Vận dụng mô hình tổ chức kế toán phù hợp phân cấp quản lý tài chính ở công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

162 25 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:23

BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG NGUYỄN VIẾT PA SA VẬN DỤNG HÌNH TỔ CHỨC KẾ TỐ N PHÙ HỢP PHÂ N CẤP QUẢN TÀ I CHÍNH CƠ NG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Chuyên ngà nh: Kế toán 60.34.30 Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà T ấn Đà N ẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng Các ốs liệu, kết nêu luận văn trung th ực ch ưa công b công trình khác Đà N ẵng, tháng năm 2014 NGUYỄN VIẾT PA SA MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiênứcu Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu Phương pháp nghiênứcu Bố cục đề tài Tổng quan tài li ệu nghiên ứcu CHƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LU ẬN CƠ BẢN VỀ HÌNH T CHỨC KẾ TỐN TRONG DOANH NGHI ỆP 1.1 HÌNH T CHỨC KẾ TỐN – M ỘT NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC KẾ TOÁN 1.1.1 Khái qtềvmơ hình t chức kế tốn 1.1.2 Các hình tổ chức kế tốn 11 1.2 PHÂN C ẤP QUẢN TÀI CHÍNH - C Ơ SỞ XÁC L ẬP HÌNH T CHỨC KẾ TỐN 15 1.2.1 Quản tài s hình thành phân c ấp quản tài 15 1.2.2 Nội dung, ý ngh ĩa phân c ấp quản tài doanh nghi ệp 18 1.2.3 Cơ sở xác ậlp hình t chức kế toán cho doanh nghiệp 20 1.3 TRIỂN KHAI CƠNG TÁC KẾ TỐN ĐỐI VỚI CÁC HÌNH T CHỨC KẾ TOÁN 22 1.3.1 Đối với hình t chức kế tốn ậtp trung 22 1.3.2 Đối với hình t chức kế tốn phân tán 22 1.3.3 Đối với hình t chức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán .26 1.4 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẤP TỈNH VÀ NH ỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HÌNH T CHỨC KẾ TỐN 26 1.4.1 Đặc điểm Công ty Điện lực cấp tỉnh 26 1.4.2 Những vấn đề đặt hình t chức kế tốnở Cơng ty Điện lực cấp tỉnh 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HÌNH T CHỨC KẾ TỐN CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 30 2.1.1 Sự hình thành, phát triển đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng 35 2.1.3 Phân c ấp quản tài Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 38 2.2 HÌNH T CHỨC KẾ TỐN T ẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 44 2.2.1 Khái qtềvmơ hình t chức kế tốnở Cơng ty 44 2.2.2 Cơng tác kế tốnở cácđơn vị trực thuộc Công ty 47 2.3 ĐÁNH GIÁ HÌNH T CHỨC KẾ TỐN T ẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG HÌNH T CHỨC KẾ TOÁN PHÙ HỢP PHÂN C ẤP QUẢN TÀI CHÍNH T ẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 72 3.1 XÁC ĐỊNH LẠI HÌNH T CHỨC KẾ TỐN CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 72 3.1.1 Cơ sở xácđịnh lại hình t chức kế toán 72 3.2 NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TỐN THEO HÌNH T LẠI CHỨC KẾ TỐN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CƠNG TY 75 3.2.1 Đối với cácĐiện lực thực theo hình phân tán 75 3.2.2 Đối với Xí nghiệp Điện Cơ, Đội Quản v ận hành 110kV, Đội Thí nghiệm đo lường thực theo hình t ập trung 80 3.3 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KẾ TỐN THEO HÌNH T CHỨC KẾ TỐN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI CÔNG TY 81 3.3.1 Giới thiệu khái quátềvchương trình phần mềm kế tốn xác định lại hình t chức kế tốn 81 3.3.2 Cơng tác kế tốnở cácđơn vị trực thuộc 82 3.2.3 Cơng tác kế tốnở Phòng Tài k ế tốn Cơng ty 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……… …………………….……….……99 KẾT LUẬN 100 TÀI LI ỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LU ẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CH Ữ VIẾT TẮT Ký hi ệu Ý ngh ĩa DN Doanh nghiệp EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam PCQLTC SCL Phân c ấp quản tài Sửa chữa lớn SCTX Sửa chữa thường xuyên SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSCĐ Tài s ản cố định XDCB Xây d ựng DANH MỤC CÁC B ẢNG Số hiệu Bảng Tên Bảng Trang 2.1 Sản lượng, doanh thu, số lượng khách hàng qua năm 32 2.2 Báo cáo chi ếti số thu khoản phải thu tháng 4/2014 - Điện lực Liên Chiểu 50 2.3 Tổng hợp toán chi tiêu tháng 4/2014Đi-ện lực Liên Chiểu 51 2.4 Quyết tốn chi phí tiền tháng 4/2014 -Điện lực Liên Chiểu 51 2.5 Tổng hợp điện thương phẩm – doanh thu theo khu vực 56 2.6 Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa, d ịch vụ bán 3.1 Bảng tổng hợp tiêu kế hoạch năm 2014 59 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Số hiệu sơ đồ, Tên ơs đồ Trang đồ thị 1.1 Sơ đồ hình t chức kế tốn ậtp trung 12 1.2 Sơ đồ hình t chức kế tốn phân tán 1.3 Sơ đồ hình t chức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán 15 2.1 Sơ đồ hình t chức kế tốn Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng 45 3.1 Sơ đồ hình t chức kế tốnở Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng xácđịnh lại 74 2.1 Đồ thị sản lượng điện thương phẩm 33 2.2 Đồ thị số lượng khách hàng 2.3 Đồ thị doanh thu 13 33 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghi ệp quy l ớn, cấu tổ chức phức tạp, địa bàn b trí cácđơn vị rộng, có ảnh hưởng trực tiếp đến phân c ấp quản tài thể Quy chế tổ chức hoạt động qu ản c doanh nghiệp Phân c ấp quản tài phù h ợp đòn b ẩy để vận hành b máy quản m ột cách nhịp nhàng, nâng cao tính n ăng động ch ịu trách nhiệm cấp, phát huy hiệu sử dụng vốn tài s ản doanh nghiệp Qua phân c ấp quản tài s ẽ quy hoạch thông tin c ần thiết tương ứng với yêu cầu quản cấp Từ thông tin c ần thiết quy hoạch c ăn để hình thành nên hình tổ chức kế tốn Việc xácđịnh hình t chức kế tốn phù hợp có ý ngh ĩa quan trọng việc cung cấp thông tin cho điều hành ho ạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng hình thành sở chuyển đổi Điện lực Đà N ẵng hạch tốn phụ thuộc Cơng ty Điện lực thành Cơng ty TNHH MTV h ạch tốnđộc lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 01/7/2006 theo Quy ết định 140/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Đến năm 2010, ơc sở thành l ập Tổng cơng ty Điện lực miền Trung Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển phần vốn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng cho Tổng công ty Điện lực miền Trung quản T đó, Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng trở thành đơn vị thành viên hạch toánđộc lập thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung Đến quy s ản xuất kinh doanh, địa bàn ho ạt động, khách hàng tăng nhiều, nhìn chung phân c ấp quản tài v ẫn r ất hạn chế hình t chức kế toán chủ yếu t ập trung Với hình có thuận lợi thơng tin tập trung đầy đủ Công ty đảm bảo thống tồn Cơng ty Tuy nhiên, điều kiện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng, việc quản t ập trung b ộc lộ nhiều hạn chế, là: S ự ảti công tác xử thông tin t chứng từ tiếp nhận vào th ời điểm cuối kỳ, khơng ki ểm sốt hết chứng từ th ường chậm trễ khâu l ập báo cáo Mặt khác, cánộbquản cácđơn vị đầy đủ thơng tin v ề hoạt động sản xuất kinh doanh mình, làm h ạn chế công tác quản lý, gây ảnh hưởng không t ốt đến hiệu quản chung c tồn Cơng ty Các nhà quản T ập đoàn Điện lực Việt Nam nh ận thấy bất cập h ạn chế mức độ phân c ấp nên ngày 29/3/2013 Tập đoàn ban hành quy ch ế tổ chức ho ạt động Công ty Điện lực/Điện lực cấp quận/huyện Tập đồn Điện lực Việt Nam Trên ơc sở Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng ban hành quy ch ế phân c ấp quản cho Điện lực trực thuộc Công ty theo Quy ết định số 1426/QĐ-DNPC ngày 20 tháng năm 2013 Với quy chế phân c ấp quản vi ệc xác ậlp lại hình t chức kế toán phù hợp r ất cần thiết Công ty Từ vấn đề đặt nêu trên, tácả giđã ch ọn đề tài ”V ận dụng hình t chức kế tốn phù hợp phân c ấp quản tài Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng” làm đề tài lu ận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiênứuc Nghiên ứcu vận dụng hình t chức kế tốn phù hợp phân c ấp quản tài hi ện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng Qua giúp Cơng ty có hệ thống thơng tin k ế tốn phù hợp u ầcu quản cấp, phục vụ thông tin t ốt cho hệ thống quản Công ty Đề tài c ũng hướng đến việc tham khảo áp dụng cho Công ty Điện lực khác Tổng cơng ty Điện lực miền Trung có quy tính ch ất hoạt động tương tự 䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐⓶࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐ⓩ࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐 ࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐u࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿∲䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿ ࿿࿿࿿࿿࿿!䧐ཱྀ "䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿#䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿$䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿%䧐䧐࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿࿿&䧐䧐 ࿿࿿࿿࿿࿿࿿( Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu Lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN + Máy thi công 79621 375 591 580 0,952 0,061% 375 591 580 0,952 0,061% 807 019 580 2,046 0,132% 807 019 580 2,046 0,132% 79622 7963 + Chi phí khác 7964 - Các chi phí chung khác 798 Chi phí bán hàng 22 902 326 318 58,070 3,744% 22 902 326 318 58,070 3,744% Chi phí nhân viên bán hàng 81 13 528 617 894 34,302 2,211% 13 528 617 894 34,302 2,211% - Lương 811 12 422 651 649 31,498 2,031% 12 422 651 649 31,498 2,031% - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 812 105 966 245 2,804 0,181% 105 966 245 2,804 0,181% Vật liệu văn phòng 82 Dụng cụ, đổ dùng văn phòng 83 406 396 625 16,244 1,047% 406 396 625 16,244 1,047% Chi phí khấu hao TSCĐ 84 89 011 281 0,226 0,015% 89 011 281 0,226 0,015% Chi phí bảo hành 85 Chi phí sửa chữa TSCĐ 86 - CP sửa chữa lớn 861 + Tự làm 8611 Vật liệu 86111 Nhân công 86112 Máy thi cơng 86113 Chi phí khác 86114 + Thuê 8612 - Sửa chữa thường xuyên 862 Tự làm 8621 Vật liệu 86211 Nhân công 86212 Lương 862121 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 862122 Chi phí khác 86213 Thuê 8622 CP dịch vụ mua 87 062 736 055 2,695 0,174% 062 736 055 2,695 0,174% - Điện 871 - Nước 872 - Dịch vụ bưu viễn thơng 873 334 147 640 0,847 0,055% 334 147 640 0,847 0,055% + Điện thoại 8731 303 078 0,019 0,001% 303 078 0,019 0,001% + Internet 8732 + Thuê kênh 8733 + Khác 8738 326 844 562 0,829 0,053% 326 844 562 0,829 0,053% - Dịch vụ thuê tài sản 875 - Dịch vụ CNTT 876 408 000 000 1,035 0,067% 408 000 000 1,035 0,067% + Trong ngành 8761 + Ngoài ngành 8762 408 000 000 1,035 0,067% 408 000 000 1,035 0,067% - Chi phí hoa hổng đại 877 - Dịch vụ khác 878 320 588 415 0,813 0,052% 320 588 415 0,813 0,052% Chi phí tiền khác 88 608 174 463 4,078 0,263% 608 174 463 4,078 0,263% - CP quảng cáo, tuyên truyền 881 536 929 097 1,361 0,088% 536 929 097 1,361 0,088% - Chi phí khuyến mại 882 - Hoa hổng môi gi ới phát triển khách hàng 883 - Chi phí ăn ca 885 632 171 393 1,603 0,103% 632 171 393 1,603 0,103% - Chi phí tiền khác 888 439 073 973 1,113 0,072% 439 073 973 1,113 0,072% Chi phí bán hàng khác 89 207 390 000 0,526 0,034% 207 390 000 0,526 0,034% 15 830 879 603 40,140 2,588% 15 830 879 603 40,140 2,588% Chi phí nhân viên quản 91 11 418 442 260 28,952 1,866% 11 418 442 260 28,952 1,866% - Lương 911 11 012 523 964 27,923 1,800% 11 012 523 964 27,923 1,800% - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 912 405 918 296 1,029 0,066% 405 918 296 1,029 0,066% Chi phí vật liệu quản 92 12 888 735 0,033 0,002% 12 888 735 0,033 0,002% Chi phí đổ dùng văn phòng 93 581 785 894 1,475 0,095% 581 785 894 1,475 0,095% Chi phí khấu hao TSCĐ 94 599 112 374 1,519 0,098% 599 112 374 1,519 0,098% Thuế, phí, lệ phí 95 32 217 287 0,082 0,005% 32 217 287 0,082 0,005% - Thuế nhà đất 951 10 521 833 0,027 0,002% 10 521 833 0,027 0,002% - Thuế, phí, lệ phí khác 958 21 695 454 0,055 0,004% 21 695 454 0,055 0,004% Chi phí dự phòng 96 Chi phí dịch vụ mua ngồi 97 991 220 041 2,513 0,162% 991 220 041 2,513 0,162% - Điện 971 217 151 161 0,551 0,035% 217 151 161 0,551 0,035% - Nước 972 24 033 876 0,061 0,004% 24 033 876 0,061 0,004% - Dịch vụ bưu viễn thơng 973 265 570 271 0,673 0,043% 265 570 271 0,673 0,043% + Điện thoại 9731 221 479 303 0,562 0,036% 221 479 303 0,562 0,036% + Internet 9732 436 514 0,001 436 514 0,001 + Thuê kênh 9733 32 245 000 0,082 0,005% 32 245 000 0,082 0,005% + Khác 9738 11 409 454 0,029 0,002% 11 409 454 0,029 0,002% Chi phí quản doanh nghi ệp - Dịch vụ thuê tài sản 975 - Dịch vụ CNTT 976 + Trong ngành 9761 + Ngoài ngành 33 000 000 0,084 0,005% 33 000 000 0,084 0,005% 9762 33 000 000 0,084 0,005% 33 000 000 0,084 0,005% - Mua Bảo hiểm tài s ản 977 111 279 195 0,282 0,018% 111 279 195 0,282 0,018% - Dịch vụ khác 978 340 185 538 0,863 0,056% 340 185 538 0,863 0,056% Chi phí tiền khác 98 467 588 490 3,721 0,240% 467 588 490 3,721 0,240% - Chi phí hội nghị, tiếp khách 981 521 726 825 1,323 0,085% 521 726 825 1,323 0,085% - Chi phí đào t ạo 982 38 970 490 0,099 0,006% 38 970 490 0,099 0,006% - Cơng tác phí, tàu xe phép 983 263 788 805 0,669 0,043% 263 788 805 0,669 0,043% - Chi mua CS phản kháng 984 - Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến 985 141 460 000 0,359 0,023% 141 460 000 0,359 0,023% - Nghiệp vụ phí 986 27 497 752 0,070 0,004% 27 497 752 0,070 0,004% - Chi phí quản b ằng tiền khác 988 474 144 618 1,202 0,078% 474 144 618 1,202 0,078% Chi phí quản doanh nghi ệp khác 99 727 624 522 1,845 0,119% 727 624 522 1,845 0,119% 43 522 727 0,110 0,007% 43 522 727 0,110 0,007% - Sửa chữa lớn TSCĐ 991 + Tự làm 9911 Vật liệu 99111 Nhân cơng 99112 Máy thi cơng 99113 Chi phí khác 99118 + Thuê 9912 - Sửa chữa thường xuyên 992 + Tự làm 9921 850 000 0,012 0,001% 850 000 0,012 0,001% Vật liệu 99211 Nhân công 99212 Lương 992121 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 992122 Chi phí khác 99213 850 000 0,012 0,001% 850 000 0,012 0,001% + Thuê 9922 38 672 727 0,098 0,006% 38 672 727 0,098 0,006% - An toàn lao động, vệ sinh công nghi ệp 993 307 650 0,024 0,002% 307 650 0,024 0,002% 565 439 717 1,434 0,092% 565 439 717 1,434 0,092% - Bảo vệ, phòng cháy, chống bão l ụt 994 - Ăn ca 995 - Thưởng tiết kiệm nhiên liệu điên ựt dùng 996 - Chi phí trợ cấp việc làm 997 433 500 0,009 0,001% 433 500 0,009 0,001% - Chi phí khác 998 105 920 928 0,269 0,017% 105 920 928 0,269 0,017% 551,200 100,000% 611 781 835 363 551,200 100,000% Tổng công A 611 781 835 363 Sản lượng điện để tính giá thành đơn vị B 394 392 625 394 392 625 Ngày NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TR ƯỞNG tháng năm GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC BÁO CÁO K DIỄN GIẢI I Điện Bánđiện kinh doanh Bánđiện cơng ích Thu tiền cơng su ất phản Truyền tải điện II Sản xuất khác Xây l ắp Khảo sát thiết kế Cơ khí, thiết bị Mắc dây đặt điện Sửa chữa thí nghiệm điện Sản xuất sản phẩm khác III Dịch vụ Dịch vụ tài Cho thuê tài sản 2.1 Cho thuê thiết bị điện 2.2 Cho thuê kho bãi, cầu cảng, nhà x ưởng 2.3 Cho thuê văn phòng 2.4 Cho thuê nhàở CBCNV 2.5 Khác ẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO LOẠI HÌNH Quý n ăm 2014 QUÝ BÁO CÁO MÃ CÁC SỐ DOANH THU KHOẢN GIÁ THÀNH 11 12 13 14 21 22 23 24 25 28 31 32 321 322 618 593 128 713 615 854 607 327 323 324 328 LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM CÁC LÃI L (-) DOANH THU KHOẢN GIÁ THÀNH GIẢM GIẢM TRỪ TRỪ 611 781 835 611 781 835 811 293 618 593 128 713 072 771 615 854 607 327 611 781 835 611 781 835 LÃI L (-) 10 811 293 072 771 738 521 386 738 521 738 521 386 738 521 801 258 418 382 334 671 418 923 747 801 258 418 382 334 671 418 923 747 398 975 678 181 976 170 220 306 570 008 609 971 212 468 675 186 507 003 101 069 384 80 906 786 68 796 612 151 509 958 45 746 954 962 863 017 398 975 678 181 976 170 220 306 570 008 609 971 212 468 675 186 507 003 101 069 384 80 906 786 68 796 612 151 509 958 45 746 954 962 863 017 977 999 999 247 757 970 752 242 977 999 999 247 757 970 752 242 389 999 999 247 757 382 752 242 389 999 999 247 757 382 752 242 588 000 000 588 000 000 588 000 000 588 000 000 Nhà khách, kháchạsn Vận tải, bốc dỡ Dịch vụ quản dây, cáp viễn thông thông tin c đơn vị khách treo cơtđiện Dịch vụ truyền hình cáp 33 34 35 Công ngh ệ thông tin 37 Dịch vụ khác 38 IV Nhượng bán vật tư hàng hóa V Kinh doanh bất động sản VI Kinh doanh khác Cộng I+ II + III + IV + V + VI A 620 402 997 102 VII Hoạt động tài 581 037 427 965 973 690 (3 384 936 581 037 427 965 973 690 (3 384 936 Tiền lãi 71 581 037 427 794 265 531 (3 213 228 581 037 427 794 265 531 (3 213 228 - Lãi ti ền gửi, tiền vay 711 581 037 427 794 265 531 (3 213 228 581 037 427 794 265 531 (3 213 228 đâu t 499 492 (5 499 492) 32 999 705 (2 389 733) 499 492 (5 499 492) 32 999 705 (2 389 733) 36 30 609 972 30 609 972 612 209 916 9888 193 080 114 620 402 997 102 263) 104) 104) 612 209 916 9888 193 080 114 263) 104) 104) - Lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu 712 - Lãi bán hàng trả chậm 713 - Khác 718 Chiết khấu toán 72 Cổ tức, lợi nhuận chia 73 - Cổ tức chia từ đầu tư 731 vào Cty - Cổ tức, lợi nhuận chia từ 732 đầu tư vào Cty liên doanh, liê - Lợi nhuận chia từ đơn vị nôp 733 Hoạt đông đầu tư mua, bán 74 Hoạt đông đầu tư khác 75 Chênh ệlch tỷ giá ngoại tệ 76 171 708 159 (171 708 159) 171 708 159 (171 708 159) - Tỷ giáđã th ực 761 171 708 159 (171 708 159) 171 708 159 (171 708 159) - Tỷ giá chưa thực 762 Chênh ệlch lãi chuy ển 77 Doanh thu hoạt đông tài 78 VIII Hoạt động khác 576 337 852 337 943 311 238 394 541 576 337 852 337 943 311 238 394 541 Thu nhập từ tài s ản 81 200 000 000 768 148 199 231 852 200 000 000 768 148 199 231 852 1.1 Thanh lý, nh ượng bán tài 811 200 000 000 768 148 199 231 852 200 000 000 768 148 199 231 852 1.2 Đánh giáạil tài s ản đưa 812 1.3 Hoạt đông khác tài 818 Phạt vi phạm hợp 82 783 125 4783 125 4783 125 4783 125 2.1 Vi phạm hợp điện 821 2.2 Vi phạm hợp khác 822 783 125 4783 125 4783 125 4783 125 2.3 Vi phạm sử dụng điện 823 Nợ khó đòi x xóa s 83 Thuế NSNN hoàn l ại 84 Nợ phải trả không X Đ 85 Thu nhập quà bi ếu, quà t ặng, 86 6.1 Tiền thưởng khách hàng 861 chứng khoán nắn hạn, dài h ạn nhượng vốn sản góp sản chủ tiền thư ởng 6.2 Thu nhập quà bi ếu, quà 862 tặng Thu nhập người đại diện 87 (không chuyên trách) phần vốn Thu nhập KD bị bỏ sót n ăm 88 000 000 790 000 (2 790 000) 000 000 790 000 (2 790 000) 365 554 727 328 385 163 37 169 564 365 554 727 328 385 163 37 169 564 trước Hoạt đông khác 89 IX Lợi nhuận (lỗ) công Tổng cộng B ty liên ết, liên doan 621 560 372 381 616 513 833 9895 046 538 392 621 560 372 381 Ngày NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TR ƯỞNG 616 513 833 9895 046 538 392 tháng năm GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC BÁO CÁO CHI PHÍ SXKD ĐIỆN THEO YÊU T Quý n ăm 2014 DIỄN GIẢI 1 Nhiên liệu MÃ S 10 QUÝ BÁO CÁO LŨY ĐẦU NẢM Vật liệu 20 10 124 438 005 10 124 438 005 Lương b ảo hiểm xã h ội 30 35 813 865 025 35 813 865 025 - Lương CNV 31 33 446 002 992 33 446 002 992 - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 32 367 862 033 367 862 033 Khấu hao TSCĐ 40 36 974 071 242 36 974 071 242 Các khoản dịch vụ mua 50 516 837 105 386 516 837 105 386 - Điện dùng nội 51 295 667 980 295 667 980 - Điện mua Tập đồn 52 - Điện mua Tổng cơng ty 53 514 436 620 873 514 436 620 873 - ĐM cty PĐ ĐL EVN, đv giữ 100% vốn 54 - ĐM cty CP EVN,đv giữ CP chi phối 55 - Phí truyền tải 56 - Điện mua ngồi 57 - Chi phí dịch vụ mua khác 58 104 816 533 104 816 533 Chi phí sửa chữa lớn 60 000 000 000 000 000 000 - Sửa chữa lớn thuê 61 000 000 000 000 000 000 - Sửa chữa lớn tự làm 62 000 000 000 000 000 000 Chi phí phát triển khách hàng 70 252 808 309 252 808 309 Chi phí tiền khác 80 779 547 396 779 547 396 - Thuế tài ngun 81 - Phí mơi tr ường rừng 82 - Thuế đất 83 10 521 833 10 521 833 - Ăn ca 84 956 610 000 956 610 000 - Dự phòng tr cấp việc làm 85 433 500 433 500 - Dự phòng n khó đòi 86 - Dự phòng gi ảm giá hàng tổn kho 87 - Chi phí tiền khác 88 808 982 063 808 982 063 TỔNG CỘNG AA 611 781 835 363 611 781 835 363 - Chi phí lãi vay B 794 265 531 794 265 531 - Chênh ệlch tỷ giá C 171 708 159 171 708 159 - Giảm giá thành từ khoản thu cho thuê ctộ điện D 499 492 499 492 - Giảm giá thành lý, nhượng bán vật tư thu hổi E 768 148 768 148 - Giảm giá thành lý, nhượng bán tài sản cố định F Tổng cộng (H=AA+B+C+D+E+F) H 615 754 076 693 615 754 076 693 394 392 625 394 392 625 561 561 Sản lượng điện tính giá thành (X) Giá thànhđơn vị (Y=H:X) NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TR ƯỞNG Ngày tháng GIÁM ĐỐC năm PHỤ LỤC BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG Quý n ăm 2014 SHTK TÊN TÀI KHO ẢN 6411 64111 64112 6412 6413 6414 6415 6416 64161 641611 6416111 6416112 Chi phí nhân viên Tiền lương nhân viên bán hàng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Chi phí vật liệu bao bì Chi phí dụng cụ, đổ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo hành Chi phí sửa chữa TSCĐ Sửa chữa lớn Tự làm Vật liệu Nhân công 6416113 6416118 641612 64162 641621 6416211 6416212 64162121 64162122 6416213 641622 Máy thi cơng Chi phí khác Th Sửa chữa thường xuyên Tự làm Vật liệu Nhân cơng Lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Chi phí khác Th QUÝ BÁO CÁO LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NÃM 13 528 617 894 12 422 651 649 105 966 245 13 528 617 894 12 422 651 649 105 966 245 406 396 625 89 011 281 406 396 625 89 011 281 6417 64171 64172 64173 641731 Chi phí dịch vụ mua ngồi Điện Nước Dịch vụ bưu viễn thơng Điện thoại 062 736 055 062 736 055 334 147 640 303 078 334 147 640 303 078 641732 Internet 641733 Thuê kênh 641738 khác 326 844 562 326 844 562 64175 Dịch vụ thuê tài sản 64176 Dịch vụ CNTT 408 000 000 408 000 000 64177 Chi phí hoa hổng đại 64178 Dịch vụ khác 320 588 415 320 588 415 6418 Chi phí tiền khác 608 174 463 608 174 463 64181 Quảng cáo, tuyên truyền 536 929 097 536 929 097 64182 Chi phí khuyến mại 64183 64185 Hoa hổng mơi gi ới phát triển khách hàng Ăn ca 632 171 393 632 171 393 64188 Các chi phí tiền khác 439 073 973 439 073 973 6419 Chi phí bán hàng khác 207 390 000 207 390 000 22 902 326 318 22 902 326 318 Cộng Ngày tháng NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TR ƯỞNG năm GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC BÁO CÁO CHI PHÍ QU ẢN Quý n ăm 2014 SHTK 642 6421 64211 64212 6422 6423 6424 6425 64251 64258 6426 6427 64271 64272 64273 642731 642732 642733 642738 64275 64276 64277 64278 6428 64281 TÊN TÀI KHO ẢN Chi phí quản doanh nghi ệp Chi phí nhân viên quản Tiền lương nhân viên q ản BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN Chi phí vật liệu quản Chi phí đổ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí l ệ phí Thuế nhà đất Thuế, phí l ệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngồi Điện Nước Dịch vụ bưu viễn thơng Điện thoại Internet Th Dịch vụ thuê tài ản Dịch vụ CNTT Mua bảo hiểm tài s ản Dịch vụ Chi phí tiền Chi phí hội nghị, tiếp khác QUÝ BÁO CÁO LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NÃM 15 830 879 603 11 418 442 260 11 012 523 964 405 918 296 12 888 735 581 785 894 599 112 374 32 217 287 10 521 833 21 695 454 15 830 879 603 11 418 442 260 11 012 523 964 405 918 296 12 888 735 581 785 894 599 112374 32 217 287 10 521 833 21 695 454 991 220 041 217 151 161 24 033 876 265 570 271 221 479 303 436 514 32 245 000 11 409 454 991 220 041 217 151 161 24 033 876 265 570 271 221 479 303 436 514 32 245 000 11 409 454 33 000 000 111 279 195 340 185 538 467 588 490 521 726 825 33 000 000 111 279 195 340 185 538 467 588 490 521 726 825 64282 64283 64284 64285 64286 64288 6429 64291 642911 6429111 6429112 642912 64292 642921 6429211 6429212 64292121 64292122 6429213 642922 64293 64294 64295 64296 64297 64298 Chi phí đào t ạo Cơng tác phí, tàu xe phé Chi mua công su ất phản khán Chi nghiên ứu khoa học, sáng kến cải tiến Nghiệp vụ phí Chi phí quản b ằng tiền Chi phí quản doanh nghi ệp Sửa chữa lớn TSCĐ Tự làm Vật liệu Nhân cơng Th ngồ Sửa chữa thường xuyê Tự làm Vật liệu Nhân công Tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Chi phí Th ngồ An tồn lao động, vệ sinh cơng nghi ệp Bảo vệ phòng cháy, chống bảo lụt Ăn ca Thưởng tiết kiệm nguyên nhiên ật liệu Chi phí trợ cấp việc làm Các chi phí Cộng NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TỐN TR ƯỞNG 38 970 490 263 788 805 38 970 490 263 788 805 141 460 000 27 497 752 474 144 618 727 624 522 141 460 000 27 497 752 474 144 618 727 624 522 43 522 727 850 000 43 522 727 850 000 850 000 38 672 727 307 650 850 000 38 672 727 307 650 565 439 717 565 439 717 433 500 105 920 928 15 830 879 603 433 500 105 920 928 15 830 879 603 Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC ... cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng 35 2.1.3 Phân c ấp quản lý tài Cơng ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 38 2.2 MƠ HÌNH T Ổ CHỨC KẾ TỐN T ẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN... CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ N ẴNG 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG MƠ HÌNH T Ổ CHỨC KẾ TỐN PHÙ HỢP PHÂN C ẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH T ẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ... mơ hình t ổ chức kế tốn vừa tập trung vừa phân tán 15 2.1 Sơ đồ mơ hình t ổ chức kế tốn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N ẵng 45 3.1 Sơ đồ mơ hình t ổ chức kế tốnở Công ty TNHH MTV Điện lực Đà N
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình tổ chức kế toán phù hợp phân cấp quản lý tài chính ở công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng , Vận dụng mô hình tổ chức kế toán phù hợp phân cấp quản lý tài chính ở công ty TNHH MTV điện lực đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn