Quản trị quan hệ khách hàng tại khu nghỉ mát sandybeach đà nẵng

1,320 24 0
  • Loading ...
1/1,320 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:32

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRƯƠNG TH NHƯ DUYÊN QUN TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI KHU NGH MÁT SANDYBEACH À NNG LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH àN ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRƯƠNG TH NHƯ DUYÊN QUN TR QUAN H KHÁCH HÀNG TI KHU NGH MÁT SANDYBEACH À NNG Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: PGS TS NGUYN TH NHƯ LIÊM àN ng - Năm 2014 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu n văn Trương Th Như Duyên MC LC M U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u it t lõi khách hàng, gi-i pháp hA tr nh6m c nâng cao m áp ng khách hàng - xut thành l3p b ph3n quan h khách hàng theo h !ng chun mơn hóa nh6m b-o -m thc hin t t k ᄉ p th"i công tác quan h khách hàng 103 KT LU N n v!i s u, làm vic v!i s tin b, gi c m!i thành công Trong kinh doanh khách s ᄉ n nh" qu-n tr ᄉ quan h khách hàng t t Tuy nhiên khách hàng hin t ᄉ i c a Sandy rt a d ᄉ ng phong phú, có th/ tip c3n theo nhi u tiêu th c khác nhau, nên vic phân nhóm a sách quan h cho t
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan hệ khách hàng tại khu nghỉ mát sandybeach đà nẵng , Quản trị quan hệ khách hàng tại khu nghỉ mát sandybeach đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn