Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức vietranstimex

111 29 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HỊA Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tn ấp t ết ủ Mụ t u n ềt n n ứu Đố t ợn v p P v n n p pn N ữn ố ụ n ứu n n ứu n ứu p ủ ề t ủ uận văn CHƢƠNG 1: SỞ UẬN V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG OANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, TẦM QUAN TRỌNG, MỤC TIÊU CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 111 K nệ n 1.1.2 Tầ qu n trọn 1 Mụ t u ủ t n t ủ n n v n n n t n t t n t n n v n n n v n NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T u t ập kết p n t 2 T ết ập t u uẩn T ết kế ệ t ốn T ến Xe n t ự n t n t n ện xét t n t ôn v ệ 10 t n t n 13 t n t ủ n T ảo uận kế o 11 n ợ ộn t n n v n 19 n n 21 22 NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 25 N ữn 132 C ỗ t ờn yếu tố ản ặp tron ởn ến n t n t n n v n 25 n t n t n n v n 26 CHƢƠNG 2: TH C TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI C NG T CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 30 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY VIETRANSTIMEX ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 30 1 Đặ ể ìn t 2 Tổ ứ ĐặĐặ ể n v p t tr ển ủ ôn ty 30 y ôn ty 30 o t ộn k n n n uồn ự ủ ủ ôn ty 32 ôn ty 36 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX 40 2 T ự tr n v ệ x ịn ụ t u 2 T ự tr n nộ dun v quy trìn t ơn ty ổ p ần V etr nst n t n t n n n viên 40 t n t n nv n ex 43 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX 52 N ữn t n tựu ã 2.3.2 N ữn n t ợ 52 ế tồn t tron ôn t n t ôn ty 53 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI C NG T THỨC VI TRANSTIM CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG 57 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 57 1 C ến Kế o 3 C ến ợ k n n o t ộn ủ ủ ôn ty V etr nst ex 57 ôn ty V etr nst ex tron t n t 58 ợ p t tr ển n uồn n n ự 59 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX 59 G ả p p o n t ện x v nt ịn ụ t u n t n t n n ôn ty 59 3.2.2 G ả p p o n t ện quy trìn n t n t t ơn ty 61 KẾT UẬN 90 ANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO Đ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng 2.1 Kết ho t ộng kinh doanh 2.2 Số ợn 2.3 C ấu o ộn t eo trìn 2.4 Bản o ộn v Trang 34 ấu theo gi i tính từ 2010 - 2013 36 ộ chuyên môn từ 2011 -2013 37 n ối tài khoản rút gọn nă 2011 – 2013 38 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Số hiệu 1.1 1.2 2.1 2.2 Đ n t n t Mơ ìn Quy trìn n nv n6b b c tiến Trang c n n t n t 20 nhân viên Tổ chức công ty Cổ phần vận tả C b n Vietranstimex t n t t p n t ức 31 n n v n t i Công ty 47 MỞ ĐẦU T h cấ hi c đ ài ghi Dù máy móc cơng nghệ n y c n t y ổi phát triển, on n phải tham gia vào trình sản xuất k n n n so v tr ời yn n thành b i công ty hay tổ n o ũn p ụ thuộc vào n ời tổ n bị Một công ty hay tổ chức dù tài m nh mẽ, thiết n k ơn b ết quản trị on n ời t ợc kết tố N y n y n uồn n n ự n tr n n ũn n ệp N ản yếu tố ịn tron v ệ t o r ởn úp n o ộng phát huy tố v p t tr ển dần ợc xây dựng phát triển tổ chức m i lên tầm cao m i chiến ợ v p t tr ển ủ n o ộng cơng ty vai trò quan trọng Nếu nhà quản trị quản trị tốt, n ến tồn t ợ t ế ảm bảo chắn Bởi yếu tố on n ời m i ln yếu tố khó quản trị Tron ôn t qu n trọn n t ự t n t ện ợ quản trị n uồn n n ự , k x y dựn n nv n ụ t u tác quan trọn n trọng củ ôn t t u ệu v ến ún ắn, n nv n , quản trị ơn t n x t ì ơn ty ợ v p t tr ển bền vữn Thực tế công ểu hết vai trò quan ể ý ch tiến hành theo hình thức nhiều nguyên nhân khác Rất nhiều khơng phải họ k ơn t t n t uẩn, tr ển k n n ều công ty l n y, t qu n t n n n v n t năn r ô tr ờng làm việc hay không chịu lực công việc mà họ khơng cảm thấy hài lòng v i chất ợn ợc áp n thành tích, khơng hài lòng v i cách doanh nghiệp ghi nhận công lao họ k ôn ún ắn từ n nản muốn rời bỏ doanh nghiệp, ến n ôn sức họ ợc ghi nhận tốt n v n ận ợc n Các nhà quản trị cần tự ặt câu hỏ n ún n : N n v n dồn hết tâm huyết cho tổ chức khơng ? u q tổ chức khơng? trung thành v i tổ k ôn ? Để ợc tâm huyết, yêu quý, trung ảm bảo thành nhân viên tổ chức ngồi việc phả chất ể thực tốt nhiệm vụ, phải t eo dõ ều kiện ộng viên khích lệ v ún n ững cố gắng, nỗ lực thành tích nhữn on n sở vật ời cụ thể ối v i kết chung tổ t o ấn t ợng cho nhân viên giá trị họ ối v i tổ chức, t o ộng lự ể nhân t p ợc Từ viên phát huy hết năn ã n n ực, sở tr ờng thân cho mục tiêu tổ t hiệu p Công ty cổ phần vận t n t ức Vietranstimex ( s u y ọi tắt Công ty Vietranstimex) doanh nghiệp ho t ộng ngành vận tải, v ặc thù vận chuyển lắp ráp khối linh kiện s u tr ờng siêu trọng Qu t n tì ểu t ơn ty ổ p ần vận tả Vietranstimex, nhận thấy công ty qu n t n t n t n nv n n n v n Tuy n p n t ứ ến nhân viên công tác n, tron ôn t n t n t n n ều t ếu s t, nhiều nội dung cảm tính ịnh uy n s u, phần khác ịn t n t ìn ột quy trình rõ ràng, xuyên suốt ể n ợc hệ thốn văn phục vụ n nv n ịn ọn ề t ải đ hƣơ g h c Vie M c i - Hệ t ốn Đ o ôn t ời n n s s , mang tính hình thức Vì vậy, tơ h gi hà h ch h i ại c g cổ hầ ậ s ime ” ghi c sở uận n t n t n n v n tron doanh nghiệp -Đ n t ự tr n n t n t n nv nt ôn ty Cổ P ần 89 sai lầ t ờng xảy tiến trìn n v t ứ ể khắc phục sai sót ấy… Thực buổi khen t o ộng chất cầu ợn o ởng v i trang trọng cao: Hiện nhu n cấp thiết,việc c nh tranh nguồn nhân lực không ch doanh nghiệp tron n doanh nghiệp n c mà v i c ngồi Vì ể giữ chân nhân viên, giúp họ phát huy hết khả năn v sáng t o thời gian làm việc, cơng ty cần xây dựn n s k en t ợc việc khơng tốt n , ún v ệ , t n ởng hợp lý, thực tiễn khoa họ n x y dựn n ứng v i kết n ế k en t t n t ởn tron V ể ún kỳ 90 KẾT UẬN Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nay, việc n năn ự v ề sách sử dụng nguồn nhân lực hiệu chìa khóa quan trọng dẫn ến việc thành b i công ty Thực tr ng cho thấy khơng phải doanh nghiệp n o ũn tự nhận vấn ề tron ấu nhân mình, chí tập o n v n công ty l n Một ề n y ũn n t ết, nhìn nhận ột nhìn khách quan tình tr n cơng ty cụ thể v Về tính cấp thiết củ y k ôn n n n ề giải pháp sáng t o, phù hợp hứa hẹn mở n v o t o nguồn nhân lực ềt n ã ợc ề cập, thành công hay thất b i cánh cổng m i cho công việ ợc cấp thiết vấn n phụ thuộc vào yếu tố vốn, thị tr ờng, quản … ũn k ôn nằm vấn ề mang tính nhỏ lẻ vài ột trình nổ lực phận giải thời gian ngắn toàn nhân viên, từ cấp cao o ến thấp Việ tích nhân viên tốt mở cuộ t u tron qu trìn r ch ròi nhữn n s năn sáng t o tron nt ế năn ực, vẽ ự v k ơn ởng xác khích lệ tinh thần t ôn ty ồng thờ o ộng cần phả ũn x ì ểt y ổ ịn ều t n o ộn , phân hóa tổng số o ộng công ty, từ biện p p k en t n ũ n t ể u v r v ệc ợc thiếu sót ội , cần phả ì ể ẩy phát triển công ty, doanh nghiệp lên tầm cao m i Muốn làm tốt công việc trên, cá nhân phải biết tự nhìn nhận khả năn v t ộ nhận xét hồn thành cơng việ phân biệt rõ r n ơn t n m i mong tập thể l n n Tron tốt Tinh thần phê tự phê, ú n nhìn nhận khả năn , k ơn 91 cho phép xen lẫn thiếu cơng nào, nhiên t i phần ôn ểm tốt, nhiều nhữn cơng ty, số thiếu s t tron ôn t n n rõ r n , n ểm h n chế n tn ìn t ức cảm tính Về mặt lý thuyết, luận văn n t n t r n ững khái niệm cụ thể, mục tiêu n n v n tron n n hiểu rõ ợc lộ trình cụ thể ể từn p n p p ể linh ho t sử dụn n ũn n , n ữn u ỗi cá nhân ể v n ợ k en t n n ể ,n ề cập ến cách rõ ràng, biểu tốt chắn ởng tốt v n ợc l i n x ời làm tốt Mỗi n ợ n d n n x n ,n ũn n tron n , n ững họ nhận ợc hồn tồn xứng thời gian họ bỏ r ; ối v i nhữn n khả năn hay cấp d thân, nổ lự v n ột ôn v ệc, ời nỗ lực sáng t o, trách nhiệm v i nhiệm vụ họ cảm thấy t r ời làm khơng tốt phải nhận hình ph t Đ ều t o nên niề n ểm bằn văn Về tính thực tiễn, từ hình dung cụ thể lộ trìn ợ H n t ế, mờ nh t nấc ợc lo i bỏ dựa nhữn quy ịn hay trực tiếp ều ợ n ệp, từ ợc giao n v i sức lực ời nhiều thiếu sót biết n ể kết tốt ợc n Cấp i cách nhìn khách quan v ồng nghiệp, v ợt qua môi tr ờng công sở “e n i nhận xét lẫn n u” K ột ộ n ũ vững vàng chuyên môn tinh thần t ũn s m v u n u n ố gắng, doanh nghiệp t y ến thành cơng Ngồi nhữn p n p p dung xác cụ thể, luận văn cần logic hóa việ i, cách xếp n ề mục hợp lí, nội ột vài lỗi tả, số nội dung v o bảng hay vẽ s Nhìn chung, Đề tài “Đánh giá thành tích cơng ty cổ phần vận 92 đa phương thức Vietranstimex” ã p n t thốn n thành tích nhân viên t i củ h n chế hệ thốn hồn thiện hệ thốn n n ững mặt tích cực hệ ún n ngộ, k en t n n t n t t n t ôn ty, ồng thời ch n n v n Tr n n n v n, t o ều kiện cho công ty , ún v ệ , ồng thời xây dựng nhữn ởng, xử ph t v sở n s ã o t o hợp lý, t o ộng lực cho nhân viên tham gia tích cực vào việc t o giá trị cho cơng ty Để hồn thiện hệ thốn n t n t phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng kiể n nv n tr , t kết tốt ều ch nh suốt trình thực cho phù hợp v i tình hình thực tế cơng ty Trong q trình nghiên cứu, luận văn k ôn tr n k ỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ợc ý kiến cơng tác nghiên cứu n p úp t ả hoàn thiện n DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] o o t ờng niên Công ty cổ phần vận tả V etr nst ex nă o ờng niên Công ty cổ phần vận tả o t ex nă o ờng niên Công ty cổ phần vận tả V etr nst ex nă n t ức p n t ức p n t ức 2011 V etr nst o t p 2012 2013 [4] Business Edge (2006), Đánh giá hiệu làm việc, phát triển lực nhân viên ”, NXB Trẻ Văn D n , N uyễn Văn Dun , Quản trị nguồn nhân lực, NXB [5] P n Đôn [6] Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [7] Harvard (2006), Hiring and keeping the best people, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh [8] D n Hữu H nh (2004), Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê [9] Ken Langdon, Christina Osborne (2004), Đánh giá lực nhân viên, Nhà Xuất Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh [10] Martin Hilb (2003), Quản trị Nhân tổng thể, NXB Thống Kê [11] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn V n Đ ềm (2007), Quản trị Nhân lực, NXB Đ i học Kinh tế Quốc Dân [12] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NX L o ộng – Xã hội TP Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Quốc Tuấn, Đo n G Dũn , Đ o Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [14] Quy chế ứng xử nội công ty Vietranstimex PHỤ ỤC Phi T nn ợ C ứ d n T n n đ h gi gi m đốc : ôn v ệ : G ố N y G Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn Tốt: K :3 n dấu v o ô bô ST ch ẩ đ h gi C ấp K ả năn r ịn n kỷ uật, nộ quy Đ ều n , quản vệ T ọ 5 Tổ g g số Cấp tr n n Tự ủ ôn K ả năn p n bổ v sử dụn n uồn ệu 0.11 0.13 Cấp d giá Tr ển k ộ ụ t u, kế o ồn quản trị t từ n n v n ấp 0.11 d Quản Lập kế o n n v n tron Qu n ệ v ôn ty o t ộn Tổ g ểu ố t , uy n 0.11 o ôn ty ứ năn Sự giá 0.11 o t ộn ôn qu n Yếu: h gi 0.10 ty vốn / en giá / : Trun bìn : Điểm đ Ti : ủ t ể ánh giá: Cấp tr n: T n 0.12 0.11 0.10 n n điểm PHỤ ỤC Phi T nn C ứ d n T n ợ n đ h gi : ôn v ệ : P ủt ể n h gi m đốc ố N y STT Ti Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn ch ẩ đ Tốt: K :3 n dấu v o ô bô en h gi / Yếu: C ấp n kỷ uật, nộ quy 0.10 vệ K ả năn r ịn 0.11 Đ ều n , quản o t ộn 0.11 ủ ôn ty K ả năn tr ển k ụ t u, kế o từ ộ ồn quản trị t n n v n ấp d Quản n n v n tron ôn ty Qu n ệ v ố t , qu n ứ năn Sự ểu uy n ôn K ả năn o ôn t sản xuất, k ể tr sản p ẩ K ả năn o t ếp v ố t Tổ g n 0.11 0.11 0.11 0.10 Cấp tr n / : Trun bìn : Điểm đ h gi T ọ g số 5 Cấp tr n n Tự n Cấp d : : Cấp tr n: G n 0.13 0.12 n Cấp d n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N ợ n đ h gi ƣở g, h hò g ki h : h T n p ận : Phòng kinh doanh C ứ d n T n ôn v ệ : Tr ởn , p ủt ể n STT Cấp d ú: Xuất sắ : ch ẩ đ K ố ợn C ất ợn t ự en T ọ g K ả năn ôn v ệ ôn v ệ o nt n Cấp tr n ịn n u ầu vật o t ếp, qu n ệ v khách hàng Đ ều n , quản chung củ p Lập kế o o t ộn n o o t ộn ủ phòng Quản n n v n tron p 10 Sự ểu Tổ g uy n ôn n 0.09 0.13 0.12 Cấp d / / n 0.10 0.10 0.10 0.09 ệp: Yếu: h gi 0.09 ệu K ả năn Điểm đ 0.09 ện ôn v ệ o : Trun bìn : 0.09 vệ n dấu v o ô bô n kỷ uật, nộ quy T ến ộ o n t n n Đồn n K :3 h gi : Tốt: số C ấp N y K ôn Ti n k n n : Cấp tr n: G p n Tổ g Tự n điểm PHỤ ỤC N Phi đ h gi ợ n : C ứ d n T n ƣở g, h ôn v ệ : tr ởn , p ủt ể n STT Ti Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn ch ẩ đ p Tốt: n dấu v o ô bô h gi C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ T ến ộ o n t n ôn vệ K ố ợn ôn v ệ hồn thành C ất ợn t ự ện ơn v ệ Đ ều n , quản o t ộn un ủ p n Lập kế o o o t ộn ủ p òng Quản n n v n tron phòng Sự ểu uy n mơn n KT-CN N y T ọ g số : n Đồn n K :3 : / / ệp: Trun bìn : Điểm đ h gi 5 Cấp tr n n Tự n 0.09 0.09 0.09 0.09 n 0.10 0.10 0.10 0.09 Cấp tr n K ả năn quản vệ ữ , bảo 0.12 k ể tr , sử trì y sản xuất K ả năn quản ất 0.13 10 ợn sản p ẩ Tổ g Yếu: en Cấp d g ghệ : Cấp tr n: G hò g kỹ h ậ c n Cấp d n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N đ ợ h gi n T n p ận : P C ứ d n T n ƣở g, h : n Tổ ôn v ệ : P ủt ể n Ti ú: Xuất sắ : ch ẩ đ p n TC-HC Cấp d K ơn STT ứ - hành : Tốt: K :3 n dấu v o ô bô en h gi C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ T ến ộ o n t n ôn vệ K ố ợn ơn v ệ hồn thành C ất ợn t ự ện ôn v ệ : / / Đồn n ệp: Trun bìn : Yếu: 0.09 0.09 0.09 0.09 n Đ ều n , quản o t 0.10 ộn un ủ p n Lập kế o o o t 0.10 ộn ủ p n Quản n n v n tron 0.10 phòng Sự ểu uy n 0.09 môn Cấp tr n K ả năn quản v ệ u 0.12 trữ v xếp ệu K ả năn quản vệ t ủ tụ n 0.13 10 t ự ện Tổ g n Điểm đ h gi T ọ g 5 số Cấp tr n n Tự n Cấp d N y : Cấp tr n: G hò g Tổ ch c – Hành n Cấp d n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N ợ C ứ d n T n n ủt ể n STT Cấp d : Tốt: K :3 n dấu v o ô bô en : / / Đồn n Trun bìn : ệp: Yếu: Điểm đ h gi T ọ g Tổ g điểm 5 số Cấp tr n n Tự n h gi C ấp n kỷ uật, nộ vệ Sự ẩn t ận tron ơn t tốn T ến ộ o n t n ôn K ố ợn ôn v ệ thành Lập kế o t n Công ty C ất ợn t ự ện vệ n quy kế 0.09 0.08 v ệ 0.09 o n 0.09 o ôn 0.09 0.09 Cấp d Đ ều n , quản o t ộn c un ủ p n Lập kế o o o t ộn ủ p n Quản , s t o t ộn ép n ệp vụ kế to n ủ n n v n ấp d Quản n n v n tron 10 phòng ểu uy n ơn 11 Sự Tổ g ƣở g N y : ú: Xuất sắ : ch ẩ đ o ôn v ệ : Kế t n tr ởn K ôn Ti h gi k : Cấp tr n: G đ 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 n PHỤ ỤC Phi N ợ n T n p ận : P C ứ d n T n đ ủt ể STT n 10 h N y n : / / : Cấp d : Đồn n Tốt: K :3 n dấu v o ô bô en h gi C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ T ến ộ o n t n ôn v ệ K ố ợn ôn v ệ hồn thành C ất ợn t ự ện ơn v ệ Doanh thu hàng bán ợ tron kỳ Sự ểu sản p ẩ , n ủ công ty K ả năn ập v o n t n kế o vệ n n Sự ểu uy n môn ệp: Trun bìn : Điểm đ h gi T ọ g 5 số Cấp tr n n Tự Yếu: n 0.09 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12 0.10 0.09 Đồn n ki h n k n n ú: Xuất sắ : ch ẩ đ i ôn v ệ : N n v n KD K ôn Ti h : Cấp tr n: G h gi T ộ ố v k 0.11 hàng S n k ến tron ôn 0.10 vệ Tổ g ệp n Cấp tr n n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N ợ n T n p ận : P C ứ d n T n đ n Cấp d K :3 n dấu v o ô bô en T ọ g C ấp T ến ộ o n t n K ố ợn C ất ợn t ự K ả năn K ả năn p n t t Sự ẩn t ận tron ôn t K ả năn o nt n n kỷ uật, nộ quy ập v o vệ Sự ểu vệ ôn v ệ S n k ến tron Tổ g / / dự to n 0.12 n Cấp tr n n Đồn n ệp Tổ g điểm Tự n 0.12 kế to n ôn v ệ h gi 0.09 0.09 ôn Yếu: 0.09 o nt n n n p: Trun bìn : Điểm đ 0.11 kế 0.10 0.09 giá 10 : 0.09 ện ôn v ệ uy n n Đồn n Tốt: h gi ôn v ệ N y : số ập o : K ôn STT k n kế to n ú: Xuất sắ : ch ẩ đ i : Cấp tr n: Ti h ôn v ệ : N n v n KT ủt ể G h gi 0.10 n Cấp tr n giá n PHỤ ỤC Phi N ợ n T n p ận : P C ứ d n T n ủt ể n : Cấp d ch ẩ đ n Đồn n K :3 n dấu v o ô bô en h gi ôn v ệ N y : Tốt: C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ K ả năn t ết kế ẫu ã sản p ẩ Kể so t ất ợn sản p ẩ s uk o nt n T ến ộ o n t n ôn v ệ K ố ợn ôn v ệ o n thành C ất ợn t ự ện ôn vệ K ả năn ập v o n t n cá kế o vệ n n Sự ểu uy n ôn S n k ến tron Tổ g kỹ h ậ : / / p: Trun bìn : Điểm đ h gi T ọ g 5 số Cấp tr n n Tự Yếu: n 0.10 0.14 0.14 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 Đồn n i ôn v ệ : N n v n kỹ t uật K ôn STT h n kỹ t uật ú: Xuất sắ : Ti h gi : Cấp tr n: G đ 0.11 ệp n Cấp tr n n Tổ g điểm PHỤ ỤC 10 Phi N ợ n T n p ận : P C ứ d n T n Ti ủt ể n Tổ n ứ – Hành n n N y n : Cấp d : Đồn n Tốt: K :3 n dấu v o ô bô en h gi C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ Sự t n t o tron v ệ t o t t ủ tụ hành T ến ộ o n t n công việ K ố ợn ôn v ệ hồn thành C ất ợn t ự ện ơn v ệ K ả năn ập v o n t n kế o vệ n n Sự ểu uy n mơn / / p: Trun bìn : Điểm đ h giá T ọ g 5 số Cấp tr n n Tự Yếu: n 0.10 0.14 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 Đồn n iên hành : ú: Xuất sắ : ch ẩ đ h ôn v ệ : N n v n K ôn STT h gi : Cấp tr n: G đ K ả năn quản , 0.14 xếp s , ệu S n k ến tron ôn 0.11 vệ Tổ g ệp n Cấp tr n n Tổ g điểm ... p t tr ển ủ ôn ty 30 y ôn ty 30 o t ộn k n n n uồn ự ủ ủ ôn ty 32 ôn ty 36 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX Chuyên ngành: Quản... NHÂN VIÊN TẠI C NG T CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 30 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY VIETRANSTIMEX ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 30 1 Đặ ể ìn t 2 Tổ ứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức vietranstimex , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức vietranstimex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn