Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh bình định

1,628 44 0
  • Loading ...
1/1,628 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:30

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH HNH TRANG GI I PHÁP NHM THU HÚT NGU N NHÂN LC CH TL NG CAO C A T ᄂ NH BÌNH NH LUN VĂN THC SĨ KINH T N ᄂ ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH HNH TRANG GI I PHÁP NHM THU HÚT NGU N NHÂN LC CH TL NG CAO C A T ᄂ NH BÌNH NH Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s : 60.31.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T Ng i h ng dn khoa hc: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH N ᄂ ng - Năm 2014 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu!n văn Nguy"n Th# H$nh Trang M%C L%C M& 'U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u it ng, ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B cc c a lun văn Tng quan tài li ᄂ u nghiên c u CHƯƠNG M(T S) V N * LÝ LUN CƠ B N V* THU HÚT NGU N NHÂN LC CH T LƯ NG CAO 1.1 NGU ᄂ N NHÂN LC CHT L NG CAO 1.1.1 Ngun nhân lc 1.1.2 Ngun nhân lc xã hi 12 1.1.3 Ngun nhân lc cht l 54/2009/Q-TTg, ngày 14/4/2009 c a Th t /ng ph [38] Quyt ,nh s 154/2002/Q-UB ngày 30-10-2002 Quy ,nh v mt s bi ᄂ n pháp khuyn khích phát tri-n khoa h'c, cơng ngh ᄂ thu hút nhân lc có trình cao c a t(nh Bình ,nh [39] Quyt ,nh s 27/2007/Q-UBND ngày 24/8/2007 quy ,nh mt s sách phát tri-n khoa h'c, công ngh ᄂ thu hút nhân lc có trình cao [40] Quyt ,nh s 440/Q-UBND ngày 01/9/2011 c a UBND t(nh ban hành k ho ᄂ ch Phát tri-n kinh t - xã hi năm 2011-2015 [41] NguyHn Ti ᄂ p (2006), Giáo trình K hoch hoá ngun nhân lc, Nxb.Lao ng - xã hi [42] NguyHn Phú Tr'ng Tr.n Xuân S.m ng ch biên (2003), Lun c khoa hc cho vic nâng cao ch t l ng i ngũ cán b thi kỳ &y mnh cơng nghip hố, hin i hố t n c, Nxb CTQG, Hà Ni [43] UBND thành ph Hà Ni (2010), Báo cáo kt qu phát tri ᄂ n nhân lc ca thành ph Hà ni năm 2010 [44] UBND thành ph H Chí Minh (2010), Tng kt kt qu phát tri ᄂ n ngun nhân lc ca thành ph H Chí minh t năm 2000 n năm 2010 [45] UBND t(nh Bình ,nh, Báo cáo tng kt qua năm t năm 2008-2011 [46] Vi ᄂ n Nghiên c u qu$n lý Kinh t Trung ương (2006), Thông tin chuyên gi i quyt vic làm - Vit Nam năm 2006 - 2010 [47] PGS.TS Ngơ Dỗn V,nh (2011), “Bàn v ch tiêu phân tích, ánh giá ch t l ng nhân lc Vit Nam”, Tp chí Kinh t D báo, s [48] L ᄂ i cV ng (2000), "Mt s ni dung v c$i cách h ᄂ th ng qu$n lý t ᄂ o, bi d Mng cán b, công ch c Nhà n /c", Tp chí T chc Nhà n c, (12) [49] Văn b$n quy ph ᄂ m pháp lut c a Chính ph , B Ni v, B Tài c a T(nh y, HDDND, UBND t(nh Bình ,nh v ngun nhân lc ... TRNG THU HÚT NGU ᄂ N NHÂN LC CHT L NG CAO T5NH BÌNH 1NH TH6I GIAN QUA 59 2.3.1 c i-m sách thu hút ngun nhân lc cht l ng cao t(nh Bình ,nh 59 2.3.2 Thc tr ᄂ ng thu hút ngun nhân. .. chung v thu hút ngun nhân lc cht l ng cao t(nh Bình ,nh n năm 2020 t.m nhìn n năm 2030 76 3.1.3 Mc tiêu thu hút ngun nhân lc cht l ng cao th-i gian t/i 77 3.2 GI)I PHÁP NH:M THU HÚT... ng cao 20 1.3.2 Ni dung thu hút ngun nhân lc cht l ng cao 23 1.3.3 Ch( tiêu ph$n $nh kt qu$ thu hút ngun nhân lc cht l ng cao 29 1.4 CÁC NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh bình định , Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn