Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại muối miền trung

789 38 0
  • Loading ...
1/789 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:32

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH HNG TRUNG QUN TR CUNG NG NGUYÊN VT LI U TI CHI NHÁNH CÔNG TY C PH N & THƯƠNG MI MUI MIN TRUNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄉ ng, Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH HNG TRUNG QUN TR CUNG NG NGUYÊN VT LI U TI CHI NHÁNH CÔNG TY C PH N & THƯƠNG MI MUI MIN TRUNG Chuyên ngành: Qun tr Kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS Nguy-n Phúc Nguyên ã N ᄉ ng, Năm 2014 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kì cơng trình khác Tác gi lun văn Huỳnh Th Hng Trung M CL C M! U 1 Tính cp thit tài M c tiêu nghiên cu it ng, ph m vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu B c c kt cu tài Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG M"T S V#N LÝ LUN BN V QUN TR CUNG NG NGUYÊN VT LI U 1.1 NGUYÊN VT LIU VÀ QU ᄉ N TR ᄉ CUNG NG NGUYÊN VT LIU 1.1.1 Nguyên vt liu doanh nghip sn xut 1.1.2 Qun tr cung ng nguyên vt liu 1.2 N I DUNG QU ᄉ N TR ᄉ CUNG NG NGUYÊN VT LIU 12 1.2.1 Ho ch nh nhu cu NVL 12 1.2.2 La chn nhà cung cp 18 1.2.3 Vn ti 23 1.2.4 Tn kho 28 CHƯƠNG TH$C TRNG CÔNG TÁC QUN TR CUNG NGUYÊN VT LI U TI CHI NHÁNH CÔNG TY NG CP & TM MUI MIN TRUNG 33 2.1 GI-I THIU KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH CÔNG TY CP MU I & TM MIN TRUNG 33 2.1.1 Qúa trình hình thành phát tri!n 33 i Chi i Min Trung t nhánh Công ty CP & TM Mu i Bình nh Trong ph m vi cho phép c vào thc tr ng c"a Chi nhánh, hc viên xin gii pháp bn ! hồn thin cơng tác qun tr cung ng t xut m.t s i n v Hi vng, gii pháp s; phát huy tác d ng góp phn vào s phát tri! n chung c"a công ty Trong th&i gian nghiên cu, v(i s c g0ng c"a bn thân, s giúp D th! cán b., công nhân viên Chi nhánh Công ty CP & TM Mu i Min Trung; v(i s h (ng d:n nhit tình c"a TS Nguy7n Phúc Nguyên thy giáo khoa Qun tr Kinh doanh c"a tr &ng i hc Kinh t N9ng, lun văn ã c hoàn thành úng tin Do th&i gian nghiên cu h n h6p, lun văn không th! tránh kh=i nh/ng thiu sót, tác gi rt mong s quan tâm óng góp ý kin c"a tt c nh/ng quan tâm ! tài c hoàn thin TÀI LI U THAM KHO Ti+ng Vi)t [1] ThS Nguy7n Kim Anh (2006), Qun lý chu"i cung ng, Tr &ng H M3 Bán Cơng TP H Chí Minh [2] GS.TS Nguy7n Thành , PGS.TS Nguy7n Ngc Huyn (2007), Qun Tr Kinh Doanh, NXB i hc Kinh t Qu c Dân Hà N.i [3] PGS.TS Lê Th Gi(i, TS Nguy7n Thanh Liêm, ThS Trn H/u Hi (2009) Qun tr Chin L c, NXB Th ng Kê [4] TS Nguy7n Thanh Liêm (Ch" biên), TS Nguy7n Qu c Tun, ThS Nguy7n H/u Hi7n (2011), Qun tr sn xu t, NXB Tài Chính [5] GS.TS oàn Th Hng Vân, TS Nguy7n Xuân Minh, ThS Kim Ngc t (2011), Qun tr cung ng, NXB Th ng Kê [6] Qun Tr Chu"i Cung (ng, Khoa QTKD, H N9ng Ti+ng Anh [7] Alexios-Patapios Kontis and Vassillios Vrysagotis (2011), Supplier selection problem: A literature review of Multi-criteria approaches based on DEA, Advances in Management & Applied Economics, vol.1, no.2, 207-219 [8] Birsen Karpaka, Erdogan Kumcub, R Rammohan Kasugantic; Procurement of materials in the supply chain management: A multi-objective task; Administration, Youngstown State University, Youngstown, OH 44 555, USA; Department of Marketing, Ball State University, Muncie, IN 47306-0355, USA; Department of Management, Youngstown State University, Youngstown, OH 442 [9] Chopra Sunil and Peter Meindl (2011); Supply chain management: strategy, planning and operation [10] Damian Biel, Stephen M Ross (July, 2009), Supplier Selection, School of Business [11] Giovanni Ursino (21/12/2009) Suply Chain Control: A Theory of Vertical Integration [12] Keah Choon Tan, A framework of supply chain management literature; University of Nevada Las Vegas, College of Business, Department of Management, 4505 Maryland Parkway, Box 456 009, Las Vegas, NV 89154-6009, USA [13] Lambert, Stock and Ellram (1998), Fundaments of logistics management [14] Monczka, Trent, Handfiel; Purchasing and Supply Management [15] Supply chain Council Inc., 1150 Freeport Road, Pittsburgh, PA 1538, www.supply-chain.org [16] Steve Brown, Richard Lamming, John Bessant and Peter Jones; Strategic [17] Sotiris Zigiaris (January 2000), Supply Chain Management; Report produced for the EC funded project, MSc, BPR engineer, BPR HELLAS SA [18] What is Purchasing and Supply Management? (Jul 07), The Chartered Institute of Purchasing & Supply, [19] http://www.enotes.com/purchasing-procurement-reference/purchasingprocurement [20] http://voer.vn/content/m26219/latest/?format=pdf [21] www.ecommerce-now.com/images/ /What%20Is%20Purchasing.ht [22] Phương pháp ánh giá la chn nhà cung c p Logistics,Nov8, 2011 – Categories: Kin Thc Xut Nhp Kh2u [23] http://www.wattpad.com/1537034-qtdn-ch%C6%B0%C6%A1ng-3- qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-mua-h%C3%A0ng-v%C3%A0-d%E1%BB%B1-tr %E1%BB%AF-h%C3%A0ng?p=7#.UjsF4dLxqDh ... TH$C TRNG CÔNG TÁC QUN TR CUNG NGUYÊN VT LI U TI CHI NHÁNH CÔNG TY NG CP & TM MUI MIN TRUNG 33 2.1 GI-I THIU KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH CÔNG TY CP MU I & TM MIN TRUNG 33 2.1.1... N & THƯƠNG MI MUI MIN TRUNG LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄉ ng, Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH HNG TRUNG QUN TR CUNG NG NGUYÊN VT LI U TI CHI NHÁNH CÔNG TY C PH N & THƯƠNG... 2.1.3 Các yu t ngun lc c"a Chi nhánh 38 2.2 TÌNH HÌNH QU ᄉ N TR ᄉ CUNG NG NGUYÊN VT LIU TI CHI NHÁNH CÔNG TY CP & TM MU I MIN TRUNG 48 2.2.1 #c i!m nguyên liu mu i
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại muối miền trung , Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại muối miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn