Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tài

98 37 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ TUYẾT NHUNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ TUYẾT NHUNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Thị Tuyết Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 11 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 14 1.2.1 Quan điểm mở rộng cho vay tiêu dùng 14 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Các tiêu chí mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NHTM 25 1.3.1 Nhân tố bên ngân hàng 25 1.3.2 Nhân tố bên ngân hàng 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Phú Tài 30 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV Phú Tài 31 2.1.3 Môi trường kinh doanh BIDV Phú Tài 34 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Phú Tài năm gần 37 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ TÀI 40 2.2.1 Cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài 40 2.2.2 Các giải pháp BIDV Phú Tài áp dụng để mở rộng cho vay tiêu dùng 42 2.2.3 Kết mở rộng CVTD BIDV Phú Tài thực giải pháp áp dụng 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ TÀI 65 2.3.1 Kết đạt mở rộng CVTD BIDV Phú Tài 65 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA BIDV-CN PHÚ TÀI 70 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV 70 3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV-CN Phú Tài đến 2015 71 3.1.3 Định hướng phát triển CVTD BIDV-CN Phú Tài 72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ TÀI 73 3.2.1 Thực phân khúc thị trường xác định khách hàng mục tiêu 73 3.2.2 Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng 74 3.2.3 Bảo hiểm cho khách hàng tài sản hình thành từ khoản vay điều khoản bắt buột hợp đồng tín dụng 75 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển sản phẩm phi tín dụng kích cầu vay tiêu dùng 75 3.2.5 Thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn khách hàng 76 3.2.6 Thành lập phận giao dịch bất động sản 77 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế tín dụng tiêu dùng điều kiện để tăng khả cạnh tranh 78 3.2.8 Xây dựng sách xếp hạng tín dụng cá nhân 80 3.2.9 Thành lập tổ, phận đào tạo nghiệp vụ nguồn nhân lực 81 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ 82 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CẤP NHÀ NƯỚC 83 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam CB QHKH : Cán quan hệ khách hàng CB QTTD : Cán quản trị tín dụng CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh CVTD : Cho vay tiêu dùng DPRR : Dự phòng rủi ro H.O : Hội sở NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng NQH : Nợ hạn BQ : Bình quân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Mức thu nhập chi tiêu trung bình dân cư giai đoạn: 2006 – 2012 Kết kinh doanh BIDV Phú Tài qua năm 2010-2012 Dư nợ tín dụng tiêu dùng BIDV-CN Phú Tài 20102012 Số lượng khách hàng CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Dư nợ bình quân/khách hàng BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Thị phần CVTD địa bàn tỉnh Bình Định BIDV Phú Tài thời kỳ 2010-2012 Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài năm 2010-2012 Dư nợ theo cấu sản phẩm CVTD qua năm 2010-2012 Nợ xấu CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Trích lập dự phòng rủi ro dư nợ CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 Trang 36 38 53 54 56 57 58 60 62 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên Sơ đồ sơ đồ 2.1 2.2 Sơ đồ cấu quản lý BIDV Phú Tài Thu nhập chi tiêu dân cư tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2012 Trang 33 36 2.3 Sơ đồ cho vay 41 2.4 Dư nợ CVTD BIDV Phú Tài qua năm 2010-2012 54 2.5 2.6 2.7 Số lượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng BIDV Phú Tài qua năm 2010-2012 Dư nợ bình quân CVTD/khách hàng qua năm 2010-2012 BIDV Phú Tài Thu lãi từ CVTD qua năm 2010-2012 55 56 59 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với phát triển vượt bậc kinh tế, NHTM trở thành tổ chức tài quan trọng bậc nhất, khơng thể thiếu kinh tế quốc gia Ở Việt Nam nay, phát triển nhanh chóng kinh tế thị trường đặt yêu cầu động lực thúc đẩy cho phát triển hệ thống NHTM Trong trình đổi phát triển, hoạt động ngành ngân hàng dần hồn thiện Có thể nói giai đoạn nay, NHTM xác lập vị vững kinh tế quốc dân ngày đóng vai trò to lớn nghiệp Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước Dịch vụ ngân hàng bước vào đời sống sinh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh Trong hoạt động ngân hàng, cho vay hoạt động quan trọng có vai trò thực quan trọng phát triển kinh tế xã hội Hoạt động cho vay ngân hàng giúp khai thơng dòng tài chính, để luồng vốn luân chuyển liên tục Ngồi hoạt động chiếm tỷ trọng cao việc tạo thu nhập cho ngân hàng thương mại Ngày nay, cạnh tranh ngân hàng ngày lớn, ngân hàng cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm làm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, đặc biệt lĩnh vực cho vay tiêu dùng CVTD hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nên ngân hàng trọng phát triển hoạt động Nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động CVTD NHTM nói riêng kinh tế xã hội nói chung Trong q trình thực tập em tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học 75 3.2.3 Bảo hiểm cho khách hàng tài sản hình thành từ khoản vay điều khoản bắt buột hợp đồng tín dụng Để hạn chế rủi ro khoản vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, BIDV Phú Tài nên đề nghị khách hàng mua bảo hiểm thiệt hại tài sản suốt thời gian vay, người thụ hưởng BIDV Phú Tài + Tài sản đảm bảo nhà ở, đất ở: mua bảo hiểm hỏa hoạn, chất nổ + Tài sản đảm bảo phương tiện lại (xe ôtô, xe buýt, ): mua bảo hiểm vật chất xe Ngoài ra, BIDV Phú Tài nên đề nghị khách hàng vay phải mua bảo hiểm đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng có rủi ro xảy khách hàng vay ( tai nạn, chết…gây khả trả nợ) suốt thời gian vay, người thụ hưởng BIDV Phú Tài: loại bảo hiểm BIC bìn an mà BIDV Phú Tài làm đại lý bán cho Cơng ty Bảo Hiểm BIDV Bình Định (viết tắt BIC) Khi rủi ro bảo hiểm xảy (người vay tử vong, thương tật khả trả nợ) Cơng ty bảo hiểm bồi thường số tiền bảo hiểm cho BIDV Phú Tài số tiền nợ (gồm gốc lãi) mà khách hàng nợ, tiền dư chuyển trả lại cho người thân khách hàng vay (người tử vong) Loại sản phẩm bảo hiểm mang tính nhân đạo, làm giảm gánh nặng nợ nần cho gia đình người gặp nạn, mặt khác đảm bảo an tồn tín dụng cho ngân hàng (hiện nay, BIDV Phú Tài áp dụng sản phẩm bảo hiểm khách hàng vay tín chấp) 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển sản phẩm phi tín dụng kích cầu vay tiêu dùng Các sản phẩm phi tín dụng dịch vụ tốn, chuyển tiền ngồi nước, dịch vụ tiền gửi, thẻ ATM, thẻ tín dụng loại thẻ khác (thẻ Visa, Mastercard, ), dịch vụ toán lương qua ngân hàng, dịch vụ giữ hộ, ủy thác đầu tư, Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đa dạng, 76 tiện ích thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt thu hút nhiều khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Nhìn chung, sản phẩm dịch vụ BIDV năm qua đa dạng, khơng có nhiều chức (khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi chuyển tiền chủ yếu) nên chúng không sử dụng phổ biến rộng rãi dân cư, hầu hết người dân thích sử dụng dịch vụ ngân hàng cổ phần, với nhiều tiện ích chương trình khuyến hấp dẫn (các dịch vụ chuyển tiền nhanh, thẻ tín dụng, thẻ Visa, ngân hàng Á Châu, Eximbank, ) BIDV Phú Tài cần trọng đầu phát triển sản phẩm dịch vụ cá nhân giai đoạn nay: kinh tế Việt Nam đà phát triển, mức sống người dân tăng cao, nhu cầu giao dịch qua ngân hàng ngày phổ biến Đây nguồn thu lớn, chiếm tỷ trọng cao ngân hàng cổ phần (trên 30% tổng lợi nhuận) BIDV Phú Tài cần đẩy mạnh phân bổ mạng lưới máy ATM trung tâm thương mại, đông dân cư, nhằm tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ tiện ích BIDV Mặt khác, cách đưa thương hiệu BIDV trở nên quen thuộc dân cư 3.2.5 Thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn khách hàng Thông qua phương tiện đại chúng, báo chí, đài truyền hình, radio chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng chương trình diễn hành, nhằm quảng bá thương hiệu BIDV đến người dân Việt Nam Mặt dù, phương tiện truyền thông phổ biến, thơng tin BIDV đến người dân bất cập Công tác quảng cáo thương hiệu BIDV dân chúng năm qua yếu, chưa có đầu hiệu quả, thương hiệu BIDV doanh nghiệp, tổ chức có quan hệ tín dụng biết đến, cá nhân biết đến Đây hạn chế lớn đến việc mở rộng phát triển sản phẩm cá nhân BIDV thời 77 gian qua, sản phẩm cho vay tiêu dùng Do vậy, BIDV Phú Tài cần thiết lập phận chuyên nghiên cứu sản phẩm quảng bá thương hiệu BIDV mang tính chun mơn, có đầu hiệu (hiện Phòng kế hoạch tổng hợp thực phận không hiệu quả, kiêm nhiệm nhiều việc) Công tác quảng cáo sách phát triển khách hàng quan trọng, đặc biệt khách hàng cá nhân Do phần lớn tiện ích dịch vụ ngân hàng nhằm cung cấp đến cá nhân 3.2.6 Thành lập phận giao dịch bất động sản Nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng cho khách hàng cá nhân, cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, đất ở, vay phục vụ chi tiêu sinh hoạt gia đình, cho vay du học, mua xe ôtô, hầu hết sản phẩm cho vay tiêu dùng có liên quan đến giao dịch bất động sản (nhà ở, đất ở) Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi giao dịch khách hàng, BIDV Phú Tài cần thành lập phận giao dịch bất động sản: chuyên cung cấp dịch vụ mua, bán nhà cửa cho khách hàng Như vậy, thông qua ngân hàng, khách hàng đến để thực giao dịch mua – bán nhà ở, đất xin cấp tín dụng an toàn tiện lợi Mặt khác, ngân hàng có nguồn thu phí từ giao dịch Có thể nói dịch vụ hỗ trợ trọn góp tiện ích cho khách hàng ngân hàng Hiện nay, Ngân hàng Á Châu, Sacombank thành lập thị trường giao dịch bất động sản hoạt động hiệu quả, khách hàng đến giao dịch đơng tính tiện ích dịch vụ mang lại, thông tin giá bất động sản cập nhật ngân hàng bảo lãnh nên an tồn cho khách hàng Do đó, việc thành lập thị trường giao dịch bất động sản trở thành kênh phát triển tín dụng tiêu dùng mạnh cho BIDV Phú Tài, đồng thời nguồn thu phí hấp dẫn quảng bá thương hiệu BIDV hiệu 78 Một kênh phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng khơng phần quan trọng BIDV Phú Tài cần mở rộng mối quan hệ với công ty, trung tâm giao dịch bất động sản quan chức bất động sản (như Sở Tài nguyên - Mơi trường, Ủy ban nhân dân, phòng cơng chứng, ), nhằm cập nhật thông tin bất động sản kịp thời tiếp thị sản phẩm dịch vụ, tín dụng đến người sở hữu tài sản có giá trị 3.2.7 Hồn thiện hệ thống quy trình, quy chế tín dụng tiêu dùng điều kiện để tăng khả cạnh tranh Xây dựng bước quy trình, quy chế cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài ngày hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng cá nhân, thu hút nhiều khách hàng, làm tăng tính cạnh trạnh BIDV Phú Tài so với ngân hàng thương mại khác địa bàn Tuy nhiên, quy chế sản phẩm cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài tồn đọng số điều khoản hạn chế, ảnh hưởng khả cạnh tranh mình, mức cho vay, thời hạn vay Để phát triển tốt, BIDV Phú Tài cần phải nhanh chóng đưa biện pháp khắc phục mặt hạn chế sau: - Mức cho vay: + Đối với quy chế cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân mua nhà ở, đất xây dựng, sửa chữa nhà (có tài sản đảm bảo quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở), điều khoản hạn chế mức cho vay thấp chịu phụ thuộc lớn vào giá trị định giá tài sản đảm bảo Nguyên nhân phận định giá tài sản đảm bảo BIDV Phú Tài (bộ phận định giá tách khỏi phòng quan hệ khách hàng cá nhân) thường định giá tài sản đảm bảo thấp so với giá thị trường (thường thấp 50% so với giá thị trường), dẫn đến mức cho vay thấp (do mức cho vay chiếm tối đa 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo) Hiện, BIDV Phú Tài áp dụng khung giá 79 nhà ở, đất mình, khung giá lập dựa khung giá tỉnh Bình Định giá thị trường Tuy nhiên để cẩn trọng, BIDV Phú Tài định khung giá nhà – đất mức an toàn, dẫn đến mức định giá tài sản đảm bảo thấp Do đó, BIDV Phú Tài cần thiết lập khung giá nhà – đất phù hợp với giá thị trường, khung giá cần điều chỉnh cho phù hợp thời kỳ, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo an tồn tín dụng hợp lý cho (tránh thái độ cận trọng, e ngại rủi ro) +Đối với quy chế cho vay hỗ trợ CBCNV vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu: BIDV Phú Tài cần có sách mở rộng hạn mức cho vay loại hình này, nên quy định tỷ lệ cho vay hợp lý giá mua – bán cổ phiếu phát hành lần đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế khách hàng, đồng thời đảm bảo mức độ an tồn tín dụng cho Riêng khoản vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu mà tài sản đảm bảo nhà – đất ta cho vay tồn giá trị mua cổ phiếu đảm bảo không vượt 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo sổ tiết kiệm ngân hàng cho vay 100% mệnh giá sổ Mặt khác, BIDV Phú tài cần mạnh dạn triển khai sản phẩm cầm cố cổ phiếu, trái phiếu (do công ty ngân hàng khác phát hành), loại hàng hóa giao dịch phổ biến thị trường, nhiều ngân hàng thu nhiều lợi nhuận từ hàng hóa BIDV Phú Tài triển khai sản phẩm cầm cố cổ phiếu, trái phiếu tổ chức phát hành, với tỷ lệ cho vay hợp lý, an tồn tín dụng cho Chi nhánh Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay loại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, tình hình tài chính, uy tín tổ chức phát hành, biến động giá thị trường chứng khốn, Do đó, đòi hỏi Ban lãnh đạo cần phải có tầm nhìn chiến lược biến động thị trường chứng khoán, từ định mức cho vay hợp lý, hạn chế rủi ro khó thu hồi nợ 80 - Thời gian vay: tối đa 15 năm khách hàng cá nhân vay mua nhà, mua đất thuộc khu quy hoạch dự án cao cấp Trong đó, ngân hàng thương mại cổ phần thời gian vay lên đến 20, 25 năm Do để cạnh tranh với ngân hàng bạn tùy đối tượng khách hàng, loại tài sản đảm bảo (như nhà chấp thuộc khu quy hoạch mới, thị cao cấp), BIDV Phú Tài cần có sách mở rộng, nâng thời hạn cho vay lên 15 năm Ví dụ: khách hàng vay mua nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai chấp tài sản mua, khách hàng có tiềm lực tài mạnh BIDV Phú Tài cho vay đến 20 năm (các điều khoản khác khách hàng thỏa quy định cho vay Chi nhánh) Cần có phối hợp nhịp nhàng phận, phòng ban có liên quan cơng tác tín dụng, phải có hỗ trợ lẫn nhau, tất mục tiêu phát triển BIDV Phú Tài Quán triệt tưởng đùn đẩy trách nhiệm gây mâu thuẫn lẫn làm ảnh hưởng đến hiệu công việc Sự cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gây gắt, khách hàng có nhiều lựa chọn ngân hàng để vay Do đó, để cạnh tranh với NHTM cổ phần khác sản phẩm CVTD, BIDV Phú Tài khơng ngừng hồn thiện quy trình, quy chế cho vay mình, tích cực áp dụng sách cho vay mở nhận thức thị trường bán lẻ thị trường đầy tiềm phát triển, nhằm quảng bá thương hiệu BIDV người dân 3.2.8 Xây dựng sách xếp hạng tín dụng cá nhân Chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân vừa triển khai thí điểm BIDV Phú Tài từ cuối năm 2011, nên chương trình chưa hồn thiện, thơ sơ, chủ yếu sử dụng excel để cài đặt chương trình, hỗ trợ cho công tác thẩm định khách hàng cá nhân chưa đạt hiệu Xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV Phú Tài phản ánh mức độ rủi ro khách hàng mức tương đối, khơng tiêu chí 81 Do đó, BIDV Phú Tài cần xây dựng cho chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân hồn chỉnh, sử dụng kỷ thuật vi tính cao, phù hợp với tiêu chí tín dụng cá nhân BIDV Phú Tài, nhằm hỗ trợ tốt cho công tác thẩm định khách hàng Để xây dựng chương trình cần phải có tham gia chuyên gia có kinh nghiệm cao tín dụng cá nhân, nhằm đưa chương trình xếp hạng có hiệu quả, giúp cho cán tín dụng đánh giá khả tài khách hàng, nhằm hạn chế rủi ro khoản vay mức thấp - Các ngân hàng thương mại cổ phần khác (như ACB, Eximbank, Sacombank ) sử dụng chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân chuyên gia nước thiết lập, mang tính cơng nghệ cao, chun nghiệp phản ánh tiêu chí tài chính, phi tài chính, tài sản đảm bảo, hữu ích cho cán tín dụng cơng tác thẩm định khách hàng 3.2.9 Thành lập tổ, phận đào tạo nghiệp vụ nguồn nhân lực BIDV Phú Tài cần thiết lập phận chuyên đào tạo cán sản phẩm BIDV Phú Tài, bao gồm dịch vụ tín dụng phi tín dụng Chương trình đào tạo nhằm khái quát quy trình, quy chế trình tác nghiệp BIDV Phú Tài Mặt khác, BIDV Phú Tài nên thường xuyên tổ chức lớp nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm cho cán trẻ Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cao công việc cán bộ, triệt tiêu tưởng thờ ơ, làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình cán Tuyên truyền tác phong làm việc có kế hoạch, có tổ chức cán bộ, mà trước tiên Ban Lãnh đạo phải làm gương cho nhân viên Ban Lãnh đạo quan tâm đến đời sống nhân viên mình, có sách hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc tốt 82 BIDV Phú Tài nên có sách lương cao, đảm bảo sống nhân viên tốt, nhằm hạn chế tình trạng chảy chất xám BIDV Phú Tài, tầng lớp trẻ Triệt tiêu tình trạng tham nhũng, tiêu cực tưởng cấp, đề cao tinh thần khách quan cơng việc, tránh lợi riêng xét duyệt hồ vay không tốt, gây thiệt hại cho ngân hàng Ban lãnh đạo nên có xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm BIDVPhú Tài có sách khen thưởng nhân viên công tác xuất sắc, nhằm khuyết khích người phấn đấu tích cực cơng việc 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ Để mở rộng CVTD toàn hệ thống, BIDV cần hoàn thiện văn quy chế CVTD, điều chỉnh điều kiện cho vay sách tín dụng theo hướng mềm dẻo linh hoạt khách hàng vay tiêu dùng Xây dựng chế quản lý lãi suất linh hoạt để chi nhánh áp dụng mức lãi suất cho vay linh hoạt đối tượng khách hàng phù hợp tạo hài hòa cân đối lợi ích khách hàng ngân hàng Hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao lực chuyên môn lãnh đạo cán nhân viên chi nhánh Hỗ trợ đào tạo công nghê thông tin đầu công nghệ đại: Hiện nay, BIDV đa sử dụng mạng BDS cho toàn giao dịch hệ thống, mạng bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2005 Tuy nhiên, mạng chưa hoàn chỉnh khơng có chương trình tính lãi vay cho khách hàng vấn (hiện ACB, Sacombank có chương trình tính lãi cho khách hàng) BIDV Phú Tài cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu mạng BDS, nhằm hồn chỉnh mạng, xây dựng chương trình đa năng, hỗ trợ tốt cho khách hàng Mặt khác, để hỗ trợ cho phận hoạt động tác nghiệp hiệu (như phận giao dịch khách hàng, tín dụng, toán quốc tế, ), BIDV 83 Phú Tài cần trang bị máy móc – thiết bị đầy đủ, đại cho nhân viên, như: máy vi tính, máy fax, photo, máy in, đảm bảo nhân viên quản lý máy vi tính (trừ nhân viên làm cơng việc bảo vệ, lao cơng, tài xế) Nhìn chung, BIDV Phú Tài trang bị máy móc – thiết bị cho nhân viên làm việc tương đối đủ, nhiên, phần lớn máy cũ, qua sử dụng nhiều năm Để hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ tốt hơn, phận giao dịch viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng (bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân, giao dịch viên), BIDV Phú Tài cần trang bị máy móc thiết bị đầy đủ, tốt, với tính cơng nghệ đại, mặt hỗ trợ cho công việc tốt, mặt khác làm tăng tính thẩm mỹ thương hiệu BIDV lên cao Tăng cường tra, kiểm tra để đảm bảo chất lượng CVTD chi nhánh phải gắn với tăng trưởng tỷ trọng CVTD hoạt động cho vay để đảm bảo an toàn hoạt động chi nhánh toàn hệ thống 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CẤP NHÀ NƯỚC Để thuận lợi mở rộng hoạt động CVTD địa bàn, NHTM nói chung BIDV Phú Tài cần hỗ trợ lớn từ quan cấp nhà nước như: - Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhập thông tin khách hàng Sao cho cá nhân hay doanh nghiệp có vấn đề với tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng khác nhận biết Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin tổ chức tín dụng - Cơ quan phủ cần đưa biện pháp hạn chế tình trạng tăng giá ảo nhà ở, đất nhà đầu gây ra, điều gây khơng khó khăn cho nhiều người dân có nhu cầu nhà thực (do khơng có khả mua), đồng thời gây khó khăn cho ngân hàng việc định giá nhà – 84 đất chấp để thẩm định cho vay khách hàng, dễ dẫn đến ngân hàng định giá tài sản cao so với giá trị thực chúng, rủi ro giá trị tài sản tương lai giảm, ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ vay khách hàng - Nhà nước xây dựng hành lan pháp lý an toàn: luật nhà ở, luật dân sự, luật kinh tế, nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng Đặc biệt phòng cơng chứng phòng đăng ký giao dịch đảm bảo hai phận có vai trò quan trọng, hỗ trợ ngân hàng xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản khách hàng ngân hàng, sở pháp lý cho việc kiện tụng sau Mặt khác, quan giúp cho ngân hàng xác minh giấy tờ sở hữu tài sản chấp, cầm cố có bị tranh chấp hay chấp, cho thuê bị hạn chế quyền chuyển nhượng giao dịch mua bán không, đồng thời giúp ngân hàng nhận biết giấy tờ sở hữu thật hay giả, tránh tình trạng khách hàng mang giấy tờ giả hạn chế quyền chuyển nhượng đến lường gạt vay mượn ngân hàng Do vậy, Nhà nước cần có biện pháp nâng tinh thần trách nhiệm cán thuộc quan cơng quyền - Chính phủ cần có biện pháp xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng hình thức cán bộ, tránh tượng lạm dụng chức vụ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước - Bên cạnh biện pháp xử phạt, phủ cần có sách khen thưởng lãnh đạo, cán xuất sắc, hồn thành tốt tiêu cơng việc, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm làm việc cán - Ngân hàng nhà nước cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng - Cơ quan phủ cần đưa biện pháp hạn chế tình trạng tăng giá ảo nhà ở, đất nhà đầu gây 85 - Nhà nước xây dựng hành lan pháp lý an tồn - Chính phủ cần có biện pháp xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng hình thức cán bộ, tránh tượng lạm dụng chức vụ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước - Bên cạnh biện pháp xử phạt, phủ cần có sách khen thưởng lãnh đạo, cán xuất sắc, hồn thành tốt tiêu cơng việc, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm làm việc cán 86 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển, CVTD trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng ngân hàng thương mại Mở rộng CVTD tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày tăng Mặt khác, mở rộng CVTD giúp nhà sản xuất – kinh doanh tăng quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Đề tài nghiên cứu “Mở rộng CVTD BIDV-CN Phú Tài” cần thiết, nhằm trì phát triển khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gây gắt Đặc biệt, BIDV-CN Phú Tài đối mặt với cạnh tranh to lớn từ ngân hàng nước với nguồn vốn dồi dào, kỹ thuật công nghệ đại, lãi suất cho vay hấp dẫn Do vậy, BIDV-CN Phú Tài phải khơng ngừng cải tiến mở rộng sách CVTD ngày phù hợp với nhu cầu khách hàng nay, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn tín dụng Dựa sở số liệu thống kê, phân tích lý luận bản, luận nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ CVTD chưa xứng với tiềm BIDV-CN Phú Tài Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực góp phần mở rộng CVTD BIDV-CN Phú Tài Là nhân viên công tác BIDV-CN Phú Tài, em hiểu rõ tầm quan trọng CVTD, em chọn đề tài với ước muốn góp phần tích cực việc tăng trưởng CVTD BIDV-CN Phú Tài Dẫu thiếu xót, chưa đầy đủ, em mong luận văn góp phần nhỏ vào sách mở rộng nâng cao hiệu hoạt động BIDV-CN Phú Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ (2006), Nghị định 163/2006/NĐ-CP bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng [2] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2010-2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh, lợi nhuận [3] Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình ngân hàng thương mại, nhà xuất Đại học KTQD, Hà Nội [4] Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2010-2012), Báo cáo thường niên [5] Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN quy chế cho vay tổ chức tín dụng [6] Ngân hàng Nhà nước (2006), Quy chế bảo lãnh ngân hàng số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 [7] Phòng Tín dụng cá nhân – BIDV-CN Phú Tài (2010-2012), Báo cáo kinh doanh TDTD Chi nhánh [8] Trần Ngọc Sơn (2010), “Thực trạng giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Ba Đình”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội [9] Tạp chí VnEconomy (tháng 12/2011) [10] Nguyễn Thanh Thảo (2011), Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập – Chi nhánh Long Biên, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân [11] Nguyễn Thị Xuân Thảo (2007), Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn – Thông tin thống kê hàng tháng: ... tín dụng ngân hàng cho vay tiêu dùng, trọng lý luận tín dụng ngân hàng, cho vay tiêu dùng, cần thiết phải mở rộng cho vay tiêu dùng tính tất yếu phải mở rộng cho vay tiêu dùng Việt Nam Chương... LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng hình thức... tiêu chí mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại a Mở rộng quy mơ Các tiêu chí mở rộng quy mô CVTD: - Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng: Trong cấu dư nợ cho vay NHTM thi tiêu dư nợ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tài , Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn