Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định

1,136 32 0
  • Loading ...
1/1,136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:32

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VÕ BÍCH THO VY QUN TR NGUYÊN VT LIU TI CƠNG TY C PHN NG BÌNH NH LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄂ ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG VÕ BÍCH THO VY QUN TR NGUYÊN VT LIU TI CƠNG TY C PHN NG BÌNH NH Chun ngành : Qun tr Kinh doanh Mã s : 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGC M N ᄂ ng - Năm 2014 L I CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Võ Bích Tho Vy MC LC M U 1 Tính cp thit ca tài Mc ích nghiên c u it p ng mua bán, nguyên v ᄂ t liu m bo cho q trình sn xut khơng b gián o$n Khâu tip nh ᄂ n di>n thu ᄂ n l i, s, giao nh ᄂ n %y gi?a b# ph ᄂ n sn xut b# ph ᄂ n qun lý NVL cp phát NVL theo yêu c%u ca b# ph ᄂ n sn xut, d,a vào h th ng c tiêu hao làm cE tính tốn cp phát nh m 82 Bên c$nh nh?ng thành t,u $t c cơng tác qun lý sB dng NVL t$i cơng ty b#c l# nh?ng h$n ch Vic l ᄂ p nh m c tiêu hao NVL k ho$ch chưa sát v2i th,c t L ᄂ p k ho$ch mua sm ch@ m2i tính n l ng c%n dùng c kỳ sn xut chưa tính n kh il ng NVL c th theo tin # gim chi phí tn kho Vic qun lý sB dng NVL khâu sn xut c%n ch.t chA tránh lãng phí, nh h ng cht l ng sn ph8m hiu qu kinh doanh th,c hin t t công tác qun lý sB dng NVL, th"i gian t2i công ty nên xây d,ng qui ch qun lý, ch # trách nhim i ôi v2i vic th ng ph$t c th khâu: Xây c, d,ng l ᄂ nh p k ho$ch m t ch c mua sm, khâu tip nh ᄂ n, khâu cp phát sB dng Nâng cp dây chuy n sn xut m2i ng áp c nhu c%u sn xut, gim tiêu hao NVL tăng hiu sut thu hi sn ph8m DANH MC TÀI LIU THAM KHO TI#NG VIT [1] Công ty C ph%n ư"ng Bình nh, Báo cáo tài năm 2010 - 2011 2012 [2] Cơng ty C ph%n ư"ng Bình nh, Báo cáo tình hình u tư phát trin vùng nguyên liu v lin k năm 2010 – 2011 – 2012 [3] Nguy>n Văn Dung (2009), Qun tr sn xu t tác nghip, Nhà xut bn Tài [4] GS.TS Nguy>n Thành #, PGS.TS Nguy>n Ng7c Huy n (2007), Qun tr kinh doanh, NXB $i h7c Kinh t qu c dân [5] PGS.TS Lê Th Gi2i, TS Nguy>n Xuân Lãn, Th.S Võ Quang Trí, Th.S inh Th L Trâm, Th.S Ph$m Ng7c Ái (2011), Qun tr Marketing nh h ng giá tr, NXB Tài [6] TS Nguy>n Thanh Liêm (2011) Qun tr sn xu t, NXB Tài [7] Huỳnh Thơ (2011), Qun tr Nguyên vt liu ti Công ty C phn ng Kontum, Lu ᄂ n văn th$c s5 qun tr kinh doanh TI#NG ANH [8] S Anil Kumar, N Suresh (2009), Operations Management, New Age International Publishers [9] Steve Brown, Richard Lamming, John Bessant and Peter Jones (2005), Strategic Operations Management (Second Edition), Elsevier Butterworth Heinemann ... phát trin ca công ty 28 2.1.2 Ch c năng, nhim v ca công ty 29 2.1.3 Năng l,c sn xut kinh doanh ca công ty 31 2.1.4 Chin l c kinh hoanh ca Công ty c ph%n "ng Bình nh ... 40 2.2 TH-C TRNG CÔNG TÁC QUN TR ᄂ NGUYÊN VT LIU TI CƠNG TY C- PH)N *NG BÌNH ᄂ NH 41 2.2.1 .c im phân lo$i NVL ca Công ty c ph%n "ng Bình nh 41 2.2.2 Công tác l ᄂ p k... 27 CHƯƠNG TH!C TRNG CÔNG TÁC QUN TR NGUYÊN VT LIU TI CÔNG TY C" PHN NG BÌNH NH 28 2.1 TÌNH HÌNH SN XU'T KINH DOANH CA CƠNG TY C( PH)N *NG BÌNH ᄂ NH TRONG TH*I GIAN QUA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định , Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn