Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP á châu

116 23 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ MINH CHÂU MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ MINH CHÂU MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình Tác giả Hà Thị Minh Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TÊ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm TTQT 1.1.2 Vai trò tốn quốc tế 1.1.3 Các phương tiện toán quốc tế 1.2 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 10 1.2.1 Phương thức chuyển tiền 10 1.2.2 Phương thức nhờ thu 13 1.2.3 Phương thức trả tiền lấy chứng từ (Cash Against DocumentsCAD) 16 1.2.4 Phương thức toán thư tín dụng chứng từ 18 1.3 MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NHTM 22 1.3.1 Quan điểm mở rộng dịch vụ TTQT 22 1.3.2 Nội dung mở rộng dịch vụ toán quốc tế NHTM 22 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá việc mở rộng dịch vụ TTQT 27 1.4 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 29 1.4.1 Nhân tố bên 29 1.4.2 Nhân tố bên 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHTM CP Á CHÂU 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NH TMCP Á Châu 35 2.1.2 Một số đặc điểm cấu tổ chưc, chức nhiệm vụ NHTM CP Á Châu 37 2.1.3 Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu ngân hàng 38 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP Á Châu ba năm 2011-2013 38 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NH TMCP Á CHÂU 43 2.2.1 Cơ sở pháp lý để mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng Á Châu 43 2.2.2 Một số đặc điểm khách hàng, thị trường sản phẩm toán quốc tế NH TMCP Á Châu 44 2.2.3 Thực trạng công tác mở rộng dịch vụ TTQT NH TMCP Á Châu 45 2.2.4 Kết mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng TMCP Á Châu 49 2.3 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 67 2.3.1 Mạng lưới chi nhánh ngân hàng đại lý 67 2.3.2 Ứng dụng công nghệ ngân hàng TTQT 69 2.3.3 Trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng 70 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NH TMCP Á CHÂU 71 2.4.1 Kết đạt 71 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 81 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI NH TMCP Á CHÂU 81 3.1.1 Mục tiêu tổng quát ACB 81 3.1.2 Nhiệm vụ chiến lược 81 3.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ TTQT NH TMCP Á Châu 83 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NH TMCP Á CHÂU 84 3.2.1 Giải pháp sách thu hút khách hàng 84 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện dịch vụ có phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới, tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng khác 86 3.2.3 Áp dụng mức phí linh hoạt 87 3.2.4 Tăng cường kiểm soát rủi ro TTQT 87 3.2.5 Hoàn thiện chất lượng dịch vụ 88 3.2.6 Đẩy mạnh công tác xúc tiến 89 3.2.7 Giải pháp trang thiết bị công nghệ ngân hàng 90 3.2.8 Mở rộng quan hệ đại lý nước khu vực tiềm toàn giới 91 3.2.9 Giải pháp nguồn nhân lực 92 3.3 KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 95 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 97 3.3.3 Đối với khách hàng 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam C.A.D phương thức trả tiền lấy chứng từ DN Doanh nghiệp KH Khách hàng L/C Thư tín dụng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNT Ngân hàng nhờ thu NHTH Ngân hàng thu hộ T/T phương thức chuyển tiền điện TTQT Thanh toán quốc tế VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Công Thương Việt Nam XNK xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn ACB giai đoạn 2011-2013 38 2.2 Tình hình cho vay ACB giai đoạn 2011-2013 40 bảng 2.3 2.4 2.5 Kết hoạt động kinh doanh ACB giai đoạn 42 2011- 2013 Doanh số dịch vụ TTQT giai đoạn 2011-2013 50 Thị phần dịch vụ toán quốc tế NH TMCP Á Châu 52 2.6 Số lượng khách hàng tham gia TTQT 55 2.7 Doanh số cụ thể phương thức TTQT ACB 57 2.8 Thu nhập từ dịch vụ TTQT giai đoạn 2011-2013 63 2.9 Trình độ nhân viên ngân hàng ACB giai đoạn 20112013 71 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ, Tên sơ đồ, hình, biểu đồ hình, biểu đồ Trang Sơ đồ 1.1 Séc lưu thông qua ngân hàng Sơ đồ 1.2 Séc lưu thông qua hai ngân hàng Sơ đồ 1.3 Quy trình nghiệp vụ phương thức chuyển tiền 11 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 1.7 Qui trình nghiệp vụ phương thức nhờ thu phiếu trơn Quy trình nghiệp vụ phương thức nhờ thu trả tiền đổi chứng từ (Documents against paynment- D/P) Quy trình nghiệp vụ phương thức trả tiền lấy chứng từ quy trình nghiệp vụ phương thức tốn tín dụng chứng từ 13 15 17 19 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức NH TMCP ACB 37 Đồ thị 2.1 Doanh số toán quốc tế giai đoạn 2011-2013 52 Đồ thị 2.2 Thị phần TTQT ACB số NHTM khác 54 Đồ thị 2.3 Đồ thị 2.4 Đồ thị 2.5 Đồ thị 2.6 Doanh số TTQT bình quân KH từ năm 2011-2013 Tỷ trọng phương thức TTQT Mức phí TTQT NHTM khác từ nằm 2011-2013 Số lượng chi nhánh phòng giao dịch 20112013 55 57 65 69 ... Kết mở rộng dịch vụ TTQT ngân hàng TMCP Á Châu 49 2.3 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG DỊCH VỤ TTQT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 67 2.3.1 Mạng lưới chi nhánh ngân hàng đại lý ... dịch vụ TTQT ngân hàng Á Châu 43 2.2.2 Một số đặc điểm khách hàng, thị trường sản phẩm toán quốc tế NH TMCP Á Châu 44 2.2.3 Thực trạng công tác mở rộng dịch vụ TTQT NH TMCP Á Châu 45 2.2.4... chủ yếu ngân hàng 38 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP Á Châu ba năm 2011-2013 38 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NH TMCP Á CHÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP á châu , Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP á châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn