Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH MTV cảng đà nẵng

707 24 0
  • Loading ...
1/707 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:30

B GIÁO DC & ÀO TO I HC À NNG NGUYN ÌNH BO HỒN THI N CƠNG TÁC TR LƯƠNG TI CÔNG TY TRÁCH NHI M HU HN M T THÀNH VIÊN CNG À NNG LU N VĂN THC SĨ QUN TR ᄂ KINH DOANH Nng - Năm 2014 B GIÁO DC & ÀO TO I HC À NNG NGUYN ÌNH BO HỒN THI N CƠNG TÁC TR LƯƠNG TI CÔNG TY TRÁCH NHI M HU HN M T THÀNH VIÊN CNG À NNG Chuyên ngành : Qun tr Kinh doanh Mã s ᄂ : 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QUN TR ᄂ KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS.VÕ XUÂN TIN Nng - Năm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng có cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn ình Bo MC LC M- U 1 Tính cp thi t ca M c tiêu nghiên c tài u 3 i t ᄂ ng phm vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B c c lun văn T ᄂ ng quan tài li ᄂ u nghiên c [21] TS NguyAn Qu c Tun (2006), Giáo trình qu n tr ngu)n nhân lc, NXB Th ng Kê, Hà Ni [22] PGS.TS NguyAn Ti ᄂ p, TS Lê Thanh Hà (2007), Giáo trình Ti ᄂ n lương – Ti ᄂ n công, NXB Lao ng - Xã hi, Hà Ni [23] Vi ᄂ n nghiên c u to v qun lý (2005), H thng văn b n pháp lut h ng d%n thc hin lut s!a i, b sung mt ᄂu s ca b lut lao ng v ᄂ (lao ng vic làm, ti ᄂ n công, ti ᄂ n lương, b o hi ᄂ m xã hi, b o h lao ng), NXB Lao [24] Vi ᄂ n nghiên c ng Xã hi i u to v qun lý (2006), Ti ᄂ n lương doanh nghip, v ng m(c th ng gp cách x! lý, NXB Lao ng Xã hi Tài li2u dch [25] Business Edge (2006), B n ch t qu n tr ngu)n nhân lc, NXB TrB, Thành ph H* Chí Minh [26] Cathrine Saget (2006), Mc ti ᄂ n lương ti thi ᄂ u cng n c ang phát tri ᄂ n [27] David W Pearce (1999), T i ᄂ n kinh t hc, NXB Chính tr! Qu c gia – i h:c Kinh t qu c dân, Hà Ni [28] Ghellab, Youcef (1998), Ti ᄂ n lương ti thi ᄂ u th t nghip lao ng tr [29] George T.Milkovich, John W.Boudreau (2002), Qu n tr ngu)n nhân lc, NXB Th ng Kê, Thành ph H* Chí Minh [30] GS TS Martin Hilb (2003), Qu n tr nhân s theo quan i ᄂ m tng th ᄂ D!ch gi TS inh Toàn Trung, NXB th ng kê, Thành ph H* Chí Minh [31] John M Ivancevich (2010), Qu n tr ngu)n nhân lc, NXB T ᄂ ng h ᄂ p Thành ph H* Chí Minh [32] Vi ᄂ n i h:c M+ OLA (Canada) (2001), Mô t công vic, yêu c$u chuyên môn tiêu chu*n hồn thành cơng vic, NXB TrB [33] Vi ᄂ n i h:c M+ OLA (Canada) (2002), H thng ti ᄂ n lương ti ᄂ n công, NXB TrB PH LC PHIU KHO SÁT Xin chào Anh(Ch!) Tôi tên NguyAn ình Bo, hi ᄂ n ang H:c viên Cao h:c khóa 24, chuyên ngành Qun tr! Kinh doanh, i h:c N)ng Hi ᄂ n ang nghiên c u ( th c hi ᄂ n tài “Hồn thi n cơng tác tr lương t i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên C ng N ng” cho lun văn t t nghi ᄂ p ca Tơi xin ᄂ c phép hCi Anh (Ch!) cam oan r8ng k t qu ca cuc phCng ch= s9 ng cho vi ᄂ c th c hi ᄂ n tài nêu mà không dùng vào bt kỳ mt m c Rt mong nhn ích khác ᄂ c s h ᄂ p tác ca Anh (Ch!) xin trân tr:ng cm ơn I M T S THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh (Ch!) vui lòng cung cp thơng tin d 1i ây: Gi i tính? Nam N, tu i? D 1i 30 T5 30 n 44 T5 55 tr+ lên T5 45 n 54 Anh (Ch ) ang làm vi c t i kh i ch c nào? Kh i Qun lý Kh i Ph cv Kh i tr c ti p V trí c a anh /ch cơng ty? Có chc v Nhân viên Cơng nhân Trìnhchun mơn? Sau i h:c i h:c Cao Gng, trung cp Công nhân d II CÂU HCI KH O SÁT V* Chính sách ti*n lương a Theo Anh (Ch ) th i gian qua C ng N ng có th c hi n sách ti n lương i v i ngư i lao ng hay khơng? Có t Khơng Khơng bi b Chính sách ti n lương hi n c a C ng N ng có h p lý không? H ᄂ p lý t Không h ᄂ p lý Không bi N u không h ᄂ p lý xin Anh (Ch!) cho ý ki n: c Chính sách ti n lương hi n c a C ng N ng có linh ho t không? Linh hot t Không linh hot Không bi V* ti*n lương a Anh (Ch ) vui lòng tr l i câu h'i b!ng cách ánh d u vào ô ch#n theo m c ng ý v i nh n nh b ng dư i ây: ( Rt không *ng ý Không *ng ý Không *ng ý l2m *ng ý Rt *ng ý ) M,c )4 )9ng ý Tiêu chí A Ti n lương Duy trì m c lương hi ᄂ n ti ᄂ c tr lương tương x ng v1i k t qu công vi ᄂ c ᄂ c giao ᄂ c tr lương công b8ng so v1i lao ng khác ơn v! H ᄂ th ng tin lương ᄂ c quy !nh rõ ràng, minh bch ᄂ c tăng lương theo n ᄂ l c hồn thành cơng vi ᄂ c B Ti n thư ng Công tác khen th +ng ᄂ c Công ty quan tâm nhiu Tin th +ng tương x ng v1i thành tích Hình th c th +ng a dng Chính sách khen th +ng rõ ràng C Các kho n ph c p Th c hi ᄂ n -y khon ph cp i v1i ng i lao ng M c ph cp hi ᄂ n ti h ᄂ p lý D Phúc l i Chính sách v phúc l ᄂ i h ᄂ p lý Qu7 phúc l ᄂ i ᄂ c s9 d ng minh bch, rõ ràng m bo m:i ng i lao ng u ᄂ c h +ng quyn l ᄂ i b Anh (Ch ) vui lòng ánh giá m c quan tr#ng t cao n th p c a t ng y u t c l a ch#n dư i ây (thang i m quan nh t, quan tr#ng nh t) M,c )4 quan trng Tiêu chí 1 Lương khon phúc l ᄂ i iu ki ᄂ n làm vi ᄂ c Văn hóa cơng s+ Cơ hi thăng ti n S am mê công vi ᄂ c Cơ hi h:c nâng cao trình 7.Quan h ᄂ gi,a lãnh o nhân viên Khác ... V" CÔNG TÁC TR LƯƠNG CHO NG I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P 1.1 TIN LƯƠNG VÀ Ý NGHĨA CA CÔNG TÁC TIN LƯƠNG 1.1.1 Mt s khái ni ᄂ m 1.1.2 Ý nghĩa ca công tác. .. 96 3.2.1 Hoàn thi ᄂ n v sách tr lương 96 3.2.2 Hoàn thi ᄂ n v vi ᄂ c xác!nh m c lương 99 3.2.3 Xác !nh li cu tin lương 114 3.2.4 Hoàn thi ᄂ n v hình th c tr lương cho ng... TH#C TRNG CÔNG TÁC TR LƯƠNG CHO NG I LAO NG TI CNG À NNG 35 2.1 TÌNH HÌNH CƠ B-N CA C-NG À N%NG -NH H #NG $N VI&C TR- LƯƠNG CHO NG I LAO NG 35 2.1.1 'c i(m v công tác t ᄂ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH MTV cảng đà nẵng , Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty TNHH MTV cảng đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn