Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố quy nhơn, tỉnh bình định

132 35 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM VĂN TUẤN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM VĂN TUẤN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Văn Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan nghiên cứu CHƯƠNG 1: LUẬN VỀ QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU BẰNG VỐN NGÂN SÁCHXÂY DỰNG BẢN 1.1.1 Khái niệm quản đầu xây dựng vốn ngân sách 1.1.2 Vai trò đặc điểm đầu xây dựng 1.1.3 Vai trò đặc điểm đầu vốn ngân sách 11 1.2 NỘI DUNG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 14 1.2.1 Hoạch định đầu xây dựng vốn ngân sách 14 1.2.2 Thực quản công tác chuẩn bị đầu xây dựng vốn ngân sách 16 1.2.3 Quản thực đầu xây dựng vốn ngân sách 25 1.2.4 Thực vận hành nghiệm thu cơng trình đưa vào sử dụng 29 1.2.5 Thực công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu .29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 30 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên địa phương 30 1.3.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương .30 1.3.3 Khả máy quản chế quản đầu 31 1.4 KINH NGHIỆM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH 33 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA TP QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 34 2.1.3 Bộ máy quản chế quản đầu .37 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH 41 2.2.1 Tình hình đầu vào xây dựng thành phố 41 2.2.2 Tình hình thực đầu xây dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn- Bình Định 46 2.2.3 Đóng góp đầu xây dựng vốn ngân sách vào phát triển kinh tế xã hội Thành phố Quy Nhơn- Bình Định 48 2.3 TÌNH HÌNH QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN- BÌNH ĐỊNH 56 2.3.1 Thực trạng công tác quản quy hoạch xây dựng vốn ngân sách 56 2.3.2 Thực trạng công tác quản chuẩn bị đầu (lập, thẩm định phê duyệt quyđầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư) .60 2.3.3 Thực trạng việc quản thực đầu xây dựng vốn ngân sách 68 2.3.4 Thực trạng Công tác quản vận hành, đánh giá chất lượng cơng trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng 70 2.3.5 Thực trạng công tác quản kiểm tra, giám sát đánh giá đầu 71 2.4 NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 73 2.4.1 Về quy hoạch xây dựng 73 2.4.2 Về công tác chuẩn bị đầu (lập, thẩm định phê duyệt quyđầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư) 75 2.4.3 Về thực đầu xây dựng 83 2.4.4 Công tác giám sát, đánh giá chất lượng cơng trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng 86 2.4.5.Thực cơng tác kiểm tra, tốn đánh giá đầu 87 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN 90 3.1 VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 90 3.2 GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU 93 3.2.1 Về việc lập, thẩm tra, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế - dự toán 93 3.2.2 Công tác đền bù giải tỏa tái định cư( giải phóng mặt bằng) 97 3.2.3 Công tác quản lý, huy động nguồn vốn phân bổ kế hoạch vốn 101 3.2.4 Công tác đấu thầu 102 3.3 VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU XÂY DỰNG BẢN 104 3.3.1 Quản tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình 104 3.3.2 Quản khối thi cơng xây dựng cơng trình 106 3.3.3 Tổ chức quản chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình 106 3.3.4 Quản chi phí đầu xây dựng cơng trình 107 3.3.5 Quản an toàn lao động công trường xây dựng 108 3.3.6 Quản môi trường xây dựng 108 3.4 CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH, NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 108 3.5 CƠNG TÁC KIỂM TỐN, THANH QUYẾT TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU 110 3.5.1 Công tác phân bổ kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn: 110 3.5.2 Cơng tác tạm ứng, tốn, quản vốn đầu năm: 111 3.5.3.Cơng tác tốn dự án hoàn thành: 112 3.5.4 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, điều chỉnh đầu công đánh giá hiệu đầu 113 3.6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC 115 KẾT LUẬN 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT - KBNN : Kho bạc Nhà nước - NSNN : Ngân sách Nhà nước - XDCB : Xây dựng - UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Một số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Thành phố 35 2.2 Tốc độ tăng trưởng GDP Thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2001-2012 36 2.3 Vốn đầu nước thành Quy Nhơn- Bình Định 42 2.4 Một số tiêu kinh tế Thành phố Quy Nhơn 43 2.5 cấu vốn đầu Thành phố Quy nhơn – Bình định 2006-2012 (%) 46 Các nguồn vốn ngân sách dùng cho đầu phát triển giai đoạn 2006-2012 64 Tỷ lệ thu tiền cấp quyền sử dụng đất Thành phố Quy Nhơn 65 2.6 2.7 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tỷ lệ chi NS vốn đầu XDCB GDP 44 2.2 Tốc độ tăng chi NSNN tốc độ tăng chi đầu 45 2.3 Chi đầu chi ngân sách cho đầu 47 2.4 Tốc độ tăng chi đầu 47 108 3.3.5 Quản an tồn lao động cơng trường xây dựng Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an tồn cho người cơng trình cơng trường xây dựng Các biện pháp an toàn, nội quy an toàn phải thể công khai công trường xây dựng để người biết chấp hành Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị an tồn, máy móc đại thay sức người làm công việc nguy hiểm, nặng nhọc Mua bảo hiểm an toàn lao động cho công nhân Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao tay nghề, phổ biến an toàn lao động để nhân viên nắm, hiểu phòng tránh thi cơng 3.3.6 Quản mơi trường xây dựng Chủ đầu đơn vị thi công phải thực biện pháp đảm bảo môi trường cho người lao động công trường bảo vệ mơi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, chống ồn, xử phế thải thu dọn trường Đối với cơng trình xây dựng khu vực thị phải thực biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định môi trường xung quanh nơi xây dựng 3.4 CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH, NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Cơng tác giám sát dự án đòi hỏi thực cách thường xuyên, liên tục, theo dõi công cụ quản nhằm phục vụ cho việc quản tiến độ, chi phí phạm vi ngân sách duyệt kịp thời phát tình bất thường xảy Coi trọng công tác đánh giá chất lượng cơng trình: q trình phân tích cách hệ thống khách quan kết quả, mức độ hiệu tác động, mối liên hệ dự án sở mục tiêu đặt Đánh giá dự án cho phép đánh giá lại tính cần thiết dự án, xác định lại 109 tính khả thi, thực dự án, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp nhằm làm rõ thực trạng diễn biến dự án, điểm mạnh, yếu, sai lệch, mức độ rủi ro dự án sở biện pháp quản phù hợp, xem xét tính khoa học, hợp phương pháp áp dụng việc xây dựng triển khai dự án, từ cán quản rút học, đề xuất công tác quản dự án Tổ chức tốt chế giám sát cộng đồng Thành phố Quy Nhơn nhằm nâng cao chất lượng hiệu đầu XDCB Qua giám sát, cộng đồng phát báo cho quan thẩm quyền việc làm xâm hại đến lợi ích , tác động tiêu cực dự án đến mơi trường sinh sống từ làm giảm thiểu hành vi gian lận, sai trái đơn vị đầu XDCB Để chế vào thực tế phát huy tác dụng cần giải pháp sau: Thứ nhất, cơng khai hóa thông tin hoạt động đầu công Công khai hóa đầu XDCB tốt người dân tham gia vào giám sát đạt hiệu Thứ hai, cần tổ chức đủ mạnh uy tín ( mặt trận tổ quốc Thành phố) để thu thập, thẩm định lại ý kiến đóng góp tổ chức cho người dân thực ý kiến đóng góp thơng qua Ban giám sát góp phần tránh gây phiền hà, phức tạp trình quản điều hành chủ đầu tư, đồng thời tránh người dân phản ánh sai dự án cho ai, người dân giám sát tự phát Việc giám sát người dân nên dừng vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng đất đai, môi trường, trật tự xã hội Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật dự toán, thiết kế quan chức xử Ngoài ra, cộng đồng cần giám sát việc giải kiến nghị quan chức để quan giải triệt để, thấu tình Thứ ba, chế khuyết khích, động viên, khen thưởng 110 cá nhân, tổ chức, báo chí, quan ngơn luận cơng khám phá sai phạm trình thực dự án đầu XDCB chất lượng dự án đầu cơng cải thiện, góp phần giảm thất lãng phí, nâng cao hiệu đầu Thứ tư, Đề cao thực tốt vai trò quan dân cử Hội đồng nhân dân cấp việc định giám sát hoạt động theo quy định pháp luật Thực tế cho thấy vi phạm tham gia đầu XDCB phát chủ yếu thơng qua người dân, quan Nhà nước chức nhiệm vụ giám sát khơng thực trách nhiệm Song tham gia vào quản Nhà nước người dân tác dụng tổ chức Nhà nước tạo điều kiện cho họ phát biểu ý kiến quan trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp người dân * Nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng: Cơng trình sau xây dựng hoàn thành phải nghiệm thu- bàn giao đưa vào sử dụng Việc nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng phải tn thủ quy định quản chất lượng xây dựng cơng trình Nghiệm thu bao gồm nghiệm thu phần công việc, phận, giai đoạn, hạng mục Riêng phận bị che khuất phải nghiệm thu theo vẽ hồn cơng trước tiến hành cơng việc Việc bàn giao cơng trình phải bảo đảm yêu cầu nguyên tắc, nội dung trình tự bàn giao cơng trình xây dựng xong, bảo đảm an toàn vận hành, khai thác đưa cơng trình vào sử dụng 3.5 CƠNG TÁC KIỂM TOÁN, THANH QUYẾT TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU 3.5.1 Công tác phân bổ kế hoạch điều chỉnh kế hoạch vốn: Yêu cầu Chủ đầu tư, Ban Quản dự án vào tiến độ thi cơng thực tế cơng trình quy định hành quản đầu để xây 111 dựng kế hoạch vốn XDCB đơn vị cách hợp lý, đảm bảo kế hoạch vốn sau giao đáp ứng nhu cầu vốn toán cho cơng trình, khắc phục tình trạng phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần năm 3.5.2 Công tác tạm ứng, toán, quản vốn đầu năm: Yêu cầu Chủ đầu tư, Ban Quản dự án tăng cường trách nhiệm công tác lập hồ sơ tốn, hồn trả tạm ứng, thực nghiêm túc chế độ toán vốn tạm ứng theo quy định Thơng 86/2011/TTBTC Bộ Tài quy định UBND thành phố, kinh phí tạm ứng chi đền bù giải tỏa Kho bạc Nhà nước Thành phố Quy Nhơn đôn đốc Chủ đầu tư, Ban Quản dự án lập thủ tục tốn, hồn ứng cho ngân sách; kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, xử khoản tạm ứng lâu không toán Để quản vốn đầu XDCB từ ngân sách hiệu cần: Một là, việc quản Nhà nước vốn đầu XDCB từ NSNN phải theo hướng phát bất cập chế độ sách chế liên quan đến vốn đầu XDCB, từ xúc tiến việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế chế thị trường, đủ sức làm sở cho việc quản Nhà nước ngày hiệu Hai là, quản vốn đầu XDCB từ NSNN theo hướng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thiết kế, thẩm định, đấu thầu, phê duyệt triển khai đầu XDCB Ba là, việc quản Nhà nước cần thực theo hướng kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho cán công chức người lao động lĩnh vực để thực tốt trách nhiệm trước nhân dân, Nhà nước Bốn là, quản Nhà nước vốn đầu XDCB từ NSNN theo 112 hướng nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán tra tất khâu liên quan Năm là, nâng cao chất lượng cơng tác tốn, tốn theo hướng xác, chế độ, giảm thủ tục phiền hà, giảm nợ đọng, giảm giá thành nâng cao chất lượng cơng trình 3.5.3 Cơng tác tốn dự án hồn thành: Nâng cao chất lượng cơng tác lập báo cáo tốn dự án hồn thành; thực nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định Thông số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; trường hợp nhà thầu khơng tích cực làm hồ sơ toán, Chủ đầu tư, Ban Quản dự án lập hồ sơ toán với giá trị toán đề nghị tối đa số vốn toán cho nhà thầu, đồng thời đề xuất cụ thể mức xử phạt theo quy định Để chấn chỉnh tăng cường kỷ luật tốn cơng trình, dự án hoàn thành cần quy định chế độ trách nhiệm quan chủ quản công tác mặt; đôn đốc đạo làm công tác toán nội dung thời gian, thẩm tra toán trước phê duyệt Cụ thể: Xây dựng cơng khai quy trình kiểm sốt vốn đầu tư, giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm, ngăn ngừa tiêu cực xảy trình thực toán vốn Khi cấp phát vốn cho dự án đầu để toán cho giá trị khối lượng thực hiện, quan cấp phát phải kiểm tra chặt chẽ tính pháp hồ sơ xin cấp phát Đồng thời quy định rõ trách nhiệm khâu, cấp, đơn vị liên quan cách cụ thể, chế độ thưởng phạt rõ ràng Bên cạnh cần quy định trách nhiệm cụ thể thời gian cho chủ đầu để thúc đẩy công tác nghiệm thu làm thủ tục toán Rà soát, kiểm tra, xác minh khoản nợ đọng vốn sở bố trí nguồn vốn để toán dứt điểm dự án hoàn thành đưa vào sử dụng chưa toán 113 Các chủ đầu cần chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo tiến độ toán vốn - từ tháng đầu năm không nên tập trung vào tháng cuối năm gây nhiều khó khăn cho công tác giải ngân vốn Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước cần thường xuyên chuẩn bị, sẵn sàng nguồn vốn để tốn dự án hoàn thành đủ điều kiện tốn Đơn giản hóa thủ tục tốn, cải tiến mẫu biểu, chứng từ, sử dụng hệ thống máy móc tốn đại, để đảm bảo cơng tác tốn khẩn trương nhanh chóng Cần phối hợp chặt chẽ linh hoạt kho bạc nhà nước- tài kế họach Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, chủ đầu để tổ chức tập huấn công tác giải ngân vốn cho chủ đầu tư, thực toán vốn theo chế độ cửa, quy trình, thơng thống, nhanh chóng chặt chẽ 3.5.4 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, điều chỉnh đầu công đánh giá hiệu đầu * Hồn thiện cơng tác kiểm tra: Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy hoạch, kiên xử trường hợp xây dựng trái phép, không phép, không theo quy hoạch duyệt theo định số 15/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 UBND Tỉnh Bình Định; đặc biệt trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án không phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất UBND Thành phố Để nâng cao chất lượng cơng trình, chống thât lãng phí, tham nhũng đầu XDCB cần tăng cường công tác kiểm tra, tra cần tập trung vào số nội dung: Thứ nhất, kiểm tra vai trò đặc biệt quan trọng vũ khí để đảm bảo chất lượng cơng việc, chống thất tiêu cực đầu Thúc đẩy việc khai thác sử dụng hợp hiệu dự án đầu XDCB từ nguồn vốn ngân 114 sách nhà nước thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thứ hai, thực giám sát từ khâu bố trí đầu vào đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch duyệt Giám sát khâu chuẩn bị đầu tư, thực đầu Đặc biệt chế giám sát cần kiên thực dự án chưa làm rõ hiệu tính khả thi Khơng phê duyệt, khơng điều chỉnh dự án, nội dung đầu chưa giám sát chặt chẽ phân tích kỹ yếu tố điều kiện thay đổi Không đầu tuỳ tiện chưa phân tích giám sát chặt chẽ nghiêm tuân thủ quy chế Thứ ba, kết hợp với quan tra cấp, loại hình tra hoạt động đầu từ ngân sách nhà nước Thay đổi nhận thức công tác tra, coi công việc nhằm chống tiêu cực tham nhũng, chống thất lãng phí, mà cần thực thường xuyên, liên tục Thứ tư, Kiểm tốn Nhà nước vai trò quan trọng kinh tế thị trường Xuất phát từ vai trò kiểm tốn mà trước tiên cần hoàn thiện sở pháp cho tổ chức hoạt động kiểm toán Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm toán Nhà nước thẩm định báo cáo toán dự án đầu từ ngân sách nhà nước Cần đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên đồng thời xây dựng phương pháp kiểm toán tiên tiến đại trang bị phương tiện đại cho kiểm tốn viên Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra hoạt động đầu dự án Thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra hoạt động đầu dự án nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí, thất thoát tiền vốn Nhà nước Thanh tra nhằm phát thiếu sót, sơ hở chế quản Nhà nước, kiến nghị với Nhà nước để khắc phục xử lý; thực xử nghiêm sau kết luận tra Thành lập hệ thống mạng lưới kiểm tra chất lượng dự án phạm vi nước để quản lý, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu dự án trách 115 nhiệm chủ thể tham gia hoạt động dự án đầu XDCB - Cần minh bạch đầu công, thực việc giám sát từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch duyệt Huy động tổ chức theo dõi, giám sát chương trình, dự án đầu cơng nhằm góp phần làm cho nguồn vốn quản sử dụng hiệu quả, cơng khai, minh bạch, chống thất lãnh phí, tham nhũng ** Điều chỉnh dự án đầu công: Trong trường hợp bất khả kháng động đất, bão lụt, sống thần, yếu tốlàm thay đổi dự án, quy họach làm thay đổi qui mô, địa điểm, mục tiêu dự án …UBND Thành phố đơn vị ủy quyền làm chủ đầu phải kịp thời điều chỉnh dự án đầu XDCB Trong trường hợp điều chỉnh dự án, quan quản đầu XDCB cần xem xét tòan yêu tố tác động đến dự án không tác động đến quy họach đầu XDCB chung Thành phố cần đánh giá, xem xét không làm ảnh hưởng đến định hướng đầu XDCB mà Chính phủ phê duyệt *** Đánh giá dự án đầu tư: Sau dự án đầu hoàn thành, đưa vào sử dụng cần thành lập phận chuyên ngành để đánh giá hiệu tồn diện cơng trình đầu Cần mời chuyên gia nhiều lĩnh vực đế xem xét mặt hiệu quà, tác động đến phát triển kinh tế- xã hội, ảnh hưởng đến môi trường, hiệu ứng … 3.6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC * Nâng cao lực quản dự án cho cán quản dự án, sách đãi ngộ thỏa đáng Trong điều kiện kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh, hệ thống pháp luật nhiều biến động, nhiều thuyết kinh tế, kỹ thuật, quản áp dụng cán quản dự án giữ vai trò quan 116 trọng Yêu cầu đặt cho cán quản dự án phải kiến thức tổng hợp, hiểu biết nhiều lĩnh vực chun mơn, kinh nghiệm phong phú, trách nhiệm cơng việc phân cơng Chính thời gian tới Thành phố cần trọng vào số điểm sau: + Phát huy tối đa nguồn nhân lực lĩnh vực quản trị dự án, cần đào tạo bồi dưỡng, sách khuyết khích để cán nâng cao trình độ chun môn nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp + Cần cử cán bồi dưỡng thên kiến thức xây dựng quản dự án mở lớp đào tạo, hội thảo, cử học, khuyến khích tự học, tham quan học hỏi kinh nghiệm… + Xây dựng sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp với lực trình độ, hiệu đóng góp công tác quản đầu XDCB thể qua tiền lương, thưởng sau hòan thành dự án + sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gia đình cán cách hợp lý, hiệu giúp cho cán tòan tâm, tồn ý để hòan thành nhiệm vụ chung dự án **.Tăng cường phối hợp sách nhằm nâng cao hiệu đầu cơng Các sách quản đầu XDCB đòi hỏi cần phối hợp đồng tổng thể sách sách kinh tế, sách tài , tiền tệ, môi trường an sinh xã hội….cần phải thực hiện: Thứ nhất, phối hợp bố trí vốn đầu XDCB sở quy hoạch đầu duyệt, chất lượng ổn định lâu dài, coi trọng nâng cao chất lượng quy hoạch lập, hạn chế khơng đầu ngồi quy hoạch Thứ hai, phối hợp hài hòa mục tiêu, lợi ích tính đến tác động hai mặt dự án Thứ ba, phối hợp tăng cường tái đầu XDCB, phân cấp đa dạng hóa 117 phương thức, nguồn vốn đầu theo hướng trọng đến hiệu lâu dài đối tượng thụ hưởng phúc lợi *** Thu hẹp đầu cơng, đầu cơng trình trọng điểm Căn đề án tái cấu trúc nên kinh tế Chính phủ, Thành phố cần khẩn trương xây dựng chương trình tái cấu trúc đầu cơng theo hướng thu hẹp phạm vi đầu tư, tập trung vào cơng trình trọng điểm, cấp bách Trong bối cảnh kinh tế ngày phát triển, yêu cầu vốn đầu XDCB lớn nguồn vốn ngân sách hạn việc xã hội hóa, thu hẹp đầu cơng giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, thu hút khuyến khích thành phần kinh tế Nhà nước tham gia vào dự án đầu XDCB, góp phần vào tiến trình đổi đất nước Với khả nguồn vốn ngân sách cho lĩnh vực đầu XDCB hạn chế nên trọng đầu vào cơng trình trọng điểm, quy mơ lớn, đầu tàu tác dụng định thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chế, sách tốt, đồng để thu hút nguồn vốn đầu từ bên Kêu gọi nhà đầu đầu lĩnh vực: giao thơng, khu thị quy hoạch duyệt hình thức BT, BOT… Huy động nguồn vốn dân để tham gia thực chương trình phát triển giao thơng nơng thơn, nội thị Thành phố theo phương thức “Nhà nước Nhân dân làm” 118 KẾT LUẬN Đầu XDCB hoạt động đầu quan trọng tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, tiền đề để thực cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước nói chung Thành phố Quy Nhơn nói riêng Quản đầu XDCB hoạt động quản kinh tế đặc thù, phức tạp biến động điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản kinh tế chưa hồn chỉnh thiếu đồng ln thay đổi nước ta Vấn đề tăng cường quản đầu XDCB phạm trù tất yếu khách quan đâu, lúc nhu cầu đầu luôn lớn khả đầu Việc tăng cường công tác quản đầu XDCB nguồn vốn từ ngân sách góp phần đáp ứng nhu cầu đầu kịp thời mang lại hiệu thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thành phố Quy nhơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân bám sát định hướng phát triển Thành phố Chính phủ phê duyệt Bên cạnh cơng tác quản đầu XDCB Thành phố thời gian qua đạt kết đáng khích lệ đóng góp đáng kể vào phát triển vào phát triển kinh tế xã hội Thành phố Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trình hội nhập phát triển đòi hỏi phải tránh gây thất thốt, lãnh phí, sử dụng vốn đầu hiệu cơng tác quản đầu XDCB cần phải hoàn thiện Với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng vốn từ ngân sách Thành phố Quy Nhơn, Bình định” làm đề tài nghiên cứu, đề tài tập trung vào đánh giá thực trạng công tác quản đầu XDCB vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2006-2012, tìm hạn chế, nguyên nhân hạn chế Đồng thời đề xuất giải pháp 119 nhằm tăng cường quản đầu XDCB nguồn vốn ngân sách Hy vọng giải pháp chủ yếu nêu góp phần nhỏ vào cơng tác quản đầu XDCB địa phương để nâng cao hiệu đầu năm tới góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương Với trình độ, kinh nghiệm thời gian thực luận văn hạn, mặc khác nội dung đề tài phức tạp đa dạng tác giả cố gắng thực đáp ứng mục tiêu đặt nhiên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin trân thành cảm ơn ý kiến đóng góp q báu Thầy giáo, nhà quản UBND Thành phố, phòng Tài Thành phố Quy Nhơn bạn bè đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hồn thiện luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban soạn thảo Luật (2007), “Dự thảo Luật Đầu công” [2] Báo cáo tóan vốn đầu XDCB KBNN Quy Nhơn [3] Bùi Mạnh Cường (2007), “Nâng cao hiệu hoạt động đầu xây dựng nhà nước”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 348), tr 33 -36 [4] Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2004), Sách hướng dẫn Thẩm định dự án [5] Danh mục giới thiệu luận án tiến sĩ Vụ Sau đại học - Bộ giáo dục Đào tạo (www.Hed.edu.vn) [6] Phạm Phan Dũng (2007), “Năm bàn chuyện hợp tác công – tư”, Tạp chí Tài (số 507), tr 24 -27 [7 Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội [8] Phan Tất Thứ (2005), Hòan thiện cơng tác đánh giá hiệu đầu công cộng Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [9] TS Nguyễn Văn Phúc, Phân tích hiệu đầu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh [10] Học viện hành quốc gia (2007), Tài liệu bồi dưỡng quản hành nhà nước [11] Hồ Ngọc Hy (2007), “Hiệu vốn đầu phát triển tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 350) [12] Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản tài cơng, NXB Tài Chính [13] Đinh Nguyễn An Khương (2008), “Chống lạm phát nâng cao hiệu đầu từ nguồn vốn nhà nước”, Tạp chí Tài (số 522), tr 37 – 40 [14] Luật Đấu thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ [15] Trương Cơng (2007), “Hình thức chi phí quản dự án đầu xây dựng cơng trình: Từ chủ trương đến thực xa”, Tạp chí Tài (số 508), tr 25 – 26 [16] Lê Chi Mai (2007), “Để nhân dân tham gia sâu vào quản NSNN”, Tạp chí Tài (số 509), tr 15 – 18 [17] Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, NXB Đại học quốc gia TP.HCM [18] Dương Thị Bình Minh, Bùi Thị Mai Hồi (2006),“Cân đối ngân sách nhà nước nhìn từ góc độ luận thực tiễn”, Tạp chí Tài (số 504), tr 33 – 37 [19] Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ Quản đầu xây dựng cơng trình Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP [20] Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ Quản chất lượng cơng trình xây dựng theo thơng hướng dẫn thi hành Nghị định [21] N.C.N (2007), “Giải pháp khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu XDCB chậm”, Tạp chí Tài (số 508), tr 23 – 24 [22] Ngơ Tuấn Nghĩa (2006), “Tài cơng Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập WTO”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 342), tr – 17 [23] Niên giám thống kê Thành phố Quy nhơn từ năm 2006-2012 [24] Phòng tài kế họach Thành phố Quy nhơn [25] Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 UBND tỉnh Bình định, quy định uỷ quyền, phân cấp phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán quản đấu thầu hoạt động xây dựng [26] Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 ngày 22/02/2010 UBND tỉnh Bình Định sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh [27] Trần Võ Hùng Sơn (2001), Nhập môn phân tích lợi ích chi phí, NXB Đại học Quốc gia Khánh Hồ Hồ Chí Minh [28] Vũ Thanh Sơn (2006), “Tạo môi trường cạnh tranh khu vực công: số cách tiếp cận kinh nghiệm quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 338), tr – 10 [29] Đặng Văn Thanh (2007), “Đầu từ nguồn vốn nhà nước: Để thêm nhiều “ hoa thơm, trái ngọt”, Tạp chí Tài (số 508), tr 17 – 19 [30] Phan Thị Hạnh Thu (2007), “Hiệu đầu Việt Nam – thực trạng giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 345), tr 24 – 32 [31] Tổng cục thống kê (2004), (2005), (2006),(2007),(2008), (2009), (2010) (2011), (2012) Một số thuật ngữ thống kê thông dụng [32] Thông số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài Quy định việc tốn vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm ... CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Do đầu. .. chế công tác quản lý đầu tư vốn từ Ngân sách địa bàn Thành phố Quy Nhơn; - Kiến nghị giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng vốn ngân sách Thành phố Quy Nhơn- Bình Định Đối tư ng... tư xây dựng 1.1.3 Vai trò đặc điểm đầu tư vốn ngân sách 11 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 14 1.2.1 Hoạch định đầu tư xây dựng vốn ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố quy nhơn, tỉnh bình định , Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố quy nhơn, tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn