Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức vietranstimex

112 25 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HỊA Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU n ứu 1 T n ấp t ết ủ ề t n Mụ t u n n ứu Đố t ợn v p v n P n ứu n p pn N ữn n ố ụ ủ p n ứu ủ ề t uận văn CHƢƠNG 1: SỞ UẬN V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN OANH NGHIỆP VIÊN TRONG 1.1 KHÁI NIỆM, TẦM QUAN TRỌNG, MỤC TIÊU CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 111K nệ 1.1.2 Tầ qu n trọn n 1 Mụ t u ủ n n v n t n t ủ n n t n t t n t n v n n n nv n 5 NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T u t ập kết p n t 2 T ết ập t u uẩn T ết kế ệ t ốn Xe t nt n n T ến n t ự t n t ện n xét t n t T ảo uận kế 11 13 n n v n ợ n ộn t 10 t n t ủ n o v ệ ôn n 21 n 19 22 NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN N ữn ỗ 132 C t yếu tố ản 25 ờn ặp tron n t ởn n t n t ến n t n n v n 25 n nv n 26 CHƢƠNG 2: TH C TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI C NG TCỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 21 30 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY VIETRANSTIMEX ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 30 1 Đặ ể ìn t 2 Tổ ứ ĐặĐặ ể n v p t tr ển ôn ty 30 ty y ôn 30 o t ộn k n n n uồn ự ủ ủ ôn ty 32 ôn ty ủ 36 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX 2 T ự tr n 222 Tự t ôn ty ổ p vệ x tr n ịn ụ t u n nộ dun v quy trìn t nt n t n 40 n n viên 40 t n nv n ần V etr nst ex 43 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX N ữn t n tựu ã t 2.3.2 N ữn tron n ế tồn t ợ 52 ôn t 52 n t ôn ty 53 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI C THỨC VI TRANSTIM NG T CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG 57 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 1 C ến Kế o 3 C ến ợ k n n o t ộn ợ p ủ ủ ôn ty V etr nst ex ôn ty V etr nst ex tron t t tr ển n uồn n n ự 57 57 n t 58 59 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX 59 321 Gả p v nt p ont ện x ịn ụ t u n t n t n n ôn ty 59 3.2.2 G ả p p o n t ện quy trìn n t n t t ôn ty 61 KẾT UẬN 90 ANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO Đ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng 2.1 Kết ho t 2.2 Số ợn 2.3 C ấu o ộn t eo trìn 2.4 Bản Trang ộng kinh doanh o ộn v 34 ấu theo gi i tính từ 2010 - 2013 36 ộ chuyên môn từ 2011 -2013 37 n ối tài khoản rút gọn nă 2011 – 2013 38 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ 1.1 Đn t n t 1.2 Mơ ìn Quy trìn nhân viên 2.1 Tổ chức công ty Cổ phần vận tả 2.2 C b n Vietranstimex Trang n nv n6b c b t n t c tiến t n n p n t n t n t ức n v n t i Công ty 20 31 47 MỞ ĐẦU T h cấ đ ài c hi c ghi Dù máy móc cơng nghệ n y n t y ổi phát triển, on n ời phải tham gia vào trình sản xuất k n n n so v tr y n n thành b i công ty hay tổ n o ũn p ụ thuộc vào n ời tổ chứMột cơng ty hay tổ chức dù tài m nh mẽ, thiết bị n n k ôn kết tố b ết quản trị on n N y n y n uồn n n ự n n tr n ũn n ệp N ản o yếu tố ịn tron v ệ ởn n ến tồn t v p úp n o ộng phát huy tố lên tầm cao m i chiến ợ ợc tor ợ tế t tr ển ủ n ộng cơng ty vai trò quan trọng Nếu nhà quản trị quản trị tốt, ời khơng thể t v p t tr ển dần ợc xây dựng phát triển tổ chức m i ảm bảo chắn Bởi yếu tố on n ời m i ln yếu tố khó quản trị Tron ôn t qu n trọn n t ự quản trị n t n t k ụ t u tác quan trọn trọng củ ôn t x y dựn n nv n ện ợ uồn n n n ự, ệu v ến n n ún n t ắn, n x ều cơng ty l tì ún ắn từ ôn ty Thực tế công ểu hết vai trò quan n nv nt năn r tr ờng làm việc hay không chịu ợc áp lực công việc mà họ khơng cảm thấy hài lòng v i chất k ôn t ể ý ch tiến hành theo hình thức thành tích, khơng hài lòng v n nv n , quản trị ôn ợ v p t tr ển bền vữn nhiều nguyên nhân khác Rất nhiều t t t u uẩn, tr ển k n y, t qu n t khơng phải họ k ôn n ợn n i cách doanh nghiệp ghi nhận công lao họ n nản muốn rời bỏ doanh nghiệp, ến n ôn sức họ ợc ghi nhận tốt n v n ận Các nhà quản trị cần tự ợc n ặt câu hỏ n ún n : N n v n dồn hết tâm huyết cho tổ chức khơng ? u q tổ chức khơng? trung thành v i tổ k ôn ? Để ợc tâm huyết, yêu quý, trung thành nhân viên tổ chức ngồi việc phả ảm bảo ều kiện sở vật chất ể thực tốt nhiệm vụ, phải t eo dõ ộng viên khích lệ v ún n ững cố gắng, nỗ lực thành tích nhữn on n ời cụ thể ối v i kết chung tổ t ợng cho nhân viên giá trị họ viên phát huy hết năn ã n p t ợc Từ t o ấn ối v i tổ chức, t o ộng lự ể nhân ực, sở tr ờng thân cho mục tiêu tổ t hiệu Công ty cổ phần vận t p n t ức Vietranstimex ( s u Công ty Vietranstimex) doanh nghiệp ho t vận tải, v n tì ểu t ộng ngành ơn ty ổ p ần vận tả Vietranstimex, nhận thấy công ty qu n t n y ọi tắt ặc thù vận chuyển lắp ráp khối linh kiện s siêu trọng Qu t n n t nv n n t n p n n v n Tuy n n, tron uy n s u, ịn t n t ìn ôn t n t n ợc hệ thốn ọn ề t ải đ hƣơ g h c Vie M c i Đ h gi ghi - Hệ t ốn văn phục vụ s , mang tính hình thức hà h ch h i ại c t ịnh ột quy trình rõ ràng, xuyên suốt ể n n nv n ns ịn t ứ ến nhân viên công tác n n ều t ếu s t, nhiều nội dung cảm tính phần khác u tr ờng o ơn t ời n Vì vậy, tơ g cổ hầ ậ s ime ” c sở uận n t n t n n v n tron doanh nghiệp -Đn t ự tr n n t n t n nv nt ôn ty Cổ P ần sai lầ 89 ờng xảy tiến trìn t n v t ứ ể khắc phục sai sót ấy… Thực buổi khen t cầu o ộng chất nhân lực không ch ợn ởng v i trang trọng cao: Hiện nhu o n doanh nghiệp tron doanh nghiệp n c ngồi Vì huy hết khả năn v cần xây dựn cấp thiết,việc c nh tranh nguồn sáng t o thời gian làm việc, công ty n s n ún v ệ , t c mà v i ể giữ chân nhân viên, giúp họ phát k en t ởng hợp lý, thực tiễn khoa họ ợc việc khơng tốt n n ờ, n n x y dựn ứng v i kết n ế k en t t n t V ể ởn tron ún kỳ 90 KẾT UẬN Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nay, việc n năn ự v ề sách sử dụng nguồn nhân lực hiệu chìa khóa quan trọng dẫn ến việc thành b i công ty Thực tr ng cho thấy khơng phải doanh nghiệp n o ũn tự nhận vấn ề tron ấu nhân mình, chí tập cơng ty l n Một n ề n y ũn n t ết, nhìn nhận Về tính cấp thiết củ y k ôn n n n ề giải pháp sáng t o, phù hợp hứa hẹn mở cánh cổng m i cho công việ ợc cấp thiết vấn ột nhìn khách quan tình tr n cơng ty cụ thể v onv n v ềt n ã o t o nguồn nhân lực ợc ề cập, thành công hay thất b i phụ thuộc vào yếu tố quản … ũn k ôn nằm vấn n ề mang tính nhỏ lẻ vài phận giải thời gian ngắn ột trình nổ lực toàn nhân viên, từ cấp cao o tích nhân viên tốt mở cuộ t u tron qu trìn r ch ròi nhữn n s phân hóa tổng số vốn, thị tr ờng, ến thấp Việ năn n p k en t nt ế năn ực, vẽ ự v k ôn ởng xác khích lệ tinh thần t sáng t o tron ôn ty ồng thờ ũn x n ũ o ộng cần phả ì ểt y ổ ịn t ể r u v v ệc ợc thiếu sót ều n o ộn , o ộng công ty, từ biện p t , cần phả ội ì ể ẩy phát triển công ty, doanh nghiệp lên tầm cao m i Muốn làm tốt công việc trên, cá nhân phải biết tự nhìn nhận khả năn v t ộ nhận xét hồn thành cơng việ phân biệt rõ r n ơn t Tron n n m i mong tập thể l n tốt Tinh thần phê tự phê, ú n nhìn nhận khả năn , k ơn 91 cho phép xen lẫn thiếu cơng nào, nhiên t i phần cơng ty, số thiếu s t tron ôn t ểm tốt, nhiều nhữn n n rõ r n , ơn ểm h n chế n n tn ìn t ức cảm tính Về mặt lý thuyết, luận văn n t n t n n v n tron n n hiểu rõ ợc lộ trình cụ thể từn p n n r n ững khái niệm cụ thể, mục tiêu p p ũn ể n ệp, từ , n ữn ể linh ho t sử dụn ỗi cá nhân u ể v n ợ ểm H n t ế, mờ nh t nấc ợc lo i bỏ dựa nhữn quy ịn n bằn văn hay trực tiếp ều ợ ề cập ến cách rõ ràng, biểu tốt chắn ợ n k en t ởng tốt v n ợc l i Về tính thực tiễn, từ hình dung cụ thể lộ trìn bản n n xMỗi ể , n ời làm tốt ợ n n x n d n , n ời nỗ lực sáng t o, trách nhiệm v cảm thấy t n , n ững họ nhận thời gian họ bỏ r ; khả năn ối v i nhữn thân, nổ lự tron ũn s m v u n u n ột ợc giao n v i sức lực n ời nhiều thiếu sót biết v n n r ơn v ệc, ợc hồn tồn xứng ể kết tốt ợc n Cấp ồng nghiệp, v ợt qua môi i nhận xét lẫn n u” K chuyên môn tinh thần t ũn n i nhiệm vụ họ hay cấp d i cách nhìn khách quan v tr ờng cơng sở “e n ời làm không tốt phải nhận hình ph t Đ ều t o nên niề n n ột ộ n ũ vững vàng ố gắng, doanh nghiệp t y ến thành cơng Ngồi nhữn p n p p dung xác cụ thể, luận văn cần logic hóa việ i, cách xếp n ề mục hợp lí, nội ột vài lỗi tả, số nội dung v o bảng hay vẽ s Nhìn chung, Đề tài “Đánh giá thành tích cơng ty cổ phần vận 92 ãp đa phương thức Vietranstimex” thốn n n ững mặt tích cực hệ thành tích nhân viên t i củ h n chế hệ thốn hoàn thiện hệ thốn n nt ún n n , ún ngộ, k en t ởng, xử ph t v n t n t t n t vệ, ôn ty, ồng thời ch n n v n Tr n n n v n, t o ều kiện cho công ty ồng thời xây dựng nhữn o t o hợp lý, t o sở n s ã ộng lực cho nhân viên tham gia tích cực vào việc t o giá trị cho công ty Để hồn thiện hệ thốn n t n t phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng kiể n tr , nv n t kết tốt ều ch nh suốt trình thực cho phù hợp v i tình hình thực tế cơng ty Trong q trình nghiên cứu, luận văn k ơn Tác giả mong nhận ợc ý kiến công tác nghiên cứu n p tr n k ỏi thiếu sót úp t ả hồn thiện n DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] o o t V etr nst [2] o o t V etr nst [3] o o t V etr nst ờng niên Công ty cổ phần vận tả ex nă 2011 p n t ức ờng niên Công ty cổ phần vận tả p n t ức p n t ức ex nă 2012 ờng niên Công ty cổ phần vận tả ex nă 2013 [4] Business Edge (2006), Đánh giá hiệu làm việc, phát triển lực nhân viên ”, NXB Trẻ [5] Văn D n , N uyễn Văn Dun , Quản trị nguồn nhân lực, NXB Pn Đôn [6] Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [7] Harvard (2006), Hiring and keeping the best people, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh [8] D n Hữu H nh (2004), Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê [9] Ken Langdon, Christina Osborne (2004), Đánh giá lực nhân viên, Nhà Xuất Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh [10] Martin Hilb (2003), Quản trị Nhân tổng thể, NXB Thống Kê [11] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn V n Đ ềm (2007), Quản trị Nhân lực, NXB Đ i học Kinh tế Quốc Dân [12] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NX L o ộng – Xã hội TP Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Quốc Tuấn, Đo n G Dũn , Đ o Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [14] Quy chế ứng xử nội công ty Vietranstimex PHỤ ỤC Phi đ Tnn ợ n : C ứ d n ôn v ệ : G Tn h gi gi m đốc ố N y n : / / ủ t ể ánh giá: Cấp tr n: G Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn Tốt: K n dấu v o bơ :3 : Trun bìn : Yếu: en Điểm đ h gi ST T Ti ch ẩ đ C ấp K ả năn r Đ ều ty K ả năn p vốn ệu n h gi kỷ uật, nộquy vệ o t ộn ủ 1Tổ g Cấp giá tr n n Tự giá n bổ v sử dụn Cấp giá d n ôn 0.11 n uồn 0.13 d Quản n n v n tron ôn ty Lập kế o o t ộn o ôn Qu n ệ v ứ năn Sự Tổ g 0.11 ụ t u, kế o từ quản trị t n n v n ấp 0.11 ểu 0.10 ịn n , quản Tr ển k ộ ồn Tọ g số ố t , uy n ôn 0.11 ty 0.12 qu n 0.11 0.10 n điểm PHỤ ỤC Phi Tnn ợ n đ h gi : C ứ d n ôn v ệ : P Tn ủt ể n h gi m đốc ố N y n Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn STT Ti ch ẩ đ Tốt: n K n dấu v o ô bô h gi T ọg số C ấp vệ K ả năn Đ ều ủ ôn kỷ uật, nộ :3 Điểm đ h gi 5 Cấp tr n n Tự n Yếu: quy 0.10 r ịn 0.11 n , quản o t ộn 0.11 ty n K ả năn tr ển k ụ t u, kế o từ ộ ồn 0.11 quản trị t n n v n ấp d Quản n n v n tron ôn 0.11 ty Qu n ệ v ố t , 0.11 qu n ứ năn Sự ểu uy n ôn 0.10 Cấp tr n Trun bìn : : en Cấp d / / : Cấp tr n: G : K ả năn o ôn t sản xuất, k ể tr sản p ẩ K ả năn o t ếp v ố t Tổ g 0.13 0.12 n Cấp d n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N ợ n đ h gi ƣở g, h hò g ki h h : T n p ận : Phòng kinh doanh C ứ d n ôn v ệ : Tr ởn , p p n k n n Tn ủt ể n : Cấp d ú: Xuất sắ : Tốt: K ôn Ti ch ẩ số C ấp vệ kỷ uật, nộ quy T ến ộ o n t Kố C ất ợn tự ện ôn v ệ K ả năn ệu o ịn K ả năn khách hàng ợn Lập kế phòng o Quản n 10 Sự ểu Tổ g / ont n uy n Cấp tr n n Cấp d n 0.09 0.09 0.10 ủ 0.10 p n ôn 0.12 ộn o o t ộn n v n tron h gi n u ầu vật 0.13 ot 0.10 0.09 Yếu: en 0.09 o t ếp, qu n ệ v Đ ều n , quản chung củ p n / ệp: Trun bìn : 0.09 ơn v ệ ơn v ệ Đồn n T ọ g Điểm đ STT n : K :3 n dấu v o ô bô đ h gi n : Cấp tr n: G N y n Tổ g Tự n điểm PHỤ ỤC N Phi đ h gi ợ n : ƣở g, h hòg kỹ h ậc g ghệ C ứ d n ôn v ệ : tr ởn , p p n KT-CN N y n Tn ủt ể n Cấp d ú: Xuất sắ : Tốt: K ôn n dấu v o ô bô Tọ g STT Ti ch ẩ đ h gi C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ T ến ộ o n t n ôn vệ Kố ợn ơn vệ hồn thành C ất ợn t ự ện ôn v ệ / / : Cấp tr n: G : số : K Đồn n :3 Trun bìn ệp: : Yếu: en Điểm đ Cấp tr n n h gi Tự n 0.09 0.09 0.09 0.09 Cấp d n Cấp tr n n Đ ều n , quản o t 0.10 ộn un ủ p n Lập kế o o o t 0.10 ộn ủ p òng Quản n n v n tron 0.10 phòng Sự ểu uy n 0.09 mơn K ả năn quản vệ k ể tr , sử ữ , bảo 0.12 trì y sản xuất K ả năn quản ất 0.13 10 ợn sản p ẩ Tổ g Cấp d n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi đ N ợ h gi n T n p ận : P ƣở g, h hòg Tổ ch : n Tổ ứ - hành C ứ d n ôn v ệ : P p n TC-HC Tn ủtể n Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn Tốt: 4 Ti ch ẩ đ : K n dấu v o ô bô Tọ g STT h gi số C ấp n kỷ uật, nộ 0.09 quy vệ T ến ộ o n t n ôn 0.09 vệ Kố ợn ôn v ệ 0.09 hoàn thành C ất ợn tự ện 0.09 ôn v ệ Đ ều n , quản ot ộn un ủ p n Lập kế o o ot ộn ủ p n Quản n nv n tron phòng Sự ểu uy n mơn : / / :3 ệp: Trun bìn : n 0.10 0.10 0.09 Cấp tr n Yếu: en 0.10 K ả năn quản vệ u 0.12 trữ v xếp ệu K ả năn quản vệ 10 t ự ện t ủ tụ n 0.13 Tổ g Đồn n Điểm đ h gi 5 Cấp tr n n Tự n Cấp d N y n : Cấp tr n: G c – Hành n Cấp d n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi đ h gi N ợ n k o ƣở g : C ứ d n ôn v ệ : Kế t n tr ởn Tn ủt ể n : Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn Ti ch ẩ Tốt: Tọ g STT số : Trun Điểm đ Cấp tr n n C ấp n kỷ uật, nộ quy 0.09 vệ Sự ẩn t ận tron ơn t kế 0.08 tốn T ến ộ o n t n ôn v ệ 0.09 Kố ợn ôn v ệ o n 0.09 thành t Lập kế o n o 0.09 Công ty C ất ợn t ự ện ôn 0.09 vệ Đ ều c un Lập kế ủ p Quản ộn to n ủ 10 Quản phòng 11 Sự Tổ g n , quản ủ p n o o n , st ép n n nv n n n v ểu ot ộn 0.10 ot ộn 0.10 ot ệp vụ kế 0.09 ấp d n tron 0.09 uy n ôn / / 0.09 ệp: bìn : Yếu: en Cấp d Đồn n K :3 n dấu v o ô bô đ h gi : Cấp tr n: G N y n n h gi Tự n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N ợ n đ h gi h i ki h h : T n p ận : P n k n n C ứ d n ôn v ệ : N n v n KD Tn ủtể n Ti ch ẩ Cấp d : Tốt: K :3 n dấu v o ô bô đ h gi STT C ấp n kỷ uật, nộ quy vệ T ến ộ on t n ơn v ệ Kố ợn ơn v ệ hồn thành C ất ợn t ự ện ôn v ệ Cấp tr n 10 Đồn n ệp: Trun bìn : Yếu: Điểm đ h gi n Tự n 0.09 0.09 0.09 0.09 bán 0.12 sản ủ 0.12 on 0.10 uy n 0.09 Đồn n / / en Tọ g số Doanh thu hàng ợ tron kỳ Sự ểu p ẩ , n công ty K ả năn ập v t n kế o vệ n n Sự ểu môn : : Cấp tr n: G ú: Xuất sắ : K ôn N y n T ộ ố v k 0.11 hàng S n k ến tron ôn 0.10 vệ Tổ g ệp n Cấp tr n n Tổ g điểm PHỤ ỤC Phi N ợ n đ h gi h i k o : T n p ận : P n kế to n C ứ d n ôn v ệ : N n v n KT Tn ủtể n Cấp d ú: Xuất sắ : K ôn Ti ch ẩ đ : K :3 n dấu v o ô bô en T ến ộ n kỷ uật, nộ quy Kố C ất ợn t ự K ả năn ập K ả năn p nt ợn ont n vệ ôn v ệ ôn v ệ ont n ện ôn v ệ 0.09 dự to n 0.12 Sự ẩn t ận tron ôn t kế to n 0.11 K ả năn o ập v vệ ont n n n Sự ểu uy n ôn k ến tron ôn v ệ :2 Yếu: h gi Tổ g Cấp tr n n Đồn giá ệp Tự điểm n 0.09 0.12 Tổ g / p: 0.09 n Sn / 0.09 t 10 Trun bìn T ọ g Điểm đ h gi số C ấp Đồn n Tốt: STT : : Cấp tr n: G N y n kế 0.10 0.09 0.10 n n Cấp tr n giá n PHỤ ỤC Phi N ợ n T n p ận : P Cứ dn Tn n : ú: Xuất sắ : Tốt: n dấu v o ô bô ch ẩ đ h gi Tọ g STT i kỹ h ậ N y n : / số : Đồn n K :3 p: Trun bìn : Yếu: en Điểm đ h gi Tổ g 5 điểm Cấp tr n n Tự n C ấp n kỷ uật, nộ quy 0.10 vệ K ả năn t ết kế ẫu ã sản 0.14 pẩ Kể pẩ so t suk ất ont ợn sản 0.14 n T ến ộ o n t n ôn v ệ Kố ợn ôn v ệ on thành C ất ợn t ự ện ôn vệ K ả năn ập v ont n cá kế o vệ n n Sự ểu uy n ôn 0.10 0.10 S n k ến tron Tổ g 0.11 0.10 0.11 0.10 Đồn n ệp ôn v ệ / Cấp d K ôn h n kỹ t uật Cấp tr n: Ti h gi ôn v ệ : N n v n kỹ t uật ủt ể G đ : n Cấp tr n n PHỤ Phi đ N ợ n h gi ỤC 10 h iên hành : T n p ận : P n Tổ ứ – Hành C ứ d n ôn v ệ : N n v n n Tn ủtể n Ti ú: Xuất sắ : ch ẩ Tốt: n quy vệ : Đồn K :3 Trun n p: bìn : Yếu: đ h gi Tọ g kỷ uật, nộ Sự t n t o tron v ệ t o t t ủ tụ hành T ến ộ on t n công việ Kố ợn ôn v ệ hoàn thành C ất ợn t ự ện ôn v ệ K ả năn ập v o n t n kế o vệ n n Sự ểu uy n Điểm đ Cấp tr n n h giá Tổ g điểm Tự n 0.10 0.14 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 môn Đồn n K ả năn xếp quản s , S n k ến tron vệ Tổ g / / n dấu v o ô bô en số C ấp : Cấp d K ôn STT N y n : Cấp tr n: G n , 0.14 ệu ôn 0.11 ệp n Cấp tr n n ... p t tr ển ôn ty 30 ty y ôn 30 o t ộn k n n n uồn ự ủ ủ ôn ty 32 ôn ty ủ 36 2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY C PHẦN V N TẢI ĐA PHƯ NG THỨC VIETRANSTIMEX. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC VIETRANSTIMEX Chuyên ngành: Quản... ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN N ữn ỗ 132 C t yếu tố ản 25 ờn ặp tron n t ởn n t n t ến n t n n v n 25 n nv n 26 CHƢƠNG 2: TH C TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI C NG TCỔ PHẦN VẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức vietranstimex , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức vietranstimex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn