Phát triển kinh tế quận sơn trà – thành phố đà nẵng

114 25 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình Người cam đoan Nguyễn Thị Biên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển kinh tế 10 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ 11 1.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng hợp lý 11 1.2.2 Gia tăng quy mô sản xuất 12 1.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất 14 1.2.4 Sử dụng hợp lý nguồn lực 18 1.2.5 Mở rộng thị trường 21 1.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất 23 1.2.7 Tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế 25 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 26 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 26 1.3.2 Điều kiện xã hội 27 1.3.3 Điều kiện kinh tế 28 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN SƠN TRÀ 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA QUẬN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 2.1.2 Đặc điểm điều kiện xã hội 32 2.1.3 Đặc điểm điều kiện kinh tế 34 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 37 2.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng hợp lý 37 2.2.2 Gia tăng quy mô sản xuất 41 2.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất 44 2.2.4 Sử dụng hợp lý nguồn lực 46 2.2.5 Mở rộng thị trường 56 2.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 66 2.3.1 Thành tựu hạn chế 66 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 70 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Căn vào biến động mơi trường bên ngồi 70 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển kinh tế địa phương 72 3.1.3 Các quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp .74 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 75 3.2.1 Chuyển dịch cấu sản xuất theo hướng hợp lý 75 3.2.2 Gia tăng quy mô sản xuất 76 3.2.3 Phát triển hình thức sản xuất 76 3.2.4 Huy động sử dụng hợp lý nguồn lực 79 3.2.5 Mở rộng thị trường 86 3.2.6 Gia tăng kết quả, hiệu sản xuất 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình qn CN-XD Cơng nghiệp Xây dựng DV Dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNP Tổng sản phẩm quốc dân GO Tổng giá trị sản xuất GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp LCHH&DTDV Ln chuyển hàng hố dịch vụ N-L-TS Nơng - lâm - Thủy sản SP Sản phẩm TP Thành phố doanh thu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Dân số quận qua năm 33 2.2 Cơ cấu GO quận theo ngành kinh tế 37 2.3 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản quận 39 2.4 Cơ cấu GO công nghiệp quận chia theo thành phần kinh tế 40 2.5 Tình hình gia tăng sở sản xuất kinh doanh địa bàn quận phân theo ngành nghề 42 2.6 Tình hình lực tàu thuyền khai thác quận 44 2.7 Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh địa bàn quận 45 2.8 Diện tích đất tự nhiên quận Sơn Trà 47 2.9 Vốn đầu tư phát triển 50 2.10 Cân đối lao động xã hội quận 51 2.11 Số lượng lao động có việc làm quận Sơn Trà tổng số lao động có việc làm thành phố Đà Nẵng 53 2.12 Tổng mức luân chuyển hàng hóa doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất địa bàn quận 57 2.13 Tình hình gia tăng sản lượng giá trị sản xuất thủy sản quận qua năm 59 2.14 Giá trị sản xuất công nghiệp quận Sơn trà thành phố Đà Nẵng 61 2.15 Giá trị sản xuất hàng hoá dịch vụ tốc độ tăng trưởng bình quân quận so với thành phố 62 2.16 Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (GO) bình quân 64 2.17 Một số tiêu phản ánh hiệu mang lại trình phát triển kinh tế 65 3.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 2020 quận 73 3.2 Cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 2020 quận 73 3.3 Dự kiến số lượng hình thức tổ chức sản xuất địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 77 3.4 Dự báo cấu sử dụng đất quận Sơn Trà năm 2020 80 3.5 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư 81 3.6 Tổng mức LCHH DTDV, kim ngạch xuất dự kiến đến năm 2020 địa bàn quận Sơn Trà 87 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ sở sản xuất kinh doanh quận phân theo ngành nghề 37 2.2 Cơ cấu đất tự nhiên quận Sơn Trà 42 2.3 So sánh số lượng lao động có việc làm thất nghiệp 47 2.4 Cơ cấu kinh tế quận Sơn Trà 52 2.5 Giá trị sản xuất kinh tế quận phân theo ngành 63 2.6 Tình hình tăng trưởng kinh tế quận giai đoạn 2009 2013 64 90 hướng mạnh xuất Tập trung nguồn lực xây dựng trung tâm du lịch bán đảo Sơn Trà, bãi biển tầm cỡ khu vực quốc tế Phát triển khu vui chơi giải trí, phát triển nâng cấp sở hạ tầng du lịch, đảm bảo gắn kết du lịch dịch vụ thương mại theo định hướng hội nhập , để đưa Quận Sơn Trà nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại du lịch thành phố Đà Nẵng, tương xứng với tiềm năng, lợi sẵn có Nâng cao chất lượng lực vận tải Phát triển mạng lưới dịch vụ vận tải, tăng cường tuyến vận tải nội thành liên quận nhằm phục vụ cho nhu cầu lại vận chuyển hàng hóa người dân Mở tuyến xe khách từ trung tâm quận đến Đầu tư xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, số lượng phương tiện vận tải, chất lượng phục vụ, trình độ tổ chức quản lý vận tải - Phát triển thị trường gắn kết với thị trường thành phố Xây dựng hiệp hội, ngành hàng, đồng thời phát huy vai trò hiệp hội, ngành hàng việc khai thác thị trường mới, điều hòa sản xuất, kinh doanh thành viên hiệp hội, tránh gây tình trạng khủng hoảng thừa, sốt giá, cạnh tranh không lành mạnh Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thông qua việc cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng thị trường, pháp luật, tập quán kinh doanh nước quốc tế Nghiên cứu đề xuất sách có liên quan đến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt khu công nghiệp 3.2.6 Gia tăng kết quả, hiệu sản xuất a Phát triển Nông lâm thủy sản * Nông nghiệp Quan điểm mục tiêu phát triển - Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp phục vụ du lịch Phát triển xanh đường phố theo tốc độ xây 91 dựng hạ tầng đô thị khu công nghiệp, du lịch Khai thác khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà theo hướng khai thác loại hình du lịch sinh thái, thể thao - Xây dựng ngành nông nghiệp theo hướng tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, trọng phát triển loại hoa cao cấp, cung cấp hoa cảnh cho thành phố - Đẩy mạnh cải tạo vườn tạp loại có giá trị kinh tế cao, tạo vùng trái xanh, kết hợp trồng xanh đường phố để góp phần làm xanh đẹp môi trường thành phố Giải pháp phát triển - Phát triển hoa, cảnh chủ yếu phục vụ tiêu dùng chỗ cho nhân dân, đồng thời góp phần tạo thêm cảnh quan phát triển du lịch quận Hướng phát triển tập trung vào nông hộ vùng chưa di dời giải toả, bên cạnh cần đầu tư tập trung nhà vườn hỗ trợ cho hội sinh vật cảnh phường phát triển (Đặc biệt 02 phường Thọ Quang, Phước Mỹ) - Khuyến khích hỗ trợ thực nghiệm giống hoa cao cấp mới, loại cảnh đặc biệt ưu tiên phát triển giống lan nhiệt đới, loại việc chăm sóc có tỷ mỷ, chăm sóc khoa học khơng u cầu nhiều mặt sản xuất, có nâng cao giá trị sản phẩm hàng hố động viên nơng hộ đẩy mạnh việc chuyển dịch cấu trồng * Lâm nghiệp: Quan điểm, mục tiêu: Quy hoạch lâm nghiệp đến năm 2020 diện tích đất lâm nghiệp 3.871 ha, diện tích có rừng 3.778 (có 3.236,2 rừng tự nhiên; 541,8 rừng trồng) Đất lâm nghiệp chưa có rừng 93 Giải pháp: - Xác định bảo vệ, tái tạo phát triển tài nguyên rừng mục tiêu chiến lược nhằm tạo vốn rừng cải tạo môi trường sinh thái, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao độ che phủ rừng 92 - Kết hợp quản lý chặt chẽ tránh nạn chặt phá rừng lấy củi, bảo vệ, xây dựng phát triển vốn rừng có, phát triển rừng trồng đất trống đồi núi trọc loại: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trồng dặm nơi rừng thưa, thay rừng Bạch Đàn sườn chân núi Sơn Trà trồng trước thay loại địa, bảo vệ rừng khai thác rừng trồng hợp lý đồng thời thực tốt dự án môi trường trồng xanh đường phố, xanh khu công nghiệp, trường học, cơng trình cơng cộng, khu du lịch, nghỉ dưỡng - Xây dựng rừng Sơn Trà trở thành vườn rừng quốc gia để phục vụ nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch, nghỉ dưỡng * Thủy sản: Trong lĩnh vực nông lâm - thủy sản tập trung khai thác lợi quận lĩnh vực thủy sản với quan điểm: Xây dựng ngành thuỷ sản quận từ đến năm 2020 thành ngành kinh tế phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá xuất khẩu, làm sở tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp Mục tiêu phát triển: Phấn đấu mức tăng GO bình quân hàng năm ngành thuỷ sản năm 2011 - 2015 5,25%/năm năm 2016 - 2020 3,79% Xây dựng quận thành trung tâm khai thác thuỷ sản Giải pháp cụ thể: - Phát triển đội ngũ tàu khai thác hải sản xa bờ, phát triển nhanh số lượng tàu cá có cơng suất lớn cải hốn, nâng cấp tàu cá cơng suất nhỏ để vươn khơi, hình thành đội tàu nghề để hỗ trợ khai thác biển Ưu tiên phát triển tàu 90 CV đánh bắt xa bờ: đẩy nhanh tốc độ phát triển nghề khơi, tàu khai thác vùng khơi (loại 90 CV), phấn đấu đến năm 2020 số tàu xa bờ chiếm 30% tổng số lượng tàu thuyền quận Các loại tàu khai thác vùng khơi có cơng suất từ 40 CV đến 90 CV tập trung 93 khai thác vùng khơi cận lộng chuyển phần tàu sang làm hậu cần cho tàu xa bờ - Đẩy mạnh chế biến hải sản xuất cách tập trung đầu tư đổi thiết bị công nghệ cao, phát triển thêm nhà máy chế biến - Bố trí quy hoạch khu dân cư nghề cá phù hợp với điều kiện bến bãi neo đậu tàu thuyền thuận tiện cho mặt hoạt động dân sinh Từ đến năm 2020, bố trí tập trung ổn định khu dân cư nghề cá phường ven sông Hàn như: An Hải Tây, An Hải Bắc, Nại Hiên Đông làng cá Thọ Quang Riêng phường Mân Thái, Phước Mỹ trì phần nghề cá ven bờ để tạo địa điểm thu hút du lịch Âu thuyền Thọ Quang nơi tập trung neo trú tàu thuyền gặp gió bão, nơi neo đậu để tiếp nhận phần dịch vụ từ bờ điều kiện bình thường Dần hình thành khu liên hồn khép kín khâu từ sản xuất, khai thác thuỷ sản đến thương mại, chế biến dịch vụ hậu cần Đặc biệt ý khâu quản lý môi trường sở chế biến, có biện pháp khai thơng dòng chảy, xử lý môi trường âu thuyền Thọ Quang - Xây dựng trung tâm huấn luyện nghề cá khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang nhằm đào tạo đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, tập huấn kiến thức luật biển, Luật giao thông biển thông tin liên lạc, ngư trường, an toàn biển, sơ chế sản phẩm thuỷ sản, phục vụ phát triển nghề cá quận nói riêng thành phố nói chung Khai thác có hiệu Âu thuyền Thọ Quang để hình thành cụm dịch vụ nghề cá, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, đào tạo huấn luyện ngư dân b Công nghiệp - xây dựng Quan điểm phát triển - Phát triển công nghiệp quận với tốc độ cao, hiệu bền vững, phát huy lợi quận Đảm bảo tính hợp lý cấu ngành cơng nghiệp Hình thành số ngành cơng nghiệp ưu tiên, cơng 94 nghiệp mũi nhọn có sức cạnh tranh nước quốc tế, đưa ngành công nghiệp (nhất công nghiệp chế biến thủy sản) quận trở thành động lực thúc đẩy ngành cơng nghiệp thành phố Đà Nẵng Góp phần đưa công nghiệp thành phố Đà Nẵng bảo đảm vai trò hạt nhân tăng trưởng thúc đẩy phát triển khu vực lân cận Miền Trung Tây Nguyên - Phát triển công nghiệp kết hợp chặt chẽ với phát triển ngành kinh tế khác, bảo vệ mơi trường đảm bảo an ninh, quốc phòng Mục tiêu phát triển - Tốc độ tăng trưởng GO công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 đạt 15,25%; giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,54%; - Tỷ trọng công nghiệp xây dựng cấu GO năm 2015 chiếm 47,1% (Trong cơng nghiệp chiếm 40%; xây dựng chiếm 7,1%); năm 2020 chiếm 46,23% (trong cơng nghiệp 36% xây dựng chiếm 10,23%); Giải pháp - Phát triển công nghiệp theo phương châm huy động tối đa nguồn lực phường địa bàn, thu hút sử dụng hiệu nguồn lực thành phố bên ngoài, coi trọng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, hợp tác liên vùng liên ngành - Có phối hợp, hỗ trợ, phân cơng chặt chẽ doanh nghiệp sở sản xuất công nghiệp trung ương, công nghiệp địa phương công nghiệp quốc doanh địa bàn Kết hợp đầu tư chiều sâu, đổi thiết bị công nghệ với đầu tư mở rộng sản xuất ngành hàng có lợi có nhu cầu thị trường - Phát triển khu công nghiệp tập trung gắn với nguồn nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất Đa dạng hố quy mơ loại hình sản xuất công nghiệp - Chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực quận ngành 95 chế biến thực phẩm đồ uống (chú trọng ngành chế biến thủy sản xuất khẩu), đóng sửa chữa tàu thuyền, sản xuất trang phục, hóa chất sản phẩm từ hóa chất, sản xuất máy móc thiết bị, điện tử, sản xuất thép - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu đầu mối tiếp xúc, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước đầu tư từ tỉnh ngồi; khuyến khích dự án hoạt động tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất - Quy hoạch bố trí khu, cụm sản xuất công nghiệp hợp lý, giảm thiểu trường hợp sở phát triển tự phát theo chủ quan nhà đầu tư, sở xây dựng không tập trung, lại nằm vùng dân cư chí sát bãi biển đẹp đầy tiềm du lịch gây nhiễm mơi trường Ngồi quan tâm phát triển nghề truyền thống, đặc biệt nghề sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch thông qua hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề miễn phí cho lao động làm việc sở sản xuất sản phẩm lưu niệm c Phát triển Dịch vụ Định hướng phát triển: Điều kiện kiên để dịch vụ phát triển nhanh có hiệu tăng cường xây dựng sở hạ tầng Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành hạ tầng phục vụ cho việc đầu tư phát triển ngành dịch vụ tiếp tục đến năm 2020 trọng đổi mới, đại hóa cơng nghệ cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu hoạt động dịch vụ Mục tiêu phát triển: Tốc độ tăng trưởng GO ngành dịch vụ tăng cao tốc độ tăng trưởng chung quận, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 23,67%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tăng 15,10%/năm Tỷ trọng dịch vụ cấu GO năm 2015 chiếm 48,64%; năm 2020 chiếm 49,76% 96 Giải pháp Phát triển ngành dịch vụ gắn với chiến lược quy hoạch kinh tế - xã hội nói chung ngành lĩnh vực nói riêng Phát triển có hệ thống đồng hoạt động dịch vụ hoạt động dịch vụ Đảm bảo phát triển dịch vụ cho tất ngành, lĩnh vực quận xác định thứ tự ưu tiên vào dịch vụ mũi nhọn trọng điểm Phù hợp với cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xu hội nhập với khu vực giới Phát huy lợi so sánh quận phát triển ngành dịch vụ phát triển ngành dịch vụ cho ngành kinh tế quận: ăn uống, lưu trú, cảng biển… Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển dịch vụ Mỗi lĩnh vực dịch vụ có tính đặc thù, có nghiệp vụ sản xuất kinh doanh riêng, với quy trình cơng nghệ khác đòi hỏi người lao động có trình độ chun mơn phù hợp với cơng việc Vì vậy, thiết quận Sơn Trà ngành dịch vụ quận cần thiết phải phối hợp với trường dạy nghề để đào tạo lao động nâng cao tay nghề đào tạo lại đội ngũ có Du lịch Quan điểm: ưu tiên phát triển du lịch từ đến năm 2020 thành ngành kinh tế mũi nhọn, sở khai thác hợp lý tiềm bảo vệ tài nguyên du lịch mối quan hệ phát triển với ngành kinh tế khác, mối liên kết chặt chẽ với du lịch vùng, liên vùng nước nhằm khai thác hợp lý hiệu nguồn lực đặc biệt tài nguyên du lịch đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh Mục tiêu: Phát triển du lịch thời kỳ từ đến năm 2020 tạo ngành dịch vụ sớm có khả hội nhập, khả cạnh tranh, đảm bảo tính bền vững, không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường, bảo tồn 97 phát huy giá trị văn hóa địa phương, góp phần chuyển đổi cấu kinh tế, tăng thu nhập tác động vào phát triển chung quận nhà - Phát triển du lịch biển hướng chiến lược song song với việc đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Giải pháp - Đa dạng hố loại hình du lịch, phát triển loại hình như: du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tìm hiểu văn hố - lịch sử, du lịch cơng vụ, du lịch thể thao Vừa tập trung thu hút nguồn khách quốc tế, vừa đẩy mạnh khai thác thị trường khách nội địa Lấy du lịch nội địa để phát triển du lịch quốc tế Phát triển du lịch mối quan hệ liên vùng, kết hợp Sơn Trà - Đà Nẵng với khu du lịch miền Trung: Hội An - Mỹ Sơn, Bà Nà, Bạch Mã, Tây Nguyên Thừa Thiên Huế; đồng thời trọng quan hệ du lịch quốc tế quốc gia tuyến Liên Á - Xây dựng sở vật chất để đưa quận Sơn Trà thành điểm du lịch nghỉ dưỡng vùng núi - du lịch sinh thái tìm hiểu sống sinh hoạt dân gian thành phố với tuyến du lịch khép kín chương trình du lịch kết hợp núi biển - Xây dựng chế, sách hợp lý nhằm khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào du lịch tập trung vào khu vực, loại hình ưu tiên phát triển - Phát triển du lịch nên tập trung vào hoạt động có chất lượng cao, ưu tiên đầu tư vào khu, điểm du lịch làm điểm nhấn lan tỏa phát triển cho cụm du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường Du lịch phải đặt bối cảnh giàu có tài nguyên biển Phát triển du lịch địa bàn quận với loại hình sản phẩm du lịch độc đáo từ biển, phát triển bền vững du lịch có sách hữu hiệu quản lý tàu thuyền du lịch Song song với việc đầu tư khai thác phát triển khu, điểm du lịch, xác định yếu tố tác động phát triển du lịch đến môi trường, 98 sống người dân khả phát triển du lịch để xây dựng phương án giải pháp hợp lý nhằm khắc phục khó khăn thách thức gây cản trở q trình phát triển chung, đồng thời khai thác tốt hội phát triển du lịch, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn hiệu Phát triển sản phẩm du lịch như: Du thuyền quanh Sơn Trà vùng phụ cận; câu cá thể thao biển, lặn sâu với bình khí lặn nơng với vòi quan sát biển rặng san hô đáy; phát triển tuyến du thuyền ban đêm để thưởng thức cảnh biển đêm sinh hoạt dân chài, kết hợp với ăn tối cocktail Xây dựng trung tâm thuỷ cung bãi biển Nam Thọ giới thiệu lồi sinh vật biển; văn hố miền biển hương vị địa phương, trì làng cá, chợ cá, cảng cá, lễ hội cầu ngư gắn với hoạt động vui chơi giải trí sông nước đua thuyền truyền thống, lắc thúng, lễ hội thuyền hoa - Qui hoạch vùng du lịch theo cụm : cụm mua sắm; cụm bãi tắm; cụm nghĩ dưỡng, thể thao Đồng thời xếp lại mạng lưới sở lưu trú khách sạn, biệt thự ven biển Quan tâm phát triển loại hình nhà kết hợp phục vụ du lịch thời kì cao điểm khu biệt thự khu dân cư thích hợp - Chủ động công tác đào tạo đào tạo lại nhằm tạo lao động làm việc mang tính chuyên nghiệp cao Chủ động đào tạo với hướng tới đào tạo chất lượng khu vực quốc tế, đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo ngoại ngữ Tranh thủ đào tạo theo chứng nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp ngành du lịch 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề nghị thành phố Trung ương xem xét lại cấu đầu tư theo hướng tăng lên có trọng điểm, coi quận trọng điểm đầu tư phát triển trung tâm du lịch biển khu vực miền Trung 10 năm tới Có sách đầu tư thỏa đáng cho chiến lược người thành phố Đà Nẵng nói chung quận Sơn Trà nói riêng để đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ cao khu vực hợp tác động với bên Các ngành Trung ương thành phố có doanh nghiệp quan đơn vị đóng lãnh thổ quận phối hợp với quận giải tốt mối quan hệ ngành lãnh thổ ngày tốt hơn, tạo điều kiện phát triển, đặc biệt vấn đề đầu tư hạ tầng Kiến nghị doanh nghiệp đóng địa bàn có nghĩa vụ để góp phần phát triển kết cấu hạ tầng đô thị bảo vệ môi trường Đặc biệt cần nghiên cứu, ban hành giải pháp để thúc đẩy tạo vốn, thu hút vốn chế sử dụng vốn, sách khuyến khích để thu hút vốn đầu tư: - Đầu tư chuyển đổi mạnh cấu sản xuất theo hướng hiệu phát huy lợi ngành, sản phẩm; tăng nhanh khả cạnh tranh kinh tế - Tiếp tục đầu tư chuẩn bị đầu tư cơng trình lớn quy hoạch theo điều chỉnh quy hoạch định hướng đến năm 2020 theo tiến độ - Tiếp tục đầu tư cho kết cấu hạ tầng ngành giao thông, bưu điện, hệ thống nước thải khu công nghiệp, hạ tầng sở, hạ tầng du lịch - Tập trung đầu tư cho ngành: giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư cho vùng khó khăn; xây dựng cụm, tuyến dân cư, vùng thường bị thiên tai, bão lụt 100 Tìm kiếm mở rộng thị trường sở xác định lĩnh vực phát triển chủ yếu cần xác định thị trường tiêu thụ loại sản phẩm Dự báo khả áp dụng khoa học công nghệ, lĩnh vực tập trung ưu tiên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Bùi Quang Bình (2008), Kinh tế vĩ mơ, NXB Giáo dục [2] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế phát triển, NXB Giáo dục [3] TS Bùi Quang Bình (2008), “Di dân tỉnh phát triển kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 135 [4] Chi cục Thống kê quận Sơn Trà (2012), Niên giám thống kê quận Sơn Trà [5] Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng (2011), Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng [6] Trần Thọ Đạt (2005), Các mơ hình tăng trưởng kinh tế, NXB Thống kê [7] Đảng cộng sản Việt Nam, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 20112020, Văn kiện Đại hội XI, Hà Nội [8] Lê Hoàng Thị Ngân Hà (2011), Giải pháp phát triển kinh tế quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [9] Lê Đình Hòa (2006), “Chuyển dịch cấu kinh tế trình đổi Việt Nam: Lý luận thực tiễn”, Tạp chí Kinh tế phát triển [10] TS Đinh Phi Hổ, TS Lê Ngọc Uyển, Ths Lê Thị Thanh Tùng (2008), Kinh tế phát triển: Lý thuyết thực tiễn, NXB Thống kê TP Hồ Chí Minh [11] Phan Thúc Huân (2006), Kinh tế phát triển, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [12] Phạm Ngọc Linh Nguyễn Thị Kim Dung (2008), Kinh tế phát triển, NXB Đại học kinh tế quốc dân [13] PGS.TS Ngô Thắng Lợi (2010), Phát triển kinh tế: Từ lý luận đến thực tiễn lựa chọn Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [14] Đào Thị Hồng Lý (2012), Phát triển kinh tế tư nhân quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [15] PGS.TS Vũ Văn Phúc (2012), “Mối quan hệ phát triển kinh tế đảm bảo cơng bằng, an sinh xã hội”, Tạp chí Tun giáo, số [16] GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình kinh tế phát triển,NXB Lao động xã hội, Hà Nội [17] Huỳnh Đức Thiện (2011), “Phương pháp vấn đề lý luận nghiên cứu lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế , số 66 [18] UBND quận Sơn Trà (2007), Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà, Đà Nẵng [19] UBND quận Sơn Trà (2011), Đề án xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch quận Sơn Trà, Đà Nẵng [20] UBND quận Sơn Trà (2011), Đề án xây dựng quy hoạch chuyển đổi ngành nghề tàu cá có cơng suất nhỏ 20CV đến năm 2020, Đà Nẵng [20] UBND quận Sơn Trà (2012), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2012, Đà Nẵng [21] Nguyễn Tấn Vũ (2011), Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Websites: [22] www.danang.gov.vn [23] www.sontra.danang.gov.vn/ [24] http://tcptkt.ueh.edu.vn/ [25] ktxh.danangcity.gov.vn/ [26] socongthuong.danang.gov.vn/ [27] http://bvcmk15.vnweblogs.com/print/10575/222233 [28 http://docs.4share.vn/docs/32433/Vai_tro_cua_lao_dong_trong_phat_ trien_ PHỤ LỤC Phụ lục TỔNG HỢP DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ Chỉ tiêu ĐVT 2015 2020 Tăng trưởng 11-15 16-20 Dân số trung bình 1000 người 170 219 Tổng GO (Giá so sánh) Tỷ.đ 2.315 - GO Công nghiệp - xây dựng Tỷ.đ - GO Nông nghiệp 5,22 5,28 4.174 12,10 12,51 12,30 1.067 1.761 11,40 10,54 10,97 Tỷ.đ 132 159 - GO Dịch vụ Tỷ.đ 1.116 2.254 Tổng GO ( giá HH) Tỷ.đ 7.406 16.697 - GO Công nghiệp - xây dựng Tỷ.đ 3.414 7.046 - GO Nông nghiệp Tỷ.đ 422 634 - GO Dịch vụ Tỷ.đ 3.570 9.016 Cơ cấu GO (Giá HH) % 100 100 - GO Công nghiệp - xây dựng % 46,1 42,2 - GO Nông nghiệp % 5,7 3,8 - GO Dịch vụ % 48,2 54,0 - Giá so sánh Tr.đ 13,62 19,04 - Giá hành Tr.đ 43,56 76,24 Thu NS địa bàn Tỷ.đ 1.513 3.534 20 21 2.627 7.470 35 45 5,35 11-20 4,88 3,79 4,34 13,91 15,10 14,50 GDP/Người - Tỷ lệ thu ngân sách/GDP Chi đầu tư phát triển - Tỷ trọng chi đầu tư /GDP % Tỷ.đ % ( Nguồn: Quy hoạch kinh tế quận Sơn Trà đến năm 2020) Phụ lục DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC NGÀNH Đơn vị Chỉ tiêu tính Giai đoạn 20112015 20152020 20112020 GDP tăng thêm Tỷ đồng 4.006 9.290 13.296 - Thủy sản Tỷ đồng 153 212 365 - Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 1.796 3.632 5.428 - Dịch vụ Tỷ đồng 2.057 5.446 7.503 Hệ số ICOR % 2,70 2,75 2,74 - Thủy sản % 3,14 3,79 3,60 - Công nghiệp - xây dựng % 2,75 2,98 2,87 - Dịch vụ % 2,62 2,56 2,60 Nhu cầu vốn đầu tư Tỷ đồng 10.801 25.584 36.387 - Thủy sản Tỷ đồng 481 803 1.315 - Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 4.934 10.820 15.585 - Dịch vụ Tỷ đồng 5.386 13.961 19.487 ( Nguồn: Quy hoạch kinh tế quận Sơn Trà đến năm 2020) ... liên quan đến phát triển kinh tế - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng 2 - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng thời gian... việc phát triển kinh tế tư nhân quận Sơn Trà Nhưng tổng thể việc phát triển kinh tế tồn quận nghiên cứu chưa đề cập đến Đến chưa có nghiên cứu cụ thể phát triển kinh tế quận Sơn Trà, thành phố Đà. .. chia thành chương sau: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển kinh tế - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế Quận Sơn Trà - Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế Quận Sơn Trà - Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế quận sơn trà – thành phố đà nẵng , Phát triển kinh tế quận sơn trà – thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn