Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần may trường giang

1,376 41 0
  • Loading ...
1/1,376 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:31

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH BA PHÂN TÍCH HI U QU HOT NG TI CÔNG TY C PHN MAY TR NG GIANG LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TRN TH BA PHÂN TÍCH HI U QU HOT NG TI CÔNG TY C PHN MAY TR NG GIANG Chuyên ngành: K TOÁN Mã s: 60.34.30 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: PGS.TS HOÀNG TÙNG Nng - 2015 L I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc, có ngu n gc rõ ràng chưa t ng c công b b ᄉ t kỳ mt cơng trình khoa hc Ng ᄉ i cam oan Trn Th Ba MC LC M U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u it ng ph ᄉ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u Ý nghĩa khoa hc thc ti ᄉ n c a tài B c dân [11] PGS TS Ngơ Hà Tn, Tr!n ình Khơi Ngun, Hồng Tùng (2001), Phân tích hot ng kinh doanh – ph ᄉ n I, Nhà xut bn Giáo dc [12] GS.TS.Trương Bá Thanh PGS.TS.Tr!n ình Khơi Ngun (2001), Phân tích tài doanh nghip, nhà xut bn Giáo dc [13] PGS.TS Tr!n Ngc Thơ (2007), Tài doanh nghip hin i, Nhà xut bn Th ng kê [14] PGS.TS Hoàng Tùng (2005), “M i quan h gi2a hiu qu ho ᄉ t -ng v5i mc tiêu c a sách tài doanh nghip”, Tp chí Kinh t phát tri!n, s 99 [15] Website vietstock.vn [16] Các website có liên quan Ph1 l1c 1: BNG CÂN !I K TOÁN CÔNG TY C PHN MAY TRƯ NG GIANG TJ NĂM 2009 -2013 MS! TÀI SN 100 110 111 112 120 121 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 A/.TÀI SN NG$N HN I.Ti0n & kho"n t ương ti0n Ti n Các khon tương ng ti n II Các kho"n tư t.chính ng&n h4n !u tư ng3n h ᄉ n III Các kho"n ph"i thu ng&n h4n Phi thu khách hàng Tr tr 5c cho ng i bán Các khon phi thu khác D phòng phi thu ng3n h ᄉ n khó òi IV Hàng t-n kho Hàng t&n kho D phòng gim giá hàng t&n kho V Tài s"n ng&n h4n khác Chi phí tr tr 5c ng3n h ᄉ n Thu GTGT c khu tr9 2.009 2010 2011 n v1nh tính: 1000 &ng 2012 2013 14.908.973 20.179.803 35.171.133 32.526.760 8.082.002 9.189.980 26.217.643 24.066.057 8.082.002 9.189.980 13.517.643 4.866.057 0 12.700.000 19.200.000 2.000.000 0 2.000.000 6.514.795 8.538.745 8.377.713 7.805.160 6.497.291 8.622.081 7.749.810 6.584.739 135.430 22.718 554.476 398.035 1.001.436 1.662.150 -536.972 -616.801 -396.252 -441.728 163.240 176.244 253.671 219.849 201.042 214.047 253.671 219.849 -37.802 -37.802 148.936 274.833 322.107 435.694 32.320 2.600 58.730 30.460.436 20.751.626 14.751.626 6.000.000 9.042.829 9.511.987 607.387 -1.076.545 299.986 299.986 365.996 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 252 258 260 261 262 268 269 270 Thu khon pthu nhà n 5c Tài sn ng3n h ᄉ n khác B/ TÀI SN DÀI HN I Các kho"n ph"i thu dài h4n II Tài s"n c nh Tài sn c 1nh h2u hình * Nguyên giá * Giá tr1 hao mòn lũy k Tài sn c 1nh vơ hình * Ngun giá * Giá tr1 hao mòn lũy k Chi phí x.dng bn d" dang III B/t ;ng s"n u tư IV Các kho"n tư t.chính dài h4n !u tư vào c.ty liên kt, liên doanh !u tư dài h ᄉ n khác VI Tài s"n dài h4n khác Chi phí tr tr 5c dài h ᄉ n Tài sn thu thu nh ᄉ p hoãn l ᄉ i Tài sn dài h ᄉ n khác Công trái TNG C NG TÀI SN 146.336 6.423.880 216.103 7.756.302 322.107 9.704.011 403.374 9.312.147 365.996 9.380.107 6.390.744 7.753.002 9.634.957 9.072.853 6.381.937 7.753.002 9.553.132 8.588.851 21.745.347 23.568.439 27.130.940 27.744.598 -15.363.410 -15.815.438 -17.577.808 -19.155.746 8.807 81.825 53.925 40.280 40.280 123.980 123.980 -31.473 -40.280 -42.155 -70.055 430.077 8.553.813 8.527.788 28.197.995 -19.670.207 26.025 123.980 -97.955 0 0 33.136 33.136 3.300 3.300 69.054 20.929 48.125 239.294 239.294 826.294 826.294 21.332.853 27.936.104 44.875.144 41.838.90739.840.543 MS! 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 NGU*N V!N A/ NK PHI TR I N3 ng&n h4n Vay n ng3n h ᄉ n Phi tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr 5c Thu & khon phi n-p nhà n 5c Phi tr ng i lao -ng Chi phí phi tr Phi tr n-i b8 Phi tr theo tin - h.&ng x.dng Các khon phi tr, phi n-p ng3n h ᄉ n 10 D phòng phi tr ng3n h ᄉ n 11.Qu= khen th "ng phúc li II N3 dài h4n Phi tr dài d ᄉ n ng i bán Phi tr dài h ᄉ n n-i b3.Phi tr dài h ᄉ n khác 4.Vay n dài h ᄉ n 5.Thu thu nh ᄉ p hoãn l ᄉ i phi tr 6.D phòng tr cp mt vic làm 2.009 2010 2011 n v1 tính:1000 &ng 2012 2013 7.042.884 13.571.864 25.888.726 23.650.631 5.590.309 11.797.110 19.481.851 21.709.631 131.000 513.000 601.000 533.544 734.774 588.059 324.131 41.298 196.067 255.961 1.247.051 1.431.347 3.418.299 4.214.756 6.805.003 10.533.793 10.701.701 128.000 910.668 381.080 18.905.476 16.634.476 452.000 1.348.108 1.663.405 8.126.653 381.080 458.049 570.378 244.785 679.865 233.720 1.452.575 2.308.903 1.774.753 5.218.902 6.406.875 5.407.488 1.941.000 4.429.510 2.271.000 379.546 260.000 578.000 379.546 4.391.021 1.941.000 2.271.000 813.029 1.196.753 1.636.308 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 500 D phòng phi tr dài h ᄉ n B/ V!N CH S H#U I Vn ch' s> hCu Vn !u tư c a ch s" h2u Thng dư c ph!n Vn khác c a ch s" h2u C phiu qu= Chênh lch ánh giá l ᄉ i tài sn Chênh lch t6 giá hi Qu= !u tư phát tri n Qu= d phòng tài Qũy khác thu-c ch s" h2u 10 Li nhu ᄉ n sau thu chưa phân phi 11 Ngu&n !u tư xây dng bn II Ngu-n kinh phí quL khác Qu= khen th "ng phúc li Ngu&n kinh phí Ngu&n kinh phí ã hình thành TSC III LKI ÍCH CA C ÔNG THIMU S! 14.289.968 14.364.240 18.986.417 18.188.276 13.479.248 14.364.240 18.986.417 18.188.276 8.388.000 8.388.000 8.388.000 8.388.000 20.935.066 20.935.066 8.388.000 390.334 390.334 194.927 1.386.004 237.831 78.518 125.096 2.455.605 451.751 149.825 108.630 4.897.102 828.541 7.351.804 838.800 9.718.198 838.800 3.193.968 2.793.963 4.764.145 1.219.339 1.599.735 810.720 810.720 0 TNG NGU*N V!N (100% ngu nt Phòng k tốn Cơng ty) 21.332.853 27.936.104 44.875.144 41.838.90739.840.543 Ph1 l1c 2: BÁO CÁO KT QU HOT NG KINH DOANH CÔNG TY C PHN MAY TR NG GIANG TJ NĂM 2009 – 2013 VT: 1000 &ng MÃ S! NĂM 2009 NĂM 2010 Doanh thu bán hàng cung c/p dch v1 29.060.618 44.927.817 62.427.676 Các khon gim tr9 doanh thu Doanh thu thun v0 bán hàng cung 10 29.060.618 44.927.817 62.427.676 60.243.599 61.917.344 Giá hàng bán 11 22.996.174 31.960.423 42.808.681 44.009.295 45.636.049 L3i nhu8n g;p v0 bán hàng cung c/p dch v1 (20=10-11) 20 6.064.444 12.967.394 19.618.996 16.234.304 16.281.295 Doanh thu ho ᄉ t -ng tài 21 1.020.630 1.453.292 1.926.545 1.677.373 891.883 Chi phí tài 22 103.323 101.972 772.917 317.081 337.892 - Trong ó: Chi phí lãi vay 23 35.560 91.306 588.483 292.330 299.530 Chi phí bán hàng 24 0 2.781.438 2.789.887 Chi phí qun lý doanh nghip 25 4.196.843 7.914.682 11.010.141 7.996.202 9.513.883 10 L3i nhu8n thun tA ho4t ;ng kinh doanh 30 2.784.908 6.404.032 6.816.956 4.531.516 CHN TIÊU NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 60.243.599 61.917.344 0 c/p dch v1 (10=01-02) 9.762.482 CHN TIÊU MÃ S! NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 11 Thu nh ᄉ p khác 31 81.460 185.997 527.008 2.242.577 677.337 12 Chi phí khác 32 155.007 28.179 103.534 176.951 47.381 13 L3i nhu8n khác (40=31-32) 40 -73.547 157.818 423.474 2.065.627 629.957 14 T:ng l3i nhu8n k% toán trư ᄉ c thu% (50=30+40) 50 2.711.361 6.561.850 10.185.956 8.882.583 5.161.472 15 Chi phí thu TNDN hin hành 51 250.605 1.284.580 1.262.911 2.388.511 2.375.194 16 Chi phí thu TNDN hoãn l ᄉ i 52 -48.125 96.250 17 L3i nhu8n sau thu% thu nh8p doanh nghi)p (60=50-51-52) 60 (30=20+(21-22)-(24+25) 18 Lãi b"n c: phi%u 2.460.756 5.277.271 8.971.170 6.397.822 2.786.278 57 120 135,25 76 33 ... hin hành EVE Công ty CP Everpia Vit Nam TCM Công Ty CP Dt May – !u Tư - TM Thành Công GIL Cơng ty CP SXKD XNK Bình Th ᄉ nh Công Ty Con TET Công TY CP Vi Si May Mc Mi n B3c GMC Công Ty CP Sn Xut... 2.2.2 T ch c cơng tác phân tích hiu qu ho ᄉ t -ng t ᄉ i Công ty C ph!n May Tr ng Giang 56 2.2.3 N-i dung phân tích hiu qu ho ᄉ t -ng t ᄉ i Công ty C ph!n May Tr ng Giang ... C TRNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HI U QU HOT NG TI CÔNG TY C PHN MAY TR NG GIANG 42 2.1 TNG QUAN V, CÔNG TY C PHN MAY TRƯ-NG GIANG 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Công ty:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần may trường giang , Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần may trường giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn