Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh đà nẵng

108 61 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng, Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Thái Anh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Bản chất tín dụng 1.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.5 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế 11 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro 12 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.3 Các tiêu chí phản ánh kết công tác quản trị RRTD khách hàng DN 26 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng hoạt động quản trị RRTD khách hàng DN NHTM 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ACB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP ACB-ĐN 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy ngân hàng ACB-CN Đà Nẵng 32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP ACB – chi nhánh ĐàNẵng 33 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGRỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng 39 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ACB-ĐN 42 2.3 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .46 2.3.1 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng ngân hàng ACB-CN Đà Nẵng .46 2.3.2 Công tác đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng 48 2.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng 55 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng .57 2.4 NHỮNG NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ACB-ĐN .59 2.4.1 Nguyên nhân khách quan .59 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG .66 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NH TMCP ACB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ACB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2020 67 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ACB – CN ĐÀ NẴNG 69 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro 69 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lƣờng rủi ro .73 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro 76 3.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 84 3.2.5 Một số giải pháp hồn thiện sách tín dụng 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với NHTM CP ACB .92 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 93 3.3.3 Kiến nghị với phủ 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG .97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng việt ACB-ĐN Ngân hàng TMCP ACB – CN Đà Nẵng CN Chi nhánh CP Cổ phần DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DPRR Dự phòng rủi ro HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại DPRR Dự phòng rủi ro QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SMEs Các doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TP Thành phố Tiếng Anh CIC (Credit Information Center) Trung tâm thông tin tín dụng Libor (London Inter-bank Offered Rate) Lãi suất liên ngân hàng London SMEs (Small and medium enterprise) Doanh nghiệp vừa nhỏ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn ACB – CN Đà Nẵng 34 2.2 Kết hoạt động kinh doanh ACB – CN Đà Nẵng 38 2.3 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo thời gian 39 2.4 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo ngành kinh tế 40 2.5 Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 41 2.6 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn năm 2010-2012 42 2.7 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu năm 2010-2012 42 2.8 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn vay 43 2.9 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo ngành nghề kinh tế 43 2.10 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế 45 2.11 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo tài sản đảm bảo 46 2.12 Thang điểm xếp hạng đặc điểm chung của nhóm KH 50 2.13 Tỷ lệ tối đa để xác định giá trị tài sản đảm bảo 58 3.1 Bảng câu hỏi 70 3.2 Dƣ nợ hạn bình quân năm 72 3.3 Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2 Quy trình quản trị rủi ro 13 1.3 Sơ đồ ƣớc tính tổn thất tín dụng 20 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 32 2.2 Biểu đồ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng 2010-2012 35 2.3 Sơ đồ kết xếp hạng khách hàng ACB - ĐN 54 3.1 Biểu đồ Pareto 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa làm tăng mức độ phụ thuộc lẫn kinh tế Cùng với đó, lĩnh vực tài ngân hàng không ngoại lệ, tạo hội cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh phạm vi toàn cầu, giúp ngân hàng gia tăng thu nhập đồng thời hạn chế đƣợc rủi ro tổn thất điều kiện kinh tế trị nƣớc kinh tế trở nên động hết Tuy nhiên với hội thách thức, rủi ro cạnh tranh khốc liệt kinh tế, tập đoàn, tập đồn tài ngân hàng, tạo thị trƣờng tài rủi ro hơn, hệ thống thông tin thiếu minh bạch, không đầy đủ khơng xác, trình độ quản trị rủi ro nhiều hạn chế, tính chun nghiệp nhân viên ngân hàng chƣa cao, muốn tồn phát triển lâu dài ngân hàng cần phải có hệ thống quản trị rủi ro nói chung hệ thống quản trị rủi ro tín dụng nói riêng phải hữu hiệu Tín dụng hoạt động có vai trò vơ quan trọng ngân hàng thƣơng mại, thƣờng đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Nhƣng hoạt động tín dụng ln song hành với rủi ro tín dụng Nếu rủi ro tín dụng mức q cao ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro khơng thể loại bỏ hồn tồn mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm tối đa thiệt hại rủi ro xảy Chính cơng tác quản trị rủi ro nói chung đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng công tác quan trọng để giảm thiểu tổn thất, bảo đảm cho ngân hàng kinh doanh hiệu Ngân hàng Á Châuchi nhánh Đà Nẵng quan tâm đến vấn đề rủi ro tín dụng Ngân hàng thực nhiều biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên biện pháp mà ngân hàng thực góp 85 Ngân hàng cần tăng cƣờng tích luỹ dự phòng rủi ro; cần phải phân bổ vốn nhiều vào hoạt động kinh doanh có mức sinh lời cao nhƣ tín dụng, góp vốn liên doanh mua cổ phần, kinh doanh ngoại tệ, đồng thời tận thu khoản lãi cho vay chƣa thu đƣợc Với khoản nợ xử lý quỹ dự phòng, ngân hàng cần có kế hoạch theo dõi, tiếp tục thu hồi nợ làm tăng nguồn thu cho ngân hàng Trong trƣờng hợp nguyên nhân khách quan dẫn đến phát sinh khoản nợ hạn khách hàng, NH gia hạn nợ, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Nếu thời gian mà khách hàng chƣa có khả tốn NH thu hồi nợ nhƣ sau: + Đối với nợ có khả thu hồi: NH yêu cầu ngƣời vay hay ngƣời bảo lãnh phát mại tài sản đảm bảo trả nợ, yêu cầu gán nợ cho NH tài sản đảm bảo, phát mại TSĐB thu hồi vốn vay, tiến hành thủ tục pháp lý có tƣợng chây ỳ + Đối với khoản nợ khơng có khả thu hồi: NH làm thủ tục trích quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp Đối với khoản nợ không thu hồi đƣợc có TSĐB, NH khơng tự xử lý đƣợc NH chuyển giao tồn khoản nợ TSĐB cho công ty mua bán nợ Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng quỹ dự phòng để tài trợ rủi ro tín dụng Việc phân loại nợ phải đƣợc thực công khai, minh bạch, chất khoản nợ Thực tế, Việt Nam chƣa cho phép áp dụng đầy đủ IAS 39 thiếu điều kiện cần thiết Do tính chất phức tạp việc áp dụng chuẩn mực mà ACB-ĐN chƣa áp dụng thực phân loại nợ trích lập dự phòng theo IAS 39 mà thực theo Quyết định 493 Chính NH cần xây dựng kế hoạch lộ trình triển khai dần, ACB-ĐN 86 cần đƣa văn hƣớng dẫn cụ thể, quy trình, mơ hình phƣơng pháp sử dụng để tính tốn phục vụ việc phân loại nợ trích lập DPRRTD Ngoài ra, ACB-ĐN nên xây dựng kho liệu lịch sử tổn thất tín dụng khứ cho riêng cách lƣu trữ hồ sơ tín dụng với thơng tin ứng dụng thời gian dài Điều giúp cho NH đánh giá đƣợc khoản tổn thất tín dụng nhóm khoản cho vay xảy tƣơng lai b Bảo đảm tín dụng Bảo đảm tín dụng hay đƣợc gọi bảo đảm tiền vay việc tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế pháp lý để thu hồi đƣợc khoản nợ cho khách hàng vay Các hình thức bảo đảm tín dụng bao gồm: Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay bảo đảm hình thức bảo lãnh Bảo đảm tín dụng thƣờng đƣợc xem nhƣ phao cuối giúp ngân hàng thu hồi khoản cho vay có vấn đề Tuy nhiên, định cho vay trọng đến việc dựa vào phao dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại dễ mắc sai lầm chủ quan Bảo đảm tín dụng chƣa hẳn loại bỏ đƣợc rủi ro tín dụng Thực tế cho thấy nhiều trƣờng hợp khách hàng khơng trả đƣợc nợ vay Tòa án phán lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhƣng công việc lý tài sản thực đƣợc, thực chậm giá trị tài sản lý sau thu thấp giá trị nợ phải thu hồi c Mua bảo hiểm tín dụng Trong nhiều trƣờng hợp khách hàng vay vốn, đặc biệt khách hàng cá nhân, khơng có tài sản chấp cầm cố nhƣng họ có nhu cầu vay vốn Phần lớn khoản cho vay tiêu dùng cho vay bất động sản dựa vào thu nhập khách hàng để xem xét cho vay Thế nhƣng, thu nhập 87 hồn tồn lệ thuộc vào tình hình việc làm khách hàng Những khách hàng có việc làm không ổn định việc làm phụ thuộc vào tình trạng kinh tế khơng thể đảm bảo có thu nhập để trả nợ vay mua bất động sản khoản thời gian dài đến 25 30 năm Trong trƣờng hợp nhƣ vậy, ngân hàng thƣờng cho khách hàng vay với điều kiện khách hàng mua bảo hiểm tín dụng khách hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp khơng có thu nhập để trả nợ vay ngân hàng cơng ty bảo hiểm trả d Chứng khốn hóa khoản cho vay tài sản khác Chứng khoán hoá tài sản việc ngân hàng đem tài sản chƣa đến hạn bán cho ngƣời đầu tƣ dƣới hình thức phát hành chứng khoán Các chứng khoán đƣợc tạo từ q trình chứng khốn hố đƣợc gọi chứng khốn hố Cơng nghệ chứng khốn hố tài sản hấp dẫn nhiều ngân hàng thơng qua mà ngân hàng giảm đƣợc thời lƣợng (duration) danh mục đầu tƣ, tăng khả khoản tài sản, cung cấp phƣơng tiện tài trợ mới, giảm đƣợc chi phí tăng thu nhập Chứng khốn hố tài sản đòi hỏi ngân hàng phải dành riêng nhóm tài sản sinh lời (ví dụ nhƣ khoản cho vay mua nhà chấp cho vay tiêu dùng) bán thị trƣờng chứng khoán đƣợc phát hành tài sản Khi tài sản đƣợc tốn, ngân hàng chuyển khoản toán cho ngƣời sở hữu chứng khoán đƣợc mua bán tự Về phần mình, ngân hàng nhận lại phần vốn bỏ để có tài sản sử dụng nguồn vốn vào việc tạo tài sản để trang trải chi phí hoạt động Đầu tƣ thơng qua hoạt động chứng khốn hố giúp ngân hàng đa dạng hoá, giảm rủi ro, giảm chi phí việc giám sát khoản cho vay Chứng khoán hoá giúp ngân hàng tạo tài sản có tính khoản cao 88 sở tài sản khoản, tạo cho ngân hàng nguồn vốn từ khoản cho vay 3.2.5 Một số giải pháp hồn thiện sách tín dụng  Xây dựng hồn thiện sách tín dụng a Chính sách khách hàng - Phân loại khách hàng dựa vào tiêu chí khứ, lẫn dự phòng tƣơng lai nhƣ tiền gửi tốn, chất lƣợng tín dụng, thu nhập mang lại cho NH, để áp dụng giá vốn phù hợp cho vay huy động, ƣu tiên giao dịch sách khác phù hợp với nhóm KH đƣợc phân loại - Khơng ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ dịch vụ ngân hàng Đây biện pháp cốt lõi hiệu sách khách hàng b Thiết lập danh mục cho vay hợp lý Để giải vấn đề này, ACB –Đà Nẵng cần thực biện pháp cụ thể: - Tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ TP Đà Nẵng nhƣ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, tập trung vào việc cho vay tiêu dùng, phục vụ đời sống, cho vay tiểu thƣơng, buôn bán… - Cụ thể hóa tiêu chí phân nhóm khách hàng nhằm tuyển chọn khách hàng thực tốt, có uy tín trả nợ vay, tránh tình trạng cấp tín dụng chạy theo tiêu Nghiêm khắc với tiêu cực tín dụng, gây rủi ro cho ngân hàng cho vay Tiêu chuẩn hóa nhân viên tín dụng trình độ chun mơn lẫn đạo đức nghề nghiệp c Chính sách lãi suất Hiện địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều ngân hàng nên cạnh tranh lĩnh vực cho vay lớn, ACB Đà Nẵng nên xây dựng tốt sách lãi suất dựa vào uy tín trả nợ khách hàng, tính khả thi 89 phƣơng án kinh doanh Trên sở đó, có sách lãi suất ƣu đãi linh hoạt cho khách hàng có uy tín trả nợ tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả, tài sản đảm bảo, khách hàng tiềm theo sách khách hàng cụ thể ACB – Đà Nẵng có sách để trình hội đồng tín dụng Hội sở xem xét, tránh trƣờng hợp bỏ sót khách hàng tốt, đồng thời tổng kết, kiểm sốt đƣợc lƣợng khách hàng nhanh chóng Ngƣợc lại, vay nhỏ, khoản vay tín chấp áp dụng mức lãi suất cao để bù đắp đƣợc rủi ro xảy trình cấp tín dụng, nhƣng phải giới hạn tỷ lệ chấp nhận đƣợc, tránh rủi ro khơng đáng có d Chính sách tín dụng  Hồn thiện quy trình cho vay a Giai đoạn thẩm định hồ sơ khách hàng Vì thơng tin khách hàng cung cấp tính xác khơng cao, nên nhân viên tín dụng cần phải tận dụng tồn nguồn thơng tin có đƣợc nhƣ thơng tin số quan ban ngành có chức (cơ quan thuế, …), thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nƣớc (CIC) để đảm bảo tính xác thực thơng tin Để dự án mang lại hiệu có nguồn trả nợ cho ngân hàng thì: + Tỷ lệ vốn tự có/vốn vay>1 + Lãi ròng sau thuế khấu hao > Tổng nợ đến hạn phải trả Nhân viên tín dụng cần phải đánh giá lực tài chính, khả sản xuất kinh doanh khách hàng vay để xem xét hiệu vốn tín dụng dựa tiêu nhƣ: khả sinh lời, khả khai thác sử dụng tài sản, tình hình sử dụng nguồn vốn, khả toán… Khi đánh giá khả trả nợ khách hàng, nhân viên tín dụng cần phải nắm nguồn trả nợ đồng thời xem xét rủi ro tiềm tàng nhằm điều chỉnh thời hạn cho vay thu hồi nợ hợp lý Trong trƣờng 90 hợp nào, nguồn vốn tự có phải đƣợc coi nguồn lý tƣởng để trả nợ Nhân viên tín dụng phải tránh quan điểm cho vay hoàn toàn dựa vào tài sản đảm bảo trực tiếp bên thứ ba bảo lãnh việc xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ thƣờng nhiều thời gian tiền thiệt thòi ln nghiêng phía ngƣời cho vay Ngân hàng cần yêu cầu khách hàng phải báo cáo số liệu hàng tháng, hàng quý tình hình hoạt động kinh doanh tình hình khoản vay nợ thời hạn vay vốn Ngoài ra, ngân hàng cần thƣờng xuyên đào tạo, củng cố đội ngũ chuyên gia thẩm định tín dụng chuyên nghiệp để đảm bảo phân tích xác tính khả thi trƣớc định cho vay, hạn chế thấp RRTD xảy b Giai đọan định cho vay Cần ln ln chun nghiệp hóa đội ngũ phê duyệt tín dụng với chuyên gia phê duyệt tín dụng cao cấp Việc phê duyệt tín dụng cần đƣợc tổ chức theo mơ hình tập trung hóa nhằm đảm bảo tính xác hiệu việc định cho vay c Giai đoạn Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn KH sau cho vay Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng? Nêu nguyên nhân gây sai lệch Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu Đảm bảo ngân hàng phải quản lý đƣợc nguồn doanh thu khách hàng So sánh thực tế dự án với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trƣờng tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra 91 Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hƣởng thay đổi đến khả trả nợ Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải đƣợc thực cách nghiêm ngặt nhân viên tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình cho vay Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, cần có chế kiểm tra chéo giai đoạn để đảm bảo tính khách quan kiểm tra  Nâng cao chất lƣợng phận nghiên cứu, phân tích kinh tế Một phần lớn rủi ro hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thông tin không đầy đủ sai lệch thông tin Để giảm thiểu rủi ro Ngân hàng cần thƣờng xuyên đào tạo, củng cố trình độ, lực phận nghiên cứu, phân tích kinh tế Bộ phận dựa nguồn thông tin đƣa phân tích, nhận định, dự báo kinh tế, ngành, vùng…làm sở định hƣớng để ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an toàn – hiệu - bền vững  Nâng cao vai trò kiểm sốt nội Cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng công cụ vô quan trọng Thông qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức nhân viên tín dụng gây Để nâng cao vai trò cơng tác kiểm sốt, ngân hàng cần thực số biện pháp sau: - Tăng cƣờng cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm sốt 92 - Trong q trình kiểm tra hoạt động tín dụng, tăng cƣờng cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quảntín dụng phối hợp kiểm tra - Thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm sốt - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thƣởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt - Khơng ngừng hoàn thiện đổi phƣơng pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tƣợng mục đích kiểm tra 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với NHTM CP ACB NHTM CP ACB cần tiếp tục hồn thiện chế sách phù hợp với thực tiễn thay đổi chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc, Chính phủ ban hành liên quan đến thị trƣờng tàingân hàng - Nghiên cứu quy trình tín dụng để có chỉnh sửa kịp thời ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể quy trình tác nghiệp phận liên quan Trƣớc hết, cần hoàn thiện quy trình cho vay khách hàng, ban hành kịp thời, đầy đủ quy trình cấp tín dụng, quảntín dụng tƣơng ứng với mơ hình hoạt động, phƣơng thức cho vay đối tƣợng vay đặc thù, phù hợp với phát triển hệ thống ngân hàng - Để thực mục tiêu ACB lấy lại phong độ ngân hàng bán lẻ hàng đầu phụ thuộc vào quy trình kiểm sốt rủi ro, bảo đảm an tồn, bảo đảm suất, khả marketing, ngƣời phải đa không khả phục vụ khách hàng mà phải biết tạo sản phẩm phù hợp với địa phƣơng, với thị trƣờng Tùy theo tình hình thị trƣờng lực cạnh 93 tranh phải thay đổi, phải đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thị trƣờng cần phải đáp ứng - Thái độ ứng xử quản lý cấp cao phải tạo đƣợc niềm tin; ngƣời cụ thể ACB phải tiếp xúc với KH thuyết phục đƣợc họ; thơng tin tài minh bạch kết kinh doanh không bấp bênh, tạo đƣợc an tâm; chuẩn bị đƣợc kịch ứng phó với biến cố, khủng hoảng -Rút kinh nghiệm từ biến cố nhân hồi tháng năm 2012 để không gây tổn thất cho ngân hàng uy tín, vị nhƣ tài sản ACB - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng sở đánh giá kết áp dụng thời gian qua, nghiên cứu hồn thiện hệ thống tiêu tài phi tài Đây tiền đề cho việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở áp dụng phƣơng pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống QTRR theo thông lệ quốc tế 3.3.2 Kiến nghị với NHNN a Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng - Sớm hoàn thiện dự án Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo Nên có bƣớc hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài ngun mơi trƣờng làm sở pháp lý để đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án - Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an tồn phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế 94 điều kiện thực tế Việt Nam b Điều hành sách tiền tệ hiệu - Điều hành linh hoạt sách lãi suất công cụ khác nhằm hỗ trợ ngân hàng thƣơng mại đảm bảo khả khoản an toàn hoạt động kinh doanh - Điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trƣờng, khuyến khích xuất khẩu, kiểm sốt nhập khẩu, có biện pháp can thiệp kịp thời để ổn định thị trƣờng ngoại hối - Theo dõi, phân tích, đánh giá dự báo sát diễn biến kinh tế, tiền tệ nƣớc giới, đặc biệt lĩnh vực tín dụng để đƣa giải pháp phù hợp điều hành sách tiền tệ nhằm đạt đƣợc mục tiêu tiền tệ, tín dụng Quốc hội Chính phủ đề Đồng thời, đảm bảo cho TCTD hoạt động định hƣớng NHNN hạn chế rủi ro c Công tác tra, giám sát - Tiếp tục triển khai đổi công tác tra, giám sát ngân hàng Cần nâng cao chất lƣợng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ NH đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục NHTM dƣới hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm dựa tài liệu chứng minh không tuân thủ quy định pháp luật nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm sở để áp dụng chế tài cụ thể Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Triển khai tra, giám sát cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm TCTD Xử lý kiên quyết, kịp thời sai phạm phát qua tra - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến 95 hoạt động tra, giám sát ngân hàng Chƣơng trình tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập cần phân tích kỹ lƣỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm soát đƣợc NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, không gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM - Ổn định máy tổ chức Cơ quan tra, giám sát ngân hàng Tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng nhân viên làm công tác tra, giám sát ngân hàng Thực có hiệu việc phân công nhân viên tra theo dõi chịu trách nhiệm an toàn chi nhánh, đơn vị tổ chức tín dụng địa bàn Đồng thời, cần hoán đổi nhân viên tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trƣờng hoạt động đa dạng cho nhân viên tra, kiểm tra trau dồi thêm nghiệp vụ, xử lý tình - CIC nên tăng cƣờng chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo tồn ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành NHTM vi phạm quy chế 3.3.3 Kiến nghị với phủ - Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hƣớng đột ngột gây ảnh hƣởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM - Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng ngừng tạo mơi trƣờng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn nhƣ: + Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao 96 không đơn hƣớng dẫn nghiệp vụ + Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để NH thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng + Hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững để hội nhập quốc tế 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Á ChâuChi nhánh Đà Nẵng thời gian vừa qua, giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hƣởng không tốt đến chất lƣợng tín dụng nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng ACB – Đà Nẵng; đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng, sách tín dụng, sách lãi suất, đề xuất thành lập phận nguyên cứu, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực… góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ACB – Đà Nẵng Đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Chính phủ số vấn đề để tạo lập môi trƣờng kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 98 KẾT LUẬN Ngân hàng hệ thống huyết mạch kinh tế, làm nhiệm vụ thu thập vốn nhàn rỗi với lãi suất hấp dẫn cung cấp vốn cho ngƣời tiêu dùng doanh nghiệp cần lƣợng vốn để đầu tƣ kinh doanh sản xuất, tạo cải vật chất cho xã hội Đây cơng cụ để phủ điều tiết sách vĩ mơ thơng qua sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế nhƣ kiềm chế lạm phát Hoạt động kinh doanh ngân hàng nói hoạt động kinh doanh rủi ro, rủi ro tín dụng chiếm phần lớn hầu hết rủi ro kinh doanh ngân hàng Việt Nam Vì việc quản trị rủi ro tín dụng cách hiệu giúp ngân hàng phát triển bền vững, gia tăng thƣơng hiệu nhƣ uy tín ngân hàng Thơng qua sở lý luận tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng nhƣ cơng tác quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Á Châuchi nhánh Đà Nẵng, mặt hạn chế cần khắc phục Luận văn đƣa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng tín dụng nhƣ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ACB – Đà Nẵng giai đoạn phát triển tới Luận văn đƣợc viết sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn công tác tín dụng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ tài (2010), Những vấn đề cốt yếu dành cho lãnh đạo ngành ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội [2] PGS.TS Trần Huy Hồng (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh [3] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Peter Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [5] Nguyễn Đình Thiện (2001), Nghiên cứu mơ hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam, Luận văn thạc sĩ tài ngân hàng, NXB Tài Chính, Hà Nội [6] ThS Nghiêm Xuân Thành (2006), “Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, Số 21tháng 11/2006 [7] Đỗ Thanh Tuấn (2010), Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ Tài ngân hàng, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Tiếng Anh [8] Dr.Josef Christl, Dr Kurt Pribil (2004), “Guidelines on Credit Risk Management”, Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Austrian Financial Market Authority (FMA), Vienna, Austria, Dr Heinrich Traumuller Website [9] www.sbv.gov.vn [10] www.cib.gov.vn ... CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NH TMCP ACB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ACB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG... RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB -CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .46 2.3.1 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoạt động tín dụng ngân hàng. .. luận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP ACB – chi nhánh Đà Nẵng Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn