tiêu thụ sản phẩm tỷ số nợ không đổi Vậy để ROE = 0,3 hiệu suất sử dụng tài sản xác định sau: Hiệu suất sử dụng tài sản 0,3 = 0,04 x 2,09 = 3,58 Muốn hiệu suất sử dụng tài sản 3,58 (358%) cơng ty phải tăng doanh thu lên đến (63.486.564 x 3,58) = 227.281.899 nghìn đồng với biện pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh cách rút ngắn khâu chuẩn bị sản xuất, sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Điều chỉnh tỷ số nợ, giữ doanh lợi tiêu thụ sản phẩm hiệu suất sử dụng tài sản khơng đổi Như để ROE = 0,3 tỷ số nợ xác định sau: = – tỷ số nợ 0,3 0,04 x 1,55 Tỷ số nợ = 0,79 (79%) Công ty muốn tác động thông qua tỷ số nợ để tăng ROE phải thay đổi cấu vốn, tăng tỷ trọng nợ phải trả tổng nguồn vốn lên 79% Như thế, để tăng ROE năm 2013 lên 30% Cơng ty tác động tăng lợi nhuận sau thuế tăng doanh thu tăng tỷ trọng nợ tổng nguồn vốn d) Hồn thiện cơng tác đánh giá trách nhiệm công ty Mặc dù Công ty Cổ phần may Trường Giangphân cấp, phân quyền, nhiên chưa hình thành trung tâm trách nhiệm gắn với phân cấp, phân quyền Công ty, dẫn đến việc quy trách nhiệm chưa quan tâm mức Chẳng hạn kế hoạch sản xuất giao xuống cho phân xưởng hoạt động theo tiêu chí chung tồn cơng ty nên việc quản lý khoản chi phí phát sinh vật tư, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất 84 khác,…Vì vậy, cần phải vận dụng kế tốn trách nhiệm Cơng ty, trước hết tổ chức trung tâm trách nhiệm CÔNG TY (Trung tâm đầu tư, trung tâm lợi nhuận, trung tâm doanh thu) Các phòng ban chức (Trung tâm chi phí) PX cắt Phòng Kinh doanh (Trung tâm doanh thu) Các phân xưởng (Trung tâm chi phí) PX May PX Hoàn Thành Tổ KCS Tổ Cơ Điện Sơ đồ 3.3 Mơ hình kế tốn trách nhiệm Cơng ty CP May Trường Giang - Cấp thứ Công ty với tư cách trung tâm đầu tư, trung tâm lợi nhuận trung tâm doanh thu, chịu trách nhiệm mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, kể doanh thu, chi phí, lợi nhuận, vốn đầu tư Nhà quản trị cấp cao Giám đốc Công ty - Cấp thứ hai phân xưởng sản xuất, cấp xem trung tâm chi phí Đứng đầu trung tâm chi phí quản đốc phân xưởng Các trung tâm có trách nhiệm phải quản lý tiết kiệm hiệu chi phí phát sinh phận quản lý 85 - Lãnh đạo Cơng ty chịu trách nhiệm chung việc quản lý doanh thu, chi phí hoạt động đầu tư, thiết lập trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư cấp Công ty - Các phân xưởng sử dụng trực tiếp nguồn lực ngun vật liệu, nhân cơng chi phí khác để sản xuất, đầu sản phẩm may mặc Các phân xưởng không trực tiếp quản lý doanh thu, thiết lập trung tâm chi phí Ngồi ra, phòng ban Cơng ty với chức tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc sử dụng chi phí để phục vụ cho hoạt động nên chúng xem trung tâm chi phí Riêng Phòng kinh doanh với mục tiêu làm để nâng cao doanh số bán hàng, mở rộng thị trường, phát triển trì khách hàng, doanh số phát sinh chủ yếu từ đây, nên Phòng kinh doanh xem trung tâm doanh thu Với giác độ trung tâm doanh thu, trưởng Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm với Giám đốc Cơng ty tình hình doanh thu 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần May Trường Giang, tác giả nhận thấy tồn từ nêu lên lý quy trình tổ chức cơng tác phân tích, hồn thiện tổ chức nhân sự, nguồn liệu đầu vào, nội dung phương pháp phân tích góp phần quan trọng vào cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty thời gian tới 87 KẾT LUẬN Việc “Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần May Trường Giang” không mẻ không lạc hậu doanh nghiệp Trong giai đoạn khác với doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu khác Mong kết nghiên cứu Công ty Cổ phần May Trường Giang có giá trị áp dụng chung cho công ty cổ phần khác Qua thời gian nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần May Trường Giang, với hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Hoàng Tùng, luận văn giải số vấn đề sau: - Tác giả sâu trình bày vấn đề phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp - Thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động cơng ty cổ phần May Trường Giang, từ rút số nhận xét công tác - Trên sở nghiên cứu thực tiễn Công ty Cổ phần May Trường Giang tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động công ty Tác giả phân tích, trình bày nhận định ý kiến đưa số phương pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty với mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé vào việc làm rõ thêm, tạo thuận lợi thêm cho việc phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Tấn Bình (2008), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, tái lần thứ [2] PGS.TS Ngô Thế Chi (2001), Đọc, lập, phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [3] Công ty Cổ phần May Trường Giang, Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần May Trường Giang giai đoạn 2010 – 2013 [4] PGS.TS Phạm Văn Được (2008), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống kê [5] PGS.TS Phạm Văn Đức, Đại học Kinh tê TPHCM (2008), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống kê [6] Th.S Trần Thị Minh Hương (2005), “Phân tích tài chính- Một cơng cụ quan trọng quản lý doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế phát triển [7] TS Nguyễn Thế Khải (2003), “Bàn hệ thống tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài kết kinh doanh doanh nghiệp”, Tạp chí Tài [8] PGS.TS Nguyễn Đăng Nam (2006), Phân tích đầu tư chứng khốn, Nhà xuất Tài [9] PGS TS Võ Văn Nhị (Chủ biên) (2005), Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [10] PGS.TS.Nguyễn Năng Phúc chủ biên, Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân [11] PGS TS Ngơ Hà Tấn, Trần Đình Khơi Ngun, Hồng Tùng (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh – phần I, Nhà xuất Giáo dục [12] GS.TS.Trương Bá Thanh PGS.TS.Trần Đình Khơi Ngun (2001), Phân tích tài doanh nghiệp, nhà xuất Giáo dục [13] PGS.TS Trần Ngọc Thơ (2007), Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất Thống kê [14] PGS.TS Hoàng Tùng (2005), “Mối quan hệ hiệu hoạt động với mục tiêu sách tài doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 99 [15] Website vietstock.vn [16] Các website có liên quan Phụ lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG TỪ NĂM 2009 -2013 Đơn vịnh tính: 1000 đồng MSỐ 100 110 111 112 120 121 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 TÀI SẢN A/.TÀI SẢN NGẮN HẠN I.Tiền & khoản t Đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đ.tư t.chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 2.009 2010 2011 2012 2013 14.908.973 8.082.002 8.082.002 0 6.514.795 6.497.291 554.476 -536.972 163.240 201.042 -37.802 148.936 20.179.803 9.189.980 9.189.980 2.000.000 2.000.000 8.538.745 8.622.081 135.430 398.035 -616.801 176.244 214.047 -37.802 274.833 35.171.133 26.217.643 13.517.643 12.700.000 32.526.760 24.066.057 4.866.057 19.200.000 30.460.436 20.751.626 14.751.626 6.000.000 8.377.713 7.749.810 22.718 1.001.436 -396.252 253.671 253.671 7.805.160 6.584.739 9.042.829 9.511.987 1.662.150 -441.728 219.849 219.849 607.387 -1.076.545 299.986 299.986 322.107 435.694 32.320 365.996 2.600 58.730 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 252 258 260 261 262 268 269 270 Thuế khoản pthu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B/ TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình * Nguyên giá * Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình * Ngun giá * Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí x.dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đ.tư t.chính dài hạn Đầu tư vào c.ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Công trái TỔNG CỘNG TÀI SẢN 146.336 6.423.880 6.390.744 6.381.937 21.745.347 -15.363.410 8.807 40.280 -31.473 216.103 7.756.302 322.107 9.704.011 403.374 9.312.147 365.996 9.380.107 7.753.002 9.634.957 9.072.853 7.753.002 9.553.132 8.588.851 23.568.439 27.130.940 27.744.598 -15.815.438 -17.577.808 -19.155.746 81.825 53.925 40.280 123.980 123.980 -40.280 -42.155 -70.055 430.077 8.553.813 8.527.788 28.197.995 -19.670.207 26.025 123.980 -97.955 0 0 33.136 33.136 3.300 3.300 69.054 20.929 48.125 239.294 239.294 826.294 826.294 21.332.853 27.936.104 44.875.144 41.838.907 39.840.543 Đơn vị tính:1000 đồng MSỐ NGUỒN VỐN 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 A/ NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế & khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ h.đồng x.dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài dạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 2.009 2010 2011 2012 2013 7.042.884 5.590.309 533.544 13.571.864 11.797.110 131.000 734.774 1.247.051 6.805.003 23.650.631 21.709.631 601.000 324.131 196.067 3.418.299 10.701.701 381.080 18.905.476 16.634.476 452.000 1.348.108 255.961 4.214.756 128.000 25.888.726 19.481.851 513.000 588.059 41.298 1.431.347 10.533.793 910.668 458.049 570.378 244.785 679.865 233.720 1.452.575 2.308.903 1.774.753 5.218.902 6.406.875 5.407.488 1.941.000 4.429.510 2.271.000 379.546 260.000 578.000 379.546 4.391.021 1.941.000 2.271.000 813.029 1.196.753 1.636.308 1.663.405 8.126.653 381.080 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 Dự phòng phải trả dài hạn B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ III LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU 500 SỐ TỔNG NGUỒN VỐN (100% nguồn từ Phòng kế tốn Cơng ty) 14.289.968 13.479.248 8.388.000 14.364.240 14.364.240 8.388.000 18.986.417 18.986.417 8.388.000 18.188.276 18.188.276 8.388.000 20.935.066 20.935.066 8.388.000 390.334 390.334 194.927 1.386.004 237.831 78.518 3.193.968 125.096 2.455.605 451.751 149.825 2.793.963 108.630 4.897.102 828.541 7.351.804 838.800 9.718.198 838.800 4.764.145 1.219.339 1.599.735 810.720 810.720 0 21.332.853 27.936.104 44.875.144 41.838.907 39.840.543 Phụ lục 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG TỪ NĂM 2009 – 2013 ĐVT: 1000 đồng CHỈ TIÊU MÃ SỐ NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 44.927.817 62.427.676 NĂM 2012 NĂM 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 29.060.618 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung 10 29.060.618 44.927.817 62.427.676 60.243.599 61.917.344 11 22.996.174 31.960.423 42.808.681 44.009.295 45.636.049 (20=10-11) 20 6.064.444 12.967.394 19.618.996 16.234.304 16.281.295 Doanh thu hoạt động tài 21 1.020.630 1.453.292 1.926.545 1.677.373 891.883 Chi phí tài 22 103.323 101.972 772.917 317.081 337.892 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 35.560 91.306 588.483 292.330 299.530 Chi phí bán hàng 24 0 2.781.438 2.789.887 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.196.843 7.914.682 11.010.141 7.996.202 9.513.883 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 2.784.908 6.404.032 6.816.956 4.531.516 0 60.243.599 61.917.344 0 cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 9.762.482 CHỈ TIÊU MÃ SỐ NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 (30=20+(21-22)-(24+25) 11 Thu nhập khác 31 81.460 185.997 527.008 2.242.577 677.337 12 Chi phí khác 32 155.007 28.179 103.534 176.951 47.381 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -73.547 157.818 423.474 2.065.627 629.957 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 2.711.361 6.561.850 10.185.956 8.882.583 5.161.472 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 250.605 1.284.580 1.262.911 2.388.511 2.375.194 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 -48.125 96.250 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 18 Lãi cổ phiếu 60 2.460.756 5.277.271 8.971.170 6.397.822 2.786.278 57 120 135,25 76 33 ... hành EVE Cơng ty CP Everpia Việt Nam TCM Công Ty CP Dệt May – Đầu Tư - TM Thành Công GIL Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh Cơng Ty Con TET Cơng TY CP Vải Sợi May Mặc Miền Bắc GMC Công Ty CP Sản Xuất... cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần May Trường Giang 56 2.2.3 Nội dung phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần May Trường Giang 57 2.3 NHẬN XÉT CƠNG TÁC PHÂN TÍCH... sánh hiệu kinh doanh cá biệt công ty 60 cổ phần May Trường Giang với công ty ngành niêm yết TTCK 2.5 Bảng phân tích tiêu hiệu tổng hợp 61 công ty cổ phần may Trường Giang qua năm 2010-2013 2.6
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần may trường giang , Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần may trường giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn