Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán việt nam

101 35 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN LÊ ANH THƯ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN LÊ ANH THƯ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH CƠNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả PHAN LÊ ANH THƯ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚCTÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm cấu trúc tài doanh nghiệp 11 1.1.3 Các tiêu phản ánh cấu trúc tài 12 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Theo quan điểm truyền thống 13 1.2.2 Lý thuyết Modigliani Miller (MM) 1.2.3 Lý thuyết đại diện 13 17 1.2.4 Mô hình cân tĩnh 19 1.2.5 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 1.2.6 Lý thuyết trật tự phân hạng 20 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 23 1.3.1 Quy mô doanh nghiệp 23 1.3.2 Cấu trúc tài sản doanh nghiệp 24 1.3.3 Hiệu hoạt động kinh doanh 24 1.3.4 Rủi ro kinh doanh 25 1.3.5 Sự tăng trưởng doanh nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH CƠNG NGHỆ VIỄN THƠNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 29 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH CƠNG NGHỆ VIỄN THƠNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 29 2.1.1 Sơ đồ giới thiệu quy trình nghiên cứu 29 2.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 32 2.1.3 Mơ hình phân tích 33 2.2 ĐỀ XUẤT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 34 2.2.1 Nhân tố quy mô doanh nghiệp 34 2.2.2 Nhân tố cấu trúc tài sản 36 2.2.3 Nhân tố hiệu kinh doanh 38 2.2.4 Nhân tố rủi ro kinh doanh 40 2.2.5 Nhân tố tốc độ tăng trưởng tài sản 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH CƠNG NGHỆ VIỄN THƠNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 47 3.1 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 47 3.1.1 Đặc điểm cấu trúc tài công ty ngành công nghệ viễn thông niêm yết thị trường Chứng Khoán Việt Nam 47 3.1.2 Cơ cấu khoản nợ 49 3.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH 51 3.2.1 Phân tích hệ số tương quan 51 3.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính đơn tỷ suất nợ nhân tố ảnh hưởng 55 3.2.3 Lựa chọn biến đưa vào mơ hình hồi quy tuyến tính bội 55 3.2.4 Phân tích hồi quy bội tỷ suất nợ nhân tố ảnh hưởng 56 3.2.5 Phân tích độ phù hợp mơ hình 57 3.2.6 Các thông số thống kê mơ hình 59 3.2.7 Kiểm định giả định liên hệ tuyến tính 60 3.2.8 Kiểm định giả định phương sai không đồng 61 3.2.9 Kiểm định giả định phân phối chuẩn phẩn dư 62 3.2.10 Kiểm định giả định tính độc lập sai số 63 3.2.11 Kiểm định giả định không xảy tượng đa cộng tuyến 64 3.2.12 Nhận xét kết nghiên cứu 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 68 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 68 4.2 KIẾN NGHỊ 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CNTT Công nghệ thông tin CNVT Công nghệ viễn thơng CTTC Cấu trúc tài CT Cơng ty DN Doanh nghiệp HTK Hàng tồn kho LNTT Lợi nhuận trước thuế NNH Nợ ngắn hạn NDH Nợ dài hạn TTS Tổng tài sản TSDH Tài sản dài hạn TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Mã hóa biến quan sát 31 2.2 Đặc điểm cấu trúc tài theo quy mơ doanh nghiệp 35 2.3 Đặc điểm cấu trúc tài theo cấu trúc tài sản 37 2.4 Đặc điểm cấu trúc tài theo hiệu kinh doanh 39 2.5 Đặc điểm cấu trúc tài theo nhân tố rủi ro kinh 41 doanh 2.6 Đặc điểm cấu trúc tài theo tốc độ tăng trưởng tài 44 sản 3.1 Thống kê số tiêu 48 3.2 Cơ cấu khoản nợ 50 3.3 Hệ số tương quan biến 52 3.4 Hệ số xác định độ phù hợp R2 mô hình hồi quy đơn 55 3.5 Hệ số xác định mơ hình tỷ suất nợ 57 3.6 Phân tích ANOVA 58 3.7 Các thông số thống kê mô hình 59 3.8 Hệ số xác định mơ hình hồi quy 61 3.9 Phân tích ANOVA 61 3.10 Hệ số xác định mơ hình hồi quy 62 3.11 Phân tích ANOVA 62 3.12 Giả thuyết kết phân tích thực nghiệm ảnh 65 hưởng nhân tố mơ hình đến cấu trúc tài Số hiệu Tên bảng bảng Trang 4.1 Phân loại Cty theo tiêu TSDH/TTS 69 4.2 Phân loại Cty theo tiêu Tốc độ tăng trưởng tài 70 sản 4.3 Sự kết hợp tiêu để tiến hành phân loại Cty 71 4.4 Bảng liệt kê cơng ty theo nhóm 72 76 Việt Nam ta thấy hầu hết công tytỷ trọng Nợ ngắn hạn nhiều Nợ dài hạn Do đặc điểm sản phẩm dự án ngành công nghệ thông tin cần số lượng vốn lớn tốc độ phát triển vũ bão công nghệ thông tin nên sản phẩm CNTT thường hay bị lạc hậu vừa sinh ra, sản phẩm dễ bị tồn kho, vòng quay HTK chậm lại, điều dẫn đến làm cho nguồn vốn đầu tư nằm khê đọng thời gian dài khó thu hồi vốn Nên doanh nghiệp cần có phương án huy động vốn dài hạn có hiệu với chi phí sử dụng vốn thấp, doanh nghiệp bị áp lực toán ngắn hạn, nguồn vốn vay dài hạn tổ chức tín dụng với lãi suất hấp dẫn, nguồn vốn từ liên doanh, liên kết hay sử dụng nguồn vốn tự có doanh nghiệp để doanh nghiệp ln trì chi phí sử dụng vốn thấp nâng cao giá trị doanh nghiệp Minh bạch thông tin Các doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán cần phải minh bạch thông tin, cần nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán để nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào dự án doanh nghiệp qua hình thức cổ phiếu tạo tin tưởng cho ngân hàng họ cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp Thu hút nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực : Mỗi doanh nghiệp ngành CNTT cần đẩy mạnh sách thu hút nguồn nhân lực giỏi, sách lương chế độ đãi ngộ liên quan quan tâm đời sống vật chất lẫn tinh thần nhân viên cơng ty Vì doanh nghiệp nắm giữ nguồn nhân lực giỏi họ dễ dàng cho đời sản phẩm cơng nghệ cao, qua làm cho vòng quay hàng tồn kho vòng quay vốn quay nhanh Từ doanh nghiệp bị bị động nguồn vốn dễ dàng việc huy động nguồn vốn lớn từ tổ chức tín dụng bên ngồi Điều làm cho doanh 77 nghiệp chủ động nguồn vốn có sách sử dụng vốn hiệu với chi phí thấp nhằm tối đa hóa lợi nhuận giá trị doanh nghiệp Ngồi việc doanh nghiệp phải ln tìm kiếm cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật có chất lượng cao việc xây dựng sách quản trị tài thật khơng dễ dàng Vì đòi hỏi doanh nghiệp phải ln thu hút có sách đào tạo đội ngũ nhân viên tài đủ lực để trì hệ thống tài tối ưu Do đó, doanh nghiệp cần phải có sách đào tạo chun sâu cho nhân viên để họ người thực thi hiệu sách tài đề ra, linh hoạt , nhạy bén nắm bắt hội thị trường để tìm lợi cạnh tranh, tìm kiếm kênh huy động vốn với chi phí thấp, cân đối nguồn vốn tạo tảng tốt cho việc hướng tói CTTC tối ưu, giúp doanh nghiệp hạn chế tổn thất Vì CTTC vấn đề chiến lược phụ thuộc vào khả quản trị nhà quản trị tài Việc đưa CTTC phụ thuộc vào người định nhà quản trị tài phải đủ lĩnh giàu kinh nghiệm để trì CTTC tối ưu cho doanh nghiệp Do việc đào tạo người quản trị tài cơng việc quan trọng doanh nghiệp Đa dạng hóa kênh huy động vốn : Tái CTTC giải pháp hữu hiệu để tồn phát triển doanh nghiệp Vì giai đoạn kinh tế bị khủng hoản nay, thị trường vốn ln có nhiều biến động, việc tìm kiếm nguồn vốn chất lượng với chi phí thấp trở nên khó khăn Chính doanh nghiệp phải ln tìm kiếm nhiều hội khác mở rộng liên doanh, liên kết với công ty ngành để tăng sức cạnh tranh với cơng ty lớn ngồi nước nhằm gia tăng quy mô vốn 78 Chủ động điều hòa nguồn vốn hoạt động, tránh tình trạng ứ đọng vốn khoản đầu tư cho dự án nằm khê đọng thời gian dài đặc thù sản phẩm ngành Chủ động luân chuyển vốn chu kỳ kinh doanh theo nhu cầu hoạt động Quản trị khoản phải thu cách có hiệu : Qua việc tìm hiểu báo cáo tài cơng ty ngành cơng nghệ viễn thông niêm yết sàn giao dịch Chứng khốn Việt Nam nhìn chung cơng tytỷ trọng khoản nợ phải thu lớn nên doanh nghiệp cần có sách thu hồi khoản nợ phải thu tốt hơn, tăng vòng quy nợ phải thu để doanh nghiệp có nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp q trình hoạt động kinh doanh Qua khơng gây lãng phí nguồn vốn đảm bảo phần vốn kinh doanh, tạo hiệu đầu tư Doanh nghiệp phải có sách quản trị tài hiệu : Một doanh nghiệp xây dựng sách quản trị tài hiệu làm cho phát huy lợi nguồn vốn thời kỳ định Giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, ln chuyển vốn kịp thời, khơng bị ứ đọng vốn, lãng phí vốn Và giúp cho doanh nghiệp có linh hoạt việc lựa chọn nguồn vốn chất lượng, giảm thiểu rủi ro, có tính tốn xác giá trị thị trường giúp cho doanh nghiệp thích nghi với biến động thị trường vốn Chính vậy, doanh nghiệp nên rà sốt lại hệ thống tài ln thực phân tích tình hình tài mình, phải thực dự báo tài (trong năm) nhằm chủ động nguồn vốn đầu tư Và lựa chọn CTTC mục tiêu phát huy hiệu nguồn vốn Điều chỉnh lại cấu nguồn vốn : Đảm bảo khả tốn Đảm bảo chi phí vốn tối ưu thấp 79 Tạo đủ nguồn vốn cho kế hoạch phát triển doanh nghiệp Mang lại lợi ích cao cho chủ sở hữu Là yếu tố đểcấu vốn tối ưu hay đạt cân vốn vay VCSH Vì lựa chọn tỷ suất nợ phù hợp với doanh nghiệp giảm dần phụ thuộc vào khoản nợ mà sử dụng đòn bẩy tài nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Các doanh nghiệp xem xét việc sử dụng nợ với tỷ suất nợ hợp lý trình bày phần hàm ý sách đề tài kết hợp với CTTC có tỷ lệ 1/3 vốn vay nợ 2/3 VCSH, tỷ lệ dao động tùy thuộc vào đặc thù nhóm Qua doanh nghiệp xây dựng sách huy động vốn hợp lý, đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp phù hợp với nhóm doanh nghiệp 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đề sách kiến nghị nhằm xác định CTTC hợp lý công ty ngành Công nghệ viễn thông niêm yết thị trường Chứng khoán Việt Nam yếu tố quan trọng làm sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách cấu tài trợ công ty Tsdh/Tts Tốc độ tăng trưởng tài sản Qua việc phân loại phân tích CTTC đề tài tiến hành đưa sách CTTC có tỷ suất nợ từ 10% - 20%, 20% - 30%, 30% - 40%, 40% - 50% Bên cạnh đề tài xem xét đề số kiến nghị nhằm hoàn thiện CTTC công ty ngành Công nghệ viễn thông niêm yết thị trường Chứng khoán Việt Nam : + Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược sử dụng vốn hiệu + Minh bạch thơng tin + Đa dạng hóa kênh huy động vốn + Doanh nghiệp phải có sách quản trị tài hiệu + Điều chỉnh lại cấu nguồn vốn 81 KẾT LUẬN Kết đạt A Về nghiên cứu lý thuyết - Đề tài xác định chất cấu trúc tài quan hệ nguồn vốn chủ sở hữu vốn vay, thể tiêu tỷ suất nợ - Đề tài hệ thống số lý thuyết CTTC đồng thời tìm hiểu nhân tố tác động đến CTTC doanh nghiệp mặt lý luận - Bằng thống kê toán học phân tích dựa mơ hình hồi quy bội có hỗ trợ phần mềm SPSS 16.0, đề tài xây dựng thành cơng quy trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến CTTC công ty ngành Công nghệ viễn thông niêm yết thị trường Chứng khoán Việt Nam B Về thực tiễn - Đề tài khái quát đặc điểm CTTC công ty ngành Công nghệ viễn thông niêm yết thị trường Chứng khoán Việt Nam - Trên sở số liệu từ báo cáo tài 25 cơng ty ngành Công nghệ viễn thông niêm yết thị trường Chứng khoán Việt Nam năm (2009 - 2013), nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty thơng qua cách tiếp cận phân tích mơ hình hồi quy bội có hỗ trợ phần mềm SPSS 16.0 - Tỷ suất nợ bình quân 25 công ty niêm yết 43.83% Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố Cấu trúc tài sản Tốc độ tăng trưởng tài sản có quan hệ chiều với Tỷ suất nợ Mơ hình giải thích 69.2% thay đổi tỷ suất nợ Chỉ số giải thích mức tương đối, số lượng cơng ty ngành cơng nghệ viễn thơng niêm yết thị trường Chứng Khốn Việt Nam từ 2009 - 2013 có 25 cơng ty 82 - Đề tài đưa số sách kiến nghị nhằm hồn thiện cấu tài trợ doanh nghiệp Hạn chế - Đề tài nghiên cứu phạm vi 25 công ty niêm yết TTCK Số liệu báo cáo tài năm (2009 - 2013) nên kết xác mức độ định - Thực tế đề tài quan sát cơng ty thị trường Chứng khốn Việt Nam thời kỳ đủ dài để hỗ trợ cho việc lý giải vấn đề cách xác Vấn đề liệu ngắn hạn chế mơ hình - Số liệu thu thập từ BCTC tức tính theo giá trị sổ sách khơng xét đến giá trị tính theo giá thị trường - Số liệu nghiên cứu dựa vào bảng CĐKT báo cáo kết kinh doanh chưa tận dụng thông tin báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên số lượng nhân tố ảnh hưởng hạn chế Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài - Đề tài xác định thêm nhân tố ảnh hưởng tới CTTC công ty ngành Công nghệ viễn thơng niêm yết thị trường Chứng khốn Việt Nam để kiểm định mơ hình - Phân loại nghiên cứu theo tiêu tỷ suất nợ ngắn hạn tỷ suất nợ dài hạn - Hành vi tài lĩnh vực nghiên cứu thu hút nhiều nhà khoa học, lĩnh vực cần ý nhiều nhà quản trị tài Việt Nam Trong thời gian tới đề tài cần có nghiên cứu sâu hành vi tài cơng ty ngành CNVT nhằm tìm thước đo đại diện tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), "Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp đường dẫn", Tạp chí khoa học cơng nghệ số 40 [2] TS Đồn Gia Dũng (2010), Bài giảng Quản trị tài chính, Lưu hành nội [3] Lê Thị Minh Đức (2010), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp kinh doanh lữ hành địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Thị Kiều Hạnh (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp xây lắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài công ty may thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Trương Đông Lộc, Võ Kiều Trang (2008), "Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam", Nghiên cứu kinh tế số 361 [7] GS.TS Trương Bá Thanh, PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Phần II [8] GS.TS Trương Bá Thanh (2000), Bài giảng kinh tế lượng, Lưu hành nội [9] Lê Thị Kim Thư (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài vốn công ty cổ phần ngành Bất động sản niêm yết sở giao dịch Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Huỳnh Thị Trang (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Nguyễn Thị Diễm Trang (2007), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp thủy sản địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Nguyễn Thị Tuyết Trinh (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài nhằm lựa chọn giải pháp nhằm hồn thiện cấu tài trợ cơng ty cổ phần niêm yết sở giao dịch Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [13] Albouy, M (1994), Fianancement et cout du capital des enterprises, Edition Fyroles, p 13 [14] Antoniou, Antonios, Yilmaz Guney, Krishna Paudyal (2002), ''Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries" Working paper, the Centre for Empirical Research in Finance, Department of Economics and Finance, University of Durham [15] Bertoneche Teulie, p 196 [16] Berger, A.N, Urdell, G.F (1995), "Relationship lending and line of credit in small firm finance", Journal of Business, Vol.68 No.3, pp351-81 [17] Bhaduri, S.N (2002) “Determinants of corporate borrowings: Some evidence from the Indian corporate” Journal of Economics and Finance,26, 200-215 [18] Dubois, M (1984), Les determinants de la Structure financiere, these, Grenoble 1984, p 20 [19] Donaldson, G (1962), New framework for corporate debt policy, Harvard Business Review, Mars-aviril, 31, tr465 [20] Jensen, Michael C and William H Meckling (1076) "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure" Journal of Financial Economics, p.305-360 [21] Modigliani, F.; Miller, M (1958) ''The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment" American Economic Review No 48, p261-297 [22] Modigliani, F.; Miller, M (1963), "Corporate income taxes and the cost of capital: a corection", American Economic Review, No 53, p.433-443 [23] Myers, Stewart C and Nicolas S Majaluf (1984), "Coporate and investment decisions when firms have information that invester not have", Journal of Financial Economics, p 187-221 [24] Oliver E Williamson (1998) "Transaction Cost Economics: How it works; Where it is headed" De Economist 146, No.1 [25] Pandey, I.M (2001) "Capital Structure and the firm characteristics: Evidence from an Emerging Market" Indian Institute of Management Ahmedabad, IIMA Working Paper, Press for SSRN [26] Raviv and Harris (1990) "Capital Structure and the Informational Role of Debt" Review of Finnacial Studies and the American Economic Review [27] Scharwts, E.(1959), the theory of the capital structure of the firm, Journal of finance, Janvier, p 18-39 [28] Titman S and Wessels (1998), "The determinants of capital structure choice", Journal of Finance PHỤ LỤC DANH SÁCH TÊN CƠNG TY STT Mã chứng Tên tơng ty khốn ADC Cơng ty cổ phần Mĩ thuật Truyền thông CMT Công ty cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông CKV Công ty Cổ phần COKYVINA CMG Cơng ty cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC ELC Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông ITD Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong KST Công ty cổ phần KASATI LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông NIS Công ty cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng 10 ONE Công ty cổ phần Truyền thông số 11 POT Công ty cổ phần Thiết bị Bưu Điện 12 ST8 Công ty cổ phần Siêu Thanh 13 SVT Công ty Cổ phần Cơng nghệ Sài Gòn Viễn Đơng 14 SMT Công ty cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường 15 SRB Cơng ty cổ phần Tập đồn SARA 16 SGT Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thơng Sài Gòn 17 SAM Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển SACOM 18 SRA Công ty cổ phần Sara Việt Nam 19 TST Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 20 UNI Công ty cổ phần Viễn Liên 21 VAT Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 22 VIE Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO 23 VTC Công ty cổ phần viễn thông VTC 24 25 VLA FPT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Văn Lang Cơng ty cổ phần FPT Hồi quy tuyến tính đơn Biến X1 Biến X2 Biến X3 Biến X4 Biến X5 Biến X6 ... tài c ng ty ngành c ng nghệ vi n thông niêm y t thị tr ờng Chứng Kho n Việt Nam Chương 3: Kết nghi n c u nh n tố ảnh h ởng đ n c u tr c tài c ng ty ngành c ng nghệ vi n thông niêm y t thị tr ờng... NGHỆ VI N THÔNG ĐƯ C NIÊM Y T TR N THỊ TR ỜNG CHỨNG KHO N VIỆT NAM 29 2.1 QUY TR NH NGHI N C U C C NH N TỐ ẢNH H ỞNG Đ N C U TR C TÀI CHÍNH C A C C CƠNG TY NGÀNH C NG NGHỆ VI N THÔNG ĐƯ C NIÊM... 46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHI N C U C C NH N TỐ ẢNH H ỞNG Đ N C U TR C TÀI CHÍNH C A C C CƠNG TY NGÀNH C NG NGHỆ VI N THÔNG ĐƯ C NIÊM Y T TR N THỊ TR ỜNG CHỨNG KHO N VIỆT NAM 47 3.1 TH C TR NG C U
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn