Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân

1,186 52 0
  • Loading ...
1/1,186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:33

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH THANH HUYN ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH H I VÂN LU ᄂ N VĂN THC S QU N TR KINH DOANH Nng - 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH THANH HUYN ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH H I VÂN Chuyên ngành : Qun tr ᄂ kinh doanh Mã s ᄂ : 60.34.05 LU ᄂ N VĂN THC S QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS.VÕ XUÂN TIN Nng - 2013 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b -10 F i-m tr2 Ý TH*C TV CH*C KW LUXT (i-m tr2, tr2 t ᄂ i a5 i-m) Các hành vi công tác liên quan n vi ᄂ c thc hi ᄂ n ni quy lao Cá nhân t ánh giá Cp trc ti p Ý ki n th ᄂ ng nht ánh giá ng, ni quy/quy nh ca quan thi gian, trang ph c, s0 d ng tài sn… -1 -2 -3 -4 -5 III MC TIÊU CÔNG VI-C TRONG QUÝ TI#P THEO: STT M c tiêu công vi ᄂ c K hoch thc Ý ki n ca cp hi ᄂ n Ghi trc ti p … IV MC TIÊU K# HOCH PHÁT TRI+N M c tiêu phát tri-n Các b 4c thc Ngu'n lc c,n có Thi hn hi ᄂ n Ghi rõ b !c c$n thc hin ᄉt c mc ca xác nh tiêu ca Cân nh-c c ph$n c$n phát Da chc danh hin t ᄉ i im m ᄉ nh & nguyn v'ng Ghi rõ nhng Xác nh lc c$n thi ngu n gian thit ᄉ t hoàn tt c mc tiêu phát t c r i c n c a trin bao g m c phát ho ᄉ t n g l i ê n Xe m m ì n h xét v c c trin v lc công tác lc hành vi V quan công ngu n lc v ngân vic sách, ng i, công vic công ngh K#T QU ÁNH GIÁ, X#P LOI T ᄂ ng s ᄂ i-m (A+B+C+D+E+F): X p loi: Nhn xét ca cá nhân c ánh giá: Nhn xét ca Cp trc ti p: VI LƯU, GZI VÀ PHÊ DUY-T Ngày ᄂ t: / / H tên ng i ᄂ t: Ch / cv ng i ᄂ t: PH LC 11 BNG ÁNH GIÁ NHÂN S! (DÀNH CHO NHÂN VIÊN) OT ÁNH GIÁ: QUÝ NĂM I THÔNG TIN CƠ B N H tên ng i c ánh giá: Chc v : Phòng ban / B phn: n v: H tên cp trc ti p: Ngày vào quan: II N I DUNG ÁNH GIÁ A ÁNH GIÁ K#T QU TH(C HI-N NHI-M V CHUYÊN MÔN (i-m cng, tJ tr.ng 80%) Giao vi ᄂ c ST T Ch= tiêu Tr.ng K t qu Ch= tiêu K t qu ánh giá i-m s ᄂ (%) Cá nhân Cp Ý ki n t trc ti p th ᄂ ng t nht c … ánh giá ánh giá i-m t ᄂ ng k t A = ∑(s ᄂ i-m m>i tiêu chí x tr.ng s ᄂ) x 80% B PHÁT TRI+N NGH NGHI-P VÀ CÁC SÁNG KI#N C I TI#N (i-m cng, cng t ᄂ i a 10 i-m) Các hành vi cơng tác liên quan i-m n s thích nghi v4i công vi ᄂ c, sáng ki n ci ti n, tham gia Cá nhân t ánh giá Cp trc ti p Ý ki n th ᄂ ng nht ánh giá công tác xây dng văn bn ch , tài khoa h.c 10 C NĂNG L(C CÔNG TÁC (i-m cng, tJ tr.ng: 10%) STT Năng lc công tác Cá nhân t ánh giá Cp trc ti p nht ánh giá Kh chuyên mơn KA thuy t trình, àm phán, thuy t ph c KA nm bt phn h'i thông tin KA ph ᄂ i hp gii quy t công vi ᄂ c Ý ki n th ᄂ ng … KA … n KA năng… i-m t ᄂ ng k t C = sᄂ i-m: n) x 10% (T ᄂ n g D TINH THUN, Ý TH*C TRÁCH NHI-M (i-m tr2, tr2 t ᄂ i a 10 i-m) i-m tr2 Các hành vi công tác liên quan n tinh th,n, ý thc trách nhi ᄂ m, chp hành s phân công Cá nhân t ánh giá Cp trc ti p Ý ki n th ᄂ ng nht ánh giá ca cp -3 -5 -7 -10 E Ý TH*C TV CH*C KW LUXT (i-m tr2, tr2 t ᄂ i a5 i-m) i-m tr2 Các hành vi công tác liên quan n vi ᄂ c thc hi ᄂ n ni quy lao ng, ni quy/quy nh ca quan thi gian, trang ph c, s0 d ng tài sn… -1 Cá nhân t ánh giá Cp trc ti p Ý ki n th ᄂ ng nht ánh giá -2 -3 -4 -5 III STT MC TIÊU CÔNG VI-C TRONG QUÝ TI#P THEO: M c tiêu công vi ᄂ c K hoch thc Ý ki n ca cp hi ᄂ n trc ti p Ghi … IV MC TIÊU K# HOCH PHÁT TRI+N M c tiêu phát tri-n Các b 4c thc Ngu'n lc c,n có Thi hn hi ᄂ n Ghi rõ b !c c$n thc hin ᄉt c mc ca xác nh tiêu ca Cân nh-c c ph$n c$n phát Da chc danh hin t ᄉ i im m ᄉ nh & nguyn v'ng Ghi rõ ngu n lc thit ᄉ t c mc tiêu c c nhng Xác nh c$n thi gian hoàn tt phát t r i n c a trin bao g m c phát h o ᄉ t m ì n h X e m x trin v lc công tác lc hành vi V n g é t l i ê n v c c quan công ngu n lc v ngân vic sách, ng i, công vic công ngh K#T QU ÁNH GIÁ, X#P LOI T ᄂ ng s ᄂ i-m (A+B+C+D+E): Nhn xét ca cá nhân c ánh giá: Nhn xét ca Cp trc ti p: X p loi: VI LƯU, GZI VÀ PHÊ DUY-T Ngày ᄂ t: / / H tên ng i ᄂ t: Ch / cv ng i ᄂ t: ... - BIDV : Ngân hàng TMCP ,u tư Phát tri-n Vi ᄂ t Nam - BIDV Hi Vân: Ngân hàng TMCP ,u tư Phát tri-n Vi ᄂ t Nam – Chi nhánh Hi Vân - CBCNV : Cán b công nhân viên - CV QHKHCN : Chuyên viên Quan... thi i-m ánh giá thành tích nhân viên 58 2.2.6 Thc trng v k t qu ánh giá thành tích nhân viên 59 2.3 ÁNH GIÁ TI BIDV H CHUNG V ÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN I VÂN ... ánh giá thành tích nhân viên ti Chi nhánh 47 2.2.3 Thc trng phương pháp ánh giá thành tích nhân viên .54 2.2.4 Thc trng ᄂ i t ng thc hi ᄂ n ánh giá thành tích nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân , Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn