Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện phù cát tỉnh bình định

112 44 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN THỊ KIỀU DIỄM PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN THỊ KIỀU DIỄM PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Đoàn Thị Kiều Diễm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 1.1 VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHĂN NI BỊ THỊT 1.1.1 Vai trò chăn ni thịt 1.1.2 Đặc điểm chăn ni thịt 12 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 14 1.2.1 Gia tăng quy mô sản lượng chăn ni thịt 15 1.2.2 Nâng cao suất chất lượng chăn nuôi thịt 16 1.2.3 Gia tăng nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 18 1.2.4 Tổ chức tốt chăn nuôi thịt 21 1.2.5 Hệ thống tiêu thụ sản phẩm 22 1.2.6 Nâng cao kết kinh doanh thu nhập người chăn nuôi .23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT 24 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 24 1.3.2 Sự phát triển kinh tế nông nghiệp 26 1.3.3 Chính sách phát triển chăn ni thịt 28 1.3.4 Nguồn cung cấp giống thức ăn cho thịt 30 1.3.5 Hệ thống tiêu thụ sản phẩm 31 1.3.6 Khả hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật thú y 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH 35 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊTHUYỆN PHÙ CÁT 35 2.1.1 Tình hình gia tăng quy mơ cấu đàn thịt 35 2.1.2 Nâng cao suất chất lượng chăn nuôi thịt huyện Phù Cát 37 2.1.3 Gia tăng nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực 40 2.1.4 Tình hình tổ chức chăn ni thịt 42 2.1.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm huyện Phù Cát 42 2.1.6 Nâng cao kết kinh doanh thu nhập người chăn nuôi .43 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊTHUYỆN PHÙ CÁT 49 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 49 2.2.2 Sự phát triển kinh tế nông nghiệp 51 2.2.3 Chính sách phát triển chăn ni thịt huyện 53 2.2.4 Nguồn cung cấp giống thức ăn cho thịt 56 2.2.5 Hệ thống tiêu thụ sản phẩm huyện Phù Cát 60 2.2.6 Khả hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật thú y 63 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT CỦA HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH 67 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊTHUYỆN PHÙ CÁT THỜI GIAN TỚI 67 3.1.1 Phương hướng phát triển chăn nuôi thịt huyện Phù Cát 67 3.1.2 Mục tiêu phát triển chăn ni thịt huyện Phù Cát 68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊTHUYỆN PHÙ CÁT 69 3.2.1 Hoàn thiện quản lý quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi 69 3.2.2 Tăng quy mô nâng cao chất lượng đàn thịt huyện 73 3.2.3 Tổ chức lại sản xuất kinh doanh thịt 79 3.2.4 Giải vấn đề vốn cho chăn nuôi 85 3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực 89 3.2.6 Giải vấn đề thức ăn cho thịt 92 3.2.7 Giải vấn đề thị trường sản phẩm 94 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi thú y 96 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH : Cơng nghiệp hóa GTSL : Giá trị sản lượng HTX : Hợp tác xã PTNT : Phát triển nông thôn THCN : Trung học chuyên nghiệp TL : Trọng lượng TTĐT : Thông tin điện tử UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thành phần dinh dưỡng thịt số vật ni khác 11 2.1 Số lượng trâu,bò, lợn huyện Phù Cát từ 2009 - 2012 35 2.2 Cơ cấu đàn phân bố theo xã huyện Phù Cát 36 2.3 Một số tiêu sản xuất vàng Việt Nam lai Zê bu 38 2.4 Giá trị sản xuất ngành qua năm (2010 – 2012) 51 2.5 Lượng thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp 58 3.1 Số lượng đàn vùng chăn ni tập trung 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Mối quan hệ học vấn giá bán thịt 41 2.2 Cơ cấu quy mô chăn nuôi hộ chăn nuôi 43 2.3 Cơ cấu lao động 44 2.4 Trọng lượng xuất chuồng 45 2.5 Giá bán hộ chăn ni 46 2.6 Hiệu kinh doanh thịt 46 2.7 Cơ cấu chí phí sản xuất chăn ni thịt 47 2.8 Tỷ lệ chi phí sản xuất nhóm hộ sản xuất 48 2.9 % Tăng trưởng GTSX NN ngành nông nghiệp 52 2.10 Cơ cấu nội sản xuất nông nghiệp 53 2.11 Tỷ trọng tiêu thụ thịt theo kênh 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến đáng kể với cấu kinh tế hợp lý, tiến Tỷ trọng khu vực công nghiệp tăng cao tổng sản phẩm xã hội Tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày phát triển ngành định mức sống thực trạng đời sống người lao động Tỷ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ lệ thấp tổng sản phẩm xã hội Hòa vào xu hướng chung đất nước huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bước phát triển đáng kể kinh tế chăn ni thịt ngành quan tâm Phù Cát huyện đồng ven biển, huyện nơng nghiệp tỉnh Bình Định, người dân Phù Cát sống chủ yếu nghề nơng, có kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Trong thời gian qua kinh tế Huyện phát triển theo chiều hướng tích cực, tận dụng tiềm phát huy lợi có Tuy nhiên, nông nghiệp lĩnh vực sản xuất vật chất chủ yếu Với hầu hết dân số sống nông thôn với cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp chính, giá trị tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa cao, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đất đai lại không thiên nhiên ưu đãi, bạc màu, khô cằn, trình độ sản xuất lạc hậu, suất lao động thu nhập thấp, nhu cầu làm viêc cao nên mức sống người dân thấp, tỉ lệ hộ nghèo nhiều Thực tế cho thấy, nghề chăn ni thịt mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nơng dân, góp phần giải việc làm khu vực nông thôn Tuy nhiên, việc phát triển chăn ni thịt huyện Phù Cát bộc lộ nhiều hạn chế thiếu tính bền vững Cụ thể quy mơ chăn ni nhỏ, phân tán; việc áp dụng tiến kỹ thuật hạn chế; nơng dân khó tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển chăn nuôi; dịch bệnh gia súc thường 89 Giảm bớt tình trạng phải vay tư thương phận tài phi thức nông thôn Như phần đề cập đến giải vấn đề đất đai cho phát triển chăn nuôi Đất đai nguồn vốn lớn hộ nơng dân trang trại, có đầy đủ thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, lúc người dân đủ thủ tục pháp lý để thực giao dịch dân điều kiện thuận lợi sau thủ tục hành thuận lợi, thị trường đất đai vận hành thông suốt lành mạnh Lúc nguồn vốn phát huy tác dụng thực Vì việc cải tiến hoạt động hành theo hướng gọn nhẹ hiệu cao, tạo thuận lợi tiết kiệm chi phí thời gian cho việc chuyển đổi mua bán Mặt khác sở Luật Đất đai hoàn thiện sách địa phương nhằm hình thành vận hành thông suốt thị trường đất đai, kiểm sốt thị trường giảm thiểu tình trạng đầu tạo giá ảo thị trường 3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực Từ phân tích phần 2.2.4 cho thấy trình độ thực tế người chăn ni tầm quan trọng nâng cao trình độ cho người chăn ni Từ đòi hỏi phải mở rộng đào tạo chun mơn kỹ thuật theo nhiều hình thức khác nhau, có phát triển nghề chăn nuôi Đào tạo nghề phải gắn với thị trường lao động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung chăn ni thâm canh nói riêng Kế hoạch đào tạo phải thích hợp vừa bảo đảm nhu cầu trước mắt, lâu dài, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp nơng thơn nói chung chăn ni thịt thâm canh nói riêng Phải bảo đảm đến năm 2016, huyện vùng trọng điểm phát triển chăn ni thịt có trung tâm dạy nghề Trung tâm Giống trồng vật nuôi thủy sản tỉnh, Hội nghề nghiệp Ngoài phải khuyến khích đào tạo dạy nghề khu vực tư nhân mở trường tư thục dạy nghề nhiều địa phương Tây Nguyên 90 Miền Trung làm, đường xã hội hóa đào tạo nghề Q trình xã hội hóa cần ý tận dụng chương trình đào tạo nghề cho nơng dân Chính phủ triển khai Để xã hội hóa đào tạo nghề yêu cầu: thứ nhất, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Phòng Giáo dục - Đào tạo cần phải ban hành quy chế chung cho hoạt động dạy nghề học nghề, sở quy chế cho phép cá nhân tổ chức kinh tế khác mở sở đào tạo nghề, gắn trường đào tạo với sở sản xuất kinh doanh, quy định học phí đào tạo người lao động tham gia đào tạo, khai thác khả chuyên gia, kỹ thuật gia sở vật chất trường công nhân kỹ thuật, cao đẳng đại học tỉnh; thứ hai, nâng cao chất lượng đào tạo, quy định rõ trình độ tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề phù hợp với nghề đào tạo kiển tra thườngxuyên việc thực quy định trường trung tâm đào tạo Đổi trang bị dạy nghề, phương pháp dạy học; thứ ba, Lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp chăn ni thâm canh để đưa vào chương trình đào tạo nghề cho nơng dân huyện Phù Cát; Thứ tư, có sách ưu đãi thuế đất đai, thuế nhà thuế giá trị gia tăng với hoạt động đào tạo nghề Cần trọng tới việc thay đổi cấu đào tạo nghề cho người lao động ngành nông lâm nghiệp trường địa phương Hiện trường có đào tạo chuyên ngành liên quan tới nông, lâm, thủy sản sinh viên thường không muốn học nên khó tuyển sinh Thực tế cấu lao động có trình độ chun mơn lực lượng lao động huyện làm việc ngành nông nghiệp cân đối, số người có chun mơn quản lý kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn cấu 76,8 % bậc trung học chuyên nghiệp 69,6% bậc cao đẳng đại học, lại người có chun mơn kỹ thuật nông - lâm thủy sản thú y Thay đổi cấu, tăng dần tỷ trọng người có trình độ chun mơn kỹ thuật nơng lâm thủy sản thú y 91 để đạt tỷ lệ 43% THCN 36% cao đẳng đại học Để thực cần thiết có chế sách phù hợp thu hút cán chuyên môn làm việc lĩnh vực đề cấp tới Với ngành nghề nông lâm thủy sản huyện cần có hỗ trợ cho người học miễn giảm học phí hay cấp học bổng đào tạo theo địa cho ngành cho địa phương Đội ngũ cán kỹ thuật quản lý làm việc trực tiếp sở nông nghiệp ít, chủ yếu tập trung quan huyện, số không làm công việc khác nêu phần hai Cần phải xây dựng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chung, mà ý cho CNH nơng nghiệp nông thôn khâu trọng yếu Quy hoạch xây dựng mạng lưới cán quản lý kỹ thuật cho chăn ni từ tỉnh tới sở Đầu tiên phải đánh giá, bố trí thực luân chuyển cán có theo hướng gắn với sở, nhằm có chế độ đãi ngộ phù hợp theo hiệu cơng việc mà họ hồn thành, tức mức lương theo phần trăm so với kết mang lại Đi đơi với việc cần hệ thống sách biện pháp “chiêu hiền đãi sĩ” để thu hút nhân tài với địa phương, công việc thiếu Trong điều kiện kinh tế thị trường với mức lương cao với điều kiện sống làm việc tốt ngang với trung tâm lớn biện pháp tốt để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ nơi khác tới Song cần phải; thứ nhất, cần có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá khoa học khách quan, đắn nhân tài, người giỏi bảo đảm sách có địa áp dụng; thứ hai, phải tuân theo quy luật đào thải tự nhiên Nghĩa thực chế sàng lọc, mà theo đòi hỏi quy định bổ nhiệm, bãi nhiệm, tái bố trí thực cách linh hoạt, dễ dàng sách phân quyền, uỷ quyền mạnh mẽ cho lãnh đạo đơn vị; thứ 92 ba, tạo hội bình đẳng cho ứng viên; nghĩa phải tạo hội bình đẳng cho tất ứng viên nhân tài có điều kiện tham gia vào công việc phát triển nông nghiệp, nông thôn nhiều biện pháp công khai rộng rãi nhu cầu tuyển dụng - tổ chức thi tuyển công khoa học để chọn người giỏi, hạn chế xét tuyển mà thay thi tuyển; thứ tư, khắc phục tư tưởng bảo thủ địa phương cục nặng nề cấp quyền từ tỉnh tới sở; thứ năm, Sở Nội vụ cần xây dựng chương trình tuyển chọn nhân tài từ trường Đại học, mà họ học trường, sau tạo điều kiện để họ rèn luyện thực tế, qua lựa chọn bố trí người vào cơng việc thích hợp tạo điều kiện cho họ phát triển Việc đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi quản lý cho chủ trang trại nông dân phần trước đề cập tới Cần tiếp tục phổ biến nâng cao kiến thức kỹ thuật quản lý cho người chăn nuôi việc mở lớp tập huấn kỹ thuật chuyên môn quản lý chăn ni bò, thơng qua cơng tác khuyến nơng xây dựng tủ sách khoa học kỹ thuật tất trung tâm xã với hỗ trợ quan tỉnh huyện, thường xuyên bổ sung sách báo kịp thời Như vậy, tổ chức đào tạo bồi dưỡng tốt nguồn nhân lực, khơng có chế độ đãi ngộ điều kiện làm việc đảm bảo cho họ làm việc tốt nhất, từ phát huy lực, học hỏi phát triển kỹ nghề nghiệp khơng thể giữ người tài đừng nói tới thu hút thêm Những biện pháp nêu vừa để đào tạo bồi dưỡng, vừa tạo hội tốt cho muốn làm việc phát triển, nghĩa thực biện pháp phát triển nông lâm nghiệp 3.2.6 Giải vấn đề thức ăn cho thịt Thức ăn chăn ni thịt thâm canh hai khâu có vai trò quan định tới sản lượng chất lượng sản phẩm thịt 93 sản xuất Bài học rút từ địa phương từ đầu phải thực quy hoạch phát triển chăn nuôi để đảm bảo cân đối số lượng thịt điều kiện vật chất cần thiết vốn, lao động, đất cho đồng cỏ chăn nuôi, cho chuồng trại, Trên trình bày quy hoạch phát triển vùng chăn ni thịt huyện, mà tính tốn vấn đề thức ăn, dựa việc khai thác tốt nguồn phụ phẩm nông nghiệp địa phương, kết hợp với diện tích trồng cỏ thâm canh thích hợp Để bảo đảm diện tích trồng cỏ phải dành đủ diện tích theo quy hoạch sách biện pháp kèm theo để quỹ đất trở thành đồng cỏ thâm canh, phần đề cập tới Ngồi loạt biện pháp đồng khác tỉnh cần hỗ trợ giống cỏ chất lượng cao bảo đảm đạt suất 200 - 250tấn/ha cho nông dân vay vốn để trồng cỏ Hiện có số giống cỏ nghiên cứu trồng thử nghiệm phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh cho suất cao như: Cây cỏ voi (Pennisetum purpureum), cỏ sả (Panicum Maximum), cỏ Stylo Kỹ thuật trồng cỏ có nhiều tài liệu hướng dẫn Viện chăn nuôi, Trung tâm khuyến nông huyện cần nghiên cứu tổng kết biên soạn thành tài liệu phù hợp với điều kiện huyện, sau tiến hành phổ biến cho người sản xuất, chí phí tỉnh cần có hỗ trợ Một mặt, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ theo quy hoạch, đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng hoá chất trồng cỏ hoa màu gần khu vực chăn ni, có chủ động nguồn cỏ chất lượng cao cho chăn nuôi hạ giá thành tránh khó khăn thiếu cỏ có chất lượng cho Thành phố Hồ Chí Minh Nhanh chóng hình thành chợ cỏ cho vùng quy hoạch chăn ni thịt huyện Chợ khơng nơi mua bán cỏ mà giống cỏ kỹ thuật trồng cỏ Điều thúc đẩy trồng cỏ cho theo hướng hàng hóa thâm canh Từ hoạt động 94 chợ dần phát triển thành Trung tâm giao dịch ngồi cỏ loại thức ăn khác cho Ngồi cần phải thay đổi cách tư sản xuất nhỏ người chăn nuôi Phù Cát để họ hiểu muốn sản xuất lớn cần phải trồng cỏ khơng thể dựa vào tự nhiên Phần tập trung vào việc khai thác nguồn phụ phẩm nông nghiệp Như tính tốn tới nguồn phụ phẩm nông nghiệp năm huyện khoảng 57 ngàn chất khơ, ngày sử dụng khoảng 4-5 kg/ngày chất khô sơ này, bảo đảm cho đàn 46 ngàn Nhưng nguồn phụ phẩm dùng phần làm thức ăn cho gia súc phần lớn dùng làm chất đốt, phân bón bỏ lại ngồi đồng đốt bỏ Phụ phẩm nơng nghiệp số loại có hàm lượng chất xơ cao, thí dụ rơm lúa chứa 34% chất xơ, mía chứa 43% tính chất khơ, nên khó tiêu, số loại khác lại khó chế biến dự trữ thu hoạch hàng loạt lạc, sắn, dây lang, mía Mặt khác, loại phụ phẩm nông nghiệp chứa nguồn lượng tiềm tàng cao, tổng chất dinh dưỡng tiêu hao (TDN) thấp Điều khắc phục khâu chế biến phối hợp phần cách hợp lý để nâng cao tỷ lệ tiêu hoá chất dinh dưỡng Như khâu chế biến phụ phẩm nông nghiệp khâu định để giải vấn đề thức ăn cho sử dụng có hiệu tiềm Trong khoảng hai thập kỷ qua không nước phát triển tổ chức FAO coi việc nghiên cứu chế biến sử dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp chiến lược quan trọng, mà nước có ngành chăn ni tiên tiến nước Bắc Âu quan tâm 3.2.7 Giải vấn đề thị trường sản phẩm Nhằm xây dựng thị trường đầu ổn định cho sản phẩm thịt, nâng cao vị người chăn nuôi tham gia vào thị trường, đảm bảo đáp 95 ứng nhu cầu thị trường, cần phải thực hoạt động cụ thể sau: - Khai thác triệt để thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ thịt chỗ để tăng số lượng tiêu thụ thịt chăn ni địa phương Mở rộng điểm bán thịt thường xuyên biện pháp làm tăng khả tiêu thụ sản phẩm, quan tâm đến sức mua người dân nông thôn nội dung nâng cao đời sống xây dựng nông thôn theo chủ chương huyện - Tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ bên ngoài, tăng sức cạnh tranh sản phẩm thông qua giá, chất lượng, số lượng sản phẩm sản phẩm thịt vùng khác để sản phẩm thịt huyện Phù Cát tiêu thụ có thị phần ổn định vùng lân cận, đặc biệt thị trường lớn thành phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh… cho xuất - Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu thị hiếu tiêu dùng người dân để phát triển quy mơ, cấu đàn hợp lý Phổ biến, tun truyền giúp người chăn nuôi tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động chăn nuôi thị trường tiêu thụ sản phẩm để họ chủ động xác định kế hoạch chăn nuôi hợp lý - Cần tạo mối liên kết hợp tác chặt chẽ nhà nước, nhà khoa học, người chăn nuôi đối tượng bao tiêu sản phẩm Có thể hình thành tổ hợp tác xã dịch vụ nhằm giúp cho nông dân việc cung ứng đầu vào tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp nói chung bán nói riêng tới tận người tiêu dùng cách thuận lợi nhất, hạn chế tư thương ép giá, gây thiệt hại cho người sản xuất - Trong tương lai cần phát triển cơng nghiệp chế biến chỗ, giải pháp quan trọng, gặp nhiều khó khăn nguồn lực Tuy nhiên, giải pháp cần phải thực thực tế phát triển nước tiên tiến cho thấy, không quốc gia làm giàu cách phát 96 triển nông nghiệp mà không phát triển công nghiệp chế biến song song - Xây dựng mạng lưới cung cấp thơng tin thị trường thống từ huyện xuống xã, thôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dễ dàng thông qua buổi họp thôn, bảng tin nhà văn hóa thơn, trung tâm học tập cộng đồng xã, qua loa truyền 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi thú y Thực chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản nước tiến tới xuất Trong năm qua Chính phủ có nhiều sách khuyến khích phát triển sản xuất nơng nghiệp nói chung, nghề chăn ni bò, làm cho phát triển nghề có bước tiến khởi sắc Đây hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn ni cho nhiều địa phương có quy mơ chăn ni lớn Nhưng thuận lợi chế sách Những bước thuộc chất lượng hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ kỹ thuật thú y địa phương Bước Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn phải thực tìm kiếm hỗ trợ phối hợp với quan nghiên cứu Trung ương với địa phương nhằm thực việc ứng dụng chuyển giao kỹ thuật tiến kỹ thuật cho người chăn ni thịt Khẩn trương xây dựng chương trình kỹ thuật thú y nơng nghiệp nói chung chăn ni thịt nói riêng để đưa lên Cổng thơng tin điện tử huyện in tài liệu ngắn gọn cung cấp cho người chăn ni Cải cách hành giúp cho việc nâng cao hiệu quản lý Phòng lĩnh vực này, nội dung cải cách có hai vấn đề chính: Một là, cần phải xắp xếp lại máy hoạt động, tránh tình trạng nhiều sở hệ thống kỹ thuật dịch vụ thực chức Cần tập trung sở thành đầu mối để thực chức 97 thành Trung tâm chuyên nghiên cứu ứng dụng chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng, giống trồng vật nuôi Hai là, cần giao quyền chủ động hoạt động sở hệ thống kỹ thuật dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp chuyển từ hoạt động hành sang quan hệ hợp đồng.Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn sở chương trình mục tiêu kế hoạch, đặt hàng cho sở thực hiện, chẳng hạn chương trình cải tạo giống đàn bò, chương trình phòng chống dịch bệnh năm Các sở đơn đặt hàng phát triển hệ thống dịch vụ kỹ thuật thú y với nơng dân Trong chế Trung tâm Chi cục hình thành mạng lưới sở cung ứng dịch vụ xuống tận sở chăn ni trồng trọt Với chế tự hạch toán họ có điều kiện buộc phải đào tạo thu hút sử dụng cán có lực Mặt khác họ phải cố gắng nghiên cứu tìm sản phẩm dịch vụ để bán như: giống mới, kỹ thuật mới, hay hình thức cung cấp dịch vụ tốt hơn, hay đầu tư ăn chia với người sản xuất nguồn vốn dịch vụ kỹ thuật hay giống tất nhiên tài phạm vi cho phép Chi cục Trạm thú y phải xây dựng chương trình phổ biến tuyên truyền kiểm tra giám sát việc thực những quy định công tác thú y, mà bắt buộc phải chấp hành Những kiến thức cần thiết nguồn gốc, nguyên nhân, điều kiện tồn cách phòng chống dịch bệnh thơng tin cho hợp tác xã hộ gia đình chăn ni, sở kiểm sốt phòng trừ dịch bệnh địa bàn huyện Ngồi việc chia hồ sơ lý lịch giống với Trung tâm giống trồng vật nuôi thuỷ sản huyện Ngân hàng liệu, phải kiểm sốt việc đăng ký chăn ni bò, nguồn gốc giống nhập Đây cách kiểm sốt phòng trừ dịch bệnh từ xa Hàng năm dự trù kinh phí, xây dựng lịch trình kế hoạch 98 phối hợp với tổ kỹ thuật Hợp tác xã tổ chức tiêm phòng vắcxin, khám kiểm tra bệnh: lao, lepto sảy thai truyền nhiễm cho 100% cho đàn Một số phương án phòng chống có xảy dịch bệnh cụ thể phải xây dựng để chủ động đối phó giảm thiểu thiệt hại cho người chăn ni Ngồi nhiệm vụ trên, Trạm thú y phải xây dựng chương trình tuyên truyền giữ vệ sinh bảo vệ mơi trường chăn ni Cùng với Trung tâm khuyến nơng, xây dựng mơ hình tổ chức chăn ni có lồng ghép vấn đề kinh tế bảo vệ môi trường ứng dụng xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh Đối với sở chăn ni tập trung: · Cần có kế hoạch xây dựng khu vực để xử lý phân chất thải bao gồm bể lắng Bể xử lý sinh học hiếu khí, nhà ủ tự hoại, hệ thống kênh mương dẫn chất thải hợp lý để tận dụng tưới tiêu đồng cỏ · Chất thải rắn thu gom ngày từ bể lắng xử lý cách ủ tự hoại, sau thời gian làm phân bón cho đồng cỏ Đây nguồn phân hữu tốt cho trồng trọt, kết hợp ni trồng cảnh · Tồn nước thải sau qua bể lắng tập trung bể xử lý hiếu khí Bể xử lý phải xa khu dân cư trại tập trung để tránh ô nhiễm Nước thải sau qua xử lý sinh học dùng làm nước cho đồng cỏ Đối với hộ gia đình: · Đối với hộ chăn ni gia đình có qui mơ từ 5-10 thịt nên xử lý chất thải túi ủ biogas · Người chăn ni tận dụng nguồn gas từ q trình yếm khí để phục vụ việc đun nấu sưởi ấm cho bê Đây phương pháp vừa đem lại hiệu kinh tế cao đồng thời hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng tiêu 99 cực đến mơi trường Về phần mình, Trung tâm Khuyến nông huyện kết hợp với giúp đỡ Cục Khuyến nông khuyên nông (Bộ Nông nghiệp PTNT), vào điều kiện thực tế huyện để xây dựng chương trình khuyến nơng phù hợp với trình độ phát triển chăn ni địa phương Chương trình phải thể trình tự tiến hành theo bước, từ kỹ thuật truyền thống đến bán thâm canh thâm canh phục vụ cho mục đích thương mại Kiểm tra lựa chọn ứng dụng tiến kỹ thuật phù hợp với điều kiện chăn nuôi vùng địa phương, việc lựa chọn nhập giống với kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng, vỗ béo , tiến hành nuôi thử nghiệm, tập hợp kinh nghiệm phổ biến kinh nghiệm, hay kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng lai F1, F2 Trung tâm giống trồng vật nuôi thuỷ sản phải kết hợp với Chi cục thú y thực quản lý việc cung cấp thức ăn cho bò, nhằm kiểm sốt việc sử dụng hố chất, chất kích thích, bảo đảm chất lượng thịt phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho vừa tiết kiệm, hợp với điều kiện nguồn nguyên liệu địa phương đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh Tích cực giúp đỡ HTX xây dựng sở chế biến thức ăn với quy mơ kỹ thuật thích hợp Cung cấp giống cỏ kỹ thuật xây dựng đồng cỏ tập trung, tiêu chuẩn phù hợp với quy hoạch Ngoài ra, nông thôn Hội nông dân, Hội phụ nữ Đồn niên địa phương có vai trò định hoạt động kinh tế xã hội Vì phải có sách biện pháp để nhận ủng hộ tham gia vào trình phát triển chăn ni thịt tổ chức 100 KẾT LUẬN Cùng với ngành sản xuất khác, ngành chăn ni thịt ngành kinh tế sản xuất hàng hóa chịu chi phối lớn chế thị trường Chăn ni thịt chịu ảnh hưởng yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội yếu tố kỹ thuật chăn ni thịt Việc xác định nhân tố ảnh hưởng đặc điểm kinh tế kỹ thuật chăn ni thịt sở cho việc tính tốn quy hoạch phát triển chăn nuôi hợp lý Phát triển chăn nuôi thịt cần quan tâm đến việc phát triển số lượng, chất lượng đàn thịt, đảm bảo tính hiệu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt cho người chăn nuôi đảm bảo môi trường sinh thái khu vực chăn ni Hiện nay, Chăn ni thịt phát triển tất địa phương nước, nhiên hình thức chăn ni nơng hộ với quy mơ nhỏ chiếm chủ yếu Năng suất chất lượng chăn nuôi chưa cao, giống lai chiếm tỷ trọng nhỏ tổng đàn Ni Phù Cát có từ lâu đời Trong năm qua, chăn ni có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nơng nghiệp nơng thơn, góp phần thực q trình chuyển đổi cấu trồng vật nuôi địa phương Tuy nhiên, Trong q trình phát triển chăn ni thịt số điểm cần phải khắc phục là: (1) Quy mơ số lượng thịt chưa xứng với tiềm năng, chất lượng giống chưa cao dẫn tới suất hiệu chăn ni thấp; (2) Tổ chức quản lý vĩ mơ mang tính hành chưa sát thực tế thể việc đề ra, việc phát triển thiếu quy hoạch chi tiết cụ thể, trình điều hành hoạt động quan chức chưa sát thực tế, chưa nhận thức vai trò Hợp tác xã vấn đề thiếu sách giải pháp hữu hiệu để củng cố phát triển hệ thống HTX nông nghiệp - hệ thống cung cấp dịch vụ cho chăn ni bò; (3) đội ngũ cán kỹ thuật quản lý sở huyện thiếu mỏng, thiếu đào tạo thường xuyên (4) người sản xuất - hộ gia đình trang trại 101 thiếu vốn để đầu tư lâu dài hạn Họ thiếu kiến thức kỹ thuật, thú y, tổ chức sản xuất hàng hóa lớn theo hướng thâm canh; (5) Hệ thống hoạt động phù trợ hoạt động chưa hiệu quả, chưa hình thành hệ thống dịch vụ đảm bảo cho hoạt động này, chưa đáp ứng cho việc phát triển chăn ni thịt địa phương quy mơ hàng hóa lớn Để đạt mục tiêu phát triển chăn ni thịt huyện Phù Cát thời gian tới, cần phải thực đồng giải pháp đề ra, là: (1) quy họach vùng chăn ni thịt huyện; (2) tăng số lượng nâng cao chất lượng đàn thịt; (3) tổ chức tốt sản xuất kinh doanh chăn ni thịt; (4) giải tốt vấn đề vốn cho chăn nuôi; (5) phát triển nguôn nhân lực cho chăn nuôi; (6) giải tốt vấn đề thức ăn; (7) giải tốt vấn đề thị trường sản phẩm; (8) hoàn thiện hệ thống kỹ thuật thú y; (9) triển khai dịch vụ bảo hiểm chăn nuôi Những kết nghiên cứu đề tài, hy vọng đóng góp vào phát triển chăn ni thịt huyện, đưa việc sản xuất lên sản xuất lớn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Quang Bình (2002), “Kinh nghiệm phát triển chăn ni sữa theo mơ hình hợp tác xã nước ASEAN”, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, số (67) [2] Bùi Quang Bình (2004), “Thực trạng giải pháp nhằm phát triển chăn ni thịt tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2010”, Đề tài cấp Bộ B2004-14-28 [3] Bùi Quang Bình (2005), “Chăn ni thịt - đường phát triển kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 20 (64) [4] Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế Phát Triển, NXB Giáo Dục Hà Nội [5] Hồng Thị Chính (2010), “Để nơng nghiệp phát triển bền vững”, Tạp chí Phát triển kinh tế số tháng 6-2010 [6] Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi 1986-2002, NXB Thống kê, Hà Nội [7] Cục Chăn ni (2005), Tình hình chăn ni thịt 2001-2005 định hướng phát triển giai đoạn 2006-2015, Hà Nội [8] Cục Thống kê Bình Định (2009), Niên giám thống kê, Bình Định [9] Nguyễn Hữu Hồng - Lương Xn Lâm (2010), Kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng thịt, NXB thời đại, Hà Nội [10] Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế Nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội [11] Lewis, A W (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, The Manchester School, 22 (2), 1954, pp.139-191 [12] Nguyễn Thế Nhã, Kinh tế nông nghiệp, NXB Thống Kê, 2002 [13] Niên giám thống kê phòng nơng nghiệp huyện Phù Cát năm 2012 [14] Park S,S (1992), Tăng trưởng Phát triển (bản dịch), Viện quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm thông tin tư liệu, Hà nội [15] Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 [16] Đặng Kim Sơn (2001), Công nghiệp hóa từ nơng nghiệp - lý luận thực tiễn triển vọng áp dụng Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội [17] Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Báo cáo Tổng kết Dự án Phát triển đàn lai thực chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010 [18] Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Dự thảo Báo cáo Dự án Quy hoạch tổng thể nông nghiệp nơng thơn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2025 [19] Đặng Kim Sơn (2008), Phát triển nơng nghiệp, nơng thơn q trình CNH, NXB Tri Thức [20] Nguyễn Xuân Thảo (2004), Góp phần phát triển bền vững Nơng thơn Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 2004 [21] Tổng cục Thống kê (2009), Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [22] Đào Thế Tuân (2008), Vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn Việt Nam, NXB Tri Thức Trang web [23] http://baophutho.vn/kinh-te/nong-lam-nghiep/201309/ [24] http://www.hua.edu.vn/khoa/cnts/index.php [24] http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html ... luận phát triển chăn nuôi bò thịt Chương 2: Thực trạng phát triển chăn ni bò thịt huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Chương 3: Phương hướng giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt huyện Phù Cát, tỉnh Bình. .. TIÊU PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ THỊT Ở HUYỆN PHÙ CÁT THỜI GIAN TỚI 67 3.1.1 Phương hướng phát triển chăn nuôi bò thịt huyện Phù Cát 67 3.1.2 Mục tiêu phát triển chăn ni bò thịt huyện Phù Cát. .. chăn ni bò thịt huyện Phù Cát tỉnh Bình Định - Về khơng gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình chăn ni bò thịt huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Về thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện phù cát tỉnh bình định , Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện phù cát tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn