Quản trị vốn luân chuyển tại công ty TNHH xuất nhập khẩu hoa trang gia lai

105 28 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ THỊ THỦY CHUNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ THỊ THỦY CHUNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên thực Đỗ Thị Thủy Chung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm vốn luân chuyển 1.1.2 Phân loại vốn luân chuyển 1.1.3 Kết cấu vốn luân chuyển nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn luân chuyển 10 1.1.4 Sự cần thiết việc quản trị vốn luân chuyển 11 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 13 1.2.1 Các sách quản trị vốn luân chuyển 13 1.2.2 Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển 17 1.2.3 Quản trị yếu tố vốn luân chuyển 20 1.2.4 Các nguồn tài trợ 39 1.2.5 Một số tiêu đánh giá tình hình vốn luân chuyển doanh nghiệp 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI 47 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNH HOA TRANG GIA LAI 47 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 47 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh 48 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản trị 48 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xuất nhập Hoa trang Gia Lai giai đoạn 2011-2013 49 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI 50 2.2.1 Phân tích kết cấu chung vốn luân chuyển 50 2.2.2 Công tác hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai 58 2.2.3 Phân tích tình hình quản trị vốn ln chuyển cơng ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai giai đoạn 2011-2013 59 2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XNK HOA TRANG GIA LAI 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI 71 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1.1 Định hướng hoạt động Công ty thời gian tới (giai đoạn 2014-2020) 71 3.1.2 Tiền đề để thực tốt công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY 72 3.2.1 Giải pháp quản trị tiền mặt 72 3.2.2 Giải pháp quản trị khoản phải thu 78 3.2.3 Giải pháp quản trị hàng tồn kho 86 3.2.4 Giải pháp huy động vốn 87 3.2.5 Hoàn thiện cơng tác phân tích tài hệ thống báo cáo quản trị 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY 93 3.3.1 Đối với tổ chức tín dụng 93 3.3.2 Một số kiến nghị Nhà nước 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 20112013 Trang 49 2.2 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt 50 2.3 Chính sách đầu tư tài sản lưu động 51 2.4 Kết cấu tài sản nguồn vốn hình thành tài sản giai đoạn 2011-2013 53 2.5 Kết cấu vốn luân chuyển giai đoạn 2011-2013 56 2.6 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn 57 2.7 Tình hình biến động vốn tiền 60 2.8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rút gọn giai đoạn 2011-2013 60 2.9 Tình hình phải thu khách hàng giai đoạn 2011-2013 62 2.10 Tình hình khoản phải thu phải trả 64 2.11 Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu 65 2.12 Tình hình tồn kho giai đoạn 2011-2013 67 2.13 Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 68 3.1 Kế hoạch thu chi tiền mặt năm 2014 75 3.2 Kế hoạch ngân quỹ năm 2014 76 3.3 Tỷ lệ phần trăm so với doanh thu khoản chi tiêu biến động theo doanh thu 89 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Tổng chi phí giữ tiền mặt 23 1.2 Các giai đoạn chu kỳ tín dụng 31 1.3 Mơ hình nới lỏng sách tín dụng 33 1.4 Mơ hình thắt chặt sách tín dụng 33 1.5 Tổng chi phí tồn kho 36 1.6 Tồn kho an toàn 38 2.1 Cơ cấu máy quản lý Công ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai 48 3.1 Chu kỳ luân chuyển tiền 73 3.2 Hệ thống thu gom 77 3.3 Q trình tốn tiền mặt 78 3.4 Phân tích tín dụng khách hàng [4] 80 3.5 Phản ứng với đơn hàng trễ hạn 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất kỳ doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có tài sản định Biểu hình thái giá trị tài sản vốn doanh nghiệp Vì vậy, điều doanh nghiệp cần phải có lượng vốn định Chỉ có vốn doanh nghiệp đầu tư yếu tố đầu vào để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt năm gần kinh tế giới nói chung phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế Việt Nam khơng ngoại trừ, thách thức lớn doanh nghiệp Nên vai trò vốn lại trở nên cấp thiết hết Vốn chìa khóa, phương tiện để biến ý tưởng kinh doanh thành thực Sử dụng hiệu nguồn vốn góp phần định thành bại doanh nghiệp, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé quan tâm đến vốn vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn, đặc biệt vốn luân chuyển doanh nghiệp Hiện nay, cạnh tranh gay gắt thị trường, huy động vốn bước đầu, quan trọng định nghệ thuật phân bố, sử dụng số vốn với hiệu cao điều ảnh hưởng đến vị doanh nghiệp thương trường Bởi vậy, cần phải có chiến lược bảo tồn sử dụng hiệu vốn ln chuyển Cơng ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai doanh nghiệp tư nhân hoạt động lĩnh vực mua bán xuất hàng nông sản Trong trình phát triển cơng ty khơng ngừng cải thiện xây dựng giải pháp quản trị kinh doanh để ngày hoàn thiện Tuy nhiên xuất thân từ xí nghiệp tư doanh chuyên mua bán hàng nơng sản nên cơng tác quản trị nói chung quản trị tài nói riêng nhiều hạn chế nhân lực, chưa linh hoạt chưa quan tâm mức Để tìm hiểu sâu vấn đề này, em chọn đề tài: "Quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai” làm đề tài luận văn thạc sĩ mình, từ để đưa giải pháp thích hợp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển, góp phần cho phát triển công ty thời gian đến Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai giai đoạn 2011-2013 Trên sở hệ thống lý luận phân tích thực trạng, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai sở lý luận vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đứng giác độ người sử dụng vốn luân chuyển để nghiên cứu nội dung quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng số liệu công ty giai đoạn 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở nghiên cứu tài liệu, lý thuyết vốn luân chuyển, quản trị vốn ln chuyển phân tích, tổng hợp mơ hình, lý thuyết thừa nhận, sử dụng 83 Hoạt động kiểm soát Đến hạn toán Kiểm tra cuối tuần cuối tháng khoản nợ chưa toán Kiểm tra lại khoản nợ chưa tốn Khách hàng thơng báo hành động tương lai Kiểm tra kỹ khoản nợ chưa trả Hoạt động hồi nợ Nhắc nhở/Công văn Tiếp tục nhắc nhở Điện thoại để theo dõi việc tốn Hành động pháp luật hợp lý Hình 3.5: Phản ứng với đơn hàng trễ hạn 84 Đồng thời, Công ty nên quy định thời gian cụ thể để áp dụng hành động phù hợp khoản nợ hạn, cụ thể sau: TT Thời hạn công nợ Quá hạn ngày Hành động thu hồi nợ Gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở CB chuyên quản Gửi công văn đề nghị Người thực Quá hạn 15 ngày toán lần thứ (gửi kèm chi tiết công nợ) CB chuyên quản Gửi cơng văn đề nghị tốn lần thứ hai, không Quá hạn 30 ngày áp dụng phạt chậm toán theo quy định hợp CB chuyên quản đồng ký kết Gửi công văn đề nghị tốn lần thứ ba Nếu có bảo Quá hạn 45 ngày lãnh yêu cầu thời hạn cam kết yêu cầu bên Phòng tài kế tốn bảo lãnh thực nghĩa vụ Tóm lại, quản trị khoản phải thu có đặc tính phức tạp, liên quan đến nhiều khách hàng với nhiều điều kiện khác Do cơng tác quản trị khoản phải thu đòi hỏi Cơng ty phải mềm dẻo, linh động Để thực sách tín dụng tế khách hàng đòi hỏi phải có nhạy bén Ban giám đốc nhà quản trị Đơi hy sinh lợi ích trước mắt để kỳ vọng lợi ích lớn tương lai giải pháp mà Ban giám đốc Công ty phải cân nhắc 85 c Rút ngắn thời hạn bán tín dụng: Kỳ thu tiền bình qn Cơng ty là: 42 ngày Công ty dự định rút ngắn thời hạn bán tín dụng xuống với phương án sau: Phương án 1: 40 ngày Phương án 2: 35 ngày Các thông tin phương án thời hạn bán tín dụng sau : Chỉ tiêu Tỷ lệ gia tăng doanh số so với Tỷ lệ chậm trễ toán Tỷ lệ mát Phương án -10% -2% -1% Phương án -12% -6% -2% Với chi phí hội vốn là: 15% chi phí biến đổi biên thực tế là: 80% STT Chỉ tiêu Doanh số Kỳ thu tiền bình quân Hiện Phương án Phương án 1,400,000 1,260,000 1,232,000 42 39 33 Doanh số tăng biên (140,000) (28,000) Thu nhập tăng thêm (28,000) (5,600) Khoản phải thu 5.1 Cho doanh số cũ (10,889) (22,050) 5.2 Cho doanh số tăng so với (15,244) (2,559) 5.3 Vốn đầu tư cho khoản phải thu (23,084) (24,097) 163,333 163,333 Chi phí vốn tăng thêm (3,463) (3,615) Mất mát (12,600) (24,640) Mất mát tăng biên (12,600) (12,040) Lợi nhuận tăng thêm (11,937) 10,055 10 Lợi nhuận cao 10,055 86 Vậy cơng ty nên rút ngắn thời gian bán tín dụng xuống 35 ngày giúp giảm kỳ thu tiền bình qn xuống 33 ngày Mặc dù doanh thu giảm khoản phải thu Công ty giảm, chi phí vốn chi phí mát giảm nhanh tốc độ giảm doanh thu nên giúp cho Công ty tăng lợi nhuận 3.2.4 Giải pháp quản trị hàng tồn kho Qua phân tích tình hình quản lý tồn kho công ty chương II, nhận thấy công tác quản trị hàng tồn kho tương đối hợp lý, giá trị hàng tồn kho thay đổi thích ứng với thay đổi doanh thu Tuy nhiên, năm vừa qua, hàng tồn kho Cơng ty giảm, tình hình hàng tồn kho giảm doanh thu hoạt động giảm, tốc độ giảm doanh thu nhanh tốc độ giảm hàng tồn kho làm cho vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh, phản ánh hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển giảm Giá trị hàng tồn kho công ty thấp so với doanh nghiệp ngành, điều chứng tỏ cơng ty có sách quản trị hàng tồn kho hợp lý Tuy nhiên, tồn kho thấp q khơng tốt, có nghĩa lượng hàng dự trữ kho không nhiều, nhu cầu thị trường tăng đột ngột có khả doanh nghiệp bị khách hàng bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh Công ty thường xuyên, liên tục đạt lợi nhuận cao Cơng ty phải có sách tồn kho hiệu quả, để góp phần nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho Công ty nên: a Xây dựng kế hoạch tồn kho tối ưu Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, đặc biệt hàng nơng sản có tính vụ mùa, u cầu Cơng ty phải có hàng hóa tồn kho để khách hàng có nhu cầu giá hợp lý tiến hành giao dịch mua bán, xuất Do vậy, Công ty cần nghiên thị trường dự đoán nhu cầu giá hàng nông sản để xác 87 định khối lượng hàng mua, chế biến mức tồn kho an toàn vừa đảm bảo số lượng hàng hóa, vừa tiết kiệm chi phí tồn kho Cơng ty TNHH XNK Hoa trang Gia Lai đầu tư khoản chi phí lớn để xây dựng kho bãi nhà máy chế biến cà phê nên tạo thuận lợi cho Công ty hoạt động kinh doanh Do vậy, Cơng ty cần có kế hoạch chủ động trình thu mua hàng nông sản, chế biến lưu kho, giúp Công ty ln chủ động nguồn hàng hóa giao dịch giá cà phê giới tăng b Hồn thiện cơng tác quản lý hàng tồn kho Hiện công tác quản lý hàng tồn kho Công ty chặt chẽ, số lượng nhập – xuất hàng ln kiểm sốt chặt chẽ Tuy nhiên Công ty cần xây dựng quy chế quản lý hàng tồn kho với hệ thống biểu mẫu, báo cáo cách chi tiết, đầy đủ, thống Đồng thời, có kế hoạch kiểm kê để phát sai xót quản lý chất lượng hàng tồn kho Hàng tồn kho công ty hàng nông sản, loại hàng hóa u cầu phải có quy trình bảo quản chặt chẽ để không làm giảm chất lượng hàng hóa lưu kho Do vậy, Cơng ty nên đầu tư xây dựng quy trình quản lý chất lượng hàng tồn khoa học, kỹ thuật, nhằm đảm bảo hàng tồn kho đạt tiêu chuẩn để giúp cho Cơng ty ln đảm bảo uy tín, chất lượng hàng hóa, khơng bị đối tác trả lại hàng ép giá sản phẩm chất lượng khơng phí gia cơng lại hàng tồn hàng tồn không đủ phẩm chất, chất lượng để giao dịch mua bán, xuất 3.2.5 Giải pháp huy động vốn a Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh Nhằm đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh công ty ổn định, liên tục, đồng thời chủ động tìm nguồn tài trợ thích hợp để cung cấp đủ vốn cho 88 trình sản xuất kinh doanh, đòi hỏi cơng ty phải hoạch định nhu cầu vốn Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển giúp cơng ty chủ động q trình tìm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn mình, tránh tình trạng huy động mức làm ứ đọng vốn dẫn đến hiệu sử dụng vốn thấp, tránh tình trạng huy động vốn khơng đủ để phục vụ q trình sản xuất kinh doanh Có nhiều phương pháp để hoạch định nhu cầu vốn, Công ty nên sử dụng phương pháp đơn giản hay sử dụng phương pháp vào tỷ lệ phần trăm doanh thu đơn vị Nội dung phương pháp sau: Bước 1: Căn số dư cuối kỳ khoản Bảng cân đối kế tốn Cơng ty qua năm, chọn khoản mục có quan hệ chặt chẽ chịu biến động trực tiếp doanh thu, sau tính tỷ lệ phần trăm khoản so với doanh thu tiêu thụ năm Bước 2: So sánh nhu cầu thừa, thiếu qua năm để ước tính nhu cầu vốn cần thiết cho năm kế hoạch theo doanh thu dự kiến đạt Bước 3: Lập kế hoạch tìm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn luân chuyển cần thiết kết thực tế tính tốn So sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn gây lãng phí thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh Công ty, đồng thời hạn chế rủi ro xảy Tuy nhiên Cơng ty cần lưu ý, lập kế hoạch vốn luân chuyển phải vào kế hoạch vốn, đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tính tốn tiêu kinh tế, tài kỳ trước với dự đốn tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng năm tới dự kiến biến động thị trường Áp dụng phương pháp để tính tốn nhu cầu vốn ln chuyển cần thiết cho năm kế hoạch 2014 sau: 89 - Căn kế hoạch doanh thu năm 2014 Công ty là: 1.800.000 triệu đồng Trên sở tiêu bẳng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2012: - Doanh thu thực tế đạt năm 2013 Công ty là: 915.288 triệu đồng Ta lập Bảng 3.3: Tỷ lệ phần trăm tiêu biến động tỷ lệ với doanh thu sau: Bảng 3.3: Tỷ lệ phần trăm so với doanh thu khoản chi tiêu biến động theo doanh thu Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu I TÀI SẢN Tỷ trọng/ Số tiền Doanh thu 188.720 20,62 Tiền khoản tương đương tiền 21.834 2,39 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - - 126.420 13,81 38.627 4,22 Tài sản ngắn hạn khác 1.839 0,20 II NGUỒN VỐN 9.629 1,05 Phải trả người bán 9.042 0,99 27 0,003 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 333 0,036 Phải trả người lao động 225 0,02 0,0002 Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Người mua trả tiền trước Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Chênh lệch tỷ lệ với doanh thu tiêu phần tài sản nguồn vốn là: (20,62% - 1,05%) = 19,57% Chênh lệch cho ta biết 100 đồng doanh thu tăng thêm cần phải tăng 1.957 đồng vốn luân chuyển Như với 90 dự kiến doanh thu năm 2013 1.800.000 triệu đồng nhu cầu vốn luân chuyển cần thiết là: (1.800.000 triệu đồng – 915.288 triệu đồng) x 19,57% = 173.138 triệu đồng Khi xác định nhu cầu vốn cần thiết đảm bảo năm kế hoạch, cơng ty có biện pháp thích hợp, chủ động để huy động vốn Trên sở xác định lượng vốn cần huy động, nhu cầu tăng không nhiều công ty dùng lợi nhuận để tài trợ mà khơng cần vay từ bên Ngược lại nhu cầu vốn lớn mà nguồn vốn bên doanh nghiệp không trang trải đủ nhà quản trị định hướng nên tìm nguồn vốn vay thích hợp để đảm bảo cung cấp đủ vốn với chi phí thấp Giả sử lợi nhuận đạt dự kiến, tỷ lệ lợi nhuận doanh thu 0,6%, lợi nhuận ròng đạt là: 1.800.000 triệu đồng x 0,6% = 10.800 triệu đồng Như so với nhu cầu vốn luân chuyển khoản lợi nhuận tăng thêm trang trải hết, Công ty cần phải có kế hoạch huy động vốn hợp lý để đảm bảo không bị áp lực bị động thiếu vốn b Các nguồn tài trợ Một số nguồn công ty xem xét huy động sau: - Nguồn vốn chủ sở hữu: bổ sung từ kết kinh doanh, việc sử dụng nguồn vốn chủ sở doanh nghiệp khơng phải chịu áp lực tốn chi phí sử dụng vốn cao - Nguồn vốn liên doanh, liên kết: hình thức hợp tác mà qua doanh nghiệp khơng tăng vốn cho hoạt động kinh doanh mà học tập kinh nghiệp quản lý, tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ - Tài trợ chuỗi cung ứng: tài trợ chuỗi cung ứng trở thành phương pháp tiếp cận ngày phổ biến kinh doanh ngày Để 91 nâng cao hiệu kinh tế, doanh nghiệp từ chỗ hoạt động cá nhân riêng lẻ hợp tác với hình thành nên chuỗi cung ứng để sản xuất phân phối hàng hóa Để tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp doanh nghiệp vượt qua hạn chế vốn tồn kho, cách tiếp cận tài trợ chuỗi cung ứng cần xem xét Cơng ty nên nghiên cứu sử dụng mơ hình tài trợ chuỗi cung ứng từ bên Mục tiêu hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng từ bên giảm vốn luân chuyển Vốn luân chuyển người mua (doanh nghiệp) tài trợ nhà cung ứng khách hàng cách rút ngắn thời gian thu tiền khách hàng kéo dài thời hạn khoản phải trả cho nhà cung ứng Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp có thêm hướng giải vấn đề khó khăn vốn tồn kho, đồng thời góp phần mang lại lợi ích cho tất đối tác tham gia chuỗi cung ứng Hiện công ty sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn chủ yếu, thời gian đến công ty nên linh hoạt tìm nguồn tài trợ khác với lãi suất phù hợp Trong thời gian tới, công ty nên huy động nguồn vốn trung dài hạn, việc sử dụng vốn vay ngắn hạn, trung dài hạn phù hợp góp phần làm giảm khó khăn tạm thời vốn, giảm phần chi phí tăng lợi nhuận, đồng thời sử dụng vốn vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định lệch pha lớn thời gian chuyển hóa thành tiền tài sản tài trợ với thời gian hồn trả nguồn vốn, điều giúp cơng ty giảm áp lực toán nợ Để giúp cơng ty huy động vốn đầy đủ, kịp thời chủ động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cân nhắc thực phương án sau: - Vay ngắn hạn ngân hàng với mức lãi suất hàng tháng 0,75% với số dư bù trừ 20% khoản vay 92 - Chuyển nhượng khoản phải thu cho ngân hàng với chi phí hoa hồng 0,50% chi phí thẩm định 0,25% Ngân hàng cho vay 65%-70% giá trị khoản phải thu Công ty Ta tính tốn phương án sau: Phương án Chỉ tiêu Phương án Lãi suất thực Phương án Lãi suất thực Lãi suất thực thấp Hình thức huy động vốn Q Q Q 0,938% 0,938% 0,938% 1,173% 1,525% 1,502% 0,938% 0,938% 0,938% Vay ngân hàng Quí 0,938% 0,402% 0,402% Chuyển nhượng khoản phải thu Sau thực phương án để rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền mặt, chu kỳ chuyển hóa tiền mặt rút xuống sau: STT Chỉ tiêu Chu kỳ chuyển hóa tồn kho (Ngày) Kỳ thu tiền bình quân (Ngày) Chu kỳ tốn bình qn (Ngày) Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (Ngày) Năm 2013 14 Năm Chênh 2014 lệch 14 59 33 -26 4 69 43 -26 3.2.6 Hồn thiện cơng tác phân tích tài hệ thống báo cáo quản trị Cơng ty chưa xây dựng hệ thống báo cáo quản trị đáp ứng nhu cầu quản lý tài Hiện nay, báo cáo tài báo cáo quản trị Công ty lập theo yêu cầu tuân thủ quy định chế độ kế toán hành, nhằm mục đích cung cấp thơng tin cho bên lưu trữ theo quy định Các báo cáo chưa đủ thông tin chưa kịp thời phục vụ cho nhà quản trị Công ty để kiểm sốt tình hình hoạt động định để điều hành trình sản xuất kinh doanh Hiện nay, Cơng ty chưa bố trí cán chun trách cơng tác quản trị tài 93 chính, báo cáo tài chủ yếu phòng tài kế tốn đảm nhiệm kế hoạch sản lượng phòng kinh doanh lập, nên báo cáo chun sâu cơng tác tài chính, tình hình vốn, kế hoạch tài cơng ty chưa lập Vì vậy, thời gian đến Cơng ty nên bố trí nhân riêng đảm nhận cơng tác quản trị tài nhằm giúp cho Cơng ty xây dựng kế hoạch tài cần thiết, lập báo cáo chuyên đề vốn, tiền mặt, hàng tồn, nhu cầu tài trợ, nguồn tài trợ, … kịp thời xác để giúp cho nhà quản trị cơng ty có đầy đủ thơng tin định xác hiệu hoạt động kinh doanh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT HỖ TRỢ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY 3.3.1 Đối với tổ chức tín dụng Là khách hàng thường xuyên hoạt động có hiệu quả, ngân hàng cần có sách ưu đãi lãi suất, thời hạn điều kiện thủ tục cấp tín dụng cho Cơng ty 3.3.2 Một số kiến nghị Nhà nước Nhà nước cần có sách ưu đãi, hỗ trợ DN kinh doanh cà phê nước sách thuế, vốn, … để giảm bớt khó khăn giúp DN có điều kiện tồn trước cạnh tranh khơng cân sức với DN nước ngồi có nguồn lực vốn kinh nghiệm Cần có sách đồng mang tính lâu dài, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh ngành hàng cà phê Ðối với việc trồng cà phê: cần tuân thủ quy hoạch phát triển cà phê phê duyệt Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh triển khai dự án sản xuất cà phê bền vững, chương trình sản xuất cà phê có chứng nhận theo nguyên tắc Utz, 4C 94 nhằm nâng cao nhận thức kỹ thực hành sản xuất cà-phê bền vững cho hộ nông dân nhằm nâng cao chất lượng cà phê Việt Nam Có sách tín dụng đặc biệt ưu đãi doanh nghiệp kinh doanh cà phê 95 KẾT LUẬN Quản trị vốn luân chuyển vấn đề nhà quản trị đặc biệt quan tâm, có tác động trực tiếp đến hiệu kinh doanh Công ty trước mắt lâu dài Đối với Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai vấn đề quản trị vốn luân chuyển đặt lên hàng đầu cần giải Để góp phần giải vấn đề này, luận văn tiến hành nghiên cứu cách toàn diện, tổng hợp, có hệ thống thực trạng quản trị vốn ln chuyển Cơng ty, từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển Cơng ty Luận văn hồn thành nội dung sau: - Hệ thống số vấn đề lý luận quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp - Phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai giai đoạn 2011-2013, từ có kết luận, đánh giá, nhận xét thành đạt tồn cần phải giải - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển Cơng ty Vì hạn chế thời gian, việc thu thập thông tin, liệu chưa đầy đủ nên việc phân tích, đánh giá chưa tổng qt giải pháp đề chưa đầy đủ chi tiết Qua luận văn này, tác giả hy vọng giải pháp hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển phần góp phần vào định hướng quản trị vốn luân chuyển công ty thời gian đến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Tấn Bình (2007), Quản trị tài ngắn hạn, NXB Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh [2] PGS TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống Kê [3] TS Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài doanh nghiệp bản, NXB Lao động xã hội [4] TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Nguyễn Thị Mỹ Hương (2009), Quản trị tài chính, NXB Thống Kê [5] TS Trương Bá Thanh, ThS Trần Đình Khơi Ngun (2001), Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh phần II, NXB Giáo dục [6] ThS Nguyễn Thị Nhã Uyên, ThS Trần Thị Ngọc Vỹ (2013), Bài báo “Tài trợ chuỗi cung ứng - Giải pháp vốn tồn kho doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [7] Lorezo A Preve, Virginia Sarria – Allende (2010), Working capital management, Oxford University Trang web [8] Http://www.elearning.edu.vn [9] Http://www.tailieuso.udn.vn [10] Http://www.vinacafe.com.vn ... 2.2.2 Công tác hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển Công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai 58 2.2.3 Phân tích tình hình quản trị vốn luân chuyển công ty TNHH Xuất nhập Hoa Trang Gia Lai giai... 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI 47 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNH HOA TRANG GIA LAI 47 2.1.1 Quá trình... GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XNK HOA TRANG GIA LAI 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOA TRANG GIA LAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại công ty TNHH xuất nhập khẩu hoa trang gia lai , Quản trị vốn luân chuyển tại công ty TNHH xuất nhập khẩu hoa trang gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn