Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam

93 36 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC LAN PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC LAN PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay xuất nhập 1.1.2 Đặc điểm cho vay xuất nhập 1.1.3 Các hình thức cho vay xuất nhập ngân hàng thương mại 10 1.1.4 Vai trò cho vay xuất nhập 13 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay xuất nhập 15 1.2.2 Nội dung phát triển cho vay xuất nhập 15 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển cho vay xuất nhập 16 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay xuất nhập NHTM 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 29 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 29 2.1.1 Quá trình đời phát triển Vietcombank Quảng Nam 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Viecombank Quảng Nam 30 2.1.3 Tổ chức máy nhân Viecombank Quảng Nam 31 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Nam 33 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 37 2.2.1 Tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập 37 2.2.2 Tăng trưởng dư nợ cho vay XNK bình quân khách hàng tốc độ tăng dư nợ cho vay XNK bình quân khách hàng 41 2.2.3 Tăng trưởng thu nhập cho vay xuất nhập 43 2.2.4 Phát triển thị phần 44 2.2.5 Sự đa dạng sản phẩm, chủng loại cho vay 46 2.2.6 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng 47 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 47 2.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng 47 2.3.2 Các nhân tố bên ngân hàng 54 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 59 2.4.1 Những mặt tích cực đạt hoạt động phát triển cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam 59 2.4.2 Những hạn chế hoạt động phát triển cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 64 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Căn thực trạng xuất nhập năm 2011- 2012, chiến lược phát triển xuất nhập địa bàn tỉnh Quảng Nam 64 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 66 3.2.1 Giải pháp cải tiến sách, quy trình phục vụ cho vay xuất nhập 66 3.2.2 Giải pháp sách sản phẩm, dịch vụ tín dụng xuất nhập ngân hàng 68 3.2.3 Giải pháp sách giá 70 3.2.4 Giải pháp tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm 70 3.2.5 Hoàn thiện phương pháp quản trị quan hệ khách hàng vay xuất nhập 71 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ 74 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU 76 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 76 3.3.2 Kiến nghị nhà nước tạo điều kiện để hổ trợ hoạt động cho vay xuất nhập ngân hàng 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CBTD : Cán tín dụng - CN : Chi nhánh - KH : Khách hàng - NHNN : Ngân hàng nhà nước - NHTM : Ngân hàng thương mại - NK : Nhập - TG : Thời gian hoạt động lĩnh vực xuất nhập doanh nghiệp VCB Quảng Nam năm 2012 - TMCP : Thương mại cổ phần - VCB.QN : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Quảng Nam - Vietcombank VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - XK : Xuất - XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Dư nợ cho vay XNK VCB Quảng Nam từ năm 2010 - 2012 Trang 38 Dư nợ cho vay xuất nhập bình quân 2.2 khách hàng Vietcombank Quảng Nam từ năm 42 2010-2012 2.3 2.4 2.5 Thu nhập từ cho vay xuất nhập VCB Quảng Nam từ năm 2010-2012 Thị phần cho vay XNK VCB.Qnam từ năm 2010-2012 Nợ xấu cho vay XNK VCB Quảng Nam từ năm 2010-2012 43 45 47 So sánh lãi suất cho vay xuất thông thường 2.6 số ngân hàng Quảng Nam giai đoạn 2010- 49 2012 So sánh lãi suất cho vay xuất với điệu kiện bán 2.7 ngoại tệ cho Nhân hàng cho vay số ngân 49 hàng Quảng Nam giai đoạn 2010-2012 Thời gian hoạt động lĩnh vực xuất nhập 2.8 doanh nghiệp VCB Quảng Nam năm 57 2012 2.9 Tỷ lệ tài sản bảo đảm theo xếp hạng tín dụng VCB Quảng Nam 58 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu Tên biểu đồ Trang đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 Số lượng nhân viên VCB Quảng Nam năm 2006-2012 Tình hình huy động vốn VCB QNam năm 2006-2012 Tình hình hoạt động tín dụng Vietcombank Quảng Nam năm 2006-2012 Tình hình hoạt động toán XNK VCB Quảng Nam năm 2006-2012 Dư nợ cho vay XNK VCB Quảng Nam 20102012 Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay XNK VCB Quảng Nam Thị phần CV XNK năm 2012 NHTM Quảng Nam Biểu đồ số mặt hàng xuất Tỉnh năm 2012 32 33 34 35 38 44 45 64 69 + Hàng năm Chi nhánh cần tổ chứng hội nghị khách hàng để tri ân khách hàng lâu năm, khách hàng có dư nợ vay lớn, có lượng tiền gởi lớn, khách hàng tiềm năng… Ngoài Ngân hàng cần quan tâm chăm sóc khách hàng tiềm Vietcombank Quảng Nam phải đánh giá khách hàng tiềm giao dịch với ngân hàng có điều kiện thông qua việc khảo sát thị trường đánh giá sơ lực pháp lý, lực tài khách hàng để từ xây dựng chương trình tuyên truyền quảng cáo sản phẩm dịch vụ phù hợp đến với khách hàng tiềm Muốn cải tiến tốt chất lượng sản phẩm dịch vụ đạt hiệu ngân hàng cần phải lên kế hoạch khảo sát hài lòng việc sử dụng sản phẩm cho vay khách hàngvay xuất nhập ngân hàng để biết điểm mạnh, điểm hạn chế từ có biện pháp khắc phục nhằm phục vụ tốt yêu cầu khách hàng c Thực bán chéo sản phẩm Việc bán chéo sản phẩm cần thiết hoạt động phát triển cho vay xuất nhập ngồi lợi nhuận từ việc cho vay thi ngân hàng thu lợi từ phí dịch vụ tốn quốc tế phí tốn L/C, mở L/C, nhờ thu, chuyển tiền… Việc khách hàng vay xuất nhập sử dụng dịch vụ toán quốc tế Vietcombank Quảng Nam giúp ngân hàng hạn chế số rủi ro toán cho khách hàng đồng thời nắm bắt rõ tình hình xuất nhập đơn vị từ quản lý khoản vay tốt Vì vậy, cán tín dụng cần phải am hiểu rõ dịch vụ tốn quốc tế ngân hàng để tư vấn tốt cho khách hàngvay xuất nhập 70 3.2.3 Giải pháp sách giá Xây dựng lãi suất cho vay xuất nhập đa dạng cho đối tượng khách hàng, đảm bảo hài hồ cân đối lợi ích ngân hàng lợi ích khách hàng: Đối với khách hàng quen thuộc, có uy tín, có xếp hạng tín dụng cao (chẳng hạn từ AA trở lên) Vietcombank Quảng Nam áp dụng lãi suất ưu đãi Điều có tác dụng củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng, khuyến khích khách hàng tăng cường mối quan hệ với ngân hàng Động viên khách hàng tích cực trả nợ vay hạn cho ngân hàng Đối với khách hàng hoạt động lĩnh vực nhà nước ưu tiên xuất khẩu, nhập nên áp dụng sách ưu đãi lãi suất để khuyến khích doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh, giảm thiểu chi phí, nâng lợi nhuận để tái đầu tư 3.2.4 Giải pháp tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm Hoạt động Marketing Vietcombank Quảng Nam diễn tự phát chưa có kế hoạch rõ ràng xây dựng cho năm chưa có phận chuyên trách Vietcombank Quảng Nam cần coi trọng hoạt động thơng qua nhiều hình thức như: tuyên truyền, quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường hoạt động tài trợ nhằm quảngthương hiệu, khai thác lượng khách hàng hữu tiềm Cần thành lập trang web riêng cho Vietcombank Quảng Nam để dễ dàng cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm cho vay, hoạt động bật ngân hàng để gây ý cho khách hàng Đồng thời trang web nên cho phép khách hàng ghi lại hài lòng góp ý để ngân hàng ngày hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng 71 Khi có sách sản phẩm Ngân hàng nên thiết kế tờ rơi giới thiệu sản phẩm nêu bật tính vượt trội sản phẩm cách ngắn gọn, dễ hiểu đặc vị trí thu hút khách hàng để khách hàng nắm bắt sản phẩm dịch vụ Quảng cáo hình ảnh động ưa chuộng tạo hiệu ứng tốt công tác thu hút ý người ví dụ đặt hình LCD nơi cơng cộng, tạo người nộp chuyển động in sản phẩm hấp dẫn Vietcombank….Hiện địa bàn tỉnh chưa có hình thức quảng cáo nêu nên Vietcombank Quảng Nam người sử dụng hình thức quảng cáo nhanh chóng nhận ý từ phía đối tượng khách hàng thể tính chuyên nghiệp tổ chức tài lớn 3.2.5 Hồn thiện phương pháp quản trị quan hệ khách hàng vay xuất nhập a Thành lập phận tìm kiếm khách hàng: chun tìm thơng tin khách hàng lẫn khách hàng dự án khách hàng đầu tư để tiếp cận.Hiện nhiệm vụ cán tín dụng đảm nhiệm gây sức ép lớn lên cán tín dụng việc tìm kiếm khách hàng tăng trưởng dư nợ, gây nhãng việc thẩm định hồ sơ giám sát khoản vay b Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng Các khách hàng thường xuyên liên hệ với khách hàng (trung bình tuần/01 lần) cách hiệu để có thơng tin tình hình xuất, nhập hàng, tình hình tài khách hàng, tình hình thay đổi hồ sơ pháp lý : thay đổi chức danh lãnh đạo, cổ đông doanh nghiệp, trụ sở làm việc….Khi cán tín dụng nhận thấy có dấu hiệu bất thường làm ảnh hưởng tiêu cực đến 72 khả trả nợ khách hàng ảnh hưởng đến giá trị tài sản bảo đảm, CBTD phải báo với lãnh đạo để tìm hướng giải phù hợp, ngăn chăn tình trạng khả trả nợ vay cho ngân hàng c Cán tín dụng phải am hiểu ngành hàng cho vay CBTD phải theo sát tình hình ngành hàng doanh nghiệp cho vay xuất nhập khẩu, giá nước lẫn quốc tế đặc biệt số mặt hàng hay biến động giá gạo, giá thuỷ sản, dăm gỗ…, tình hình tiêu thụ mặt hàng thị trường xuất khẩu, đối thủ cạnh tranh ngành…thơng trang thơng tin thống mạng khuyến cáo nhà nước d Quản lý khoản vay xuất nhập - Kiểm tra giám sát khoản vay giải pháp hàng đầu cho việc quản lý khoản vay Hiện cán tín dụng Vietcombank Quảng Nam kiểm áp dụng biện pháp kiểm tra sau cho vay định kỳ 03 tháng/lần khoản vay ngắn hạn 06 tháng/1 lần khoản vay trung hạn lần kiểm tra sơ sài, trọng hình thức chưa đảm bảo chất lượng kiểm soát rủi ro cho khoản vay Để kiểm sốt tốt dòng tiền vay việc kiểm tra giảm sát phải chia làm nhiều giai đoạn: + Cho vay để mua hàng hoá hàng giao nhập kho Bên vay CBTD phải xuống kiểm tra hàng hoá giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hàng hoá trước giải ngân + Cho vay để mua hàng hoá hàng chưa đến Cơng ty phải kiểm tra hàng ngày vừa nhập kho Cơng ty, trước CBTD phải u cầu Công ty thông báo ngày hàng nhập để thuận tiện cho việc kiểm tra + Tiếp định kỳ 03 tháng/01 lần CBTD phải kiểm tra hàng 73 kho hay bán chuyển qua khoản phải thu Nếu bán hàng phải theo dõi chặt chẽ khoản phải thu để kịp thời thu hồi nợ tiền bán hàng tài khoản Công ty + Ngoài CBTD phải kiểm tra doanh nghiệp thấy có dấu hiệu bất thường gây tổn hại đến vốn vay ngân hàng Việc theo dõi khoản vay phải lên kế hoạch từ trước để CBTD chủ động xếp thời gian giải trước cơng việc tồn đọng - Đối với khoản vay xuất nhập việc quản lý khoản vay dựa vào thơng tin cung cấp từ phận toán quốc tế, thông tin từ chi cục Hải quan CBTD phải phối hợp với CBTTQT để nắm rõ tình hình xuất nhập đơn vị Công ty sử dụng sản phẩm tốn quốc tế Vietcombank, Cơng ty sử dụng sản phẩm tốn quốc tế từ ngân hàng khách buộc lòng CBTD phải liên lạc với Chi cục hải quan tỉnh để xác nhận tình trạng hàng hố xuất nhập mà Vietcombank cho vay e CBTD phải phân tích báo cáo tài khách hàng Cán tín dụng cần phải am hiểu sâu tài doanh nghiệp, thơng qua việc nhìn nhận đánh giá kết hợp với kiểm tra thực tế doanh nghiệp để xác định xác nguồn tiền cho vay nằm đâu, hàng hoá tồn kho hay khoản phải thu tài khoản doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa trả nợ Nếu phát doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích CBTD phải trình với lãnh đạo để tiến hành thu hồi vốn vay trước hạn f Định giá lại tài sản bảo đảm Trong trình cho vay CBTD cần đánh giá lại tài sản bảo đảm theo định kỳ để biết tỷ lệ đảm bảo tài sản khoản vay bao nhiêu, điều giúp ngân hàng có điều chỉnh kịp thời hạn mức tín dụng cung cấp cho 74 khách hàng phù hợp với quy định tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu Vietcombank Ngoài ra, trường hợp tài sản gặp cố CBTD phải đến doanh nghiệp để kiểm tra thực tế tài sản bảo đảm thẩm định lại tài sản bảo đảm Nếu giá trị tài sản bảo đảm sụt giảm mạnh yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản để đảm bảo cho khoản vay 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ a Thu hút nguồn vốn đặc biệt nguồn ngoại tệ Đối với hoạt động cho vay xuất nhập nguồn vốn ngoại tệ đóng vai trò vơ quan trọng, chi nhánh cần trọng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ để đảm bảo nguồn ngoại tệ cho chi nhánh Để thực tốt việc kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh cần phải áp dụng nhiều biện pháp như: -Khuyến khích doanh nghiệp xuất bán ngoại tệ lại cho ngân hàng tiền hàng từ nước - Chấp nhận kinh doanh nhiều loại ngoại tệ không giới hạn vài loại ngoại tệ nay, qua thu hút thêm nhiều khách hàng - Đẩy mạnh khai thác nguồn vốn ngoại tệ từ dân cư (Kiều hối, lượng ngoại tệ trôi dân chúng…) b Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán tín dụng Để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên giải pháp quan trọng, có giá trị giai đoạn phát triển ngân hàng Các giải pháp nên thực để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán tín dụng sau: - Thường xuyên tổ chức khoá đào tạo kỹ nghiệp vụ chun mơn cho đội ngũ cán tín dụng Lên kế hoạch cử cán trẻ có trình độ, lực đào tạo chuyên sâu nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, làm 75 nòng cốt cho nguồn nhân lực tương lai - Triển khai buổi tập huấn định kỳ để cập nhật kiến thức chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng linh hoạt, sáng tạo tạo hiệu cao công việc - Tổ chức kỳ thi nghiệp vụ tín dụng nhằm tạo điều kiện cho CBTD ôn luyện lại kiến thức chuyên mơn vừa giúp tìm kiếm tài trẻ - Có sách khen thưởng khuyến khích, động viên vật chất tinh thần cán tín dụng việc thu hút nhiều khách hàng vay mang lại dư nợ cao an toàn cho ngân hàng - Nâng cao trình độ kỹ bán hàng cho nhân viên thông qua lớp đào tạo kỹ cho nhân viên định kỳ hàng tháng, hàng quý c Nâng cao trách nhiệm nhân viên khách hàng Trách nhiệm nhân viên khách hàng yếu tố quan trọng tạo ấn tượng tốt đẹp, tin tưởng khách hàng với ngân hàng, định đến việc họ trở thành khách hàng hay lại với ngân hàng Chính vậy, bên cạnh thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết sâu sắc sản phẩm cho vay xuất nhập để tư vấn khách hàng CBTD cần thực tốt nguyên tắc sau để nâng cao tinh thần trách nhiệm khách hàng - Đảm bảo lợi ích hợp lý cho khách hàng: Dựa ngun tắc đơi bên có lợi, ngân hàng vừa thu lợi nhuận cao mà khách hàng đảm bảo lợi ích hợp lý từ việc vay Muốn vậy, CBTD phải đặc vào vị trí khách hàng để hiểu khách hàng cần gì, chia tư vấn tận tình nhằm đạt thoả mãn cao cho khách hàng - Bảo mật thông tin khách hàng: Bảo mật thông tin cho khách hàng đạo đức kinh doanh Vietcombank mà quy định pháp luật CBTD cần phải tuân thủ nghiêm túc 76 - Luôn tôn trọng khách hàng: CBTD phải biết lắng nghe ý kiến phản hồi khách hàng, biết khắc phục ứng xử khéo léo, linh hoạt làm hài lòng khách hàng - Trung thực thẩm định: thẩm định thực trạng hồ sơ tín dụng khách hàng, khơng có đòi hỏi u cầu khác gây khó khăn cho khách hàng để vụ lợi cho thân 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam a Xây dựng hệ thống cung cấp thơng tin cho tồn hệ thống Lĩnh vực cho vay xuất nhập lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm với biến động kinh tế nước kinh tế giới Vì vậy, để hỗ trợ cho cơng tác phân tích, đánh giá chi nhánh, hội sở nên xây dựng trung tâm liệu cập nhật, nơi tổng hợp, cập nhật thơng tin tình hình kinh tế ngồi nước Qua nguồn thơng tin này, cán tín dụng đánh giá rủi ro định cấp tín dụng cho khách hàng từ mà đưa nhận định xác phù hợp Thơng qua hệ thống thơng tin Vietcombank đưa khuyến nghị cho vay hạn chế cho vay số mặt hàng dễ gặp rủi ro cao b Về sách khách hàng Hiện chưa có sách chăm sóc khách hàng chung cho hệ thống Vietcombank để làm sở cho chi nhánh thực phát huy thêm Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần ban hành sách chăm sóc khách hàng phương pháp định lượng dựa kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp kết tổng hợp đánh giá (chỉ tiêu tài chính, phí phi tài chính) Từ kết xếp hạng dùng để áp 77 dụng phí lãi suất cho vay phù hợp c Tăng cường hiệu hoạt động trung tâm đào tạo Trung tâm đào tạo Hội sở thành lập 03 năm hiệu hoạt động chưa cao, có khố học nâng cao nghiệp vụ tổ chức cho cán Chi nhánh Chính vậy, việc nâng cao hiệu hoạt động trung tâm cần thiết Trung tâm đào tạo cần phải có kế hoạch đào tạo năm cho chi nhánh nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ khó phức tạp cho vay xuất nhập khẩu, toán quốc tế Không ngần ngại mời chuyên gia đầu ngành để hội thảo vấn đề cho vay xuất nhập 3.3.2 Kiến nghị nhà nước tạo điều kiện để hỗ trợ hoạt động cho vay xuất nhập ngân hàng a Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định Nhà nước cần tập trung điều hành chủ động , linh hoạt, phù hợp giải pháp tiền tệ, tài khoá, thị trường giá để trì ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát , tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng Tiếp tục giảm lãi suất cho vay phù hợp với tình hình lạm phát Ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối tạo an tâm cho doanh nghiệp vay usd để xuất nhập b Mở rộng đối tượng vay ngoại tệ Hiện Ngân hàng nhà nước áp dụng thông tư số 29/2013/TTNHNN ngày 06/12/2013: Quy định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng vay người cư trú Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước xem xét định cho vay ngoại tệ nhu cầu vốn sau: - Cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn để toán nước ngồi 78 tiền nhập hàng hố, dịch vụ khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay - Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp đầu mối nhập xăng dầu Bộ Công thương giao hạn mức nhập xăng dầu năm 2013 có nhu cầu vay vốn ngoại tệ để toán nước tiền nhập xăng dầu khách hàng vay khơng có khơng có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay Quy định khoản thực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 - Cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn nước nhằm thực phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất qua cửa biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất để trả nợ vay; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi cho vay theo hình thức giao dịch hối đối giao (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn khách hàng để thực giao dịch toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải ngoại tệ Quy định khoản thực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 - Cho vay để đầu tư trực tiếp nước dự án, cơng trình quan trọng quốc gia Quốc hội, Chính phủ Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư nước Vậy ngân hàng cho vay nhập khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay Đây điều kiện khó doanh nghiệp nhập để sản xuất hàng xuất Nếu sách khơng mở rộng đối tượng vay nhập số lượng lớn 79 khách hàng tìm đến ngân hàng nước ngồi Ngân hàng nhà nước nên xem xét mở rộng đối tượng vay nhập để khuyến khích tăng trưởng tín dụng thời gian tới c Nới lỏng tỉ lệ cho vay nhóm DN Theo luật tổ chức tín dụng tỉ lệ cho vay nhóm DN khơng q 15% vốn tự có NH thương mại Quy định hạn chế tăng trưởng dư nợ cho vay tập đoàn, doanh nghiệp lớn Vậy ngân hàng nhà nước nên nới lỏng tỷ lệ cho vay một nhóm doanh nghiệp 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, để phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Quảng Nam cần phối hợp đồng nhiều giải pháp, quan trọng cần thực trước hết hồn thiện sản phẩm tín dụng xuất nhập xây dựng sách ưu đãi nhu cầu vay vốn phục vụ xuất nhập Đi đôi với việc thực giải pháp trên, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Quảng Nam cần phải nâng cao cơng tác huy động vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày tăng doanh nghiệp, chun mơn hố hoạt động phân tích để hạn chế rủi ro tác nghiệp, nâng cao công tác thu thập thông tin khách hàng tăng cường công tác kiểm tra sau giải ngân để hạn chế tối đa rủi ro doanh nghiệp sử dụng vốn vay khơng mục đích Ngồi nỗ lực phấn đấu từ phía Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Quảng Nam , để phát triển hoạt động xuất nhập tín dụng xuất nhập khẩu, phủ, ngân hàng nhà nước cần có giải pháp hỗ trợ ngân hàng thương mại doanh nghiệp xuất nhập cải thiện chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, hồn thiện sách hỗ trợ xuất nhập khẩu, quán kịp thời sách điều hành lãi suất, tỷ giá hối đối Có vậy, hoạt động tín dụng xuất nhập ngân hàng thương mại nói chung VCB nói riêng có điều kiện phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước 81 KẾT LUẬN Trên sở lý luận phát triển cho vay xuất nhập khẩu, đề tài phân tích thực trạng phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChi nhánh Quảng Nam Theo đó, nhận thấy cách khái quát kết đạt hoạt động cho vay xuất nhập giai đoạn 2010-2012 Đồng thời, nêu lên hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay xuất nhập cần khắc phục như: chưa đa dạng hoá sản phẩm cho vay xuất nhập khẩu, chưa đẩy mạnh hoạt động Marketing, dư nợ cho vay nhập tập trung vào nhóm khách hàng… Vì để đẩy mạnh cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam, trì mở rộng thị phần cho vay xuất nhập địa bàn đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, đề tài đề xuất số nhóm giải pháp cải tiến sách, quy trình phục vụ cho vay xuất nhập khẩu, nhóm giải pháp sách sản phẩm, dịch vụ tín dụng xuất nhập ngân hàng, giải pháp sách giá cả, giải pháp tăng cường truyền thơng, quảng bá sản phẩm, hồn thiện phương pháp quản trị khoản vay xuất nhập khẩu, giải pháp hỗ trợ Đồng thời đề tài đưa số kiến nghị quan hữu quan với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Công Thương (2010), Quyết định 1899/QĐ-BCT ngày 16/4/2010 Bộ Công Thương [2] TS Hồ Diệu (2002), Giáo trình Tín dụng –Ngân hàng, NXB Thống kê, TP.HCM [3] Nguyễn Thị Hữu Duyên (2011), Phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP.HCM [5] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2011), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2011 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam [6] Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2008), Quyết định 246/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam [7] Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2008), Quyết định 36/QĐNHNT.CSTD ngày 28/01/2008 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam [8] Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2011), Quyết định 30/QĐVCB.CSTD ngày 20/01/2011 Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam [9] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam [10] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 29/2013/TT-NHNN ngày 06/12/2013 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam [11] Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [12] Thủ tướng Chính Phủ (2012), Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 25/07/2012 Thủ tướng Chính Phủ [13] Phạm Cơng Tuấn (2013), Giải pháp mở rộng cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP xuất nhập chi nhánh Hùng Vương – Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng [14] Đinh Thị Hoàng Yến (2012), Giải pháp phát triển cho vay xuất nhập ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hải Châu, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng ... Đặc điểm cho vay xuất nhập 1.1.3 Các hình thức cho vay xuất nhập ngân hàng thương mại 10 1.1.4 Vai trò cho vay xuất nhập 13 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 59 2.4.1 Những mặt tích cực đạt hoạt động phát triển cho vay xuất nhập Vietcombank... xuất nhập địa bàn tỉnh Quảng Nam 64 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam , Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn