Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

128 42 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG CƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU CƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Trƣơng Công MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài .1 Mục đích chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN ĐẦUCÔNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN ĐẦU CÔNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm đầu công quản đầu công 10 1.1.3 Nguyên tắc đầu công quản đầu công 14 1.1.4 Ý nghĩa quản đầu công 15 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN ĐẦU CÔNG 16 1.2.1 Hoạch định dự án đầu công .16 1.2.2 Tổ chức thực dự án đầu công .19 1.2.3 Lãnh đạo việc thực dự án đầu công 22 1.2.4 Kiểm tra việc thực dự án đầu công 23 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUẢN ĐẦU CÔNG .24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦUCÔNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TP ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐẦU CÔNG 30 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Đặc điểm xã hội .32 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 37 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN ĐẦU CƠNG TẠI TP ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH .38 2.2.1 Thực trạng hoạch định dự án đầu công thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .38 2.2.2 Thực trạng việc tổ chức đầu công TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 48 2.2.3 Thực trạng việc lãnh đạo thực dự án đầu công .54 2.2.4 Thực trạng việc kiểm tra tiến trình đầu cơng TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .57 2.2.5 Tác động đầu công hoạt động kinh tế, xã hội địa bàn TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU CÔNG 64 2.3.1Thành công hạn chế 65 2.3.2 Nguyên nhân: 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦUCƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Dự báo biến động yếu tố môi trường vĩ mô, vi mô 70 3.1.2 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian tới 73 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 75 3.2.1 Hồn thiện cơng việc hoạch định đầu cơng TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình .75 3.2.2 Hoàn thiện việc tổ chức thực đầu công 88 3.2.3 Hoàn thiện việc lãnh đạo thực dự án 105 3.2.4 Hoàn thiện việc kiểm tra, điều chỉnh đầu công 106 3.2.5 Một số giải pháp khác 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 114 Kết luận 114 Kiến nghị 115 117TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BXD DNNN : : Bộ Xây dựng Doanh nghiệp nhà nước FDI : Đầu trực tiếp nước GDP : Tổng sản phẩm quốc dân HĐND : Hội đồng nhân dân IRR : Hệ số hoàn vốn nội NSNN : Ngân sách nhà nước NPV : Giá trị PIP : Chương trình đầu cơng cộng QLDA : Quản dự án UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng QLNN : Quản nhà nước DN : Doanh nghiệp TP : Thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Số học sinh phổ thông phân theo xã phường năm học 2012 – 2013 32 2.2 Số trường lớp, học sinh đào tạo Đại Học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp công nhân kỹ thuật 34 2.3 Tình hình dân số TP Đồng Hới từ năm 1999 – 2012 36 2.4 Một số tiêu GDP TP Đồng Hới giai đoạn 2008 – 2012 37 2.5 Một số tiêu kinh tế TP Đồng Hới giai đoạn 2008 – 2012 38 2.6 Số lượng cơng trình phân bổ vốn đầu XDCB Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 - 2012 42 2.7 Tình hình phân bổ phốn đầu theo ngành địa bàn giai đoạn 2008 – 2012 43 2.8 Tổng vốn đầu phát triển địa bàn phân theo hình thức quản giai đoạn 2010 – 2012 44 2.9 Tổng vốn đầu phát triển địa bàn phân theo nguồn vốn giai đoạn 2010 -2012 44 2.10 Kết thực chương trình mục tiêu TP Đồng Hới giai đoạn 2008 – 2012 46 2.11 Kết thực dự án TP Đồng Hới giai đoạn 2008 – 2012 47 2.12 Các nguồn vốn huy động thực dự án đầu công TP Đồng Hới giai đoạn 2008 – 2012 49 Số hiệu Tên bảng Trang 2.13 Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP, tốc độ tăng GDP thành phố Đồng Hới 58 2.14 Tốc độ tăng trưởng Nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng DV ngành kinh tế từ 2001 – 2012 61 2.15 Giá trị tăng thêm Nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng DV theo ngành kinh tế từ 2001 – 61 2012 2.16 Cơ cấu kinh tế Nông lâm nghiệp thủy sản, công nghiệp xây dựng DV theo ngành kinh tế từ 2001 – 62 2012 2.17 Hệ số ICOR thành phố Đồng Hới từ 2008 – 2012 63 2.18 Đóng góp yếu tố vào tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Hới 63 2.19 Tỷ phần đóng góp yêu tố vào tăng trường kinh tế thành phố qua thời kỳ 64 3.1 Yêu cầu thẩm định dự án đầu cấp độ quản 84 3.2 Những tồn thường gặp thẩm định dự án đấu thành phố Đồng Hới 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ mối quan hệ q trình lập chương trình đầu cơng cộng với kế hoạch phát triển kinh tế 19 1.2 Sơ đồ quan hệ quy trình lập chương trình đầu cơng cộng quy trình kế hoạch hóa hành 21 2.1 Biểu đồ tỷ trọng Chi Ngân sách chi XDCB GDP giai đoạn 2008 – 2012 39 2.2 Biểu đồ tốc độ tăng chi Ngân sách, Chi XDCB giải đoạn 2008 -2012 40 2.3 Biểu đồ tình hình thực dự án đầu công TP Đồng Hới giai đoạn 2008 – 2012 48 2.4 Biểu đồ cấu nguồn vốn huy động đầu công giai đoạn 2008 – 2012 50 2.5 Biểu đồ giá trị thực đầu cơng tình hình giải ngân vốn đầu thành phố Đồng Hới giai đoạn 2008 52 – 2012 3.1 Biểu đồ dự báo đầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014 – 2020 74 3.2 Biểu đồ dự Báo giá trị ngành yếu thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014 – 2020 74 3.3 Sơ đồ quy trình thẩm định dự án đầu 86 3.4 Sơ đồ mối quan hệ chủ thể trình hình thành tổ chức thực dự án đầu 95 MỞ ĐẦU chọn đề tài Thành phố Đồng Hới đơn vị hành gắn liền với q trình hình thành, phát triển tỉnh Quảng Bình Trải qua nhiều biến cố thăng trầm lịch sử, thành phố Đồng Hới khơng ngừng phát triển, chiếm vai trò quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tỉnh, mà nhờ tăng cường hệ thống sở hạ tầng thành phố Nói cách khác cơng tác quản đầu cơng thành phố có nhiều tiến Đầu công vấn đề Nhà nước, doanh nghiệp nhân dân đặc biệt quan tâm Những quốc gia phát triển quan tâm đến đầu công Nhờ đầu công, sở hạ tầng sản xuất xã hội thành phố Đồng Hới ngày phát triển, đời sống nhân dân thành phố Đồng Hới ngày cao Trong giai đoạn nay, kinh tế giới, kinh tế Việt Nam nói chung thành phố Đồng Hới nói riêng đối diện với khơng thách thức, khó khăn tình hình kinh tế chậm phát triển, bất ổn kinh tế kéo dài chưa có hướng tích cực, sở hạ tầng không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung thấp, đạt kết định việc quản đầu cơng thành phố Đồng Hới tồn bất cập Muốn vượt qua thử thách này, thành phố Đồng Hới cần phải mạnh mẽ cải cách chất lượng quản Nhà nước nói chung hồn thiện cơng tác quản đầu cơng nói riêng Đây tác giả luận văn lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản đầu công Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” Mục đích chọn đề tài - Hệ thống hóa vấn đề luận liên quan đến đầu công quản đầu công 105 nhiệm Chủ đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả, chất lượng dự án, chấm dứt tình trạng giao cho người khơng đủ điều kiện lực chuyên môn nghiệp vụ thực quản dự án, phát kịp thời vấn đề phát sinh đề xuất biện pháp xử kịp thời, nghiêm minh sai phạm việc sử dụng Ngân sách Nhà nước cho đầu cơng Phải kiên đình hỗn dự án khơng hiệu quả, khơng bố trí vốn dự án khơng đủ thủ tục đầu tư, không phê duyệt dự án không xác đinh nguồn vốn thực cho việc đầu 3.2.3 Hoàn thiện việc lãnh đạo thực đầucông Trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh nay, lãnh đạo trở thành chủ đề quan tâm đặc biệt Sự thành cơng tổ chức đòi hỏi người đứng đầu tổ chức phải giỏi Quản trị lẫn lãnh đạo Thậm chí, nhiều nhiều trường hợp, cần nhiều lãnh đạo Quản đầu cơng khơng nằm ngồi quy luật Để liên kết cá nhân với triển khai công việc quản đầu tư, người lãnh đạo cần biết bố trí sử dụng người thích hợp cho công việc cụ thể, phát huy sở trưởng hạn chế sở đoản cán công nhân viên Hơn nữa, nhà lãnh đạo giỏi biết dựa ý tưởng công sức tất nhân viên tổ chức Thay sức kiểm sốt định, nên ủy thác công việc cho nhân viên đòi hỏi nhân viên có tiếng nói q trình định cơng việc mà họ giao phó Nhà lãnh đạo cơng tác quản đầu công cần tập trung đưa sách, xác định mục tiêu tương lai thật rõ ràng, kế hoạch quản đầu nhằm thực tốt nhiệm vụ đề Xử tốt mối quan hệ cá nhân tổ chức Công tác quản Nhà nước đầu xây dựng phải trọng từ khâu tiếp nhận phân bổ vốn, phân công trách nhiệm lãnh đạo tổ 106 chức thực hiện, phân cấp quản dự án, gắn trách nhiệm chủ đầu với địa bàn, cơng trình 3.2.4 Hồn thiện việc kiểm tra, điều chỉnh đầucơng * Hồn thiện việc kiểm tra đầu công - Thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu công + Các hoạt động đầu công chịu tra, kiểm tra quan chức Nhà nước theo lĩnh vực quản + Công tác tra, kiểm tra đầu thực theo quy định pháp luật tra tra kế hoạch đầu - Giám sát, đánh giá đầu công + Hội đồng nhân dân thành phố, quan quản Nhà nước cấp thực nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu theo quy định pháp luật + Người có thẩm quyền đinh đầu tư, chủ đầu phải tổ chức việc giám sát, đánh giá đầu thuộc phạm vi quản + Người có thẩm quyền định đầu định việc tổ chức giám sát, đánh giá đầu dự án đầu cơng định đầu + Ủy ban nhân dân cấp, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu quan giám sát, đánh giá đầu + Tổ chức, cá nhân thực giám sát đầu công theo định cửa quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm nội dung báo cáo giám sát + Việc giám sát, đánh giá đầu công giám sát đầu công cộng đồng thực theo quy định hành + Các dự án đầu công chịu giám sát cộng đồng Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia giám sát đầu công - Thực tốt chế giám sát cộng đồng thành phố Đồng Hới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đầu 107 Qua giám sát, cộng đồng phát báo cho quan có thẩm quyền việc làm xâm hại đến lợi ích mình, tác động tiêu cực dựa án đến môi trường sinh sống cộng đồng trình thực đầu tư, vận hành dự án, từ góp phần làm giảm thiểu hành vi gian lận, sai trí quan, đơn vị thực chương trình, dự án đầu tư, nâng cao hiệu đầu công Để chế vào thực tế phát huy tác dụng, cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, cơng khai hóa thơng tin hoạt động đầu công theo quy định Nhà nước Chỉ cơng tác khai hóa thơng tin tốt người dân biết để tham gia giám sát cộng đồng đạt hiệu Ví dụ đầu sau có định duyệt, phải công khai định nơi thực dự án chủ đầu tư, diện tích sử dụng đất, nguồn vốn, thiết kế, thi công công khai nơi công cộng trụ sở ủy ban nhân dân thành phố, xã, phường - nơi thực dự án Thứ hai, cần có tổ chức đủ mạnh có uy tín (như Mặt trận tổ quốc Thành phố) để thu nhập, thẩm định lại ý kiến đóng góp (vì nhiều ý kiến động đồng không thực chuẩn xác) tổ chức người dân, cộng đồng thực ý kiến đóng góp cho dự án, phản ánh người dân theo quy chế, phải thực qua Ban giám sát để phần tránh gây phiền hà, phức tạp trinh quản điều hành, triển khai dự án chủ đầu tư, ban quản dự án, nhà thầu, đồng thời tránh chuyện người dân biết sai phạm mà phản ánh với họ tiến hành hoạt động giám sát mang tính tự phát Việc giám sát người dân nên dừng vấn đề ảnh huỏng trực tiếp đến cộng đồng đất đai, môi trường, trật tựhội, vấn đề liên quan đến kỹ thuật dự tốn, thiết kế có quan chức xử Ngoài ra, cộng đồng cần giám sát việc giải kiến 108 nghị quan chức để quan giải đến nơi đến chốn Đây quy chế dành cho cộng đồng, nên cần phải tuyên truyền, phổ biến sâu đến tất cộng đồng dân cư để biết để thực Thứ ba, có chế khuyến khích, động viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức, báo chí, quan ngơn luận có cơng khám phá phạm trình thực dự án đầu Có vậy, chất lượng dự án đầu công cải thiện, góp phần giảm thất lãng phí, nâng cao hiệu đầu công Thứ tư, cần đặc biệt đề cao thực tốt vai trò quan dân cử Hội đồng nhân dân cấp việc định giám sát hoạt động đầu công theo quy định pháp luật Tăng cường kiểm tra, tra kiểm toán dự án, cơng trình, tập trung vào khâu yếu kém, dễ xảy tiêu cực, phát làm rõ, xử nhanh dứt điểm, nghiêm minh sai trái, vi phạm Tăng cường vai trò khư dân cư, tổ chức nghề nghiệp, đoàn thể quần chúng giám sát, phát đánh giá hoạt động đầu Hiện có quy định yêu cầu đơn vị thi công phải đăng bảng cơng khai thơng tin cơng trình, thời gian khởi cơng, hồn thành Tuy nhiên số lượng đơn vị chấp hành quy định không cao Do vậy, cần phải xử phạt mạnh đơn vị không chấp hành quy định này, nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia mạnh vào giám sát hoạt động đầu Thực tế cho thấy vi phạm tham gia xây dựng phát chủ yếu thơng qua người dân, có quan Nhà nước có chức nhiệm vụ giám sát khơng thực trách nhiệm Song tham gia vào quản Nhà nước người dân có tác dụng có tổ chức Nhà nước tạo điều kiện cho họ giám sát phát biểu ý kiến quan trọng lắng nghe tiếp thu ý kiến quan trọng 109 lắng nghe tiếp thu ý kiến hợp người dân Để đạt điều này, cần thực biện pháp sau: Tất ngân sách phê duyệt phải công khai rộng rãi phương tiện thông tin, định ngân sách cần công khai họp phương tiện thông tin khác để người xem xét phản biện Do thời gian dành cho kỳ họp Hội đồng nhân dân ngắn, nên đại biểu Hội đồng nhân dân từ lúc đọc báo cáo, phương án đề lúc biểu thực tế không đủ thời gian để xem xét vấn đề cách sâu sắc Mặt khác họ khơng có nhiều lựa chọn nên phần lớn đành phải chấp thuận phương án đầu tư, chi tiêu ngân sách Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị sẵn, không thực quyền nghĩa vụ đại biểu Vì thế, việc cung cấp thơng tin phải mở rộng hơn, gắn với số liệu để so sánh phân tích, giải cần thiết để người dân hiểu đưa ý kiến trước diễn kỳ họp Hội đồng nhân dân Từ đại biểu Hội đồng nhân dân thực thể nguyện vọng mong muốn người dân thông qua quyền biểu phương án phát triển thành phố Mở rộng khả tham gia đóng góp ý kiến người dân thông qua thăm dò ý kiến phiếu kín, hòm thư góp ý tiến hành cách định kỳ Trước họp người có thẩm quyền trả lời ý kiến thắc mắc, minh chứng số liệu cụ thể Áp dụng bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ kỳ họp Hội đồng nhân dân tất chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân, ngành thành phố Kết bỏ phiếu tín nhiệm công khai dùng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm giao, làm cho công tác tổ chức, xếp cán sau Bảo đảm người thực có lực, có trách nhiệm phát huy khả mình, điều chuyển người 110 khơng hồn thành nhiệm vụ khỏi vị trí lãnh đạo khơng phải chuyển sang vị trí lãnh đạo quan, đơn vị khác Trong thực tế, giải pháp gặp nhiều khó khăn q trình triển khai chưa có chế tiền lệ ảnh hưởng đến lợi ích số nhóm người Mặc dù vậy, giải pháp mang tính cốt lõi định tính hiệu công tác điều hành, quản hệ thống máy Nhà nước, nên việc đưa vào áp dụng cần thiết Việc đòi hỏi thời gian dài đòi hỏi bắt buộc cần đạt nhằm phát huy tính dân chủ Nhà nước * Hoàn thiện việc điều chỉnh dự án đầu công - Các trường hợp UBND thành phố đơn vị ủy quyền làm chủ đầu điều chỉnh dự án đầu + Do ảnh hưởng động đất, bão, lũ lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác + Xuất yếu tố làm thay đổi hiệu dự án + Khi quy hoạch liên quan thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án + Các trường hợp khác theo quy định Chính phủ - Thẩm quyền định điều chỉnh dự án: + Dự án đầu công đươc điều chỉnh ảnh hưởng động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác Xuất yếu tố làm thay đổi hiệu dự án Khi quy hoạch liên quan thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án điều làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm vượt tổng mức đầu duyệt người có thẩm quyền định đầu định + Dự án đầu công điều chỉnh ảnh hưởng động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa kiện bất khả kháng khác Xuất yếu tố làm thay đổi hiệu dự án Khi quy hoạch liên quan thay đổi trực 111 tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án không làm thay đổi tổng mức đầu chủ đầu tự định + Dự án đầu cơng có nhiều dự án thành phần hạng mục độc lập thực điều chỉnh dự án thành phần hạng mục + Khi điều chỉnh nội dung dự án so với định đầu ban đầu, chủ đầu phải thực đầy đủ bước trình duyệt, thẩm định lại nội dung đề nghị điều chỉnh trình người có thẩm quyền định đầu định + Dự án đầu thay đổi mục tiêu phải lâp lại dự án trình duyệt dự án - Trong trình điều chỉnh dự án đầu cần có kết hợp đơn vị có liên quan - Trong năm vừa qua, giá thị trường biến động nâng mức lương theo quy định Chính phủ nên từ 2009 - 2012, Bộ xây dựng có nhiều đợt hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng cơng trình, cụ thể theo Thơng 096/TT – BXD năm 2009 Thông 04/TT – BXD năm 2010, năm 2012 ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung, Thực tế cho thấy qua đợt điều chỉnh giá gói thầu trên, quan quản đầu thành phố lúng túng việc hướng dẫn thực phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Nguyên nhân chủ yếu thành phố thiếu cán quản am hiểu lĩnh vực dự toán xây dựng Các thắc mắc nhà thầu khơng giải thích cách xác Vì vậy, để hồn thiện cơng tác điều chỉnh dự án đầu cơng thời gian đến, ngồi giải pháp nêu thành phố cần phải thu hút cán có đủ lực lĩnh vực định giá, dự toán xây dựng làm việc ban quản lý, phòng tài kế hoạch, phải thường xuyên trao đổi thông tin, tập huấn với quan chun mơn có thẩm 112 quyền, am hiểu lĩnh vực đầu xây dựng Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu công, quan quản đầu công cần xem xét toàn yếu tố tác động đến dự án đầu tư, cần cân nhắc thận trọng trước định điều chỉnh Hiện nay, chế sách lĩnh vực đầu cơng thường xun có thay đổi đa số dự án đầu cơng địa bàn thành phố q trình triển thực phải điều chỉnh giá vật liệu, nhân cơng chí quy mơ dự án 3.2.5 Một số giải pháp khác * Nâng cao lực quản dự án cho cán quản dự án Trong điều kiện kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh, hệ thống pháp luật có nhiều biến động, nhiều thuyết kinh tế, kỹ thuật, quản đưa vào Cán quản dự án giữ vai trò quan trọng cấu tổ chức dự án Quy trình quản dự án có áp dụng thành công vào dự án hay không phần lớn dựa vào kỹ tố chất cán quản Nhà quản dự án tưởng người phải có đủ tố chất cần thiết liên quan đến kỹ quản trị, trình độ chun mơn kỹ thuật tính cách cá nhân Những yêu cầu đặt cho cán quản dự án phải có kiến thức tổng hợp, hiểu biết nhiều lĩnh vực chun mơn, có kinh nghiệm phong phú, có kỹ tổng hợp tốt, nhà tổ chức phối hợp người phận thực dự án chịu trách nhiệm tổ chức, tuyển dụng, lập kế hoạch, hướng dẫn quản dự án Phát huy tối đa nguồn nhân lực thành phố lĩnh vực quản trị dự án thúc đẩy công tác quản dự án triển khai tiến độ hiệu Để có kết vậy, thành phố Đồng Hới cần có định hướng chiến lược giải pháp cụ thể cho việc đào tạo bồi dưỡng, sách khuyến khích để cán quản nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp nhận thức nhằm thống cao nhận thức 113 hành động Thành phố cần cử cán bồi dưỡng thêm kiến thức xây dựng quản dự án để đảm đương cơng việc như: lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu Để thực giải pháp thành phố cần tạo điều kiện cho cán cách: Liên lạc với sở đào tạo, tổ chức đào tạo làm việc: Tổ chức buổi sinh hoạt, nói chuyện thành viên ban quản để trao đổi kinh nghiệm công tác Cử cán học khóa đào tạo chuyên sâu ngắn hạn dài hạn quản dự án Phát tài liệu tham khảo cho cán tự nghiên cứu nhà Hợp tác giáo dục đào tạo với doanh nghiệp, trường đại học nước quản dự án nhằm nâng cao trình độ nhận thức, học hỏi kinh nghiệm học tập cách thức quản tiên tiến giới Bên cạnh đó, cần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán quản nhằm đáp ứng cho công tác ngoại giao với đối tác nước ngoài, giúp việc nghiên cứu tài liệu nước ngồi phục vụ cho cơng tác đầu quản dự án đầu * Chính sách đãi ngộ, khuyến khích cán quản Xây dựng sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp với lực trình độ, hiệu cơng việc đóng góp cho công tác quản đầu công cán thể qua quy chế tiền lương, tiền thưởng theo cấp bậc chức vụ cho cán quản - Cần có sách cụ thể chăm lo đời sống tinh thần, vật chất quan tâm đến em cán công nhân viên cách hợp để động viên tinh thần làm việc cho đội ngũ cán tìm kiếm, đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho thành phố 114 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Bên cạnh đầu từ khu vực quốc doanh, đầu cơng đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuy nhiên để đáp ứng đòi hỏi đặt cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố, công tác quản đầu công thành phố Đồng Hới cần phải hoàn thiện tốt Để giải vấn đề này, thông qua việc đánh giá, phân tích tình đầu cơng địa bàn thành phố tác giả nhận thấy hiệu quản Nhà nước quan thành phố chưa cao Có thể tổng kết số hạn chế sách quản đầu công là: nâng cao máy quan Nhà nước yếu khơng có động lực thúc đẩy chế giám sát chưa đủ mạnh, quy định cách thức thẩm định, lựa chọn dự án cơng đơn giản chưa định lượng lợi ích kinh tế - xã hội, chế tài xử vi phạm không đủ mạnh, chế quản kinh phí cho đầu chưa phù hợp… Đây nguyên nhân gây hạn chế quản đầu công thành phố giai đoạn vừa qua Do vậy, tác giả đề xuất số giải pháp đề thành phố đưa vào áp dụng là: hồn thiện cơng tác hoạch định, công tác tổ chức thực hiện, công tác lãnh đạo, công tác kiểm tra điều chỉnh dự án đầu cơng số giải pháp khác Với trình độ, kinh nghiệm thời gian thực luận văn có hạn, mặt khác nội dung đề tài phức tạp đa dạng, tác giả cố gắng thực đáp ứng mục tiêu đặt nhiên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo hướng dẫn PGS-TS Võ Xuân Tiến, thầy cô giáo hội đồng bảo vệ luận văn, nhà quản UBND thành phố Đồng Hới bạn bè đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hồn thiện luận văn 115 Kiến nghị - Đổi mơ hình khuyến khích, khen thưởng cán cơng chức làm việc lĩnh vực quản đầu công Kiến nghị Chính phủ áp dụng mức lương tối thiểu khác theo khu vực máy hành - nghiệp Hiện nay, mức lương tối thiểu doanh nghiệp quy định khác lớn Việc tiến tới áp dụng quy định khu vực hành - nghiệp giúp đảm bảo cán - cơng chức sống lương cửa Kiến nghị Tỉnh Bộ Tài xây dựng định mức thưởng cho cá nhân có biện pháp giảm chi phí cho dự án cơng, mức thưởng quy định dựa tỉ lệ định với khoản tiền tiết kiệm cho ngân sách thực dự án công Tương ứng với việc thưởng việc cho phép trích quỹ tiền phạt vi phạm xây dựng để làm tiền thưởng nâng mức phạt lên tỉ lệ với mức độ thiệt hại, lãng phí, thất ngân sách Nhà nước thay mức phạt cố định - Tiếp tục rà sốt, điều chỉnh hồn thiện luật Kiến nghị Chính phủ rà sốt lại luật quản đầu xây dựng bản, chỉnh sửa điều luật nhiều cách hiểu áp dụng khác, điều luật chưa phù hợp Ngồi ra, Chính phủ cần sớm hồn chỉnh trình Quốc hội thơng qua Luật đầu cơng (Đã trình nhiều kỳ chưa được) văn hướng dẫn cần thiết để đưa vào áp dụng - Mở rộng ràng buộc ngân sách chi cho đầu công Đề nghị Trung ương điều chỉnh lại tỉ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho địa phương theo hướng khuyến khích, khen thưởng Những địa phương thực tốt việc tăng nguồn thu, cần cho phép giữ nguyên tỉ lệ giữ lại để tiếp tục tái đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng thay cho việc làm tốt công tác thu - chi ngân sách có xu hướng bị giảm tỉ lệ 116 giữ lại Bên cạnh đó, Bộ Tài Bộ kế hoạch Đầu cần phối hợp với để xây dựng khuôn khổ Tài trung hạn nhằm gắn kết mục tiêu phát triển Quốc gia với trình lập kế hoạch ngân sách Từ đó, dựa mục tiêu phát triển đề Chính phủ có mức phân bổ ngân sách cho địa phương cách phù hợp thời kỳ Bộ kế hoạch đầu cần tham gia tích cực với Bộ Tài chính, quản ngành tỉnh việc chuẩn bị khuôn khổ chi tiêu trung hạn Chính phủ cần đưa nội dung phân tích nhu cầu chi thường xuyên phát sinh từ đầu vào lựa chọn đầu tư, để chi thường xuyên trở thành nhân tố chủ đạo xây dựng chương trình đầu tư, khơng hệ sau nên sử dụng phương pháp khuôn khổ chi tiêu trung hạn để đảm bảo quán chi thường xuyên chi đầu Chính phủ cần đánh giá cách chiến lược việc phân cấp nhiệm vụ đầu công cấp quyền cấp quản Bộ Kế hoạch đầu cần tiếp tục tăng cường lực hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ giám sát quan phân cấp lập kế hoạch triển khai đầu Chính phủ cần xây dựng áp dụng cẩm nang lập kế hoạch đầu bao gồm kỹ thuật lựa chọn dự án kỹ thuật đánh giá cân đối đầu thích hợp ngành, vùng Chính phủ cần hệ thống hóa phân tích đánh giá rủi ro gắn với đầu tư, bao gồm phân tích rủi ro bất thường liên quan đến khoản vay tín dụng Nhà nước Hệ thống thông tin quản ngân sách kho bạc cần triển khai để đảm bảo Bộ Kế hoạch đầu quan lập kế hoạch tiếp cận trực tiếp với liệu kho bạc thực dự án đầu cơng quyền cấp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Vũ Thành Tự Anh (2012), Quản phân cấp quản đầu công thực trạng việt nam kinh nghiệm quốc tế, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright [2] Việt Bam (2005), Quản chi tiêu công để tăng trưởng giảm nghèo [3] Ban cán đảng Chính phủ (2012), Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế xã hội năm 2012 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 [4] Ban soạn thảo Luật (2010), Dự thảo Luật đầu công, Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam [5] Báo cáo toán thu ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2010, 2011, 2012 [6] Báo cáo toán chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2010, 2011, 2012 [7] Bộ Kế hoạch Đầu (2010), Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật đầu công [8] Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010 [9] Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2010), Sách hướng dẫn thẩm định dự án [10] Cục thống kê thành phố Đồng Hới, Niên giám thống kê năm 2011, 2012 [11] Bùi Mạnh Cường (2012), Hồn thiện cơng tác phân bổ Ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ đại học Đà Nẵng [12] Bùi Đại Dũng (2005), “Hiệu chi tiêu ngân sách chứng phủ số nước giới”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 320 [13] Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất Lao động - Xã hội [14] PGS.TS Lê Thế Giới (2005), Giáo trình Quản trị học, Đại học Đà Nẵng [15] TS Nguyễn Thị Hải Hà (2013), “Tái cấu đầu công: Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Tài số [16] PGS.TS Phạm Hảo, PGS.TS Võ Xuân Tiến (1999), Tăng trưởng kinh tế công xã hội: Một số vấn đề luận thực tiễn số tỉnh Miền Trung, Nhà xuất Chính trị quốc Gia [17] Học Viện Hành quốc Gia (2007), Tài liệu bồi dưỡng quản hành Nhà nước [18] Phạm Thị Thu Hương (2002), Quản trị chiến lược kinh tế toàn cầu, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [19] Joseph Estiglits (1995), Kinh tế học công cộng, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [20] Kết luận Bộ Chính trị tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 [21] PGS.TS Lê Chi Mai (2005), “Lãng phí chi tiêu cơng giải pháp khắc phục” Tạp chí quản nhà nước, (Số 12) [22] PGS.TS Lê Chi Mai (2007), “Để nhân dân tham gia sâu vào quản NSNN”, Tạp chí Tài (số 509), tr 15-19 [23] GS.TS Dương Thị Bình Minh (2005), Quản Chi tiêu công Việt nam: Thực trạng giải pháp, Nhà xuất Tài [24] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương (2005), Giáo trình Kinh tế đầu [25] Niên Giám thống kê thành phố Đồng Hới năm 2013 [26] Niên Giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2013 [27] Paul A.sanruelson & William D.Norel Hows (2002), Kinh tế học (tập I,II), Tái lần 1, Nhà xuất thống kê [28] Trần Võ Hùng Sơn (2001), Nhập mơn phân tích lợi ích chi phí, Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [29] Vũ Thanh Sơn (2006) “Tạo môi trường cạnh tranh khu vực công: số cách tiếp cận kinh nghiệm quốc tế” Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (số 338) Tr 3-10 [30] PGS.TS Nguyễn Đình Tài (2010), “Nâng cao hiệu đầu cơng Việt Nam”, Tạp chí tài ( số 546), tr 21-24 [31] TS Sử Đình Thành (2005), Vận dụng phương thức quản chi tiêu công theo kết đầu quản chi tiêu cơng Việt Nam, Nhà xuất Tài [32] PGS.TS Võ Xn Tiến (2007), Giáo trình kinh tế cơng, Đại Học Đà Nẵng Báo - Thời báo kinh tế, Báo đầu Các trang Web hỗ trợ tìm kiếm thông tin - www.google.com.vn - www.mot.gov.vn - www.moi.gov.vn - www.vneconomy.vn - Trang thơng tin điện tử tỉnh Quảng Bình ... thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương Giải pháp hồn thiện công tác quản lý đầu tư công địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quản lý đầu tư. .. đến đầu tư công quản lý đầu tư cơng 2 - Phân tích thực trạng cơng tác quản lý đầu tư công địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian qua - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý. .. VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm đầu tư công quản lý đầu tư công 10 1.1.3 Nguyên tắc đầu tư công quản lý đầu tư công 14 1.1.4 Ý nghĩa quản lý đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn