Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ở công ty TNHH MTV MDF VINAFOR gia lai

110 44 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MAI TRINH TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG Ở CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MDF VINAFOR GIA LAI Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.3430 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Mai Trinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (PHƢƠNG PHÁP ABC) 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHƢƠNG PHÁP ABC 1.1.1 Sự hình thành phƣơng pháp ABC 1.1.2 Các khái niệm phƣơng pháp ABC 11 1.1.3 Đặc điểm phƣơng pháp ABC 12 1.2 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHƢƠNG PHÁP ABC 13 1.2.1 Xác định hoạt động chủ yếu 16 1.2.2 Tập hợp chi phí cho hoạt động 19 1.2.3 Phân bổ chi phí vào hoạt động 19 1.2.4 Phân bổ chi phí hoạt động vào đối tƣợng chịu chi phí 20 1.3 PHƢƠNG PHÁP ABC VỚI QUẢN TRỊ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG ABM ( ACTIVITY BASE MANAGEMENT) 23 1.3.1 Mối quan hệ ABC ABM 23 1.3.2 Các quan điểm khác thành công việc áp dụng ABM 25 1.4 ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ABC VÀ LIÊN HỆ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 28 1.4.1 Điều kiện vận dụng phƣơng pháp ABC 28 1.4.2 Vận dụng phƣơng pháp ABC loại hình doanh nghiệp Việt Nam 28 Tóm tắt Chƣơng 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH Ở CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MDF VINAFOR GIA LAI 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI 33 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV MDF Vinafor Gia Lai 33 2.1.2 Quy mô đặc điểm hoạt động Công ty 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 41 2.1.4 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 43 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÁN MDF TẠI CÔNG TY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI 45 2.2.1 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Cơng ty 45 2.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất Công ty 46 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Cơng ty 57 2.2.4 Đánh giá cơng tác tính giá thành sản phẩm Cơng ty 60 Tóm tắt Chƣơng 61 CHƢƠNG VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ABC Ở CÔNG TY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI 62 3.1 CƠ SỞ VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ABC Ở CÔNG TY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI 62 3.1.1 Sự cần thiết vận dụng phƣơng pháp ABC Công ty 62 3.1.2 Khả vận dụng phƣơng pháp ABC Công ty 63 3.2 TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP ABC Ở CÔNG TY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI 64 3.2.1 Xác định hoạt động 64 3.2.2 Xác định nguồn lực sử dụng 65 3.2.3 Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí 74 3.2.4 Xác định chi phí hoạt động cho sản phẩm 75 3.2.5 Tính giá thành sản phẩm 80 3.2.6 Phƣơng pháp ABC với việc quản trị dựa hoạt động Cơng ty 83 Tóm tắt Chƣơng 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung MTV Một thành viên NCTT Nhân công trực tiếp NCTTSX Nhân công trực tiếp sản xuất NXB Nhà xuất TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Nhu cầu nguyên vât liệu theo định mức 47 (PL1) Bảng 2.2 Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu 49 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp tiền lƣơng 51 Bảng 2.4 Bảng tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng chi phí nhân cơng trực tiếp 52 Bảng 2.5 Bảng phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp 53 Bảng 2.6 Bảng tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng chi phí nhân viên phân xƣởng 54 Bảng 2.7 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 57 Bảng 2.8 Bảng tính giá thành 59 Bảng 3.1 Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu 66 Bảng 3.2 Bảng định mức công sản phẩm Bảng 3.3 Bảng phân bổ chi phí nhân cơng cho loại sản phẩm 67 Bảng 3.4 Bảng phân bổ chi phí nhân viên phân xƣởng 68 Bảng 3.5 Bảng tính khấu hao TSCĐ theo hoạt động Bảng 3.6 Bảng phân bổ chi phí VT, VL, p.tùng theo hoạt động Bảng 3.7 Bảng tính chi phí điện cho hoạt động Bảng 3.8 Bảng ma trận EAD 71 Bảng 3.9 Bảng hệ số tỷ lệ ma trận EAD 71 66 (PL2) 68 (PL3) 68 70 (PL4) Bảng 3.10 Bảng giá trị tiền ma trận EAD 73 Bảng 3.11 Bảng xác định nguồn phát sinh chi phí hoạt động 74 Bảng 3.12 Bảng ma trận APD 76 Bảng 3.13 Bảng giá trị ma trận APD 77 Bảng 3.14 Bảng hệ số tỷ lệ ma trận APD 78 Bảng 3.15 Bảng giá trị tiền ma trận APD 80 Bảng 3.16 Bảng tính giá thành sản phẩm 81 Bảng 3.17 Bảng giá thành sản phẩm theo hai phƣơng pháp 82 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Lý thuyết ABC 13 Sơ đồ 1.2 Tổng quan phƣơng pháp ABC 14 Sơ đồ 1.3 Mối quan hệ ABC ABM 23 Sơ đồ 2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất ván MDF 36 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 41 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ máy kế tốn 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tốc độ tăng trƣởng kinh tế thu nhập bình qn đầu ngƣời có ảnh hƣởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm gỗ Khi kinh tế tăng trƣởng mạnh, thu nhập ngƣời dân cao, đời sống vật chất đƣợc đảm bảo nhu cầu xây dựng cao ốc, xây dựng nhà cửa, mua sắm mặt hàng trang trí nội thất gỗ cao cấp, ván sàn…ngày tăng cao Các sốt vật liệu xây dựng có ván ép nhân tạo, đặc biệt ván MDF xảy hàng năm nhu cầu cần lớn Thị trƣờng Việt Nam sơi động với nhiều tập đồn lớn từ vốn đầu tƣ nƣớc Những tập đoàn sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực nhằm tận dụng nguồn nhân lực tiết giảm chi phí Với cơng nghệ đại, nguồn vốn mạnh, nguồn nguyên liệu tốt kinh nghiệm quản lý, sản phẩm tập đoàn cạnh tranh tốt thị trƣờng chất lƣợng giá Tuy phân khúc thị trƣờng khác nhau, nhƣng ngành hàng sản xuất từ gỗ MDF Công ty TNHH thành viên MDF Vinafor Gia Lai gặp khó khăn định, đòi hỏi phải nâng cao chất lƣợng cung cấp giá cạnh tranh nhiều giữ vững đƣợc khách hàng mục tiêu có Để thành cơng mơi trƣờng này, Cơng ty phải thích ứng nhanh sản xuất sản phẩm với chi phí thấp, đồng thời phải bảo đảm chất lƣợng Để đƣa đƣợc định xác, nhà quản lý phải có thơng tin chi phí đầy đủ, xác ln đƣợc cập nhật Hệ thống tính giá thành truyền thống xác mà lao động trực tiếp khơng chiếm tỉ trọng đáng kể nhƣ trƣớc Những hệ thống tính giá thành truyền thống có xu hƣớng làm cho việc tính tốn giá thành sản phẩm khơng 87 khoản chi phí việc nghiên cứu để tìm nhân tố chủ yếu làm phát sinh chi phí Bước 3: Xây dựng chương trình để giảm chi phí Bƣớc thiết kế chƣơng trình để làm giảm nhân tố gây phát sinh chi phí cho hoạt động chủ yếu khơng làm gia tăng thêm giá trị Đây nhiệm vụ phức tạp liên quan đến tồn Cơng ty Ví dụ, xác định keo sáp không chất lƣợng nguyên nhân gốc gây lỗi sản phẩm Số vết lỗi sản phẩm nhân tố phát sinh chi phí cho hoạt động “ phân loại”, phận mua hàng phải tăng cƣờng kiểm tra chất lƣợng keo sáp cách tìm kiếm nhà cung cấp đƣa điều khoản chặt chẽ chất lƣợng nhà cung cấp Việc giảm nhân tố làm phát sinh chi phí giải hoạt động riêng đòi hỏi phải tái cấu lại trình hoạt động Bước 4: Thước đo thể việc giảm trừ chi phí Tiêu thức hoạt động sử dụng để giám sát tính hiệu nỗ lực giảm trừ chi phí Theo cách tiếp cận ABC tính phí cần xác định tiêu thức đo lƣờng chi phí hoạt động Sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố làm phát sinh chi phí để xác định thƣớc đo thể Chi phí hoạt động xuất phát từ đặc điểm hoạt động trƣớc chu trình, đặc điểm đƣợc lựa chọn thƣớc đo chi phí hoạt động b) Sử dụng ABM để cải thiện khía cạnh khác hoạt động ABM khơng giới hạn việc quản lý chi phí mà dùng để cải thiện khía cạnh khác hoạt động Ở Cơng ty xác định khía cạnh hoạt động : chất lƣợng, thời gian, chi phí (đây yếu tố để đạt đƣợc kế hoạch, dẫn đến thành công kinh doanh) Xác định thƣớc đo cho khía cạnh với hoạt động riêng Việc xem xét thƣớc đo qua thời gian giúp cho nhà quản lý thấy đƣợc tiến hoạt 88 động, từ đặt mục tiêu biện pháp để khắc phục hạn chế hoạt động Thông qua việc sử dụng phƣơng pháp ABC Công ty giúp cho: - Các nhà quản lý kiểm sốt chi phí hoạt động Hoạt động cần thiết, làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm, tìm câu trả lời cho câu hỏi làm để giảm chi phí cho hoạt động khơng làm tăng thêm giá trị làm tăng hiệu chi phí sử dụng cho hoạt động làm tăng thêm giá trị - Cung cấp thông tin giá thành sản phẩm xác, nhờ nhà quản lý đƣa đƣợc định kinh doanh đắn - Giúp nhà quản lý kiểm sốt hoạt động Xác định hoạt động khơng làm gia tăng giá trị, nhân tố làm phát sinh chi phí hoạt động giúp nhà quản lý tìm biện pháp giảm trừ nhân tố tiêu cực để giảm chi phí - Làm tăng hài lòng khách hàng mức giá cả, hệ thống đo lƣờng hoạt động giúp ngƣời cơng nhân xác định khía cạnh họ kiểm sốt nên tập trung, từ làm tăng hiệu hoạt động Tóm tắt Chƣơng Với đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm qua nhiều công đoạn nhƣ nhập gỗ vào máy tạo thành dăm, băm dăm, rửa dăm, nghiền sợi,…đóng gói Tác giả vận dụng phƣơng pháp ABC vào Công ty Với việc quan sát trực tiếp xƣởng sản xuất, phân tích điều kiện thuận lợi tìm nguồn sinh phí cho hoạt động Từ đó, lựa chọn tiêu thức phân bổ để tiến hành phân bổ chi phí cho hoạt động vào loại sản phẩm Tác giả vận dụng phƣơng pháp ABC vào Công ty so sánh kết phƣơng pháp ABC phƣơng pháp tính giá thành Cơng ty Ngồi ra, với việc áp dụng phƣơng pháp ABC tạo sở cho công tác quản trị dựa hoạt động, bảo đảm mang lại hiệu tốt cho Công ty 89 KẾT LUẬN Với xu hội nhập ngày nay, Doanh nghiệp muốn tồn phải tự trang bị cho mạnh để hồ nhập vào xu chung Trong bối cảnh này, việc cạnh tranh mặt chất lƣợng chiến lƣợc giá đóng vai trò quan trọng, điều này, đòi hỏi thơng tin kế tốn chi phí phải ngày tin cậy Vì nói ABC yêu cầu xu hƣớng kế tốn khơng thể thiếu Doanh nghiệp Với hệ thống kế tốn chi phí theo phƣơng pháp tính giá ABC, theo nhận định tác giả phƣơng pháp mang lại hiệu tốt cho Cơng ty cơng tác kiểm sốt chi phí cung cấp thơng tin hữu ích cho việc định Với số liệu tính tốn lại giá thành theo phƣơng pháp ABC thấy sản phẩm khác độ phức tạp có chênh lệch số liệu phƣơng pháp Điều giúp Công ty có đánh giá xác đáng mức đóng góp sản phẩm mang lại Nhƣ vậy, phƣơng pháp tính giá ABC giúp Cơng ty khắc phục hạn chế cơng tác kế tốn chi phí giúp nhà quản lý Cơng ty khơng xác định chi phí tính giá cho sản phẩm mà giúp Cơng ty đánh giá đƣợc hiệu sản phẩm mang lại từ đƣa định, sách phù hợp nhằm nâng cao doanh thu tiêu thụ Khi sử dụng phƣơng pháp ABC đòi hỏi cao thu thập xử lý thơng tin, từ phục vụ cho q trình phân tích hoạt động Cơng ty, điều quan trọng phải có đội ngũ nhân viên có kỹ phân tích nhƣ am hiểu Cơng ty để đƣa đƣợc mơ hình phù hợp điều kiện Cơng ty Trên thực tế kỹ đƣợc sử dụng doanh nghiệp, song chƣa hệ thống lại cách logic Với phát triển công nghệ thông tin cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, kỹ đƣợc thực có hệ thống Trong tƣơng lai việc áp dụng mơ 90 hình cách rộng rãi hệ tất yếu mơ hình chi phí truyền thống khơng đáp ứng đƣợc u cầu quản lý ngày cao Đề tài số hạn chế khó khăn việc thực hiện: - Thơng tin chi phí Cơng ty chƣa đƣợc tổ chức cho phù hợp với phƣơng pháp ABC, nên việc tiếp cận xử lý, tập hợp chi phí dựa hoạt động tiêu dùng khó, tác giả nhiều thời gian để tổ chức thiết kế lại nên đơi lúc khơng tránh sai sót xảy - Các tài liệu chủ yếu sách nƣớc nên tác giả chƣa thể tiếp cận phƣơng pháp cách rành mạch có hệ thống - Tính giá thành theo phƣơng pháp ABC doanh nghiệp nƣớc áp dụng, nên gặp nhiều khó khăn tham khảo thực tế, học hỏi kinh nghiệm cách tính giá doanh nghiệp 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt [1] Nguyễn Tấn Bình (2003), Kế tốn quản trị, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [2] Quang Khải (21/05/2006), “Hệ thống xác lập chi phí dựa hoạt động”, Tạp chí kế tốn [3] Khoa Kế toán- Kiểm toán trƣờng đại học Kinh tế (2002), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh [4] Trần Đức Nam (2006), “Bàn thêm phƣơng pháp kế tốn chi phí theo hoạt động”, University of Oregon, USA, Tạp chí kế tốn [5] Trần Đức Nam (University of Oregon, USA) (tapchiketoan.info) [6] ThS Phạm Rin (2006), “Kế tốn chi phí dựa hoạt động (Activityased Costing - ABC)”, tapchiketoan.com (11/11/2006) [7] Trƣơng Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn Quản trị, NXB Giáo Dục [8] PGS.TS Trƣơng Bá Thanh (4/2011), Bài giảng Kế toán Quản trị , Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [9] Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6, Bùi Thị Lâu, Vận dụng phương pháp tính giá ABC vào cơng ty cổ phần dệt may 29-3, GVHD TS Trần Đình Khơi Nguyên, năm 2008, đại học Đà Nẵng [10] Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6, Vũ Thị Phƣơng, Phương pháp tính giá sở hoạt động (ABC) doanh nghiệp sản xuất, GVHD Nguyễn Linh Giang, năm 2008, đại học Đà Nẵng 92 Tài liệu tiếng anh [11] Colin Dury (2001), Management Accounting for Business Decisions, 2nd Edition, Thomson Learing [12] Paul Scarbrough and John G.Burch, Cost: Reduction, Control and Measurement, 2006 Edition, Brock University and University of Texas at Tyler [13] Peter B.B Turney (1999), Easy ABC Quick Tutorial, nd Edition, Darden Shool, University of Virginia and Cost Technolgy, Inc [14] Ray H Garrison, Eric W.Noreen, Peter C.Brewer (2006), Managinal Accounting, 11th Edition, Mc Graw-Hill Irwin DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1- Nhu cầu nguyên vật liệu theo định mức Phụ lục 2- Bảng định mức cơng Phụ lục 3- Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo hoạt động Phụ lục 4- Bảng tính chi phí điện cho hoạt động PHỤ LỤC Phụ lục BẢNG NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC CTY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, An Khê, Gia Lai 1) Số 01/11 NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC Tháng 11/2011 Sản phẩm: ván MDF E2-6 STT Khoản mục ĐVT Định mức NVL Số lƣợng sản phẩm 01 Gỗ tƣơi Kg 4.200 284 02 Keo E2 Kg 276 284 03 Wax Kg 16 284 CTY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI Số 02/11 Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, An Khê, Gia Lai 2) NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC Tháng 11/2011 Sản phẩm: ván MDF E2-9 STT Khoản mục ĐVT Định mức NVL Số lƣợng sản phẩm 01 Gỗ tƣơi Kg 4.200 294 02 Keo E2 Kg 270 294 03 Wax Kg 17 294 CTY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI Số 03/11 Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, An Khê, Gia Lai 3) NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC Tháng 11/2011 Sản phẩm: ván MDF E2-12 STT Khoản mục ĐVT Định mức NVL Số lƣợng sản phẩm 01 Gỗ tƣơi Kg 4.200 135 02 Keo E2 Kg 264 135 03 Wax Kg 18 135 CTY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI Số 04/11 Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, An Khê, Gia Lai 4) NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC Tháng 11/2011 Sản phẩm: ván MDF E2-15 STT Khoản mục ĐVT Định mức NVL Số lƣợng sản phẩm 01 Gỗ tƣơi Kg 4.200 329 02 Keo E2 Kg 160 329 03 Wax Kg 19 329 CTY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI Số 05/11 Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, An Khê, Gia Lai 5) NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC Tháng 11/2011 Sản phẩm: ván MDF E2-17 STT Khoản mục ĐVT Định mức NVL Số lƣợng sản phẩm 01 Gỗ tƣơi Kg 4.200 424 02 Keo E2 Kg 256 424 03 Wax Kg 20 424 CTY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI Số 06/11 Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, An Khê, Gia Lai 6) NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU THEO ĐỊNH MỨC Tháng 11/2011 Sản phẩm: ván MDF E2-18 STT Khoản mục ĐVT Định mức NVL Số lƣợng sản phẩm 01 Gỗ tƣơi Kg 4.200 300 02 Keo E2 Kg 254 300 03 Wax Kg 20 300 Phụ lục Bảng 3.1: BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG TỪNG LOẠI SẢN PHẨM 1) BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG Sản phẩm: Ván MDF E2-6 Số lƣợng: 284 m3 Công đoạn SX Nhập gỗ Băm dăm Rửa dăm Hấp dăm, phun wax Nghiền dăm, phun keo Sấy sợi Trải thảm Ép sơ Ép nhiệt Làm nguội Cắt Chà nhám Đóng gói, nhập kho Cộng 2) Cơng đoạn SX Nhập gỗ Băm dăm Rửa dăm Hấp dăm, phun wax Nghiền dăm, phun keo Sấy sợi Trải thảm Ép sơ Ép nhiệt Làm nguội Cắt Chà nhám Đóng gói, nhập kho Cộng Định mức cơng/m3 0,010 0,010 0,001 0,017 0,025 0,050 0,01 0,02 0,05 0,05 0,05 0,01 0,008 0,31 Tổng định mức công 2,84 2,84 0,28 5,68 7,10 14,20 2,84 5,68 14,20 14,2 14,2 2,84 2,27 89,18 BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG Sản phẩm: Ván MDF E2-9 Số lƣợng: 294 m3 Định mức công/m3 0,01 0,01 0,001 0,03 0,025 0,05 0,01 0,02 0,05 0,05 0,05 0,01 0,008 0,33 Tổng định mức công 2,94 2,94 0,29 8,82 7,35 14,70 2,94 5,88 14,70 14,7 14,7 2,94 2,35 95,26 3) BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG Sản phẩm: Ván MDF E2-12 Số lƣợng: 135 m3 Công đoạn SX Nhập gỗ Băm dăm Rửa dăm Hấp dăm, phun wax Nghiền dăm, phun keo Sấy sợi Trải thảm Ép sơ Ép nhiệt Làm nguội Cắt Chà nhám Đóng gói, nhập kho Cộng 4) Định mức cơng/m3 Tổng định mức công 0,01 0,01 0,002 0,03 0,03 0,07 0,01 0,02 0,06 0,07 0,05 0,01 0,008 0,38 1,35 1,35 0,27 4,05 4,05 9,45 1,35 2,70 8,10 9,45 6,75 1,35 1,08 51,30 BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG Sản phẩm: Ván MDF E2-15 Số lƣợng: 329 m3 Công đoạn SX Nhập gỗ Băm dăm Rửa dăm Hấp dăm, phun wax Nghiền dăm, phun keo Sấy sợi Trải thảm Ép sơ Ép nhiệt Làm nguội Cắt Chà nhám Đóng gói, nhập kho Cộng Định mức công/m3 0,01 0,01 0,002 0,05 0,03 0,07 0,01 0,02 0,09 0,11 0,05 0,01 0,006 0,47 Tổng định mức công 3,29 3,29 0,66 16,45 9,87 23,03 3,29 6,58 29,61 36,19 16,45 3,29 1,97 153,97 5) BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG Sản phẩm: Ván MDF E2-17 Số lƣợng: 424m3 Công đoạn SX Nhập gỗ Băm dăm Rửa dăm Hấp dăm, phun wax Nghiền dăm, phun keo Sấy sợi Trải thảm Ép sơ Ép nhiệt Làm nguội Cắt Chà nhám Đóng gói, nhập kho Cộng 6) Định mức công/m3 Tổng định mức công 0,01 0,01 0,002 0,05 0,03 0,08 0,01 0,03 0,10 0,11 0,05 0,01 0,006 0,50 4,24 4,24 0,85 21,20 12,72 33,92 4,24 12,72 42,40 46,64 21,2 4,24 2,54 211,15 BẢNG ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG Sản phẩm: Ván MDF E2-18 Số lƣợng: 300m3 Công đoạn SX Nhập gỗ Băm dăm Rửa dăm Hấp dăm, phun wax Nghiền dăm, phun keo Sấy sợi Trải thảm Ép sơ Ép nhiệt Làm nguội Cắt Chà nhám Đóng gói, nhập kho Cộng Định mức cơng/m3 0,01 0,01 0,002 0,05 0,03 0,08 0,01 0,03 0,10 0,11 0,05 0,01 0,006 0,50 Tổng định mức công 3,00 3,00 0,60 15,00 9,00 24,00 3,00 9,00 30,00 33,00 15,00 3,00 1,80 149,40 Phụ lục Bảng 3.5: BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ THEO HOẠT ĐỘNG ĐVT: đồng HĐ nhập TSCĐ gỗ I Nhà cửa, vật kiến trúc Xƣởng băm dăm HĐbăm dăm HĐ rửa dăm HĐ hấp dăm HĐ nghiền sợi HĐ trải HĐ sấy sợi thảm HĐ ép sơ HĐ ép nhiệt HĐ làm nguội HĐ cắt HĐ chà HĐ đóng HĐ hỗ trợ nhám gói SX chung 5.693.333 Nhà rửa dăm 1.066.667 Xƣởng MDF 5.864.000 Xƣởng chà nhám Xƣởng điện 5.546.300 5.264.000 Văn phòng làm việc …………… II Máy móc, thiết bị Máy trộn 7.265.400 7.683.500 Máy băm dăm 1.020.893 Máy rửa dăm 662.500 Máy hấp dăm 9.034.700 …………… III Phƣơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn Hệ thống điện 6.235.400 Xe nâng vận chuyển …………… Tổng 3.564.800 7.683.500 6.714.226 1.729.167 9.034.700 6.345.000 15.876.300 18.423.500 5.487.600 16.215.300 14.876.000 8.134.600 10.302.500 9.005.130 178.177.477 Phụ lục Bảng 3.7: BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐIỆN CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG ĐVT: KW, đồng Hđ nhập TSCĐ gỗ Hđ băm dăm HĐ rửa dăm HĐ hấp dăm HĐ nghiền sợi HĐ sấy sợi HĐ trải thảm HĐ ép sơ HĐ ép nhiệt HĐ làm nguội HĐ cắt HĐ chà HĐ nhám đóng gói HĐ hỗ trợ SX chung I Điện thắp sáng Xƣởng băm dăm 1.250 Nhà rửa dăm 1.125 Xƣởng MDF 1.250 Xƣởng chà nhám 1.500 Xƣởng điện 2.500 VP làm việc 1.025 …………… II Điện cho MMTBSX Máy băm dăm 10.000 Rửa dăm 2.500 Máy nghiền sợi 28.500 Sấy sợi 7.500 Trải thảm 2.500 Máy ép nóng 10.000 Cắt cạnh 8.750 Máy chà nhám Máy trộn Máy bơm nƣớc 10.000 7.500 10.000 1.000 ………… III Điện cho MMTB Máy vi tính Máy điều khiển hoạt động Máy photo 809,6 1.640 32 ………… Tổng Tỉ lệ phân bổ CP điện phân bổ cho HĐ 7.500 0,059 51.982.061 11.250,00 0,088 77.973.092 3.625 0,028 25.124.663 8.423,0 0,066 58.379.320 28.500 0,223 197.531.832 7.500 0,059 51.982.061 2500 0,020 17.327.354 3500 0,027 24.258.295 10000 0,078 69.309.415 8750 0,069 60.645.738 10000 0,078 69.309.415 11500 0,090 79.705.827 1250 0,010 8.663.677 13.246 0,104 91.807.251 ... Thị trƣờng Công ty Bố cục đề tài Chƣơng 1: Cơ sở lý luận tính giá thành dựa sở hoạt động (phƣơng pháp ABC) Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác tính giá thành Cơng ty TNHH MTV MDF Vinafor Gia Lai 4 Chƣơng... THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MDF VINAFOR GIA LAI 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY TNHH MTV MDF VINAFOR GIA LAI ... giá dựa sở hoạt động để ứng dụng phƣơng pháp Công ty TNHH thành viên MDF Vinafor Gia Lai Phân tích đặc điểm trình sản xuất ván MDF Cơng ty MDF Vinafor Gia Lai Từ vận dụng phƣơng pháp tính giá dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ở công ty TNHH MTV MDF VINAFOR gia lai , Tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ở công ty TNHH MTV MDF VINAFOR gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn