Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn quy nhơn

125 33 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC SƠN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC SƠN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN QUY NHƠN Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hữu Hòa Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRỊ CỦA KINH TẾ HỘ TRONG Q TRÌNH CƠNG NGHIỆP HÓA 1.1.1 Khái niệm kinh tế hộ 1.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ 1.1.3 Vai trò kinh tế hộ 13 1.1.4 Khái niệm phát triển kinh tế hộ 23 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 24 1.2.1 Phát triển mặt số lượng 24 1.2.2 Phát triển mặt chất lượng 26 1.2.3 Phát triển mặt quy mô 28 1.2.4 Phát triển mặt cấu 31 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 35 1.3.1 Chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế hộ 35 1.3.2 Tiềm năng, lợi địa phương 37 1.3.3 Năng lực, khát vọng vươn lên làm giàu người dân 39 1.3.4 Quy mô tính chất thị trường KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 42 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 42 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 2.1.2 Điều kiện kinh tế 43 2.1.3 Điều kiện xã hội 45 2.1.4 Một số thuận lợi, khó khăn phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn 52 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN THỜI KỲ 2007-2011 55 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng 55 2.2.2 Thực trạng phát triển chất lượng 56 2.2.3 Thực trạng phát triển quy mô 60 2.2.4 Thực trạng phát triển cấu 65 2.2.5 Phân tích ảnh hưởng tác động sách khuyến khích phát triển Kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian qua 67 2.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 70 2.3.1 Những thành công 70 2.3.2 Những tồn hạn chế 71 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 77 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Dự báo biến động môi trường phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 77 3.1.2 Đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước phát triển Kinh tế hộ 80 3.1.3 Quan điểm, phương hướng mục tiêu phát triển Kinh tế hộ địa bàn Quy Nhơn tương lai 83 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 87 3.2.1 Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển số lượng 87 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển 89 3.2.3 Giải pháp tăng cường phát triển quy mô 90 3.2.4 Giải pháp phát triển cấu 93 3.2.5 Các giải pháp bổ sung 94 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 3.3.1 Kiến nghị quyền tỉnh Bình Định 3.3.2 Kiến nghị quan, tổ chức có liên quan 99 99 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GDP Tổng sản phẩm quốc nội HKD Hộ kinh doanh HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước TP Thành phố THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Đóng góp GDP hộ kinh doanh theo giá 1994 1.2 Đóng góp GDP theo giá thực tế phân theo ngành kinh Trang 14 tế 15 1.3 Đóng góp số thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2011 16 1.4 Lao động lĩnh vực kinh tế hộ năm 2011 20 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn theo giá so sánh 1994 44 2.2 Dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, thành thị/nông thôn theo tổng điều tra dân số nhà ngày 1/4/2009 2.3 Tình hình phát triển lao động cá thể phân theo ngành nghề kinh tế 2.4 47 Trình độ chun mơn kỹ thuật chủ hộ kinh doanh năm 2011 2.5 46 57 Lợi ích Hộ kinh doanh tham gia Hiệp hội ngành hàng 60 2.6 Thực trạng mặt kinh doanh năm 2011 63 2.7 Tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin hộ kinh doanh 64 2.8 Tình hình phát triển HKD phi nơng, lâm, ngư nghiệp TP Quy Nhơn phân theo ngành kinh tế giai đoạn 20062011 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tình hình số thu NSNN giai đoạn 2007-2011 17 2.1 Tình hình phát triển hộ kinh doanh 2007-2011 55 2.2 Tình hình hộ kinh doanh, lao động từ năm 2007-2011 58 2.3 Trình độ chuyên môn kỹ thuật người lao động năm 2011 59 2.4 Khả tiếp cận nguồn vốn vay 2011 61 2.5 Tình hình sử dụng máy móc thiết bị năm 2011 62 2.6 Tình hình phát triển HKD chia theo ngành giai đoạn 2007-2011 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau hai thập kỷ tiến hành công đổi với chuyển biến to lớn kinh tế, kinh tế hộ gia đình (kinh tế hộ) bước phát triển ngày khẳng định vai trò, vị trí kinh tế nhiều thành phần quản lý Nhà nước Theo số liệu Tổng cục Thống kê tính đến cuối năm 2011 nước có 4.236.352 hộ kinh doanh cá thể phi nơng nghiệp; giải cho 8.071.686 lao động Vai trò kinh tế hộ giải việc làm, tăng thu nhập, tăng nguồn thu cho ngân sách mà mạng lưới rộng lớn nhất, phát triển tận vùng xa, vùng khó khăn mà lĩnh vực kinh doanh khác khơng đáp ứng Nhờ đó, kinh tế hộ kênh quan trọng phân phối lưu thơng hàng hóa tới vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, giúp cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương [20, tr 298-302] Mặc dù vậy, nhiều năm qua khu vực kinh tế hộ khu vực có quykinh doanh nhỏ lẻ, cơng nghệ thiếu đại, chất lượng sản phẩm chưa có sức cạnh tranh cao lại đối mặt trước nhiều thách thức khó khăn vốn, lao động, mặt bằng… đặc biệt giai đoạn kinh tế giới, khu vực nước có nhiều biến động bất thường, lạm phát nước mức cao, sức mua giảm làm cho số hộ kinh doanh có nguy phá sản Nhà nước có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa mà chưa có sách để hỗ trợ phát triển riêng cho kinh tế hộ Vì vậy, vấn đề đặt cần nghiên cứu cách hệ thống để có cách nhìn bao quát thực trạng kinh tế hộ cá thể từ đưa số giải pháp nhằm phát triển thành phần kinh tế thời gian đến 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Việc nghiên cứu sở khoa học thực tiễn phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp địa bàn thành phố Quy Nhơn cấp thiết có ý nghĩa quan trọng Trong giai đoạn nước ta nói chung, Bình Định thành phố Quy Nhơn nói riêng đặc biệt coi trọng phát huy khả đóng góp tích cực kinh tế hộ, nhằm giải phóng lực sản xuất, phát huy nội lực đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Vì vậy, Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế hộ phi nông nghiệp phát huy tính chủ động sáng tạo nâng cao lực lực quản lý, phát triển khoa học công nghệ, tiếp cận nguồn tài chính, nguồn nhân lực,… mở rộng mối liên kết với loại hình kinh doanh khác để tăng tính hiệu kinh doanh khả cạnh tranh thị trường tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho kinh tế hộ Trên sở lý luận sẵn có phân tích đánh giá tình hình phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp năm vừa qua, Chương luận văn đề xuất số giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ cá thể phi nông nghiệp thời gian đến 103 KẾT LUẬN Quy Nhơn thành phố giàu tiềm để phát triển kinh tế, phát triển thành phố thời gian qua chưa tương xứng với tiềm vốn có thành phố, có nhiều ngun nhân, ngun nhân khơng phần quan trọng hiệu hoạt động kinh tế hộ thành phố chưa cao Vì khả vốn hạn chế, trình độ kỹ thuật cơng nghệ lạc hậu, lực cạnh tranh thấp, Hệ tác động đến tốc độ phát triển kinh tế hộ, ảnh hưởng đến số thu ngân sách, giải việc làm, mở rộng thị trường mức đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội thành phố Cho nên việc nghiên cứu đánh giá tồn diện hoạt động kinh tế hộ phi nơng nghiệp địa bàn thành phố Quy Nhơn, nghiên cứu đề tài thực Chương Kết luận rút từ phân tích đánh giá kinh tế hộ phi nông nghiệp hoạt động địa bàn thành phố có lợi khó khăn định Giải khó khăn thành phần kinh tế hộ phi nông nghiệp, đặc biệt khó khăn thiếu vốn kinh doanh trình độ lao động người lao động tạo động lực cho loại hình phát triển lớn mạnh hơn, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế hộ kinh tế nói chung trình hội nhập kinh tế giới khu vực Vì vậy, để phát triển kinh tế hộ phi nơng nghiệp mở rộng thị trường nước góp phần vào việc hòa nhập vào thị trường giới, kinh tế hộ phi nơng nghiệp cần có nổ lực không ngừng nâng cao suất, chất lượng, hiệu kinh doanh, đảm bảo uy tín, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, biết gắn kết lợi ích kinh tế hộ với lợi ích người tiêu dùng, lợi ích chung tồn xã hội Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cần mạnh dạng có bước đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, xúc tồn mặt sản xuất kinh doanh, vốn, nguồn nhân lực, thị trường, lực khoa học công nghệ / 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ngọc Anh (2009), “Báo Lao động xã hội”, Hãy tìm việc làm khu vực kinh tế phi kết cấu [2] Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [3] Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn (2011), Niên giám thống kê 2010, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn (2012), Niên giám thống kê 2011, NXB Thống kê, Hà Nội [5] Chính phủ (2010), Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 thành lập doanh nghiệp [6] Cục Thống kê Bình Định (2011), Bình Định hoạt động SXKD cá thể 10 năm (2001-2010), NXB Thống kê, Hà Nội [7] Cục Thống kê Bình Định (2008), Niên giám thống kê 2007, NXB Thống kê, Hà Nội [8] Cục Thống kê Bình Định (2009), Niên giám thống kê 2008, NXB Thống kê, Hà Nội [9] Cục Thống kê Bình Định (2010), Niên giám thống kê 2009, NXB Thống kê, Hà Nội [10] Cục Thống kê Bình Định (2011), Niên giám thống kê 2010, NXB Thống kê, Hà Nội [11] Cục Thống kê Bình Định (2012), Niên giám thống kê 2011, NXB Thống kê, Hà Nội [12] Ngô Huy Cương (2011), “Thời báo kinh tế”, Kinh tế hộ cá thể ? 105 [13] Đảng thành phố Quy Nhơn (2010), Nghị Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng thành phố Quy Nhơn [14] Đảng tỉnh Bình Định (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng tỉnh Bình Định [15] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội [16] Phòng Thống kê TP Quy Nhơn (2008), Niên giám thống kê 2007, NXB Thống kê, Hà Nội [17] Phòng Thống kê TP Quy Nhơn (2009), Niên giám thống kê 2008, NXB Thống kê, Hà Nội [18] Phòng Thống kê TP Quy Nhơn (2010), Niên giám thống kê 2009, NXB Thống kê, Hà Nội [19] Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Bộ luật dân năm 2005 [20] Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật doanh nghiệp năm 2005 [21] Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật đầu tư năm 2005 [22] Tổng cục Thống kê (2012) ), Niên giám thống kê 2011, NXB Thống kê, Hà Nội [23] Ủy ban Dân tộc (2007), Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/7/2007 Ủy ban Dân tộc việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán sở cộng đồng thực Chương trình 135 [24] Ủy ban Dân tộc (2009), Thông tư số 01/2009/TT- UBDT ngày 17/7/2009 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT [25] Website: www.binhdinh.gov.vn; www.binhdinhngaynay.com; www.binhdinhinvest.gov.vn; www.quynhon.gov.vn PHỤ LỤC Phụ lục TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH PHI NƠNG NGHIỆP SO VỚI TỔNG LAO ĐỘNG NGỒI NHÀ NƯỚC CỦA QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2007-2011 Trong Lao động Năm Tỷ lệ % lao động ngành kinh tế Nhà nước thành phố Lao động HKD so với tổng lao làm việc HKD động Nhà nước thành phố 2007 736.400 24.980 3,39 2008 752.900 25.418 3,38 2009 767.700 27.434 3,57 2010 783.400 28.174 3,60 2011 799.300 29.120 3,64 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN LÀM GIÀU CỦA NGƯỜI DÂN QUY NHƠN 2011 STT Ý kiến HKD Mong muốn tâm vươn lên làm giàu từ kinh tế hộ Số Tỷ lệ lượng (%) 103 85,9 13 10,8 3,3 120 100 Kinh doanh mang tính trải nghiệm tạo sở tiền đề cho việc phát triển thành công ty, doanh nghiệp Kinh doanh vui thời gian nhàn rỗi khơng biết làm sau hưu có nguồn thu nhập ổn định khác Tổng cộng Nguồn: Khảo sát thực tế 120 hộ kinh doanh thành phố Quy Nhơn năm 2011 Phụ lục 2.1 TÌNH HÌNH DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ NĂM 2011 CHIA THEO XÃ, PHƯỜNG Diện tích (km2) Dân số trung Mật độ dân số bình (người) (người/km2) TỔNG SỐ 285,529 282.575 989,66 I - Thành thị 145,694 257.321 1.766,18 Nhơn Bình 14,696 18.517 1.252,97 Nhơn Phú 13,218 20.212 1.520,47 Đống Đa 6,262 29.239 4.643,14 Trần Quang Diệu 10,935 16.939 1.540,13 Hải Cảng 9,835 17.572 1.776,64 Quang Trung 7,773 21.996 2.813,64 Thị Nại 1,950 11.092 5.655,90 Lê Hồng Phong 1,047 14.271 13.559,14 Trần Hưng Đạo 0,470 9.138 19.334,04 10 Ngô Mây 1,396 22.859 16.276,77 11 Lý Thường Kiệt 0,693 5.485 7.863,84 12 Lê Lợi 0,570 12.838 22.385,13 13 Trần Phú 0,717 11.216 15.552,30 14 Bùi Thị Xuân 49,803 15.477 308,94 15 Nguyễn Văn Cừ 1,430 19.875 13.815,38 16 Ghềnh Ráng 24,899 10.595 423,11 II - Nông thôn 139,835 25.254 180,99 Nhơn Lý 15,460 8.320 539,12 Nhơn Hội 40,476 3.678 91,19 Nhơn Hải 12,081 6.001 497,73 Nhơn Châu 3,520 1.971 559,93 Phước Mỹ 68,297 5.284 77,57 Nguồn: Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn Phụ lục 2.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC HỘ KINH DOANH TP QUY NHƠN NĂM 2011 STT Ý kiến HKD Số lượng Tỷ lệ (hộ) (%) 1,7 Cản trở nghiêm trọng Gây cản trở đáng kể 53 44,4 Tương đối cản trở 39 32,2 Đôi chút cản trở 21 17,7 Tổng cộng 120 100 Nguồn: Khảo sát thực tế 120 hộ kinh doanh thành phố Quy Nhơn năm 2011 Phụ lục 2.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP CỦA QUY NHƠN SO VỚI TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 Trong Năm Tổng HKD tỉnh Bình Định Tổng số HKD TP Quy Nhơn Tỷ lệ % HKD TP Quy Nhơn so với tổng HKD tỉnh 2006 67.470 16.164 23,96 2007 72.075 15.401 21,37 2008 77.152 16.303 21,13 2009 80.286 17.038 21,22 2010 83.927 17.242 20,54 2011 88.114 17.813 20,22 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục 2.4 TÌNH HÌNH HỘ KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TP QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2001-2011 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Năm Chia Tổng cộng Công Xây Thương Vận tải, Khách sạn, nghiệp dựng nghiệp kho bãi nhà hàng Dịch vụ 2001 10.248 1.832 4.882 292 1.996 1.246 2002 13.094 2.118 6.398 243 2.578 1.757 2003 12.914 2.146 6.263 202 2.646 1.657 2004 13.306 2.057 6.870 210 2.447 1.722 2005 14.721 2.124 7.282 615 2.765 1.935 2006 16.164 2.311 59 7.630 681 3.470 2.013 2007 15.401 1.651 20 7.806 374 3.600 1.950 2008 16.303 1.787 20 7.930 564 4.031 1.971 2009 17.038 1.682 24 8.278 494 4.406 2.154 2010 17.242 1.793 51 8.120 598 4.568 2.112 2011 17.813 1.875 74 8.340 630 4.675 2.219 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục 2.5 TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH PHI NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP TP QUY NHƠN HÀNG NĂM GIAI ĐOẠN 20012010 PHÂN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ ĐVT: % Chia Năm Tổng cộng Công Xây Thương Vận tải, nghiệp dựng nghiệp kho bãi Khách sạn, nhà hàng Dịch vụ 2002 127,8 115,6 131,1 83,2 129,2 141,0 2003 98,6 101,3 97,9 83,1 102,6 94,3 2004 103,0 95,9 109,7 104,0 92,5 103,9 2005 110,6 103,3 106,0 292,9 113,0 112,4 109,5 103,8 110,5 120,5 108,5 111,6 2007 95,3 71,4 33,9 102,3 54,9 103,7 96,9 2008 105,9 108,2 100,0 101,6 150,8 112,0 101,1 2009 104,5 94,1 120,0 104,4 87,6 109,3 109,3 2010 101,2 106,6 212,5 98,1 121,1 103,7 98,1 103,2 96,7 102,2 99,4 110,6 101,8 Thời kỳ 2001-2005 Thời kỳ 2006-2010 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục 2.6 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TRONG HỘ KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TP QUY NHƠN HÀNG NĂM GIAI ĐOẠN 2001-2010 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ ĐVT: Người Chia Năm Tổng cộng Công Xây Thương Vận tải, nghiệp dựng nghiệp kho bãi Khách sạn, nhà hàng Dịch vụ 2001 15.275 4.270 5.482 549 3.409 1.565 2002 20.652 5.085 8.233 408 4.540 2.386 2003 21.395 5.164 8.273 357 5.037 2.564 2004 20.342 4.433 8.719 308 4.318 2.564 2005 22.313 4.500 9.131 844 4.937 2.901 2007 25.311 4.915 90 9.933 954 6.195 3.224 2008 24.980 3.940 129 10.449 779 6.642 3.041 2009 25.418 3.811 20 10.605 823 7.063 3.096 2010 27.434 3.975 140 11.172 801 8.053 3.293 2011 28.174 3.952 284 11.234 839 8.403 3.462 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục 2.7 TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG CÁ THỂ CỦA TP QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2001-2010 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ ĐVT: % Chia Năm Tổng cộng Công Xây Thương Vận tải, nghiệp dựng nghiệp kho bãi Khách sạn, nhà hàng Dịch vụ 2002 135,2 119,1 150,2 74,3 133,2 152,5 2003 103,6 101,6 100,5 87,5 110,9 107,5 2004 95,1 85,8 105,4 86,3 85,7 100,0 2005 109,7 101,5 104,7 274,0 114,3 113,1 109,9 101,3 113,6 111,4 109,7 116,7 2007 98,7 80,2 143,3 105,2 81,7 107,2 94,3 2008 101,8 96,7 15,5 101,5 105,6 106,3 101,8 2009 107,9 104,3 700,0 105,3 97,3 114,0 106,4 2010 102,7 99,4 202,9 100,6 104,7 104,3 105,1 104,8 97,4 104,2 99,9 111,2 103,6 Thời kỳ 2001-2005 Thời kỳ 2006-2010 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục 2.8 SỐ THU NSNN CỦA HKD PHI NÔNG NGHIỆP CỦA QUY NHƠN SO VỚI TỔNG SỐ THU NSNN TOÀN TP GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 Trong Tổng số thu Năm NSNN thành phố Tổng số thu NSNN HKD TP Quy Nhơn 2007 264.928 2008 727.581 2009 1.110.107 2010 1.273.484 2011 1.362.180 Tỷ lệ % số thu HKD TP Quy Nhơn so với tổng tổng số thu toàn thành phố Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định Phụ lục 2.9 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HKD PHI NƠNG NGHIỆP CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2007 – 2011 Huyện, thị xã, Năm Năm Năm Năm Năm thành phố 2007 2008 2009 2010 2011 TP Quy Nhơn 15401 16303 17038 17242 17813 Thị xã An Nhơn 12771 13689 13914 14353 14479 Huyện An Lão 844 893 1013 1136 1294 Huyện Hoài Nhơn 11631 12350 12701 13058 13592 Huyện Hoài Ân 3212 3631 3807 4275 4720 Huyện Phù Mỹ 5672 5840 6115 6656 7487 1390 1438 1470 1533 1597 STT Huyện Vĩnh Thạnh Huyện Tây Sơn 6332 6670 6679 7697 8135 Huyện Phù Cát 6384 6746 7117 7956 8081 10 Huyện Tuy Phước 7596 8739 9479 8985 9863 11 Huyện Vân Canh 842 853 953 1033 1053 72075 77152 80286 83924 88114 TỔNG SỐ Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định ... 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh tế hộ Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn thành phố Quy Nhơn đến năm 2015... triển Kinh tế hộ địa bàn Quy Nhơn tương lai 83 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 87 3.2.1 Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát. .. Phát triển kinh tế hộ gia đình kinh tế Việt Nam Thạc sỹ Đinh Văn Quảng - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Uỷ ban Dân số, gia đình trẻ em; Bài Vai trò vị trí kinh tế hộ gia đình phát triển kinh tế giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn quy nhơn , Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn quy nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn