Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định

92 19 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ BÍCH THẢO VY QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ BÍCH THẢO VY QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH Chun ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ NGỌC MỸ Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Bích Thảo Vy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1.1 Nguyên vật liệu 1.1.2 Quản trị nguyên vật liệu 1.2 NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 10 1.2.1 Kiểm soát sản xuất 11 1.2.2 Vận chuyển 12 1.2.3 Tiếp nhận 13 1.2.4 Gởi hàng 13 1.2.5 Mua sắm 13 1.2.6 Tồn kho 18 1.3 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 25 1.3.1 Số lượng nhà cung cấp thị trường 25 1.3.2 Giá nguồn nguyên vật liệu thị trường 25 1.3.3 Trình độ chuyên môn cán quản lý doanh nghiệp 26 1.3.4 Hạ tầng sở hệ thống giao thông vận tải 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỒ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 28 2.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỒ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN QUA 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 29 2.1.3 Năng lực sản xuất kinh doanh công ty 31 2.1.4 Chiến lược kinh hoanh Công ty cổ phần đường Bình Định 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 41 2.2.1 Đặc điểm phân loại NVL Công ty cổ phần Đường Bình Định 41 2.2.2 Công tác lập kế hoạch 42 2.2.3 Công tác quản trị nguyên vật liệu 49 2.2.4 Định mức tiêu hao NVL công ty 59 2.2.5 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu công ty thời gian qua 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 64 3.1 CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 64 3.1.2 Định hướng mục tiêu Công ty Cổ phần Đường Bình Định giai đoạn 2012 - 2020 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY 67 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch 68 3.2.2 Tổ chức tốt công tác mua sắm vận chuyển NVL 68 3.2.3 Tăng cường quản lý NVL khâu tiếp nhận 69 3.2.4 Hồn thiện cơng tác xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu công ty 70 3.2.5 Quản lý thực định mức công ty 71 3.2.6 Xây dựng chương trình hỗ trợ cho người trồng mía nâng cao suất, chất lượng nguyên liệu mía 72 3.2.7 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 75 3.2.8 Đầu tư nâng công suất nhà máy 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT BCTC : Báo cáo tài CP : Cổ phần ĐVT : Đơn vị tính HC – NV : Hành - Nhân viên KTSX : Kỹ thuật sản xuất NVL : Nguyên vật liệu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tính toán MRP 24 2.1 Bảng cấu lao động 32 2.2 Tình hình tài cơng ty năm 2010-2011-2012 33 2.3 Tình hình sản xuất qua ba năm 2010-2011-2012 39 2.4 Tình hình sản xuất kinh doanh qua năm 2010-20112012 40 2.5 Bảng kế hoạch cung ứng NVL vụ ép 2011 – 2012 43 2.6 Qui trình thu mua, tốn 47 2.7 Tinh hình thực kế hoạch thu mua NVL 2011 2012 51 2.8 Tình hình thực định mức NVL vụ 2011 – 2012 57 2.9 Định mức tiêu hao NVL qua vụ 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số Tên sơ đồ hiệu 1.1 2.1 Dòng luân chuyển nguyên vật liệu Hệ thống tổ chức, quản lý công ty Cổ phần Đường Bình Định Trang 30 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mơi trường kinh doanh ngày phát triển, hội cho doanh nghiệp mở rộng đồng thời doanh nghiệp gặp khơng khó khăn cần phải khắc phục Đặc biệt, gia nhập WTO, với việc hàng rào thuế quan hạ xuống mức thấp khiến cho mức độ cạnh tranh, đặc biệt cạnh tranh giá ngày trở nên gay gắt, doanh nghiệp tìm cách để hạ giá thành sản phẩm Ở nước ta nay, kinh tế thuộc nhóm phát triển phí nguyên vật liệu giá thành chiếm tỷ trọng cao, đồng thời vốn bỏ mua nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ tương đối lớn vốn lưu động doanh nghiệp (khoảng 40 - 60% tổng số vốn lưu động) Từ nói việc xác định phù hợp nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp quan trọng Như biết, năm gần vấn đề nguyên liệu mía cho ngành mía đường vấn đề báo chí, nhà chức trách người dân quan tâm Hiện giá thành đường thành phẩm cao so với nước khu vực giới Tuy có nhiều nhà máy thu lại lợi nhuận cao ngành mía đường nhiều vấn đề đáng quan tâm đặc biệt ổn định vùng nguyên liệu mía chưa thiết lập phạm vi toàn quốc Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn đề tài: "Quản trị Nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Đường Bình Định” để thực luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Luận văn hệ thống hóa lý luận quản trị nguyên vật liệu doanh nghiệp 69 liệu phù hợp thời điểm theo diễn biến thị trường giá đường để chia sẻ lợi ích với người trồng mía giá đường tăng Có sách bảo hiểm giá thu mua theo cam kết (giá tối thiểu) ký hợp đồng trồng mía, điều chỉnh giá mua mía thời điểm khác đầu vụ, vụ, cuối vụ để người dân gắn bó với mía xây dựng vùng nguyên liệu ổn định Đồng thời cần quy định cụ thể trách nhiệm, mức thưởng phạt bên hợp đồng công ty đầu tư, để nâng cao trách nhiệm lẫn công ty người trồng mía Trong q trình thu mua mía u cầu cán thu mua vận chuyển kiểm tra chất lượng mía chân ruộng cách chặt chẽ trước bốc lên xe tránh tình trạng mía lẫn nhiều tạp chất, chưa đạt độ chín Năm 2013 cơng ty đầu tư nâng công suất ép lên 5000 mía/ngày cần phải bổ sung lực cán nghiệp vụ có kinh nghiệm, lực đáp ứng yêu cầu đề Đồng thời công ty phải đầu tư phương tiện vận chuyển để tăng tính chủ động vào vụ - nay, phương tiện vận chuyển cơng ty hồn tồn th ngồi Khi chuẩn bị vào vụ công ty lên phương án thu mua, chặt đốn cho vùng, khu vực làm sở ký kết hợp đồng vận chuyển với chủ phương tiện nhằm ràng buộc trách nhiệm tạo chủ động cho chủ phương tiện vào mùa Đối với hộ trồng mía tự đảm nhận cơng tác vận chuyển phải có cam kết cử cán thu mua thường xuyên theo dõi lực vận tải để có kế hoạch hỗ trợ cần thiết 3.2.3 Tăng cường quản lý NVL khâu tiếp nhận Tiếp nhận NVL khâu quan trọng, khâu không ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm việc mát hao hụt NVL Việc lấy mẫu đại diện phân tích với số lượng phù hợp, tránh tình trạng lấy mẫu phân tích xe chất lượng 70 mà kết luận chất lượng xe mía Trong q trình kiểm tra chất lượng NVL cần quan sát kỹ, để đánh giá phân loại mía, xác định lượng tạp chất loại trừ xác Việc điều tra, phân tích tình trạng chất lượng khơng xác ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch thu mua sản xuất cho vụ tới Đối với vật tư đặc thù, hố chất có thơng số kỹ thuật cao cần có cán kỹ thuật có chuyên môn phù hợp để tham gia công tác kiểm tra nghiệm thu; Công tác nghiệm thu, tiếp nhận phải tiến hành khoa học nhanh chóng, kịp thời tránh tình trạng gây ách tắc, chờ đợi 3.2.4 Hồn thiện cơng tác xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu công ty Công tác xây dựng định mức tiêu dùng NVL sở sản xuất phục vụ cho yêu cầu tổ chức quản lý sản xuất đơn vị sở Việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất khâu quan trọng công tác quản lý sản xuất kinh doanh công ty Việc xây dựng định mức khoa học giúp cho doanh nghiệp có sở kiểm sốt cách chủ động chi phí nguyên vật liệu sản xuất góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu nhà máy ln quan tâm năm nhiều lúng túng chủ yếu dựa kinh nghiệm thực tế vụ trước, đặc thù ngành sản xuất đường chất lượng mía, tạp chất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, thời tiết mưa lũ năm dẫn đến việc xây dựng kế hoạch tiêu hao NVL khác Tuy nhiên, loại trừ yếu tố bất khả kháng thời tiết việc xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng NVL cần hoàn thiện khoa học cho sát với yêu cầu sản xuất, trình độ cơng nghệ có Cơng ty cần xem xét số yếu tố sau Xem xét lại tỷ lệ tiêu hao NVL tuý cấu tạo nên sản phẩm phần 71 tổn thất có tính chất cơng nghệ Để có giải pháp giảm bớt phần tổn thất công nghệ Cần đánh giá thực trạng công nghệ kỹ thuật, lượng hố chi phí cần thiết để áp dụng xây dựng định mức tiêu hao Từ có hướng đầu tư cải tiến quy trình cơng nghệ, thay thiết bị không đồng bộ, lạc hậu làm giảm lượng tiêu hao vật tư cho đơn vị sản phẩm - Quản lý thực định mức nhà máy: nâng cao trách nhiệm phận dây chuyền sản xuất, phòng ban liên quan để thực biện pháp giảm mức, thu thập tình hình số liệu để phân tích tình hình thực định mức cho lãnh đạo công ty - Cán quản lý xây dựng định mức phải có trình độ chuyên môn phù hợp , kinh nghiệm làm việc lâu năm, có trách nhiệm cao 3.2.5 Quản lý thực định mức công ty Để việc thực định mức ngày tốt hơn, cơng ty phải có qui định việc kiểm tra kiểm soát thường xuyên phòng quản lý, cán kỹ thuật trưởng ca sản xuất việc thực định mức tiêu hao nguyên vật liệu, thu thập tình hình số liệu để phân tích báo cáo tình hình thực định mức cách thường xuyên kịp thời cho lãnh đạo công ty Hàng tuần cần tổng kết tình hình sử dụng vật tư ca sản xuất, rút kinh nghiệm phổ biến mặt tốt việc tiết kiệm, quản lý sử dụng vật tư để phổ biến tồn nhà máy, đồng thời có sách khen thưởng động viên kịp thời Đối với NVL (mía cây), cơng ty đánh giá hiệu tình hình sử dụng NVL thơng qua xác định hiệu suất tổng thu hồi đường dựa vào thông số thiết bị phân tích phận hố nghiệp, nhiên việc lấy mẫu kết phân tích chưa xác so với thực tế Vì cơng ty đánh giá tình hình tiêu hao NVL qua việc xác định hiệu suất thu hồi thông qua xác định tổn thất: 72 Ví dụ: Đường tổn thất qua bã so với đường mía: 5,84 % Đường tổn thất qua bùn so với đường mía: 1,08 % Đường tổn thất qua mật rỉ: 5,13 % Tổn thất rò rỉ , bay hơi: 3% Cộng: 15,05 % Như 100kg đường mía, sau chế luyện thu khoảng 84,05 kg đường thành phẩm Ta có hiệu suất tổng thu hồi nằm khoảng 82 % đến 83% Ngồi cơng ty nên quan tâm đến nhân tố người công tác quản lý sử dụng vật tư như: tuyên truyền để nâng cao ý thức tiết kiệm NVL cho người lao động, áp dụng biện pháp khuyến khích vật chất tinh thần thích đáng Có chế độ khen thưởng, phạt thoả đáng cho phận, cá nhân có thành tích việc tiết kiệm NVL, lãng phí, sản phẩm chất lượng Nêu mức tiết kiệm cụ thể với NVL chính, NVL phụ, vật tư thưởng phần trăm giá trị tiết kiệm vân phải gắn với chất lượng sản phẩm sản xuất Bên cạnh mức thưởng tiết kiệm NVL cho cơng nhân trực tiếp sản xuất nên áp dụng hình thức thưởng với cán thu mua tìm nơi cung ứng NVL ký kết hợp đồng giá rẻ, chất lượng NVL đảm bảo 3.2.6 Xây dựng chương trình hỗ trợ cho người trồng mía nâng cao suất, chất lượng nguyên liệu mía Theo kết nghiên cứu thực nghiệm, khảo nghiệm số hộ nông dân tự trồng nhiều vùng đất, giống kỹ thuật khác cho thấy: canh tác, chăm bón kỹ thuật suất, chất lượng mía vùng ngun liệu Cơng ty cổ phần đường Bình Định đạt cao, bình quân 82 tấn/ha với chữ đường 11,5 CCS, cá biệt có nơi đạt 73 100 tấn/ha, 13 CCS So sánh với mức suất bình quân 50 tấn/ha, chữ đường 10 CCS vùng ngun liệu mía Cơng ty cổ phần đường Bình Định việc nâng cao suất, chất lượng ngun liệu mía hồn tồn thực Và cơng ty triển khai chương trình hỗ trợ người trồng mía nâng cao suất, chất lượng cải thiện thu nhập đơn vị diện tích cho người trồng mía, tạo yên tâm, tin tưởng vào mía ổn định diện tích vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy Cùng với việc nâng cao sản lượng mía đơn vị diện tích, Nhà máy đường cơng ty cổ phần đường Bình Định có thêm nguồn cung nguyên liệu để sản xuất, nâng cao công suất, hiệu hoạt động a Hỗ trợ đổi giống thay đổi câu giống Trong sản xuất mía, giống giữ vai trò quan trọng, biện pháp hàng đầu thâm canh tăng suất, chất lượng sản phẩm Một loại giống mía tốt khơng có suất cao mà khắc phục nhược điểm nguyên liệu chế biến đường Để thực tốt công tác giống vùng nguyên liệu Công ty cần tiến hành biện pháp sau: - Tăng cường lực Trạm thực nghiệm giống mía Cơng ty Cổ phần đường Bình Định Sử dụng Trạm thực nghiệm Giống mía làm nơi khảo nghiệm giống, giống có kết tốt đưa vùng tiếp tục khảo nghiệm theo dõi sản xuất thử quy mô lớn Tổng kết đánh giá loại giống mía phù hợp với địa bàn tập trung nhân rộng hỗ trợ người trồng mía sử dụng giống mía đưa vào sản xuất - Tổ chức quản lý chặt chẽ việc chuyển giao giống vào sản xuất, đảm bảo giống phù hợp bệnh Tăng cường công tác hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho người trồng mía, vụ đầu - Cùng với sử dụng giống mới, đẩy mạnh biện pháp thâm canh khác 74 nâng cao dinh dưỡng đất qua bón phân hợp lý, thực canh tác khoa học, bố trí lịch trồng mới, chăm sóc mía lưu gốc, phương án tưới giữ ẩm cho đất b Hướng dẫn thực quy trình chăm sóc mía lưu gốc Mía loại có khả tái sinh cao Sau chu kỳ sinh trưởng phát triển khoảng 11 tháng cho thu hoạch, mía có khả tái sinh tới 2-3 vụ Để đảm bảo suất mía vụ sau, thơng thường người trồng mía lưu gốc mía thêm vụ Vấn đề chăm sóc mía lưu gốc kỹ thuật thời gian quy định ảnh hưởng lớn tới suất mía vụ sau Theo kinh nghiệm việc chăm sóc mía lưu gốc cần phải tiến hành sau thu hoạch mía khơng chậm q 10 ngày Các cơng việc chăm sóc ban đầu mía lưu gốc cày hạc xới độ sâu 15-20 cm hai bên gốc mía để làm đứt phần rễ chùm cũ; chặt bỏ hết gốc mía sót lại bón thúc loại phân để kích thích nẩy mầm mía Với diện tích chủ yếu vùng đồi đất ruộng cao huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định, số huyện thuộc tỉnh Gia Lai việc chăm sóc mía lưu gốc có điều kiện thuận lợi để thực giới hoá, đặc biệt khâu cày làm đứt rễ mía Theo tính tốn chun gia chăm sóc mía lưu gốc thủ công cần tới 18 công lao động cày hai bên gốc mía chi phí 1.800.000 đồng/ha Nếu thực máy liên hợp cày rạch rễ mía bạt gốc có suất 2-4 ha/ngày, cho phí 500.000 đồng/ha Vì vậy, Cơng ty cổ phần đường Bình Định phải chủ động hướng dẫn người trồng mía kỹ thuật chăm sóc mía lưu gốc đầu tư hệ thống máy liên hợp để hỗ trợ người trồng mía để làm giảm chi phí khâu làm đất đơn vị diện tích c Hỗ trợ giới hóa sản xuất mía Ở nhiều nước giới, tất công đoạn q trình canh tác 75 mía từ chuẩn bị đất, trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, thu hoạch mía giới hố Đối với nước ta, quy mô sản xuất nhỏ, sản xuất phân tán canh tác mía nay, cơng đoạn đòi hỏi cần giới hố nhanh để bảo đảm thời vụ giảm chi phí làm đất Theo tính tốn chun gia thuộc Viện Cơ điện Nông nghiệp, làm đất máy vừa đảm bảo kỹ thuật, thời vụ chuẩn bị đất trồng mía giảm chi phí khoảng 30% so với làm đất thủ cơng Hiện vùng mía nguyên liệu Công ty Đường Lam Sơn - Thanh Hố, chuẩn bị đất trồng mía giới đạt gần 80%, góp phần trồng mía thời vụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nâng cao suất mía Cơng ty cổ phần đường Bình Định cần học hỏi mơ hình này, sử dụng phần lợi nhuận để đầu tư vào thiết bị giới để làm đất chăm sóc mía hỗ trợ người trồng mía 3.2.7 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Ngun liệu mía định đến sống phát triển công ty Trong công tác quản trị NVL công ty điều quan tâm lớn đảm bảo nguyên liệu mía cho nhà máy hoạt động thường xuyên vào vụ Để chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất hầu hết nhà máy phải đầu tư vùng nguyên liệu cho riêng Do việc đầu tư xây dựng nhà máy đường theo kiểu phong trào năm trước đây, thiếu qui hoạch đồng vùng nguyên liệu dẫn đến hàng loạt nhà máy phải di chuyển phá bỏ Do đó, Cơng ty Cổ phần đường Bình Định cần xem xét đến việc đầu tư, tự chủ vùng nguyên mía cho Hoạt động sản xuất Cơng ty hiệu nguồn cung nguyên liệu dồi dào, ổn định, chất lượng tốt giá cạnh tranh Để thực điều này, nỗ lực riêng Cơng ty, cần phải có hỗ trợ quyền cấp, nỗ lực tất bên hữu quan cần có chế sách hỗ trợ từ phía Nhà nước Xây dựng vùng ngun 76 liệu cơng việc khó, đòi hỏi nhiều công sức thời gian, phải có kỹ định việc xây dựng mơ hình vùng ngun liệu khác Cơng ty Cổ phần đường Bình Định học hỏi từ mơ hình vùng ngun liệu Vinamit Metro thực tương đối thành công Muốn kinh doanh mít sấy, Vinamít phải tự xây dựng vùng nguyên liệu cho để đảm bảo đầu vào cho nhà máy hoạt động, dù vùng nguyên liệu nhỏ bé Tương tự, nhằm đảm bảo nguồn rau củ tươi cung cấp cho thị trường thông qua hệ thống siêu thị nước, Metro Việt Nam chủ động đầu tư vùng nguyên liệu Trạm trung chuyển huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Metro xây dựng cách năm, để mua rau vùng phân phối siêu thị Đây rau 500 hộ nông dân Metro huấn luyện cách trồng an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn mà siêu thị đưa Ví dụ ký cà chua phải trái, cà chua bi phải đạt kích cỡ nhỏ Metro ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông dân nhóm tập huấn sản xuất theo quy trình nhà tiêu thụ Một ngày, có khoảng 20 - 25 rau nhân viên trạm trung chuyển thu mua trực tiếp từ dân Ngoài trạm rau Lâm Đồng, Metro có trạm trái Bình Dương năm thành lập trạm rau cho thị trường miền Bắc Tất việc mua bán Metro nông dân không qua thương lái Metro có kế hoạch xuất nơng sản Việt Nam, chủ yếu vào hệ thống Metro toàn giới, dựa vào nguồn nguyên liệu mà họ hợp tác đầu tư với nông dân Để vùng nguyên liệu công ty phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất cho năm tiếp theo, công ty cần có giải pháp đồng lâu dài có tính chiến lược, đề sách cụ thể thu hút hộ trồng mía gắn bó lâu dài với công ty Công ty cần quan tâm đầu tư sở hạ tầng cho vùng trồng mía: 77 đường vận chuyển, hệ thống tưới tiêu, cơng trình phúc lợi Đồng thời với việc đầu tư xây dựng vùng ngun liệu mía tập trung , cơng ty cần đầu tư mở rộng diện tích rải vụ nhằm kéo dài thời gian hoạt động cho nhà máy đem lại hiệu cao Giải pháp cụ thể cho việc phát triển vùng nguyên liệu mía thời gian đến công ty: - Tăng cường phát triển quỹ đất theo qui hoạch kết hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi cấu trồng nhằm ổn định phát triển vùng nguyên liệu mía - Đẩy mạnh trồng giống mía K88-65, K88-92,VN84, K95 để thay cho giống mía cũ thối hố, suất thấp Tham gia chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới, cải tiến kỹ thuật trồng mía giới hố, đầu tư thâm canh để tăng suất, sản lượng Tuyên truyền, vận động nông dân chế, sách cơng ty, giá thu mua Để người dân thấy hiệu mía đem lại - Ngồi có sách hỗ trợ nơng dân vùng đất khai hoang, phục hoá trồng loại ngắn ngày như: sắn, lúa vụ, củ chuối, đất trồng hoa màu khác để chuyển đổi sang trồng mía - Tác động với ngành, địa phương có sách hỗ trợ cho vùng trồng mía như: đầu tư hạ tầng, giảm thuế thuê đất trồng mía, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp trồng mía, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp - Hỗ trợ nông dân giới hố khâu canh tác, nâng cao trình độ thâm canh không ngừng nâng cao suất chất lượng mía - Trong diện tích đất trồng mía chưa đáp ứng đủ vùng nguyên liệu cho nhà máy, đầu tư thâm canh tăng suất biện pháp mang lại hiệu cao Vừa tăng sản lượng mía cho cơng ty, vừa tăng thu nhập cho người trồng mía đơn vị diện tích 78 3.2.8 Đầu tư nâng cơng suất nhà máy Đây biện pháp nhằm giữ vững ổn định phát triển vùng nguyên liệu Thực tốt công tác tu bảo dưỡng thiết bị máy móc đảm bảo hoạt động ổn định với công suất thực tế 3.300 TMN đầu tư thêm thiết bị, nhằm đảm bảo việc nâng công suất lên 5.000 TMN có hiệu nhằm nâng cao hiệu sản xuất, chất lượng sản phẩm vừa thu mua đưa vào chế biến nhanh hơn, rút ngắn thời gian sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi q trình trồng mới, chăm sóc lưu gốc tốt hơn, góp phần khơng nhỏ vào việc ổn định vùng nguyên liệu, tạo tiền đề cho việc mở rộng phát triển vùng nguyên liệu cho năm 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Công tác quản trị NVL cơng ty đòi hỏi phải có giải pháp đồng từ khâu tính tốn nhu cầu NVL khâu lập kế hoạch, tổ chức thực việc mua sắm, giao nhận vận chuyển, nhập kho đến kiểm soát NVL sản xuất Mọi khâu qui trình phải tính tốn cách khoa học, sở thực tiễn để tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị NVL năm Do đặc thù ngành sản xuất mía đường, nguyên liệu đầu vào sản phẩm ngành nơng nghiệp nên chịu nhiều rủi ro như: ảnh hưởng thổ nhưỡng, thời tiết, khó bảo quản, cồng kềnh cạnh tranh trồng khác Đã tạo áp lực lớn cho nhà máy chế biến đường nhiều năm qua Một số nhà máy xây dựng xong phải di chuyển, dỡ bỏ thiếu nguyên liệu đầu vào Một số nhà máy thiếu chiến lược việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thiếu liên kết với nơng dân mang tính ăn xổi dẫn đến tranh mua, quay lưng lại với nông dân đường giá Đã làm cho diện tích vùng nguyên liệu ngày thu hẹp, ngành đường nhiều năm liền sản xuất hiệu Qua học năm qua công ty có nhiều cố gắng nhằm giữ vững phát triển vùng nguyên liệu Công ty thực nhiều sách như: hỗ trợ kinh phí khai hoang, chuyển đổi diện tích đất canh tác sang trồng mía, bảo hiểm giá, tổ chức thu mua hợp lý, hỗ trợ nông dân canh tác thu hút người nơng dân trở lại với mía trồng mía Ngoài việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tỉnh, cơng ty cần phải tính tốn đến việc đầu tư mía rải vụ ngồi vùng nhằm giảm áp lực việc thu hoạch mía nguyên liệu cho nhà máy người trồng mía Đồng thời nhà máy cần phải chủ động liên kết khu vực để đầu tư vùng nguyên liệu, thu mua tránh tranh mua diễn nhiều năm qua 80 Đảm bảo nguyên liệu mía trọng tâm công tác quản trị NVL cơng ty ngành sản xuất mía đường nói chung Ngồi nỗ lực nhà máy đường cần có hỗ trợ nhà nước qua sách như: qui hoạch ổn định diện tích trồng mía, sách thuế, vốn với điều kiện ngành sản xuất hồn tồn thực chương trình triệu đường phủ đề 81 KẾT LUẬN Sự phát triển kinh tế thị trường với xu tồn cầu hố tạo cạnh tranh liệt doanh nghiệp nước, khu vực quốc tế Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững thị trường đòi hỏi phải xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đắn ngắn hạn dài hạn, phải không ngừng nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm Trong ngành sản xuất kinh doanh chế biến nơng sản nói chung, ngành đường nói riêng vấn đề quản lý tốt NVL đầu vào quan trọng, định tồn doanh nghiệp Trong sản xuất mía đường NVL chiếm 70% giá thành sản xuất, việc quản lý tốt NVL đầu vào định hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công tác quản trị NVL thường quan tâm nhà quản trị cấp cao doanh nghiệp Công tác quản trị NVL phải để cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chất lượng sử dụng NVL cách hợp lý Muốn đạt u cầu đòi hỏi phải có cố gắng, kết hợp chặt chẽ phận cơng ty để từ tạo nên hệ thống quản lý chặt chẽ hiệu Trên sở lý luận nghiên cứu thực tiễn công tác quản trị NVL Công ty cổ phần đường Bình Định, để làm tốt cơng tác quản trị NVL cần thực tốt tất bước từ công tác lập kế hoạch mua sắm NVL, tổ chức thực thu mua vận chuyển, xây dựng định mức… NVL cần mua sắm dựa vào kế hoạch sản xuất định mức Khâu mua sắm ký kết hợp đồng mua bán, nguyên vật liệu đảm bảo cho q trình sản xuất khơng bị gián đoạn Khâu tiếp nhận diễn thuận lợi, có giao nhận đầy đủ phận sản xuất phận quản lý NVL cấp phát NVL theo yêu cầu phận sản xuất, dựa vào hệ thống định mức tiêu hao làm cỡ để tính tốn cấp phát 82 Bên cạnh thành tựu đạt cơng tác quản lý sử dụng NVL công ty bộc lộ hạn chế Việc lập định mức tiêu hao NVL kế hoạch chưa sát với thực tế Lập kế hoạch mua sắm tính đến lượng cần dùng kỳ sản xuất chưa tính đến khối lượng NVL cụ thể theo tiến độ để giảm chi phí tồn kho Việc quản lý sử dụng NVL khâu sản xuất cần chặt chẽ để tránh lãng phí, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm hiệu kinh doanh Để thực tốt công tác quản lý sử dụng NVL, thời gian tới công ty nên xây dựng qui chế quản lý, chế độ trách nhiệm đôi với việc thưởng phạt cụ thể khâu: Xây dựng định mức, lập kế hoạch tổ chức mua sắm, khâu tiếp nhận, khâu cấp phát sử dụng Nâng cấp dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm tiêu hao NVL tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Cơng ty Cổ phần đường Bình Định, Báo cáo tài năm 2010 - 2011 2012 [2] Cơng ty Cổ phần đường Bình Định, Báo cáo tình hình đầu tư phát triển vùng nguyên liệu vụ liền kề năm 2010 – 2011 – 2012 [3] Nguyễn Văn Dung (2009), Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Tài [4] GS.TS Nguyễn Thành Độ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [5] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, Th.S Võ Quang Trí, Th.S Đinh Thị Lệ Trâm, Th.S Phạm Ngọc Ái (2011), Quản trị Marketing Định hướng giá trị, NXB Tài [6] TS Nguyễn Thanh Liêm (2011) Quản trị sản xuất, NXB Tài [7] Huỳnh Thơ (2011), Quản trị Nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Đường Kontum, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh TIẾNG ANH [8] S Anil Kumar, N Suresh (2009), Operations Management, New Age International Publishers [9] Steve Brown, Richard Lamming, John Bessant and Peter Jones (2005), Strategic Operations Management (Second Edition), Elsevier Butterworth Heinemann ... triển công ty 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 29 2.1.3 Năng lực sản xuất kinh doanh công ty 31 2.1.4 Chiến lược kinh hoanh Công ty cổ phần đường Bình Định 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG... TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH 41 2.2.1 Đặc điểm phân loại NVL Công ty cổ phần Đường Bình Định 41 2.2.2 Công tác lập kế hoạch 42 2.2.3 Công. .. Đối tượng nghiên cứu - Công tác quản trị nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Đường Bình Định - Cơng tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu địa bàn tỉnh số địa bàn lân cận Công ty Cổ phần Đường Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định , Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn