kế toán Nguyên vật liệu

60 44 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:24

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 6PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 7CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤTHƯƠNG MẠI ĐẠI NGHĨA 71.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạnXây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 71.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy: 81.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh: 81.2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ: 81.2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty. 81.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ 81.2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 91.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 121.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn. 121.3.1.1. Phân tích tình hình tài sản 121.3.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính 141.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch VụThương Mại Đại Nghĩa 161.4.1. Đặc điểm chung 161.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán 171.4.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 171.4.2.2 Giới thiệu sơ lược các bộ phận trong bộ máy kế toán tại công tyTNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 171.4.3.Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 181.4.3.1. Kế toán nguyên vật liệu: 181.4.3.2 Tổ chức báo cáo kế toán 191.4.4. Tố chức kiểm tra công tác kế toán 201.5. Phương hướng phát triển trong công tác kế toán tại Công ty TNHH XâyDựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 201.5.1. Thuận lợi 201.5.2. Khó khăn 211.5.3. Phương hướng phát triển 21PHẦN THỨ HAI 22THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 22TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤTHƯƠNG MẠI ĐẠI NGHĨA 222.1. Đặc điểm, công tác quản lý, phân loại và đánh giá NVL tại công ty 222.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 22Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên2SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán2.1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty 222.1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại công ty 232.1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu 232.1.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu. 242.1.4. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu tại công ty 252.2. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Xây Dựng Và DịchVụ Thương Mại Đại Nghĩa 252.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 252.2.1.1. Thủ tục nhập kho và quy trình luân chuyển phiếu nhập kho 262.2.1.2. Thủ tục xuất kho và quy trình luân chuyển phiếu xuất kho 372.2.1.3 Quy trình hạch toán chi tiết NVL tại công ty 412.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 472.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 472.2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu. 472.2.2.3. Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu. 482.2.3. Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu 522.3. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XâyDựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 532.3.1. Những kết quả đạt được 532.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 542.3.3. Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc thực hiện 552.3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán kế toánnguyên vật liệu tại công ty. 552.3.3.2. Yêu cầu,nguyên tắc thực hiện 562.3.4. Một số ý kiến đóng góp 56KẾT LUẬN 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên3SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toánDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT1. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn2. XD : Xây dựng3. DVTM : Dịch vụ thương mại4. TS : Tài Sản5. NV : Nguồn vốn6. GTGT : Giá trị gia tăng7. TGNH : Tiền gửi ngân hàng8. VCSH : Vốn chủ sở hữu9. TSNH : Tài sản ngắn hạn10. TSDH : Tài sản dài hạn11. VNĐ : Việt Nam Đồng12. TK : Tài khoản13. QĐ : Quyết định14. SH : Số hiệu15. NT : Ngày tháng16. TT : Thông tư17. TK ĐƯ : Tài khoản đối ứng18. BTC : Bộ tài chính19. NA : Nghệ An20. TP : Thành phố21. GĐ : Giám đốc22. PGĐ : Phó giám đốc23. NVL : Nguyên vật liệu24. XKNK : Xuất kho Nhập kho25. BHXH : Bảo hiểm xã hộiBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên4SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toánDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất 9Sơ đồ 1.2 : Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10Sơ đồ 1.3: Khái quát quá trình ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ 16Sơ đồ 1.4 : Mô hình tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH Xây Dựng VàDịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 17Sơ đồ1.5: Quy trình thực hiện kế toán NVL 19Sơ đồ 1.6: Quy trình luân chuyển phiếu nhập kho 26Sơ đồ 1.7 Quy trình luân chuyển Phiếu xuất kho 37Sơ đồ 1.8: Quy trình hạch toán chi tiết NVL tại công ty 41Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên5SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toánDANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1: So sánh tài sản năm 2012 – 2013 tại công ty 12Bảng 1.3: Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2012 2013 14Bảng 2.1 Bảng tính giá gạch nhập kho 25Bảng 2.2 Bảng tính giá gạch xuất kho 25Biểu 2.1: Mẫu phiếu yêu cầu cung ứng vật tư 27Biểu 2.2: Mẫu đơn mua hàng: 29Biểu 2.3:Mẫu in hóa đơn giá trị gia tăng. 30Biểu 2.4 Mẫu biên bản kiểm nghiệm 33Biểu 2.5: Mẫu phiếu nhập kho được sử dụng: 35Biểu 2.6. Phiếu yêu cầu cung ứng vật tư 37Biểu 2.7:Mẫu in phiếu xuất kho: 39Biểu 2.7:Mẫu in phiếu xuất kho: 40Biểu 2.8: Mẫu thẻ kho được sử dụng: 42Biểu 2.9:Mẫu sổ chi tiết NVL được sử dụng tại công ty 44Biểu 2.10: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật tư: 46Biểu 2.11 Trích chứng từ ghi sổ số 06 49Biểu 2.12 Trích chứng từ ghi sổ số 07 49Biểu :2.13 Trích sổ đăng kí chứng từ ghi sổ 51Biểu 2.14 Mẫu sổ cái 52Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên6SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toánLỜI MỞ ĐẦUTrong thời kỳ nền kinh tế hội nhập và mở cửa, các doanh nghiệp sản xuấtmuốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệuquả kinh tế. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, doanhnghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đápứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng caovà giá cả phù hợp. Muốn đạt được các yếu tố đó, doanh nghiệp sản xuất phải giámsát từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm của quá trình sảnxuất kinh doanh.Nguyên vật liệu là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất của doanhnghiệp, thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc kế toánnguyên vật liệu là không thể thiếu và phải đảm bảo các yêu cầu của công tác kế toánđó là: hính xác, kịp thời và toàn diện. Kế toán nguyện vật liệu có đảm bảo đượcnhững yêu cầu trên mới đảm bảo cho việc cung cấp nguyện vật liệu kịp thời vàđồng bộ cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra và giám sát chặt chẽ chấp hành các địnhmức tiêu hao, dự trữ, nhờ đó góp phần giảm bớt chi phí, dẫn đến hạ giá thành sảnphẩm, nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Kế toán chínhxác chi phí nguyên vật liệu giúp công ty tiết kiệm được tiền vật tư, tiền vốn làm giáthành sản phẩm hạ sẽ có lợi thế cạnh tranh về giá trên thị trường. Như vậy vòngquay của vốn lưu động tăng nhanh từ đó nâng cao được lợi nhuận giúp công ty hoànthành mức chỉ tiêu đặt ra và có điều kiện cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên,đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, mở rộng mặt hàng.Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch VụThương Mại Đại Nghĩa và bằng những kiến thức được học tại nhà trường em quyếtđịnh lựa chọn phần hành “kế toán Nguyên vật liệu” làm nội dung cụ thể để nghiêncứu cho quá trình thực tập.Báo cáo thực tập gồm hai phần chính như sau:Phần 1: Tổng quan công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn XâyDựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại NghĩaPhần 2:Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHHXây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại NghĩaDo thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏinhững thiếu sót, em mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của các thầycô và cán bộ công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơnBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên7SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toánPHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤTHƯƠNG MẠI ĐẠI NGHĨA1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn XâyDựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại NghĩaTên đơn vị thực tập: Công ty TNHH XD Và DVTM Đại NghĩaĐịa chỉ: Nhà ông Đặng LễSố 4 Ngách 14 Ngõ 1 Đường Bùi Dương Lịch khối 9 Phường Quán Bàu Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An.Điện thoại: 0383 515323 Fax: 0383 515323Mã số thuế: 2900513512Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp,giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, bưu chính viễn thông,kinh doanh khách sạn, mua, bán đồ dùng cá nhân và gia đình, tư vấn thiết kế giámsát các công trình dân dụng công nghiệp, san lấp mặt bằng, hoàn thiện, kiểm địnhcác công trình xây dựng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa được thành lậpnăm 1986. Có giấy phép đăng ký kinh doanh số 2900513512 do Sở kế hoạch vàĐầu tư Tỉnh Nghệ An cấp ngày 26 tháng 7 năm 2002. Tiền thân là xí nghiệp xây lắpThuận Lộc. Địa chỉ trụ sở chính 47 Lê Văn Hưu Phường Thuận Lộc Thành PhốHuế Tỉnh Thừa Thiên Huế.Sau đó chuyển đổi địa chỉ lần thứ nhất có trụ sở tại số 4 Đường NguyễnThái Học Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An.Năm 2002 đổi tên thành công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương MạiĐại Nghĩa, trụ sở đúng tại số nhà 31 Phan Tất Thông Khối 8 Phường Hà HuyTập Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An.Tháng 10 năm 2009 chuyển trụ sở làm việc về số 4 Ngách 14 ngõ 1 đườngBùi Dương Lịch Khối 9 Phường Quán Bàu Thành Phố Vinh Tỉnh Nghệ An.Ngay sau khi thành lập cho đến nay, Công ty đã xây dựng bộ máy tổ chức,cơ cấu phòng ban hợp lý, khoa học tạo được sự ốn định cần thiết. Đại bộ phận nhânviên trong công ty đã hoàn toàn tin tưởng, nhất trí với chủ trương hoạt động củacông ty.Với sự nổ lực và cố gắng của mình Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựngvà Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa đã khẳng định vị trí của mình. Công ty đăng kýkinh doanh lần đầu vào ngày 26072002. Nhưng sau đó do mở rộng về đối tượng,địa chỉ trụ sở chính và các ngành nghề kinh doanh nên Công ty thay đổi đăng kýkinh doanh lần thứ 3 vào 02102009. Theo giấy đăng ký kinh doanh thì Công ty cóbốn thành viên góp vốn, với mức vốn điều lệ khởi điểm là 4.000.000.000 đồng vàBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên8SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toáncho đến năm 2012 thì nguồn vốn kinh doanh của công ty là 48.891.003.754 đồng.Hiện nay Công ty có tên gọi là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng VàDịch Vụ Thưong Mại Đại Nghĩa.Địa chỉ trụ sở chính: Nhà ông Đặng Lễ số 4 Ngách 14 Ngõ 1 ĐườngBùi Dương Lịch Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An.Mã số thuế: 2900513512Điện thoại: 0383515323 Số Fax: 0383515323Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH có hai thành viên.Email: info Dainghia.com1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy:1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh:1.2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép đầutư. Tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộvề khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp vớingành xây dựng. Chấp hành các chế độ chính sách của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ với nhànước đầy đủ. Kinh doanh cung ứng sắt thép, xi măng. Quản lý tốt đội ngũ cán bộ nhân viên, công nhân theo phân cấp của BộThương mại Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động,phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động. Không ngừng nâng cao, bồidưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực, phân phối lợinhuận theo kết quả công bằng, hợp lý.1.2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty. Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đườngdây và biến áp đến 35 KV, bưu chính viễn thông; Kinh doanh khách sạn; Mua, bán đồ dùng cá nhân và gia đình; Tư vấn thiết kế; Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình trình xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đưòng bộ.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ Đặc điểm tổ chức sản xuất:Sản phẩm sản xuất của Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương MạiĐại Nghĩa là những công trình (hạng mục công trình) hoàn thành theo hợp đồng xâyBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên9SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toándựng, quy trình sản xuất sản phẩm giản đơn rất thuận tiện cho việc tập hợp chi phísản xuất và tính giá thành. Đặc điểm quy trình công nghệ:Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa là công tychuyên kinh doanh ngành nghề xây dựng là chủ yêú vì vậy nó mang một số đặcđiểm sau:+ Công việc nặng nhọc là chủ yếu, chu kỳ sản xuất dài vốn đầu tư lớn+ Quá trình thi công ngoài trời nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố tựnhiên+ Các yếu tố sản xuất như vật liệu, máy thi công... phải vận chuyển lưu độngtừ công trình này sang công trình khác nên rất khó cho việc quản lý, ghi chép vàtheo dõi vật tư của từng công trình (từng đối tượng tập hợp chi phí). Việc tổ chức thi công của công ty này là thực hiện xây lắp công trình theophương thức thi công hỗn hợp, vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy. Để hoàn thànhnhiệm vụ xây dựng công trình thì vật tư thiết bị được quản lý từ khâu mua vật tưđến khâu cấp phát cho đối tượng sử dụng, giúp cho quá trình xây dựng được diễn raliên tục đạt hiệu quả kinh tế cao.Quy trình công nghệ của công ty bao gồm các công đoạn cụ thể từ khâu thiếtkế các công trình rồi đi vào sản xuất cho tới khi hoàn thành. Tất cả các công trìnhcủa công ty phải trải qua các bước sau:Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất(Nguồn: Phòng kĩ thuật)1.2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lýQuản lý góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị,trong công tác quản lý thì khâu tổ chức bộ máy hợp lý là một việc làm bức thiết. Vìvậy công ty Trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ thương mại Đại Nghĩa luôn chú trọngThiết kế Thi công Giám sátThẩm định Hoàn thànhBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên10SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toántổ chức bộ máy quản lý, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu quản lý, đồng thời tạothuận lợi cho việc nắm bắt và xử lý thông tin một cách chính xác, kịp thời để đưa racác quyết định kinh doanh phù hợp. Bộ máy của công ty được sắp xếp có khoa học,chặt chẽ từ trên xuống dưới theo phương thức trực tuyến chức năng, tức là quản lýtừ trên xuống, cấp dưới chịu sự quản lý của cấp trên nhưng đồng thời mỗi phòngban, bộ phận đều đảm nhận từng chức năng riêng biệt. Tổ chức bộ máy của công tyđược thể hiện cụ thể ở sơ đồ sau:Sơ đồ 1.2 : Tổ chức bộ máy quản lý của công ty(Nguồn:Phòng tổ chức –Công ty TNHHXD và DVTM Đại Nghĩa)Như vậy qua sơ đồ việc phân cấp quản lý của công ty là theo mô hình một thủtrưởng:Giám đốcPGĐ điều hành kếhoạch kỹ thuậtPGĐ điều hành tàichínhPGĐ quản trị nhânsựPhòng kế hoạch kỹthuật Phòng kế toántài vụPhòngthống kêkªPhòng tuyểndụng và đàotạo nhân sựCán bộvật tưThủkhoĐội trưởngĐội xây lắp 1 Đội xây lắp 2 Đội xây lắp 3 Đội xây lắp 4 Đội xây lắp 5Tổ điệnnướcTổ thợ nề Tổ xe máy Tổ cơ khí Tổ mộcBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên11SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Giám đốc: Là người đại diện của Công ty, phụ trách chung và trực tiếpquan hệ đối nội, đối ngoại và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động kinh doanhcủa công ty trước cơ quan pháp luật. Phó giám đốc điều hành kế hoạch kỹ thuật: Trực tiếp phụ trách giám sátviệc thi công công trình, tham mưu cho giám đốc về quy trình, quy phạm kỹ thuật,thiết kế, tính toán khối lượng nguyên vật liệu, nhiên liệu, lập biện pháp thi công,hướng dẫn thi công, kiểm tra chất lượng công trình, tổ chức nghiệm thu bàn giaocông trình và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điều hành của mình. Phó Giám đốc điều hành tài chính: Trực tiếp phụ trách công tác tài chínhkế toán, cùng với kế toán trưởng tham mưu cho giám đốc về kế hoach thu chi đồngthời trực tiếp chỉ đạo phòng kế toán và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về điềuhành của mình. Phó giám đốc quản trị nhân sự: Trực tiếp chỉ đạo đồng thời tham mưucho giám đốc trong việc tuyển chọn và đào đào tạo nhân sự, xây dựng cơ cấu bộmáy doanh nghiệp… trong công ty, nhằm khai thác và sử dụng nguồn nhân lực củacông ty một cách hợp lý và có hiệu quả. Các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty+ Phòng kế toán tài vụ: Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng tham mưu chogiám đốc tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ công tác tổ chức thống kê, thống tinkế toán và hạch toán kinh tế ở Công ty theo pháp luật, chi trả và thanh quyết toántất cả các khoản .+ Phòng thống kê: Phòng thống kê có chức năng tham mưu giúp ban Giámđốc trong lĩnh vực liệt kê vật tư, máy móc thiết bị và quá trình giao nhận nguyênnhiên vật liêụ tại kho.. Tham gia nghiệm thu và nhập sổ sách khi chi cho bộ phận nào đó.. Tổ chức lưu giữ các văn bản liên quan.. Lập sổ sách khi cung ứng vật tư đầy đủ và chính xác.+ Phòng kế hoạch kỹ thuật: Thiết kế bản vẽ, trực tiếp chỉ đạo thi công ở côngtrường+ Phòng tuyển dụng và đào tạo nhân sự: Phòng này có chức năng tham mưucho phó Giám đốc quản lý nhân sự thông qua việc tổ chức, xây dựng cơ cấu bộ máydoanh nghiệp. Lập kế hoạch tuyển chọn nhân sự và đào tạo nhân sự, xây dựng hệthống thù lao, đánh giá, đãi ngộ nhân sự trong công ty.. Đào tạo nâng cao tay nghề cho CBCNV.. Sắp xếp tổ chức hợp lý cho từng bộ phận, chức vụ, phòng ban phù hợp vớinăng lực từng người, từng tổ chức, bộ phận.. Thực hiện tốt việc tuyển chọn nhân sự.. Đưa ra những phương hướng, chiến lược phát triển cho công ty.Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên12SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán. Thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, đặt an toàn lao độnglên hàng đầu.Dưới các phòng ban là các đội xây lắp, phụ trách trực tiếp các hoạt động thicông tại công trường.Do các công trình có địa điểm thi công khác nhau, thời gian xây dựng lâudài, mang tính đơn chiếc nên lực lượng lao động của Công ty được tổ chức thànhcác đội công trình, mỗi đội công trình được chia thành các tổ sản xuất theo yêu cầuthi công, tùy vào nhu cầu sản xuất thi công của từng thời kỳ mà số lượng đội côngtrình, số lượng các tổ sản xuất trong mỗi đội sẽ biến động phù hợp yêu cầu sản xuấtcụ thể.1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn.1.3.1.1. Phân tích tình hình tài sảnBảng 1.1: So sánh tài sản năm 2012 – 2013 tại công tyĐVT: đồngChỉ tiêuNăm 2012 Năm 2013 Chênh lệchSố tiền % Số tiền % Tuyệt đối Tươngđối (%)Tổng tài sản 48.891.003.754 100 50.669.280.599100 1.778.276.840 3,64Tài sản ngắn hạn 31.415.383.362 64,26 30.969.852.93461,12 445.530.430 1,42Tài sản dài hạn 17.475.620.392 35,74 19.699.427.665 38,88 2.223.807.270 12,73(Nguồn:Phòng tài chínhkế toán)Phân tích: Tổng tài sản năm 2013là 50.669.280.599 đồng so với năm 2012 là48.891.003.754 đồng đã tăng lên 1.778.276.840 đồng tương ứng với tốc độ tăng là3,64%. Những con số trên đã cho thấy trong 2 năm vừa qua quy mô về tài sản củacông ty đã được mở rộng.Qua bảng so sánh kết cấu Tài sản năm 2012 và năm 2013 ta thấy cơ cấu TSCông ty thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng TSNH và tăng tỷ trọng TSDH. Cụ thể: Tỷ trọng TSDH của công ty (tài sản dài hạntổng tài sản)x100 năm 2012 là35,74% năm 2013 là 38,88% (đã tăng lên 3,14%). Tài sản dài hạn của công ty chủyếu là tài sản cố định qua số liệu trên bảng cân đối kế toán ta thấy tỷ trọng tài sảncố định trong tổng tài sản của công ty tăng lên. Việc tăng quy mô tài sản có được làdo sự gia tăng của bộ phận Tài sản dài hạn, năm 2013 là 19.699.427.665 đồng sovới năm 2012 là 17.475.620.392 đồng đã tăng lên 2.223.807.270 đồng tương ứng vớitốc độ tăng 12,73% và chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng TS của DN, điều nàychứng tỏ các khoản đầu tư dài hạn của công ty là hiệu quả và được chú trọng. ĐầuBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên13SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toántư dài hạn chủ yếu là mua sắm máy móc, TSCĐ… điều này là phù hợp vì công tyhoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tỷ trọng TSNH (tài sản ngắn hạntổng tài sản)x100 năm 2012 là64,26% và năm 2013 là 61,12%. Trong đó chủ yếu là giảm tỷ trọng hàng tồn kho,tỷ trọng phải thu khách hàng tăng lên, tỷ trọng TSNH khác giảm, tỷ trọng tiền tăng .Tài sản ngắn hạn năm 2013 là 30.969.852.934 đồng so với năm 2012 là31.415.383.362 đồng đã giảm xuống 445.530.430 đồng tương ứng với tốc độ giảm1,42 %. Tuy nhiên khoản mục này vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản. Việcgiảm này chủ yếu là do khoản mục hàng tồn kho năm 2013 giảm so với năm 2012(năm 2013 là 3.918.635.271đồng,năm 2012 là 4.379.917.611 đồng), điều nàychứng tỏ doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho tốt. So với năm 2012 khoản phải thukhách hàng năm 2013 tăng 4.055.681.750 đồng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn, sốtiền chi cho sản xuất nếu không thu hồi nhanh chóng thì khả năng quay vòng vốncũng như duy trì sản xuất không được đảm bảo, trong khi đó khoản dự phòng phảithu khó đòi năm 2013 không được trích lập thêm. Việc thay đổi cơ cấu Tài sảnngắn hạn theo hướng trên của doanh nghiệp không được hợp lý và hiệu quả. Doanhnghiệp cần nên xem xét lại tránh những khó khăn chủ quan và khách quan.1.3.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốnBảng 1.2: So sánh nguồn vốn năm 2012 2013 tại công ty.Đơn vị tính:đồngChỉ tiêuNăm 2012 Năm 2013 Chênh lệchSố tiền % Số tiền % Tuyệt đối Tươngđối (%)Tổng nguồnvốn 48.891.003.599 100 50.669.280.599 100 1.778.276.840 3,64Nợ phải trả 37.699.278.386 77,1 39.023.145.231 77,0 1.323.866.850 3,51Vốn chủ sở hữu 11.191.725.368 22,9 11.646.135.368 23 454.410.000 4,06(Nguồn: Phòng tài chính kế toán)Phân tích: Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2013 là 50.669.280.599 đồngso với năm 2012 là 48.891.003.599 đồng đã tăng lên 1.778.276.840 đồng tương ứngvới tốc độ tăng là 3,64%. Tổng nguồn vốn của công ty tăng lên chứng tỏ khả nănghuy động vốn của doanh nghiệp tốt hơn nguyên nhân ảnh hưởng tình hình này làdo:Nợ phải trả năm 2013 là 39.023.145.231đồng so với năm 2012 là37.699.278.386 đồng đã tăng lên 1.323.866.850 đồng ,tỷ trong giảm nhẹ 0,1% (nămBáo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên14SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán2012 là 77,1% đến năm 2013 giảm xuống còn 77%) và tương ứng với tốc độ tăng3,51%, làm cho tổng nguồn vốn của công ty tăng 3,64% và chiếm tỷ trọng lớn hơntrong cơ cấu tổng nguồn vốn. Đây là biểu hiện chưa tốt chứng tỏ gánh nặng trả nợgia tăng và khả năng tự chủ của doanh nghiệp giảm. Nợ phải trả tăng là do các yếutố sau:Nợ ngắn hạn phải trả năm 2013 là 39.023.145.231đồng so với năm 2012 là37.699.278.386 đồng đã tăng lên 1.323.866.850 đồng. Đây là biến động không tốtCông ty cần cân đối nguồn lực để giải quyết nợ ngắn hạn và tìm giải pháp khắcphục tình trạng này. Công ty không có tài sản dài hạn.Vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2013 là11.646.135.368 đồng so với năm 2012là 11.191.725.368 đồng đã tăng lên 454.410.000 đồng, tỷ trọng tăng nhẹ 0,1% (năm2012 là 22,9% và năm 2013 là 23%) và tương ứng với tốc độ tăng 4,06% và chiếm tỷtrọng nhỏ hơn trong tổng nguồn vốn . Đây là biểu hiện không tốt chứng tỏ khả năng tựchủ về tài chính của doanh nghiệp giảm. Điều này cho thấy DN có sự phụ thuộc vềvốn, nên cần nghiên cứu thị trường, đặc điểm kinh doanh để có sự điều chỉnh hợplý trong cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn chủ sở hữu, giảm vốn vay, giảm thiểu rủi ro vềmặt tài chính .Kết luận: Tổng nguồn vốn tăng là biểu hiện tốt về khả năng huy động vốn củaCông ty nhưng vốn chủ sở hữu tăng chứng tỏ khả năng tài chính của doanh nghiệpgiảm, cần khắc phục.Tỷ trọng Nợ ngắn hạn của Công ty có xu hướng tăng trong khi tỷ trọng Tài sảnngắn hạn lại giảm → điều này là không phù hợp doanh nghiệp cần cân đối nguồnlực để giải quyết nợ ngắn hạn và tìm giải pháp khắc phục tình trạng này.1.3.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chínhBảng 1.3: Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2012 2013Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Chênhlệch1. Tỷ suất tài trợ %11.191.725.368 11.646.135.3680,1 x100 = 22,9 x100 = 2348.891.003.599 50.669.280.5992. Tỷ suất đầu tư %17.475.620.392 19.699.427.6653,18 x 100 = 35,7 x 100 = 38,8848.891.003.599 50.669.280.5993. Khả năng thanhtoán hiện hành Lần48.891.003.599 50.669.280.5990,002 = 1,296 =1,29837.699.278.386 39.023.145.2314. Khả năng thanhtoán nhanh Lần13.201.865 1.950.912.6370,0496 = 0,0004 = 0,0537.699.278.386 39.023.145.2315. Khả năng thanh Lần 31.415.383.362 30.969.852.934 0,04Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên15SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toántoán ngắn hạn = 0,833 = 0,79337.699.278.386 39.023.145.231(Nguồn: Phòng tài chínhkế toán)Phân tích : Qua bảng số liệu trên cho ta thấy: Tỷ suất tài trợ (Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn): chỉ tiêu này phản ánh mứcđộ độc lập tài chính của doanh nghiệp đối với các đối tượng bên ngoài.Tỷ suất tàitrợ năm 2013 là 23% so với năm 2012 là 22,9% thì đã tăng lên 0,1% (từ 22,9% lên23%). Tỷ suất tài trợ tăng là do sự tăng lên của VCSH và tổng nguồn vốn. Chỉ tiêunày của Công ty tuy có tăng nhưng còn thấp chứng tỏ khả năng tự chủ về tài chínhcủa Công ty là thấp, Công ty nên điều chỉnh cơ cấu vốn cho hợp lý để đảm bảo khảnăng tự chủ về tài chính. Tỷ suất đầu tư (Tài sản dài hạn Tổng tài sản): Chỉ tiêu này thể hiện quy môđầu tư. Nó cho biết cơ cấu TSCĐ và đầu tư dài hạn trong tổng tài sản của doanhnghiệp.Tỷ suất này tại công ty năm 2013 là 38,88% so với năm 2012 là 35,7% thì đãtăng 3,18% (từ 35,7% lên 38,88%). Chỉ tiêu này tăng là do TSDH của công ty tăngcao so với năm trước. Điều này chứng tỏ Công ty đã chú trọng đầu tư vào TSDH. Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản Tổng nợ phải trả): Chỉ tiêunày phản ánh khả năng chuyển đổi Tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợcủa doanh nghiệp. Chỉ tiêu này năm 2012 là 1,296; năm 2013 là 1,298. Chỉ tiêu nàynăm 2013 so với năm 2012 tăng 0,002 lần và đều lớn hơn 1. Sự tăng lên này chủyếu do tổng Tài sản của công ty năm nay tăng so với năm trước. Điều này chứng tỏkhả năng thanh toán của Công ty được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng. Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền Nợ ngắnhạn):Chỉ tiêu này cho biết với số vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gữi ngân hàng, tiềnđang chuyển và các khoản chứng khoán ngắn hạn) có thể chuyển đổi nhanh thànhtiền mặt hiện có, doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn haykhông. Chỉ tiêu này ở năm 2013 tăng 0,0496 lần so với năm 2012 chứng tỏ nguồntiền của công ty trong hoạt động kinh doanh đã có sự tăng lên . Chứng tỏ Công tyđã có cố gắng trong việc tăng khả năng thanh toán nhanh, tuy nhiên tỷ suất thanhtoán nhanh của Công ty trong hai năm đều nhỏ hơn 0,5 điều này chứng tỏ Công tykhông có đủ khả năng về tiền và các loại tài sản để có thể chuyển ngay thành tiềnthanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn): Chỉ tiêu nàythể hiện mức độ đảm bảo của Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này ởcông ty năm 2013 là 0,793 lần so với năm 2012 là 0,833 lần thì đã giảm 0,04 lần (từ0,833 lần – 0,793 lần) điều này là do Tài sản ngắn hạn năm nay giảm so với nămtrước trong khi nợ phải trả tăng lên. Chỉ tiêu này cả 2 năm đều nhỏ hơn 1 điều nàycho thấy doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ củamình khi tới hạn, vì vậy doanh nghiệp nên xem xét các phương án để huy đông vốn.Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS. Đường Thị Quỳnh Liên16SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toánQua phân tích ta thấy sự phát triển của công ty trong 2 năm vừa qua chưa thật sựbền vững .1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch VụThương Mại Đại Nghĩa1.4.1. Đặc điểm chung Chế độ chuẩn mực kế toán áp dụng: Chế độ kế toán áp dụng theo Quyết địnhsố 482006QĐBTC ngày 1492006 của Bộ Tài chính, cùng các văn bản hướngdẫn sửa đổi, bổ sung đã được ban hành đến hết năm 2009. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 0101 và kết thúc ngày 3112hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là ViệtNam đồng (ký hiệu là “VNĐ”). Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho áp dụng là phương pháp đích danh. Công ty không trích lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương phápđường thẳng, thời gian khấu hao theo quy định tại Thông tư số 452013TT BTCngày 2542013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hình thức ghi sổ: Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và sổ cái. Định kì lậpchứng từ ghi sổ là cuối mỗi tháng.Sơ đồ 1.3: Khái quát quá trình ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI NGHĨA 1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa .7 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy: .8 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh: 1.2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ: 1.2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 1.3 Đánh giá khái qt tình hình tài 12 1.3.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn 12 1.3.1.1 Phân tích tình hình tài sản 12 1.3.2 Phân tích tiêu tài .14 1.4 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 16 1.4.1 Đặc điểm chung 16 1.4.2 Tổ chức máy kế toán 17 1.4.2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 17 1.4.2.2 Giới thiệu sơ lược phận máy kế tốn cơng ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa .17 1.4.3.Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 18 1.4.3.1 Kế toán nguyên vật liệu: 18 1.4.3.2 Tổ chức báo cáo kế toán 19 1.4.4 Tố chức kiểm tra cơng tác kế tốn .20 1.5 Phương hướng phát triển cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 20 1.5.1 Thuận lợi .20 1.5.2 Khó khăn .21 1.5.3 Phương hướng phát triển .21 PHẦN THỨ HAI 22 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU 22 TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI NGHĨA .22 2.1 Đặc điểm, công tác quản lý, phân loại đánh giá NVL công ty .22 SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty 22 2.1.2 Công tác quản lý nguyên vật liệu công ty 22 2.1.3 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu công ty .23 2.1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu 23 2.1.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu 24 2.1.4 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công ty .25 2.2 Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 25 2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 25 2.2.1.1 Thủ tục nhập kho quy trình luân chuyển phiếu nhập kho 26 2.2.1.2 Thủ tục xuất kho quy trình luân chuyển phiếu xuất kho .37 2.2.1.3 Quy trình hạch tốn chi tiết NVL cơng ty 41 2.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 47 2.2.2.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 47 2.2.2.2 Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu 47 2.2.2.3 Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu 48 2.2.3 Kế toán kiểm nguyên vật liệu 52 2.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 53 2.3.1 Những kết đạt 53 2.3.2 Những hạn chế tồn 54 2.3.3 Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc thực 55 2.3.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty .55 2.3.3.2 Yêu cầu,nguyên tắc thực 56 2.3.4 Một số ý kiến đóng góp 56 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn XD : Xây dựng DVTM : Dịch vụ thương mại TS : Tài Sản NV : Nguồn vốn GTGT : Giá trị gia tăng TGNH : Tiền gửi ngân hàng VCSH : Vốn chủ sở hữu TSNH : Tài sản ngắn hạn 10 TSDH : Tài sản dài hạn 11 VNĐ : Việt Nam Đồng 12 TK : Tài khoản 13 QĐ : Quyết định 14 SH : Số hiệu 15 NT : Ngày tháng 16 TT : Thông tư 17 TK ĐƯ : Tài khoản đối ứng 18 BTC : Bộ tài 19 NA : Nghệ An 20 TP : Thành phố 21 GĐ : Giám đốc 22 PGĐ : Phó giám đốc 23 NVL : Nguyên vật liệu 24 XK-NK : Xuất kho - Nhập kho 25 BHXH : Bảo hiểm xã hội SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất Sơ đồ 1.2 : Tổ chức máy quản lý của công ty 10 Sơ đồ 1.3: Khái quát trình ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ 16 Sơ đồ 1.4 : Mô hình tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 17 Sơ đồ1.5: Quy trình thực kế tốn NVL 19 Sơ đồ 1.6: Quy trình luân chuyển phiếu nhập kho .26 Sơ đồ 1.7 - Quy trình luân chuyển Phiếu xuất kho 37 Sơ đồ 1.8: Quy trình hạch tốn chi tiết NVL cơng ty .41 SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: So sánh tài sản năm 2012 – 2013 công ty 12 Bảng 1.3: Bảng phân tích tiêu tài năm 2012 - 2013 14 Bảng 2.1 Bảng tính giá gạch nhập kho 25 Bảng 2.2 Bảng tính giá gạch xuất kho 25 Biểu 2.1: Mẫu phiếu yêu cầu cung ứng vật tư .27 Biểu 2.2: Mẫu đơn mua hàng: .29 Biểu 2.3:Mẫu in hóa đơn giá trị gia tăng .30 Biểu 2.4 Mẫu biên kiểm nghiệm 33 Biểu 2.5: Mẫu phiếu nhập kho sử dụng: 35 Biểu 2.6 Phiếu yêu cầu cung ứng vật tư .37 Biểu 2.7:Mẫu in phiếu xuất kho: 39 Biểu 2.7:Mẫu in phiếu xuất kho: 40 Biểu 2.8: Mẫu thẻ kho sử dụng: 42 Biểu 2.9:Mẫu sổ chi tiết NVL sử dụng công ty .44 Biểu 2.10: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật tư: 46 Biểu 2.11 Trích chứng từ ghi sổ số 06 49 Biểu 2.12 Trích chứng từ ghi sổ số 07 49 Biểu :2.13 Trích sổ đăng kí chứng từ ghi sổ 51 Biểu 2.14 Mẫu sổ 52 SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ kinh tế hội nhập mở cửa, doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển định phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế Một quy luật tất yếu kinh tế thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm biện pháp để đứng vững phát triển thương trường, đáp ứng nhu cầu ngày cao của người tiêu dùng với sản phẩm chất lượng cao giá phù hợp Muốn đạt yếu tố đó, doanh nghiệp sản xuất phải giám sát từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm của trình sản xuất kinh doanh Nguyên vật liệu yếu tố quan trọng trình sản xuất của doanh nghiệp, thường chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Vì vậy, việc kế tốn ngun vật liệu thiếu phải đảm bảo u cầu của cơng tác kế tốn là: hính xác, kịp thời tồn diện Kế tốn nguyện vật liệu có đảm bảo yêu cầu đảm bảo cho việc cung cấp nguyện vật liệu kịp thời đồng cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra giám sát chặt chẽ chấp hành định mức tiêu hao, dự trữ, nhờ góp phần giảm bớt chi phí, dẫn đến hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn Kế tốn xác chi phí nguyên vật liệu giúp công ty tiết kiệm tiền vật tư, tiền vốn làm giá thành sản phẩm hạ có lợi cạnh tranh giá thị trường Như vòng quay của vốn lưu động tăng nhanh từ nâng cao lợi nhuận giúp cơng ty hồn thành mức tiêu đặt có điều kiện cải thiện đời sống cán công nhân viên, đầu tư thêm cho dây chuyền sản xuất, mở rộng mặt hàng Sau thời gian thực tập công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa kiến thức học nhà trường em định lựa chọn phần hành “kế toán Nguyên vật liệu” làm nội dung cụ thể để nghiên cứu cho trình thực tập Báo cáo thực tập gồm hai phần sau: Phần 1: Tổng quan cơng tác kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa Phần 2:Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa Do thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung của thầy cán công ty để đề tài của em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI NGHĨA 1.1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa Tên đơn vị thực tập: Công ty TNHH XD Và DVTM Đại Nghĩa Địa chỉ: Nhà ông Đặng Lễ-Số - Ngách 14 - Ngõ - Đường Bùi Dương Lịch khối - Phường Quán Bàu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0383 515323 Fax: 0383 515323 Mã số thuế: 2900513512 Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, đường dây trạm biến áp đến 35KV, bưu viễn thơng, kinh doanh khách sạn, mua, bán đồ dùng cá nhân gia đình, tư vấn thiết kế giám sát cơng trình dân dụng cơng nghiệp, san lấp mặt bằng, hồn thiện, kiểm định cơng trình xây dựng, vận tải hàng hóa đường Cơng ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa thành lập năm 1986 Có giấy phép đăng ký kinh doanh số 2900513512 Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp ngày 26 tháng năm 2002 Tiền thân xí nghiệp xây lắp Thuận Lộc Địa trụ sở 47 Lê Văn Hưu - Phường Thuận Lộc - Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Sau chuyển đổi địa lần thứ có trụ sở số - Đường Nguyễn Thái Học - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Năm 2002 đổi tên thành công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa, trụ sở số nhà 31 - Phan Tất Thông - Khối - Phường Hà Huy Tập - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Tháng 10 năm 2009 chuyển trụ sở làm việc số Ngách 14 ngõ đường Bùi Dương Lịch - Khối - Phường Quán Bàu - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Ngay sau thành lập nay, Công ty xây dựng máy tổ chức, cấu phòng ban hợp lý, khoa học tạo ốn định cần thiết Đại phận nhân viên công ty hồn tồn tin tưởng, trí với chủ trương hoạt động của công ty Với nổ lực cố gắng của Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa khẳng định vị trí của Cơng ty đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 26/07/2002 Nhưng sau mở rộng đối tượng, SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên địa trụ sở ngành nghề kinh doanh nên Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ vào 02/10/2009 Theo giấy đăng ký kinh doanh Cơng ty có bốn thành viên góp vốn, với mức vốn điều lệ khởi điểm 4.000.000.000 đồng năm 2012 nguồn vốn kinh doanh của cơng ty 48.891.003.754 đồng Hiện Cơng ty có tên gọi là: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thưong Mại Đại Nghĩa Địa trụ sở chính: Nhà ông Đặng Lễ - số - Ngách 14 - Ngõ - Đường Bùi Dương Lịch - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Mã số thuế: 2900513512 Điện thoại: 0383515323 - Số Fax: 0383515323 Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH có hai thành viên Email: info@ Dainghia.com 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy: 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh: 1.2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ: - Thực kinh doanh ngành nghề đăng ký giấy phép đầu tư - Tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao suất lao động, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với ngành xây dựng - Chấp hành chế độ sách của Nhà nước, thực nghĩa vụ với nhà nước đầy đủ - Kinh doanh cung ứng sắt thép, xi măng - Quản lý tốt đội ngũ cán nhân viên, công nhân theo phân cấp của Bộ Thương mại Thực chế độ sách của Nhà nước người lao động, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động Không ngừng nâng cao, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực, phân phối lợi nhuận theo kết công bằng, hợp lý 1.2.1.2 Ngành nghề kinh doanh công ty - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, đường dây biến áp đến 35 KV, bưu viễn thơng; - Kinh doanh khách sạn; - Mua, bán đồ dùng cá nhân gia đình; - Tư vấn thiết kế; - Lắp đặt trang thiết bị cho cơng trình trình xây dựng; - Hồn thiện cơng trình xây dựng; - Vận tải hàng hóa đưòng 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ * Đặc điểm tổ chức sản xuất: SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Sản phẩm sản xuất của Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa cơng trình (hạng mục cơng trình) hồn thành theo hợp đồng xây dựng, quy trình sản xuất sản phẩm giản đơn thuận tiện cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành * Đặc điểm quy trình cơng nghệ: Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa công ty chuyên kinh doanh ngành nghề xây dựng chủ ú mang số đặc điểm sau: + Công việc nặng nhọc chủ yếu, chu kỳ sản xuất dài vốn đầu tư lớn + Q trình thi cơng ngồi trời nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố tự nhiên + Các yếu tố sản xuất vật liệu, máy thi công phải vận chuyển lưu động từ công trình sang cơng trình khác nên khó cho việc quản lý, ghi chép theo dõi vật tư của cơng trình (từng đối tượng tập hợp chi phí) - Việc tổ chức thi cơng của cơng ty thực xây lắp cơng trình theo phương thức thi công hỗn hợp, vừa thủ công vừa kết hợp máy Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơng trình vật tư thiết bị quản lý từ khâu mua vật tư đến khâu cấp phát cho đối tượng sử dụng, giúp cho trình xây dựng diễn liên tục đạt hiệu kinh tế cao Quy trình cơng nghệ của cơng ty bao gồm công đoạn cụ thể từ khâu thiết kế cơng trình vào sản xuất hồn thành Tất cơng trình của cơng ty phải trải qua bước sau: Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất Thiết kế Thi cơng Giám sát Hồn thành Thẩm định (Nguồn: Phòng kĩ thuật) 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Quản lý góp phần quan trọng vào hiệu hoạt động kinh doanh của đơn vị, cơng tác quản lý khâu tổ chức máy hợp lý việc làm thiết Vì SV: Hà Thị Tám Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Đại Nghĩa trọng tổ chức máy quản lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho việc nắm bắt xử lý thông tin cách xác, kịp thời để đưa định kinh doanh phù hợp Bộ máy của công ty xếp có khoa học, chặt chẽ từ xuống theo phương thức trực tuyến chức năng, tức quản lý từ xuống, cấp chịu quản lý của cấp đồng thời phòng ban, phận đảm nhận chức riêng biệt Tổ chức máy của công ty thể cụ thể sơ đồ sau: Sơ đồ 1.2 : Tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc PGĐ điều hành kế hoạch kỹ thuật PGĐ điều hành tài Phòng kế hoạch kỹ thuật Phòng kế tốn tài vụ PGĐ quản trị nhân Phòng thống Phòng tuyển dụng đào tạo nhân kª Cán vật tư Thủ kho Đội trưởng Đội xây lắp Tổ điện nước Đội xây lắp Tổ mộc Đội xây lắp Đội xây lắp Tổ khí Tổ thợ nề Đội xây lắp Tổ xe máy (Nguồn:Phòng tổ chức –Cơng ty TNHHXD DVTM Đại Nghĩa) Như qua sơ đồ việc phân cấp quản lý của cơng ty theo mơ hình thủ trưởng: SV: Hà Thị Tám 10 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Mẫu số S08-DNN (Ban hành theo QĐ 48QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC) BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN VẬT TƯ stt Danh mục Gạch đặc A1 Tuynel Gạch lỗ A1 Tuynel Thép d20 Thép dd25 Thép d32 Thép d18 Xi măng Nghi Sơn Gạch kt 50x50 2944 A1 Cát Nam Đàn 20 Cát mịn Tháng 02 năm 2014 -TK:152 Đơn vị:VNĐ Đơn Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Xuất kỳ Tồn cuối kỳ vị tính KL TT KL TT KL TT KL TT viên 12.000 18.000.000 12.000 18.000.000 viên 70.000 84.000.000 70.000 84.000.000 Kg 150 2.092.500 150 2.092.500 Kg 36 504.072 36 504.072 Kg 17 237.966 17 237.966 Kg 1.050 14.679.000 1.050 14.679.000 Tấn 15,5 18.042.000 15,5 18.042.000 Hộp 138 17.940.000 138 17.940.000 kg 24 818.184 24 818.184 … kg Cộng Người lập sổ (Ký tên ) SV: Hà Thị Tám xxx … 102.273 352.497.686 Kế toán trưởng (Ký tên) 46 – Kế toán Lớp: 51B3 … xxx - - … 102.273 … 352.497.686 Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên 2.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Kế tốn tổng hợp NVL cơng ty sử dụng phương pháp Khai thường xuyên để hạch toán Phương pháp khai thường xuyên phuơng pháp theo dõi phản ánh tình hình có, biến động tăng giảm NVL cách thường xuyên liên tục tài khoản vật liệu Áp dụng phương pháp tài khoản kế tốn vật liệu phản ánh số có tình hình biến động tăng, giảm của vật liệu xác định giá trị vật liệu tồn kho lúc Cuối kì vào số liệu kiểm thực tế vật liệu, đối chiếu với số liệu tồn kho sổ sách Khối lượng NVL sử dụng thường xuyên của công ty lớn, áp dụng phương pháp khai thường xun để hạch tốn NVL cơng ty phù hợp 2.2.2.1 Chứng từ tài khoản sử dụng a, Tài khoản sử dụng Dựa sở phân loại NVL công ty xây dựng hệ thống danh mục tài khoản để hạch toán NVL bao gồm: - TK 152: “Nguyên liệu, vật liệu” Nội dung: Tài khoản dùng để phản ánh giá trị có tình hình biến động của NVL theo giá gốc TK mở tài khoản cấp như: TK 1521: “Vật liệu chính” TK 1522: “Vật liệu phụ” TK 1523: “Nhiên liệu” TK 1524: “Phụ tùng thay thế” TK 1525 : "Vật liệu thiết bị xây dựng bản" TK 1528: “Vật liệu khác” - TK 331: “Phải trả người bán”: dùng để phản ánh tình hình toán với nhà cung cấp - TK 133: “Thuế GTGT đầu vào khấu trừ”: dùng để phản ánh số tiền thuế GTGT khấu trừ công ty mua NVL Ngoài hệ thống danh mục TK sử dụng TK khác: TK111, TK112, TK141,TK 154… b, Chứng từ sử dụng - Phiếu nhập kho (Mẫu 01-VT) - Phiếu xuất kho (Mẫu 02-VT) - Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ - Biên kiểm vật tư - Bảng phân bổ NVL Ngoài kế tốn sử dụng chứng từ như: Hóa đơn GTGT, Giấy tốn tạm ứng…để ghi sổ 2.2.2.2 Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu Hầu hết NVL của cơng ty mua ngồi, có số trường hợp nhập lại kho số vật liệu thừa sử dụng khơng hết q trình sản xuất, phế liệu thu SV: Hà Thị Tám 47 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên hồi từ trình sản xuất tạm nhập kho chờ bán tận dụng vào mục đích khác Sau số nghiệp vụ minh họa Nghiệp vụ 1: Tại công ty ngày 05/02/2014 mua thép của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An theo hóa đơn số 0001744.Cụ thể:Thép d20 với số lượng 150kg đơn giá 13.950 đồng/kg,Thép dd25 với số lượng 36kg đơn giá 14.002 đồng/kg,Thép d32 với số lượng 17kg đơn giá 13.998đồng/kg,Thép d18 số lượng 1.050 kg đơn giá 13.980 đồng/kg, thuế GTGT 10 % Toàn số tiền hàng toán qua ngân hàng Căn vào hóa đơn số 0001744 ngày 05 tháng 02 năm 2014 kế toán hạch toán: NợTK 1521:(150x13.950+36x14.002+17x13.998+1.050x13.980)=17.513.538 Nợ TK 133: 1.751.354 Có TK 112: 19.264.892 Nghiệp vụ 2: Ngày 24/02/2014 mua Xi măng Nghi Sơn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An theo hóa đơn GTGT số 0001793 để phục vụ cho cơng trình xây dựng Đội xây lắp số II với số lượng 15,5 đơn giá 1.164.000 đồng/tấn.Thuế suất GTGT 10%.Toàn tiền hàng toán chuyển khoản Căn vào hóa đơn số 0001793 ngày 24/02/2014 kế tốn hạch tốn: Nợ TK152: (15,5x1.164.000)=18.042.000 Nợ TK 133: 1.804.000 Có TK 112: 19.846.200 Nghiệp vụ 3: Biên lý TSCĐ số 12 ngày 28/02/2014 lý khu tập thể của công ty Phế liệu thu hồi 30.000 viên gạch xây Phiếu thu số 42 ngày 28/02/2014 thu tiền bán phế liệu 15.500.000 đồng Căn vào phiếu thu biên lý kế toán hạch toán: Nợ TK 111: 15.500.000 Có TK 711 : 15.500.000 2.2.2.3 Kế tốn tổng hợp giảm nguyên vật liệu Các nghiệp vụ làm giảm NVL công ty chủ yếu xuất kho NVL trực tiếp sản xuất thi công, cho phân xưởng hoạt động quản lý Kế toán sử dụng phiếu xuất kho NVL chứng từ liên quan để hạch toán tổng hợp Một số nghiệp vụ chủ yếu công ty: Nghiệp vụ 1: Ngày 05/02/2014 xuất kho 1253 kg thép cụ thể : Thép d20 với số lượng 150kg đơn giá 13.950 đồng/kg,Thép dd25 với số lượng 36kg đơn giá 14.002 đồng/kg, Thép d32 với số lượng 17kg đơn giá 13.998đồng/kg, Thép d18 số lượng 1.050 kg đơn giá 13.980 đồng/kg.Xuất kho số thép dùng cho nhu cầu Xây dựng đội xây lắp số II xây dựng nhà hội trường Lữ Đoàn 414 Xã Vân Diên Huyện Nam Đàn Căn vào phiếu xuất kho chứng từ có liên quan kế tốn hạch toán : SV: Hà Thị Tám 48 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Nợ TK 154: 17.513.538 Có TK 1521: 17.513.538 Nghiệp vụ 2: Ngày 24/02/2014 xuất 15,5 xi măng Nghi Sơn đơn giá 1.164.000 đồng/tấn để xây dựng nhà hội trường Lữ Đoàn 414 Xã Vân Diên Huyện Nam Đàn Kế toán hạch toán: Nợ TK 154 : 18.042.000 Có TK 1521 : 18.042.000 Biểu 2.11 Trích chứng từ ghi sổ số 06 Mẫu số S02B - DNN C.ty TNHH XD & DVTM Đại Nghĩa K9 - P.Quán Bàu - TP.Vinh - NA Trích yếu (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của trưỏng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 06 Ngày 28/02/2014 Số hiệu tài khoản Nợ Có 152 112 152 112 Nhập kho Thép d20 Nhập kho Thép dd25 Nhập kho Thép d32 Nhập kho Thép d18 Nhập kho Xi măng Nghi Sơn Biểu … 2.12 Trích chứng từ ghi sổ số 07 Cộng Kèm theo 13 chứng từ gốc 152 152 152 … 2.092.500 504.072 237.966 14.679.000 18.042.000 … 352.497.686 Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người lập (ký, họ tên) SV: Hà Thị Tám 112 112 112 … Số tiền 49 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Mẫu số S02A - DNN C.ty TNHH XD & DVTM Đại Nghĩa K9 - P.Quán Bàu - TP -TP Vinh - NA Trích yếu (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 của trưỏng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 07 Ngày 28/02/2014 Số hiệu tài khoản Nợ Có 154 152 154 152 Nhập kho Thép d20 Nhập kho Thép dd25 Nhập kho Thép d32 Nhập kho Thép d18 Nhập kho Xi măng Nghi Sơn … Cộng Kèm theo 13 chứng từ gốc 154 154 154 … 2.092.500 504.072 237.966 14.679.000 18.042.000 … 352.497.686 Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người lập (ký, họ tên) SV: Hà Thị Tám 152 152 152 … Số tiền 50 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Biểu :2.13 Trích sổ đăng kí chứng từ ghi sổ C.ty TNHH XD & DVTM Đại Nghĩa Mẫu số S02B - DNN K9 - P.Quán Bàu - TP -TP Vinh - NA (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 02/2014 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày tháng 06 28/02/2014 07 28/02/2014 Số tiền 352.497.686 352.497.686 … Cộng … xxx Ngày 28/02/2014 Người ghi sổ Kế toán Biểu 2.14 Mẫu sổ SV: Hà Thị Tám 51 Lớp: 51B3 – Kế tốn Báo cáo tốt nghiệp Cơngty TNHH XD DVTM Đại Nghĩa GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Mẫu sổ S02C1 – DNN Ban hành theo QĐ số 48/2006QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của tài SỔ CÁI Tháng 02/2014 Tài khoản: Nguyên liệu vật liệu NT GS Chứng từ ghi sổ Số Ngày hiệu tháng Diễn giải Số hiệu: 152 TK đối ứng Số dư đầu tháng Số tiền Nợ Có - Số phát sinh tháng 28/02 06 28/02 28/02 06 28/02 28/02 06 28/02 28/02 06 28/02 28/02 06 28/02 28/02 07 28/02 28/02 07 28/02 28/02 07 28/02 28/02 07 28/02 28/02 07 28/02 Nhập kho Thép d20 Nhập kho Thép dd25 112 2.092.500 112 Nhập kho Thép d32 Nhập kho Thép d18 Nhập kho Xi măng Nghi Sơn Xuất kho Thép d20 Xuất kho Thép dd25 112 112 504.072 237.966 14.679.000 112 18.042.000 Xuất kho Thép d32 Xuất kho Thép d18 Xuất kho Xi măng Nghi Sơn 154 2.092.500 154 154 504.072 237.966 14.679.000 154 18.042.000 … … Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 352.497.68 352.497.686 Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.2.3 Kế toán kiểm nguyên vật liệu Định kỳ vào cuối năm, công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa tiến hành kiểm NVL tất kho của công ty Khi kiểm lập biên kiểm đối chiếu số ghi sổ kế toán số thực tế kiểm Nếu có chệnh lệch tìm ngun nhân xử lý chênh lệch Trường hợp thừa chưa rõ nguyên nhân kế tốn cơng ty vào biên kiểm hạch toán: Nợ TK 152 SV: Hà Thị Tám 52 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Có TK 338(1) Khi có định xử lý kế tốn cơng ty ghi: Nợ TK 338(1) Có Tk 111,138(8), 711 Nếu thừa chưa rõ nguyên nhân, vào biển kiểm kế tốn ghi: Nợ TK 138 Có TK 152 Khi có định xử lý kế tốn cơng ty ghi: Nợ TK: 111,338(8),334,811 Có TK:138(1) Q trình hạch tốn thừa thiếu NVL cơng ty khái qt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.9: Kế toán kiểm NVL công ty TK 711 TK 3381 (5 TK 152 (1) TK 1381 (2) TK 111, 1388, 334 (3) TK 811 (4) Chú giải sơ đồ: (1) Nguyên vật liệu thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý (2) Nguyên vật liệu thiếu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý (3) Xử lý NVL thiếu người chịu trách nhiệm phải bồi thường (4) Xử lý NVL thiếu không xác định nguyên nhân (5) Xử lý NVL thừa khơng xác định ngun nhân 2.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa 2.3.1 Những kết đạt Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa hội viên thức của hội doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Nghệ An.Qua 20 năm thành lập có bước rõ ràng hoạt động có hiệu - Về máy kế toán: Hiện nay, máy kế tốn của cơng ty tổ chức chặt chẽ hoạt động có hiệu đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ số liệu, thông tin phục vụ cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng.Tại cơng ty máy kế tốn tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán, mơ hình phù hợp với nghành xây dựng của công ty Phân công lao SV: Hà Thị Tám 53 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên động kế toán vào khối lượng cơng việc kế tốn phần hành lực lượng kế tốn có khoa học, điều đảm bảo việc chun mơn hóa hợp tác hóa lao động kế tốn - Về hình thức ghi sổ kế toán phương pháp kế toán áp dụng: Với việc áp dụng hình thức “chứng từ ghi sổ” vào cơng tác hạch tốn phù hợp với trình độ tất phân kế tốn cơng ty Công ty sử dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Phương pháp có ưu điểm khả kiểm tra, đối chiếu cao kho phòng kế tốn Hệ thống sổ kế toán sử dụng hạch toán chi tiết NVL phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình nhập, xuất, tồn kho của loại NVL, dễ dàng theo dõi, phân tích tình hình sử dụng NVL.Việc sử dụng phương pháp đích danh để tính giá thực tế vật tư xuất kho phù hợp với nguyên vật liệu có thời hạn sử dụng ngắn - Về chứng từ kế toán: Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán sổ sách kế toán phần hành nói chung phần hành kế tốn ngun vật liệu nói riêng tổ chức theo biểu mẫu quy định theo Quyết định 48/2006/QĐ - BTC ngày 14 tháng năm 2006 của trưởng tài - Về ngun vật liệu: Cơng ty xây dựng hệ thống kho tương đối rộng rãi, khô để bảo quản Kho NVL bố trí thủ kho để theo dõi số lượng vật liệu nhập, xuất, tồn Cơng ty ln có kế hoạch mua sắm vật liệu dựa định mức bảng phân tích dự tốn NVL phòng kĩ thuật xây dựng Tùy vào điều kiện vận chuyển, bảo quản mà NVL xuất hai địa điểm kho công ty kho trường thi công Chế độ quản lý NVL của công ty tổ chức hợp lý, có phối hợp chặt chẽ phận khâu chu chuyển của NVL, đảm bảo cung cấp NVL kịp thời đầy đủ không làm gián đoạn q trình sản xuất thi cơng đồng thời hạn chế hao hụt mát, sử dụng lãng phí NVL - Về hệ thống tài khoản: Hệ thống TK của cơng ty nói chung TK dùng để hạch toán NVL áp dụng cách khoa học với chế độ kế toán ban hành Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty mở TK chi tiết để theo dõi tình hình biến động của thứ, loại vật tư để có kế hoạch kiểm sốt thuận tiện hơn, bảo quản sử dụng kịp thời 2.3.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh kết cơng tác kế tốn NVL cơng ty số tồn tại: - Công ty không sử dụng TK 151 “hàng đường”.Trong trường hợp NVL mua ngoài, chưa đến kho hóa đơn kế toán chưa ghi sổ Như SV: Hà Thị Tám 54 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên nghiệp vụ phát sinh chưa phản ánh kịp thời, ảnh hưởng tới tính đầy đủ cập nhật của thơng tin kế tốn - Xu hướng thực tiễn phần lớn doanh nghiệp không thực kế tốn thủ cơng hay excel mà thực hiên cơng tác kế tốn phần mềm Tại cơng ty phòng kế tốn trang bị máy tính kết nối internet cơng ty chưa đưa phần mềm kế toán vào sử dụng.Việc làm khối lượng cơng việc kế tốn của cơng ty vất vả, cơng tác hạch tốn nhiều thời gian hơn, lượng sổ sử dụng bảo quản cồng kềnh - Bảng tổng hợp nhập xuất tồn mà kế tốn sử dụng khơng có cột đơn giá - Số lượng nghiệp vụ nhập xuất kho NVL của công ty nhiều thường với khối lượng lớn việc lựa chọn phương pháp dích danh để tính giá thức tế vật liệu xuất kho chưa hợp lý với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Hơn nữa,với chế thị trường nay, giá nguyên vật liệu biến đổi liên tục, ln có xu hướng tăng lên cơng ty khơng nên áp dụng phương giá đích danh.Vì giá có xu hướng tăng giá trị vật liệu tồn kho lớn, giá vật liệu xuất sử dụng nhỏ dẫn đến giá thành thấp, lợi nhuân cao dễ tạo lợi nhuận ảo - Vật liệu của công ty đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại không xây dựng sổ danh điểm vật tư, gây khó khăn công tác quản lý vật tư - Đối với bạn hàng lâu năm, nhập kho với số lượng ít, nhiều thủ kho kiểm tra sơ qua cho nhập kho luôn, điều chưa hợp lí, đơi khơng phải cố ý, mà bạn hàng nhầm lẫn, thiếu sót việc giao hàng, cơng ty khơng kiểm tra kĩ ảnh hưởng tới quyền lợi của 2.3.3 Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc thực 2.3.3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty Cùng với đổi toàn diện kinh tế,hạch toán kế toán với tư cách phận quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài khơng ngừng hồn thiện phát triển.Hạch tốn kế tốn góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý tài quốc gia quản trị doanh nghiệp Qua tìm hiểu kế tốn ngun vật liệu cơng ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Đại Nghĩa thấy rõ vai trò ,vị trí của thơng tin kế tốn ngun vật liệu việc đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý kế tốn quản trị của Cơng ty Xuất phát từ yêu cầu ,việc hoàn thiện tổ chức hạch tốn kế tốn ngun vật liệu vơ quan trọng.Hồn thiện tổ chức quản lý hạch tốn nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất,nâng cao hiệu kinh doanh để đạt mức lợi nhuận cao SV: Hà Thị Tám 55 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Bên cạnh , hạch toán nguyên vật liệu phải áp dụng tuân theo nguyên tắc chuẩn mực kế toán 2.3.3.2 Yêu cầu,nguyên tắc thực - Nắm vững chức năng,nhiệm vụ của kế tốn phần hành nói chung phần hành kế tốn ngun vật liệu nói riêng.Cùng lúc phải đồng thời vừa phản ánh vừa giám đốc q trình ln chuyển NVL.Phải hồn thiện từ máy kế tốn đến cơng tác kế tốn để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh của công ty điều kiện kinh tế thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt Sửa chữa sai sót,quản lý hạch toán khoa học hợp lý - Các chứng từ nhập ,xuất kho thiết lập đầy đủ,quy trình luân chuyển chặt chẽ thuận tiện cho công tác nhập, xuất kho vật liệu.Các thủ tục nhập, xuất kho tiến hành cách hợp lý.Nguyên vật liệu nhập kho phải kiểm nhận số lượng,chất lượng ,quy cách,chủng loại,vật liệu xuất kho phải xác định phòng kế toán sở kế hoạch đề ra,nhu cầu vật tư ký duyệt - Xây dựng hệ thống định mức sử dụng tiết kiệm vật liệu xuất số lượng cần.Khi có nhu cầu nguyên vật liệu đội cơng trình,bộ phận làm phiếu u cầu cung ứng vật tư gửi lên phòng kinh doanh.Sau xem xét tính hợp lý,hợp lệ của nhu cầu sử dụng vật liệu,phòng sản xuất kinh doanh xét duyệt.Đây phương pháp nhằm giảm hao hụt ,thất thoát nguyên vật liệu mà đảm bao kịp thời cung cấp NVL theo yêu cầu 2.3.4 Một số ý kiến đóng góp Trong thời gian thực tập công ty, giúp đỡ của cán phòng tài kế tốn em tìm hiểu cơng tác kế tốn NVL cơng ty em thấy có thiếu sót Sau em xin đưa số ý kiến để khắc phục tồn quản lý hạch toán NVL - Thứ nhất: Nguyên vật liệu công ty nhập từ nhiều nguồn khác nhiều nguyên vật liệu công ty cuối tháng chưa kiểm nghiệm nhập kho NVL đường không phản ánh sổ sách kế tốn cơng ty khơng sử dụng TK 151-“hàng mua đường” Chỉ nguyên vật liệu thực nhập kho của cơng ty kế tốn ghi sổ Như không phản ánh số ngun vật liệu thuộc sỡ hữu của cơng ty.Vì công ty nên sử dụng TK 151 “hàng mua đường” để kế tốn phản ánh kịp thời, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Khi hóa đơn về, hàng chưa Kế tốn vào hóa đơn hạch tốn sau: Nợ TK 151 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 + Khi hàng về, kế toán hạch toán: Nợ TK 152 Có TK 151 - Thứ hai: Về cơng tác kế tốn Trong thời gian tới cơng ty nên đầu tư phần mềm kế toán để tạo thuận lợi cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn NVL nói riêng SV: Hà Thị Tám 56 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên Kế toán nên yêu cầu thủ kho ghi chép theo hệ thống số chứng từ cụ thể, định khoản rõ ràng, cuối tháng tiến hành kiểm kho xác định số thực xuất thực tồn kho, lập báo cáo tồn kho để cơng tác kế tốn thủ kho đồng Báo cáo cần ghi chi tiết theo mẫu sau : Tên vật liệu đơn vị tính Tồn đầu tháng 1.Xi măng … Tấn Nhập tháng 70 Xuất tháng Thực Nhập Xuất dùng lại 55 55 Tồn cuối tháng 15 - Thứ ba: Thêm cột đơn giá vào Bảng tổng hợp nhập xuất tồn để tiện theo dõi.Cụ thể thêm cột đơn giá cột đơn vị tính,từ tiện theo dõi giá trị nguyên vật liệu nhập xuất tồn - Thứ tư: Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá xuất kho vật tư theo phương pháp bình quân gia quyền sau lần nhập để có điều chỉnh kịp thời giá vật tư tăng lên Theo phương pháp này, đơn giá vật tư xuất kho tính theo cơng thức: Trị giá thực tế +Trị giá thực tế NVL Giá đơn vị bình quân = tồn trước nhập nhập vào lần sau lần nhập Số lượng thực tế NVL + Lượng thực tế NVL tồn trước nhập nhập vào lần - Thứ năm: Vật tư mua phải kiểm tra chất lượng theo kỹ thuật thi cơng cơng trình, hạn chế tình trạng vật tư chất lượng, gây ảnh hưởng tới chất lượng cơng trình Kiểm tra chặt chẽ tình hình tốn chi phí ngun vật liệu sử dụng kì, tránh tình trạng lãng phí thất NVL, NVL thừa dù dù nhiều phải kiểm tra, ghi chép xác, kịp thời xử lí hành vi tư lợi cá nhân mà ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình hình ảnh của Cơng ty - Thứ sáu: Đối với tường hợp mua hàng của bạn hàng có quan hệ lâu năm, nên kiểm tra kĩ để tránh sai sót khơng cố ý vơ tình chủ hàng giao thiếu hàng hoá… - Thứ bảy: Về tổ chức luân chuyển chứng từ Công ty cần yêu cầu nhân viên phận lập chứng từ phải phản ánh đầy đủ tiêu để làm hạch toán kế toán Nhưng bên cạnh kế tốn trưởng cần phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá xác lực của người bên cạnh nhân viên kế tốn có kinh ngiệm có người vừa vào nghề, có kiến thức, nổ, nhiệt tình kinh nghiệm hạn chế nên việc quan tâm hướng dẫn điều tốt để họ nhanh chóng hiểu rõ chất cơng tác kế tốn Cơng ty ban hành biểu mẫu chứng từ hướng dẫn phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh hướng dẫn việc lập chứng từ để đảm bảo chứng từ kế tốn phản ánh đầy đủ thơng tin nhằm nâng cao hiệu hữu ích của số liệu kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh SV: Hà Thị Tám 57 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên KẾT LUẬN Chi phí loại NVL thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Đặc biệt NVL thành phần tạo nên thực thể sản phẩm.Việc quản lý trình thu mua, vận chuyển, bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu tác động trực tiếp đến chất lượng cơng trình, giá thành, lợi nhuận, của doanh nghiệp.Với vai trò quan trọng NVL yếu tố cần tổ chức quản lý, hạch toán cách khoa học, hợp lý Qua trình thực tập, tiếp xúc với chứng từ sổ sách của công ty, em nắm bắt hiểu rõ quy trình ghi sổ, quy trình hạch tốn thứ tự vào sổ của cơng ty, từ giúp em thực tế công việc thực tế sau này.Được giúp đỡ của quý công ty với bảo chu đáo của cô giáo Đường Thị Quỳnh Liên, giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp “Kế tốn Ngun Vật Liệu” Do có hạn chế thời gian thực tập kiến thức nên báo cáo tốt nghiệp của em không tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý chân thành của thầy, cô giáo để báo cáo của em hoàn thiện Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Đường Thị Quỳnh Liên; anh, chị phòng Kế tốn - Tài ban lãnh đạo công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đại Nghĩa giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Hà Thị Tám SV: Hà Thị Tám 58 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên PHỤ LỤC 1.Giấy đăng ký kinh doanh 2.Báo cáo tài cơng ty năm 2013 Phiếu nhập kho số 16, ngày 05 tháng 02 năm 2014 Phiếu nhập kho số 22,ngày 24 tháng 02 năm 2014 Hóa đơn giá trị gia tăng số 0001744 ,ngày05 tháng 02 năm 2014 Hóa đơn giá trị gia tăng số 0001793,ngày 24 tháng 02 năm 2014 Phiếu xuất kho số 18 ,ngày 05 tháng 02 năm 2014 Phiếu xuất kho số 26 ,ngày 24 tháng 02 năm 2014 Danh mục tài liệu tham khảo 10 Nhật ký thực tập 11.Nhận xét của công ty SV: Hà Thị Tám 59 Lớp: 51B3 – Kế toán Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Đường Thị Quỳnh Liên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản công bố thông tin Công ty TNHH XD & DVTM Đại Nghĩa Biên họp cổ đông Công ty năm 2011, 2012, 2013, 2014 Báo cáo tài cơng ty năm 2011, 2012, 2013 Thuyết minh báo cáo tào của cơng ty năm 2013 Giáo trình Kế tốn tài I, II – GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi – Học viện tài – NXB Tài WWW.dainghia.com.vn – Trang web của công ty SV: Hà Thị Tám 60 Lớp: 51B3 – Kế toán ... điểm nguyên vật liệu công ty Nguyên vật liệu phận trọng yếu của tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu đối tượng của lao động qua tác động của người Trong vật liệu nguyên liệu trải qua chế biến Vật. .. 2.2.2 Kế tốn tổng hợp nguyên vật liệu 47 2.2.2.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 47 2.2.2.2 Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu 47 2.2.2.3 Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu. .. thành Kế tốn vốn tiền kiêm thuế Kế toán tiền lương kiêm thủ quỷ Kế tốn cơng trình Kế tốn vật tư, TSCĐ Kế tốn chi phí, giá thành Kế tốn vốn tiền kiêm Kế toán Kế toán tiền lương kiêm thủ quỷ Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán Nguyên vật liệu, kế toán Nguyên vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn