Quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh bình định

105 24 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN TÚ QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN TÚ QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả LÊ VĂN TÚ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY DỰNG 1.2 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Đặc điểm 10 1.2.3 Vai trò cơng tác quản chi 11 1.3 BỘ MÁY QUẢN VÀ NGUYÊN TẮC CHI VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 1.4 NỘI DUNG QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13 1.4.1 Lập, phân bổ, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư 13 1.4.2 Thanh toán vốn đầu tư nguyên tắc kiểm soát toán Kho bạc nhà nước 17 1.4.3 Chế độ báo cáo, toán, kiểm tra trách nhiệm quyền hạn quan có liên quan 30 1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản chi NSĐP cho xây dựng KCHT 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 37 2.1 MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG KCHT TỈNH BÌNH ĐỊNH 37 2.1.1 Tình hình kinh tế 37 2.1.2 Về tình hình xây dựng KCHT tỉnh Bình Định 38 2.1.3 Bộ máy mô hình quản chi ngân sách địa phương .44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CHI NSĐP CHO XÂY DỰNG KCHT TỈNH BÌNH ĐỊNH 46 2.2.1 Lập, phân bổ dự toán, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư 46 2.2.2 Công tác điều hành toán vốn ngân sách địa phương cho xây dựng KCHT tỉnh Bình Định 50 2.2.3 Tình hình quản lý, tốn cơng trình đặc thù qua KBNN tỉnh Bình Định KBNN huyện 56 2.2.4 Chế độ báo cáo, toán kiểm tra khoản chi ngân sách sách địa phương cho xây dựng KCHT tỉnh Bình Định 64 2.2.5 Một số nhận xét đánh giá công tác quản chi ngân sách sách địa phương cho xây dựng KCHT tỉnh Bình Định 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 73 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCHT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 73 3.2 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KCHT TỈNH BÌNH ĐỊNH 77 3.3 U CẦU CỦA VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KCHT TỈNH BÌNH ĐỊNH 78 3.4 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 79 3.4.1 Hồn thiện mơ hình, chế quản lý, hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi đầu tư xây dựng KCHT 79 3.4.2 Hồn thiện quy trình lập phân bổ dự toán, cấp phát, toán nguồn kinh phí chi NSĐP cho xây dựng KCHT tỉnh Bình Định 80 3.4.3 Tăng cường công tác kiểm tra báo cáo, tốn kiểm sốt q trình chi xây dựng KCHT Bình Định 80 3.4.4 Những điều kiện cần thiết đảm bảo thực giải pháp đề xuất 82 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CCN Cụm công nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước KCHT Kết cấu hạ tầng KCN Khu công nghiệp NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình phân bổ dự tốn 46 2.2 Tình hình phân bổ dự tốn theo nguồn vốn 47 2.3 Tình hình huỷ bỏ dự tốn 49 2.4 Tình hình thu tiền sử dụng đất 51 2.5 Tình hình chi NSĐP xây dựng KCHT 52 2.6 Tình hình chi XDCB từ 2003 đến 2013 53 2.7 Tạm ứng vốn, nợ khối lượng chi xây dựng KCHT 55 2.8 Theo dõi tài khoản toán theo dự án đầu tư 56 2.9 Dự toán toán chi dự án đầu tư (2009-2013) 57 2.10 Theo dõi vốn dự án không giải ngân 61 Sơ đồ Quy trình kiểm sốt chi ln chuyển chứng từ toán vốn đầu tư Kho bạc Nhà nước 45 Biểu đồ 2.1 Tình hình phân bổ dự tốn 47 Biểu đồ 2.2 Tình hình phân bổ dự tốn theo nguồn vốn 48 Biểu đồ 2.3 Tình hình huỷ bỏ dự tốn 50 Biểu đồ 2.4 Tình hình thu tiền sử dụng đất 51 Biểu đồ 2.5 Tình hình chi NSĐP xây dựng KCHT 52 Biểu đồ 2.6 Tình hình chi XDCB từ 2003 đến 2013 53 Đvt: Triệu đồng 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình phân bổ dự tốn 47 2.2 Tình hình phân bổ dự tốn theo nguồn vốn 48 2.3 Tình hình huỷ bỏ dự tốn 50 2.4 Tình hình thu tiền sử dụng đất 51 2.5 Tình hình chi NSĐP xây dựng KCHT 52 2.6 Tình hình chi XDCB từ 2003 đến 2013 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế Vốn đầu tư cấu định tới nâng cao trình độ cơng nghệ kinh tế thông qua trang bị thêm thiết bị đại, kỹ thuật quy trình sản xuất Quy mơ vốn sản xuất tích lũy chìa khố phát triển kinh tế, việc tăng quy mô vốn ảnh hưởng đến việc tăng trưởng, tác động đến tổng cung kinh tế Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoạt động đầu tư làm tài sản quốc gia mở rộng thêm, nhân tố quan trọng định tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội quốc gia Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thường khơng có khả thu hồi vốn Để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thực chức quản nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng bản, quốc gia thường sử dụng nguồn vốn ngân sách phục vụ cho xây dựng kết cấu hạ tầng Những năm gần đây, ngân sách nhà nước nói chung, ngân sách địa phương tỉnh Bình Định nói riêng chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm tỷ lệ lớn tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm Sản phẩm lĩnh vực có đặc thù riêng, sản xuất đơn chiếc, điều kiện khác nhau, thời gian xây dựng dài, đặc biệt nhiều tổ chức cá nhân tham gia từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng Vì vậy, vấn đề đặt cần phải quản lý, giám sát chặt chẽ việc chi ngân sách cho xây dựng kết cấu hạ tầng, điều kiện nguồn thu ngân sách nhà nước ngày khó khăn, nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng ngày tăng cấp thiết, yêu cầu phải sử dụng tiết kiệm có hiệu khoản chi ngân sách nhà nước, chi mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, 82 dự toán, chủ đầu tư tiến hành rà soát lại số dư cam kết chi chưa sử dụng sử dụng chưa hết, chi tiết theo đơn vị dự toán chủ đầu tư, để xử theo quy định (Trường hợp số dư cam kết chi chưa sử dụng sử dụng chưa hết khơng phép chuyển năm sau, thực huỷ cam kết chi hệ thống TABMIS; Trường hợp số dư cam kết chi chưa sử dụng sử dụng chưa hết phép chuyển sang năm sau số dư cam kết chi chuyển sang năm sau để chi tiếp) Đôn đốc đơn vị thực toán tạm ứng theo quy định hành: Rà sốt lại tồn số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB dự án KBNN kiểm soát toán, đặc biệt tạm ứng vốn đền bù giải phóng mặt Có văn đôn đốc Chủ đầu tư, Ban quản dự án tốn tạm ứng, khơng để xảy tình trạng số dư tạm ứng lớn, kéo dài Thực nghiêm túc việc kiểm soát tạm ứng vốn theo trình tự, thủ tục, hồ sơ, quy trình quy định Chỉ thị 1792/CT-TTg, Thông tư Bộ Tài hướng dẫn Kho bạc Nhà nước Khơng chuyển tiền chi trả đền bù giải phóng mặt theo đề nghị chủ đầu tư vào tài khoản đơn vị mở ngân hàng - Phát huy vai trò giám sát Hội đồng nhân dân việc quản chi NSĐP xây dựng KCHT - Tăng cường giám sát cộng đồng đồn thể, phương tiện thơng tin đại chúng xây dựng 3.4.4 Những điều kiện cần thiết đảm bảo thực giải pháp đề xuất Trong trình phát triển mình, bên cạnh nỗ lực tự thân Bình Định cần hỗ trợ Chính phủ Bộ ngành Trung ương Bình Định trình tạo dựng tiền đề cho phát triển Thứ vấn đề quy hoạch Việc thực biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí quản 83 đầu tư xây dựng bộ, ngành, địa phương triển khai đồng Trong đó, tập trung vào biện pháp tiết kiệm khâu thẩm định dự toán, tổ chức đấu thầu, tốn cơng trình thực Các biện pháp này, việc tăng cường thẩm tra, thẩm định tốn dự án khơng đem lại kết tiết kiệm, chống lãng phí đầu tư xây dựng mà góp phần nâng cao kỷ luật tài quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước Thứ hai vốn Năm 2011, công tác phân bổ kế hoạch địa phương bảo đảm tiến độ, thời gian tích cực rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả, chống thất thốt, lãng phí theo tinh thần Nghị số 11/NQCP ngày 24/2/2011 Chính phủ Cụ thể, địa phương ngừng khởi công mới, cắt giảm, giãn tiến độ, điều chuyển vốn; vốn trái phiếu Chính phủ Ngồi ra, cơng tác kiểm sốt thanh, toán vốn đầu tư tăng cường cải tiến phương thức, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản cho chủ đầu tư, giảm bớt khó khăn vốn cho nhà thầu, như: Đơn giản hóa chứng từ toán; thực toán trước, chấp nhận sau lần tạm ứng, toán gói thầu hợp đồng tốn nhiều lần; kiểm soát trước, toán sau hợp đồng toán lần lần toán cuối gói thầu, hợp đồng tốn nhiều lần Trong năm 2012, Bộ Tài phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án tái cấu đầu tư, trọng tâm đầu tư công Chủ động triển khai thực nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ, kịp thời đề sách quản vốn đầu tư hiệu Bên cạnh đó, hướng dẫn tốn vốn đầu tư, xử nợ đọng 84 xây dựng bản; thẩm tra hồ sơ toán dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương vốn trái phiếu Chính phủ, mức vốn tạm ứng, thời hạn toán vốn ứng trước; Tập trung bố trí vốn cho dự án hồn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011; ưu tiên bố trí vốn cho dự án dự kiến hồn thành năm 2012 dự án trọng điểm cấp bách; xem xét bố trí vốn để tốn khối lượng thực thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp hạng mục dở dang dự án phải giãn, hoãn tiến độ thực sau năm 2015 Bộ Tài ban hành văn yêu cầu chủ đầu tư thực nghiêm chế độ tạm ứng, quản chặt chẽ quy định vốn tạm ứng công tác giải phóng mặt bằng; đề nghị Bộ, ngành, địa phương, quan tài chính, kho bạc nhà nước cấp thực số giải pháp giao kế hoạch vốn, kiểm soát chi, phối hợp quan tài kho bạc nhà nước nhằm đẩy mạnh việc thực kế hoạch toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ năm 2012; đẩy nhanh tiến độ thực kế hoạch vốn đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2012 Trong năm 2013, Bộ Tài tiếp tục tăng cường chất lượng, hiệu cơng tác chi đầu tư phát triển từ NSNN, trái phiếu Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa thị trường trái phiếu theo hướng tăng cường cơng cụ nợ có kỳ hạn dài từ 10 năm trở lên; Thực đẩy nhanh việc phân bổ, giao kế hoạch bố trí vốn đủ 12 tháng vốn đầu tư XDCB, vốn trái phiếu Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ phân bổ giải ngân vốn Chương trình MTQG năm 2013 năm tiếp theo, kết hợp lồng ghép Chương trình MTQG triển khai địa bàn để nâng cao chất lượng hiệu sử dụng vốn Thực đầy đủ quán đạo Chính phủ tăng cường quản vốn đầu tư từ NSNN vốn trái phiếu Chính phủ, xác định lộ trình thứ tự ưu 85 tiên hợp để xử nợ đọng XDCB, đặc biệt quán triệt tinh thần Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10-10-2012 Thủ tướng Chính phủ Thứ ba quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư KBNN Về đường luân chuyển chứng từ, có ưu điểm hồ sơ chứng từ thuộc trách nhiệm phận phận kiểm tra trình lãnh đạo phụ trách trực tiếp ký, trách nhiệm phân định rõ ràng; đường luân chuyển chứng từ có nhược điểm: để toán khoản chi đầu tư chứng từ phải luân chuyển theo hai vòng khác làm chậm thời gian luân chuyển chứng từ, lãnh đạo phải ký lần (ký chứng từ mệnh lệnh chứng từ kế toán) chứng từ toán.Chưa thực triệt để việc tách biệt người nhận hồ sơ khách hàng người xử hồ sơ Cán tiếp nhận hồ sơ trả hết kết kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ chứng từ gởi đến, đối chiếu, phát sai sót chi tiết nội dung hồ sơ, đến chuyển phận nghiệp vụ kiểm tra chi tiết, phát sai sót phải trả hồ sơ cho khách hàng, tạo tâm không tốt cho khách hàng phải lại nhiều lần kéo dài thời gian điều chỉnh hồ sơ Trong thời điểm cuối tháng, quý, năm thời gian chỉnh tốn việc giao dịch qua phận cửa trở ngại lớn cho cơng tác kiểm sốt tốn khối lượng giao dịch tập trung lớn, khối lượng công việc tăng nhiều lần Nhiều đơn vị KBNN phải tạm dừng thực quy trình giao dịch cửa để trở lại thực theo quy trình khách hàng giao hồ sơ trực tiếp cho cán nghiệp vụ kiểm soát tốn để đảm bảo thời gian xử cơng việc Nhiều chủ đầu tư, ban quản dự án khơng chun sâu nghiệp vụ, trình độ kế tốn đơn vị giao dịch chưa đồng đều, nên hồ sơ chứng từ gởi đến KBNN thường thiếu sai nhiều, phải trả lại để chỉnh sửa nhiều lần Khi tập trung giao dịch phận nhận hồ sơ cửa cán nhận hồ sơ chịu 86 áp lực thời gian trả phiếu hẹn cho khách, phải tiếp nhận xử hồ sơ nhiều khách hàng nên việc hướng dẫn khó đảm bảo chi tiết, cụ thể; mặt khác, không nắm thông tin dự án, đơn vị nên hướng dẫn không đầy đủ, xác Phần lớn khách hàng muốn giao dịch trược tiếp với cán xử cộng việc để hướng dẫn cụ thể, chi tiết Thứ tư đội ngũ cán bộ, công tác làm công tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB thiếu, trình độ lực chuyên môn chưa đồng Thực tế năm gần đây, chức năng, nhiệm vụ quản nhà nước quỹ NSNN nói chung kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB KBNN Bình Định nói riêng ngày tăng, biên chế cán cơng chức KBNN Bình Định đến chưa tăng tương ứng để tổ chức thực thi công vụ chun mơn hố khâu; với lực, trình độ chun mơn cán cơng chức lại chưa đồng đều, nhiều nơi yếu hạn chế trình độ chun mơn nghiệp vụ, đội ngũ làm công tác kiểm sốt chi, làm cơng tác kế tốn tốn huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, từ làm hạn chế hiệu công tác quản kiểm soát toán vốn đầu tư qua KBNN Nhiều CBCC công tác không chuyên nghiệp, thiếu lực kiến thức chun mơn kiểm sốt vốn đầu tư xây dựng bản, dẫn đến vốn đầu tư bị thất thốt, lãng phí Thứ năm hệ thống văn quy định hướng dẫn cơng tác kiểm sốt, Còn hạn chế, chưa bao qt phạm vi kiểm sốt chưa có tầm nhìn hoạch định sách kiểm sốt chi NSNN Phần lớn thay đổi chế kiểm soát chi NSNN năm qua chủ yếu mang tính chất xử tình huống, so với trước có nhiều tiến nhìn chung chấp vá, chưa tiếp cận với chuẩn mực thông lệ quốc tế 87 KẾT LUẬN Luận văn khái quát làm sáng tỏ vấn đề luận ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, quản chi NSĐP cho xây dựng KCHT nhân tố ảnh hưởng Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản chi NSĐP cho xây dựng KCHT tỉnh Bình Định Từ kết đạt được, hạn chế quản chi NSĐP cho xây dựng KCHT Cuối luận văn đưa giải pháp, kiến nghị cụ thể để hoàn thiện quản chi NSĐP cho xây dựng KCHT tỉnh Bình Định Tác giả mong muốn cán liên quan công tác quản chi NSĐP nên bám sát quy hoạch, kế hoạch duyệt tham mưu giúp UBND thực việc xếp bố trí đầu tư phù hợp đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn giám sát thực nghiêm thủ tục trình tự quản vốn đầu tư xây dựng bản, đảm bảo việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, sát thực, kịp thời, hạn chế tối đa thất lãng phí XDCB bố trí dàn trải, kéo dài thời gian đầu tư, từ khâu thiết kế, dự toán Chủ động bố trí ngân sách giao để trả dứt điểm nợ xây dựng bản; kiên đình hoản dự án không hiệu quả, thực kéo dài Phương hướng hoàn thiện quản ngân sách thời gian tới, là: - Khuyến khích, thúc đẩy sản xuất phát triển sở bám sát nhiệm vụ địa phương từ xếp, bố trí vốn đầu tư cho phù hợp theo định hướng tạo điều kiện cho thành phần kinh tế trong, tỉnh, nhà đầu tư nước bỏ vốn đầu tư phát triển kinh doanh để tạo lực sản xuất sở lợi ngành nghề tỉnh để tạo nguồn thu NSNN - Rà soát để đánh giá sách thu nay, khảo sát nguồn thu có dự báo khả thu thời gian tới cách khoa học, cụ thể xác từ tiếp tục bổ sung sách động viên tài phù hợp 88 với tính thực tế; xây dựng dự toán gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chương trình phát triển kinh tế trọng điểm tỉnhtính chất trung dài hạn; Phân bổ vốn đầu tư xây dựng gắn với kế hoạch vốn, ưu tiên bố trí vốn, tiến tới xố bỏ tình trạng phân bổ nguồn lực dàn trải, thiếu tính chiến lược Tăng cường cơng tác dự báo, phân tích rủi nhằm ổn định vĩ mơ trước biến động kinh tế – xã hội bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng Phải xác định thứ tự ưu tiên cấu chi hợp lý; cấu lại đầu tư công theo hướng hạn chế đầu tư túy từ NSNN, tăng đầu tư từ khu vực tư nhân, đầu tư theo hình thức BOT,BT, hợp tác cơng - tư (PPP) - Tăng cường quản lý, giám sát khoản thu NSNN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế; chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế quản thu thuế, kê khai thuế, toán thuế - Bám sát quy hoạch, kế hoạch duyệt tham mưu giúp UBND thực việc xắp xếp bố trí đầu tư phù hợp đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn giám sát thực nghiêm thủ tục trình tự quản vốn đầu tư xây dựng bản, đảm bảo việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, sát thực, kịp thời, hạn chế tối đa thất lãng phí XDCB bố trí dàn trải, kéo dài thời gia đầu tư, từ khâu thiết kế, dự tốn Chủ động bố trí ngân sách giao để trả dứt điểm nợ xây dựng bản; kiên đình hoản dự án khơng hiệu quả, thực kéo dài - Đẩy mạnh thực xã hội hóa hoạt động nghiệp, bước giảm gánh nặng cho ngân sách Đối với nghiệp giáo dục ưu tiên phân bổ kinh phí cho lĩnh vực mầm non đến khối trung học phổ thông; nghiệp y tế không mở rộng mạng lưới y tế mà tập trung đầu tư y tế khu vực từ tiết kiệm nguồn đầu tư bố trí đầu tư cho người, tăng chế độ hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên làm công tác y tế; lĩnh vực hành cần 89 thực khốn kinh phí gắn liền với cơng tác xếp tổ chức, tinh gọn máy góp phần giảm chi thường xuyên Tiến đến quản lý, phân bổ kiểm soát khoản chi thường xuyên ngân sách theo theo kết đầu - Hoàn thiện phân cấp theo hướng bước xóa dần khoản thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) huyện, xã ổn định lâu dài nâng tỷ lệ ngân sách xã hưởng 100% số khoản thu xã trực tiếp quản Cần tạo điều kiện mạnh mẽ cho cấp quyền địa phương chủ động quản điều hành ngân sách cho tiết kiệm, đạt hiệu cao - Thực tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán quản thu, chi NSNN, luân phiên, luân chuyển cán nhằm nâng cao tính động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm cán bộ; biên chế ổn định cán làm cơng tác tài kế tốn quản ngân sách xã Không để bất cấp máy cán kéo dài làm tổn hại đến uy tín quan nhà nước Triển khai thưc tinh giảm máy cán bộ, xác định lại chức nhiệm vụ quan chuyên môn nhằm trách chồng chéo chức năng, nhiệm vụ - Hoàn thiện phát huy phần mền dùng chung TABMIS, từ quan Tài chính, Thuế, Kho bạc, Hải quan, đơn vị sử dụng ngân sách khai thác liệu dùng chung nhằm phục vụ cho công tác báo cáo, điều hành ngân sách kịp thời hiệu - Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung hồn thiện quy chế, quy trình quản tài - ngân sách đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản NSĐP Nghiên cứu, phối hợp với ngành liên quan tổ chức bổ sung, sửa đổi cách khoa học định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao để tính số định mức phân bổ hoàn thiện định mức chi tiêu NSNN số lĩnh vực địa phương - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn sử dụng ngân 90 sách; thực công khai kết tra, kiểm tra, kiểm toán kết xử lý; thực nghiêm chế độ công bố công khai NSNN cấp, đơn vị dự toán, tổ chức NSNN hỗ trợ, dự án XDCB có sử dụng vốn ngân sách, DNNN, quỹ có nguồn từ NSNN, quỹ có nguồn đóng góp nhân dân để tăng cường giám sát đồn thể xã hơi, người lao động nhân dân TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010) Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất giáo dục Nội [2] Chủ biên Nguyễn Thị Cảnh (2013), Giáo trình Tài cơng, Khoa Kinh tế, mơn Tài – Ngân hàng, Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [3] Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ, [4] Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương [5] Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 Thủ tướng phủ tiêu phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm 2014 [6] Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 Thủ tướng phủ tăng cường quản đầu tư xử nợ đọng xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu phủ [7] TS Nguyễn Thị Lan Hương (2012), Một số vấn đề phân cấp quản ngân sách nhà nước, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Nội [8] Kho bạc Nhà nước Bình Định, Báo cáo tổng kết năm báo cáo toán NSNN năm 2008, 2009, 2010, 2011 2012, sơ 2013 [9] Luật Ngân sách Nhà nước [10] Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản chi đầu tư xây dựng cơng trình [11] Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình [12] Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng [13] Nghị số 19/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 HĐND tỉnh Bình Định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 [14] Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 29/08/2009 Thủ tướng Chính phủ Quy định chức nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức máy hệ thống Kho bạc Nhà nước [15] Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước [16] Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 Thủ tướng Chính phủ Chế độ báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư nhà nước [17] Quyết định 183/2004/QĐ-TTg ngày 14/10/2004 Thủ tướng phủ chế hỗ trợ vốn NSTW để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn [18] Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn [19] Quyết định 695/QĐ-TTg sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 – 2020 [20] Quyết định 60/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước [21] Quyết định 1243/QĐ-KBNN ngày 21/9/2007 v/v ban hành Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư thuộc xã, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước [22] Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Khu kinh tế Nhơn Hội [23] Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 Thủ tướng Chính phủ v/v quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 [24] Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg ngày 01/6/2004 v/v triển khai quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 [25] Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (2012), Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định [26] Thơng tư 59/TT-BTC,hướng dẫn NĐ 60/2003/NĐ-CP Bộ Tài hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước [27] Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước [28] Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài Quy định tốn vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm [29] Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài Quy định tốn dự án hồn thành nguồn vốn Ngân sách Nhà nước [30] Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Bộ Tài Hướng dẫn xử ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán Ngân sách Nhà nước hàng năm [31] PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn (2010), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng [32] Tư phát triển đại_Một số vấn đề thuyết thực tiễn, Trung tâm khoa học xã hội nhân văn Quốc Gia, NXB Khoa học xã hội Nội, 2003 PHỤ LỤC Phụ lục 1_Về nguyên tắc chi Nguyên tắc chi Ngân sách theo Điều Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày tháng năm 2003 , việc phân cấp quản ngân sách nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc: “1 Phù hợp với phân cấp quản kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Nhà nước lực quản cấp địa bàn; Ngân sách trung ương ngân sách địa phương phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi cụ thể: a) Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực nhiệm vụ chiến lược, quan trọng quốc gia như: dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tác động đến nước nhiều địa phương, chương trình, dự án quốc gia, sách xã hội quan trọng, điều phối hoạt động kinh tế vĩ mơ đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại hỗ trợ địa phương chưa cân đối thu, chi ngân sách; b) Ngân sách địa phương phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội phạm vi quản lý; Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp quyền địa phương Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định, thời gian thực phân cấp phải phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; cấp xã tăng cường nguồn thu, phương tiện cán quản tài ngân sách để quản tốt, có hiệu nguồn lực tài địa bàn phân cấp; Kết thúc kỳ ổn định ngân sách, vào khả nguồn thu nhiệm vụ chi cấp, theo thẩm quyền quy định Điều 15, 16 25 Luật Ngân sách nhà nước, Quốc hội, Hội đồng nhân dân điều chỉnh mức bổ sung cân đối từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp dưới; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu ngân sách cấp.” [18] Phụ lục 2_ Nguyên tắc phân bổ vốn - Đảm bảo điều kiện dự án - Bố trí tập trung vốn cho dự án theo đạo Quốc hội Chính phủ điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán NSNN; bố trí đủ vốn để tốn cho dự án đưa vào sử dụng phê duyệt tốn vốn đầu tư dự án hồn thành mà thiếu vốn; bố trí vốn để tốn chi phí kiểm tốn, thẩm tra phê duyệt tốn dự án hồn thành chưa toán chưa phê duyệt toán - Trường hợp dự án bố trí vốn kế hoạch thực đầu tư để làm công tác chuẩn bị đầu tư chuẩn bị thực dự án cần ghi rõ phân bổ vốn - Việc phân bổ giao dự toán ngân sách cho dự án phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước Phụ lục 3_ Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - Định kỳ, Bộ, địa phương rà soát tiến độ thực mục tiêu đầu tư dự án năm để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ dự án khơng có khả thực sang dự án thực vượt tiến độ, nợ khối lượng, dự án có khả hồn thành vượt kế hoạch năm - Trước gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư dự án, gửi quan tài chính, Kế hoạch Đầu tư, địa phương đạo chủ đầu tư chốt thời điểm toán làm việc với KBNN để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm toán cho dự án, xác định số vốn dư khơng thực được, đảm bảo cho kế hoạch dự án sau điều chỉnh không thấp số vốn KBNN toán Địa phương chịu trách nhiệm số liệu giải ngân số kế hoạch vốn điều chỉnh - Trường hợp sau điều chỉnh mà thừa vốn so với kế hoạch giao số vốn thừa điều chỉnh cho đơn vị khác theo định cấp có thẩm quyền ... Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng tỉnh Bình Định Chương... TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KCHT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 77 3.3 YÊU CẦU CỦA VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG KCHT Ở TỈNH BÌNH... Quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng tỉnh Bình Định cho Luận văn Thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý chi ngân sách địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh bình định , Quản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn