Quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam

2,068 37 0
  • Loading ...
1/2,068 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:32

B GIÁO DC VÀ ÀO TO IH C À N NG NGUY N TH THÙY DƯƠNG QU N TR KÊNH PHÂN PH I T I CÔNG TY C PH N DƯ C V T TƯ Y T QU NG NAM LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH N ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO IH C À N NG NGUY N TH THÙY DƯƠNG QU N TR KÊNH PHÂN PH I T I CÔNG TY C PH N DƯ C V T TƯ Y T QU NG NAM Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS NGUY N THANH LIÊM N ng - Năm 2014 L I CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ công trình khác Tác gi NGUY N TH THÙY DƯƠNG M CL C M U 1 Tính cp thit c a tài Mc ích nghiên c u it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B cc c a lun văn Tng quan tài liu nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU NV KÊNH PHÂN PH I VÀ QU N TR KÊNH PHÂN PH I 1.1 TNG QUAN KÊNH PHÂN PHI 1.1.1 Khái nim kênh phân ph i 1.1.2 Ch c kênh phân ph n, cư0c chuy;n ' vùng sâu, vùng xa, mi n núi ; ngư&i dân c c khJe t chăm sóc s t nht 4/ Nhà nư0c có th; giúp doanh nghip m' rng th$ trư&ng b`ng cách m' rng xúc tin thương m ᄂ i v0i nư0c khu v(c ; phát tri;n ơn :t hàng -i vi công ty 1/ Tn dng m)i hi ; phát huy, khai thác trit ; m)i ti m l(c c a 105 khách hàng, nht i v0i th$ tr &ng tr)ng i;m c a công ty 2/ oàn kt, th ng nht ni b, hK tr l*n nhau, tip tc "u tư, bLi d dng i ngũ CBCNV công ty ; ngày áp ng u)c s( phát tri;n kinh doanh 3/ Trang b$ thêm phương tin kh thut ; cho vic qu#n lý kênh phân ph i hiu qu# hơn; Lng th&i giúp công ty nXm bXt k$p th&i nhu c"u th$ tr &ng ; ᄂ t hiu qu# cao 4/ Cung cp nguLn v n cho ho ᄂ t ng kinh doanh c a công ty TÀI LI'U THAM KH Ti1ng Vi+t [1] Trương ình Chin (2011), Qu n tr kênh phân phi, NXB ᄂ i h)c kinh t Qu O c Dân [2] Davit J.Luch/Ronal S.Rubin(2005), Nghiên cu Marketing, NXB Th ng kê [3] -i#u l Công ty c ph ᄂ n d c vt tư y t Qu ng Nam [4] Ejerome Mc Cathy (1985), Nguyên lý Marketing [5] James M.Commer(1997), Qu n tr bán hàng, NXB Th ng kê [6] Hán Thanh Long (2012) , “Các quyt $nh t ch c qu#n lý kênh”, Bài báo khoa h/c [7] Philip Kolter (2003), Qu n tr Marketing, NXB Th ng kê-HN [8] Pierre Eiglier Eric Langeard(1991), Marketing dch v+, NXB Khoa h)c kh thut Qu#ng Nam [9] PGS.TS Nguycn Xuân Quang (2006), Giáo trình Marketing thương m,i, NXB Lao ng- Xã hi Ti1ng Anh [10] Jack Trout (2013), Differentie or die, NXB Tr1 Trang website [11] Trang website c a Cc qu#n lý D c Vit Nam www.Simci.org.vn ... KINH DOANH C9A CÔNG TY 60 2.2.1 :c i;m ho ᄂ t ng s#n xut kinh doanh c a công ty 60 2.2.2 B m y qu#n lý c a Công ty C Ph"n D c Vt Tư Y T Qu#ng Nam ... N TR! KÊNH PHÂN PHI S N PH@M C9A CÔNG TY 67 2.3.1 Các nhân t môi tr &ng #nh h 'ng t0i qu#n tr$ kênh phân ph ic a Công ty th&i gian qua 67 2.3.2 H th ng kênh phân ph... dài h ᄂ n c a công ty 85 3.1.3 ánh giá chung v a công ty 3.2 CÁC GI PHÂN PHI S I môi tr &ng qu#n tr$ kênh c 87 PHÁP CH9 Y+ U NHEM HOÀN THIDN KÊNH N PH@M C9A CFNG TY 89 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam , Quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần dược vật tư y tế quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn