Huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt á CN đà nẵng

1,193 23 0
  • Loading ...
1/1,193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:30

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN THANH LAM HUY NG VN TI NGÂN HÀNG TMCP VIT Á, CHI NHÁNH À NNG LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH àN ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN THANH LAM HUY NG VN TI NGÂN HÀNG TMCP VIT Á CHI NHÁNH À NNG Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS LÂM MINH CHÂU àN ng - Năm 2014 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn PHAN THANH LAM MC LC M ᄉ ᄉ U……………………………………………………………… 1 Tính cp thi t ca u, bám sát m c tiêu, phm vi nghiên c u ã lun hoàn c m!t s nhim v Ut ra: - H thng hóa lý lun v văn thành ngu,n vn, công tác huy !ng ti NHTM nh.ng nhân t nh h Png - Phân tích thc trng ngu,n huy !ng ca VAB N+ng TR ó chW nh.ng hn ch nguyên nhân công tác huy !ng - Trên "nh sP yêu cHu 5ng h huy !ng ca VAB H!i SP chi nhánh N+ng, lun văn a * gii hoàn pháp thin !ng bn hot huy !ng ti VAB N+ng Hy vng rDng v5i nh.ng !ng !ng c ci thin v gii pháp bn trên, huy ca VAB N+ng sY hot quy mô, cu, kỳ hn, ph cv tt cho công tác s) d ng ti VAB N+ng Vì th3i gian có hn ki n th c chưa c Hy , lun văn sY khơng tránh kh ᄉ i nh.ng sai sót, tơi rt mong nhn c s * c hồn thin góp ý lun ca Quý ThHy, văn Cô DANH MC TÀI LIU THAM KH O [1] Báo cáo hot !ng kinh doanh VAB N+ng 2010-2012 [2] TS Nguyn ăng D3n, TS Hoàng c, TS TrHn Huy Hoàng, ThS TrHn Xuân Hương (2000), Tin t - Ngân hàng II, NXB Thng kê, TP H, Chí Minh [3] Nguyn Th" Thúy HDng (2009), Nâng cao lc huy ng ca Vietcombank tình hình kinh t hin nay, Lun văn thc sĩ, Tr 3ng i hc kinh t TP H, Chí Minh, H, Chí Minh [4] TS Nguyn Minh Ki u (2009), Nghip v ngân hàng thương mi, NXB Thng kê, TP H, Chí Minh [5] Lut t ch c tín d ng s 47/2010/QH12 c Quc h!i n 5c C!ng hòa xã h!i ch nghĩa Vit Nam khóa XII, kỳ hp th thông qua ngày 16 năm 06 năm 2010 [6] Bùi H,ng Minh (2006), Gii pháp tăng c ng huy ng ti ngân hàng Phát trin nhà ᄉ ng bng sông Cu Long, Lun văn thc sĩ, Tr 3ng i hc Kinh t Thành ph H, Chí Minh, năm 2006 [7] Thái Tr"nh Nam (2011), Gii pháp tăng c ng huy ng ti ngân hàng TMCP Ngoi Thương Vit Nam – Chi nhánh ᄉ N ᄉ ng, Lun văn thc sĩ, i hc N+ng, năm 2011 [8] Ngân hàng TMCP Vit Á (2012), i ulv t ch c hot !ng ca NHTMCP Vit Á [9] TrHn Th" Thu Thanh (2013), Gii pháp (y mnh huy ng tin gi tit kim ti ngân hàng TMCP Ngoi Thương Vit Nam – Chi nhánh ᄉ N ᄉ ng, Lun văn thc sĩ, i hc N+ng, năm 2013 [10] H, Văn Tr" (2012), Gii pháp tăng c ng huy ng ti ngân hàng TMCP Cơng Thương Vit Nam – Chi nhánh Bình ᄉ nh, Lun văn thc sĩ, i hc N+ng, năm 2012 [11] http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/cac-nhan-to-anh-huong-denkha-nang-huy-dong-von-cua-ngan-hang-thuong-mai.html [12] http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/vai-tro-cua-von-doi-voi-nganhang-thuong-mai.html ... kỳ hn ATM Máy rút tin t !ng VAB Ngân hàng Thương mi c phHn Vit Á VAB H!i SP Ngân hàng TMCP Vit Á tr sP VAB N+ng Ngân hàng TMCP Vit Á – Chi nhánh N+ng CBNV Cán b! nhân viên DANH MC CÁC B NG S hi(u... 1.2.1 Xác "nh m c tiêu huy !ng ca Ngân hàng thương mi… 20 1.2.2 Xây dng sách huy !ng ca Ngân hàng thương mi 21 1.2.3 ánh giá k t qu hot !ng huy !ng 29 1.3 NHÂN T #NH HƯ$NG %N HUY. .. 2.1.3 Các ngu,n lc kinh doanh 41 2.1.4 K t qu hot !ng ca Ngân hàng TMCP Vit Á – Chi nhánh N+ng giai on 2010 – 2012 42 2.2 TH-C TRNG HUY NG VN TI NGÂN HÀNG TMCP VI'T Á –
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt á CN đà nẵng , Huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt á CN đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn