Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán việt nam

1,504 30 0
  • Loading ...
1/1,504 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN LÊ ANH THƯ NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH HƯ NG N C U TRÚC TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGH VI N THÔNGC NIÊM YT TRÊN TH TR NG CHNG KHOÁN VI T NAM LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄂ ng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN LÊ ANH THƯ NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH HƯ NG N C U TRÚC TÀI CHÍNH C A CÁC CƠNG TY NGÀNH CÔNG NGH VI N THÔNGC NIÊM YT TRÊN TH TR NG CHNG KHOÁN VI T NAM Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.30 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH N ᄂ ng - Năm 2014 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi PHAN LÊ ANH THƯ MC LC M U 1 Tính cp thit ca tài Mc tiêu nghiên c u n ca công ty c ph;n niêm yt th3 trư4ng ch ng khoán Vit Nam", Nghiên cu kinh t s 361 [7] GS.TS Trương Bá Thanh, PGS.TS Tr;n ình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích hot ng kinh doanh - Phn II [8] GS.TS Trương Bá Thanh (2000), Bài ging kinh t l ng, Lưu hành n%i b% [9] Lê Th3 Kim Thư (2012), Phân tích nhân t nh h ng n c u trúc tài ca công ty c phn ngành B t ng sn niêm yt s giao dch Chng Khốn Thành ph H Chí Minh, Lu n văn Th ᄂ c sĩ Qun tr3 kinh doanh, ᄂ i h7c NEng [10] Huỳnh Th3 Trang (2008), Phân tích nhân t nh h ng n c u trúc doanh nghip v a nh a bàn Thành ph ᄂ N ᄂ ng, Lu n văn Th ᄂ c sĩ Qun tr3 kinh doanh, ᄂ i h7c NEng [11] Nguy2n Th3 Di2m Trang (2007), Phân tích nhân t nh h ng n c u trúc tài ca doanh nghip thy sn a bàn thành ph ᄂ N ᄂ ng, Lu n văn Th ᄂ c sĩ Qun tr3 kinh doanh, ᄂ i h7c NEng [12] Nguy2n Th3 Tuyt Trinh (2008), Phân tích nhân t nh h ng n c u trúc tài nh$m la ch n gii pháp nh$m hoàn thin c u tài tr ca công ty c phn niêm yt ti s giao dch Chng Khoán Thành ph H Chí Minh, Lu n văn Th ᄂ c sĩ Qun tr3 kinh doanh, ᄂ i h7c NEng Ting Anh [13] Albouy, M (1994), Fianancement et cout du capital des enterprises, Edition Fyroles, p 13 [14] Antoniou, Antonios, Yilmaz Guney, Krishna Paudyal (2002), ''Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries" Working paper, the Centre for Empirical Research in Finance, Department of Economics and Finance, University of Durham [15] Bertoneche Teulie, p 196 [16] Berger, A.N, Urdell, G.F (1995), "Relationship lending and line of credit in small firm finance", Journal of Business, Vol.68 No.3, pp351-81 [17] Bhaduri, S.N (2002) “Determinants of corporate borrowings: Some evidence from the Indian corporate” Journal of Economics and Finance,26, 200-215 [18] Dubois, M (1984), Les determinants de la Structure financiere, these, Grenoble 1984, p 20 [19] Donaldson, G (1962), New framework for corporate debt policy, Harvard Business Review, Mars-aviril, 31, tr465 [20] Jensen, Michael C and William H Meckling (1076) "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure" Journal of Financial Economics, p.305-360 [21] Modigliani, F.; Miller, M (1958) ''The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment" American Economic Review No 48, p261-297 [22] Modigliani, F.; Miller, M (1963), "Corporate income taxes and the cost of capital: a corection", American Economic Review, No 53, p.433-443 [23] Myers, Stewart C and Nicolas S Majaluf (1984), "Coporate and investment decisions when firms have information that invester not have", Journal of Financial Economics, p 187-221 [24] Oliver E Williamson (1998) "Transaction Cost Economics: How it works; Where it is headed" De Economist 146, No.1 [25] Pandey, I.M (2001) "Capital Structure and the firm characteristics: Evidence from an Emerging Market" Indian Institute of Management Ahmedabad, IIMA Working Paper, Press for SSRN [26] Raviv and Harris (1990) "Capital Structure and the Informational Role of Debt" Review of Finnacial Studies and the American Economic Review [27] Scharwts, E.(1959), the theory of the capital structure of the firm, Journal of finance, Janvier, p 18-39 [28] Titman S and Wessels (1998), "The determinants of capital structure choice", Journal of Finance PH LC DANH SÁCH TÊN CƠNG TY STT Mã ch1ng khốn Tên tông ty ADC Công ty c ph;n Mĩ thu t Truy n thông CMT Công ty c ph;n Công ngh M ᄂ ng Truy n thông CKV Công ty C ph;n COKYVINA CMG Công ty c ph;n T p ồn Cơng ngh CMC ELC Công ty c ph;n ;u tư Phát trin Công ngh in t< Vi2n thông ITD Công ty TNHH MTV KC thu t công ngh Tiên Phong KST Công ty c ph;n KASATI LTC Công ty C ph;n in nhF Vi2n thông NIS Công ty c ph;n D3ch v h ᄂ t;ng m ᄂ ng 10 ONE Công ty c ph;n Truy n thông s 11 POT Công ty c ph;n Thit b3 Bưu in 12 ST8 Công ty c ph;n Siêu Thanh 13 SVT Cơng ty C ph;n Cơng ngh Sài Gòn Vi2n ơng 14 SMT Công ty c ph;n V t liu in Vi2n thông Sam C 4ng 15 SRB Công ty c ph;n T p ồn SARA 16 SGT Cơng ty c ph;n Cơng ngh Vi2n thơng Sài Gòn 17 SAM Công ty c ph;n ;u tư Phát trin SACOM 18 SRA Công ty c ph;n Sara Vit Nam 19 TST Công ty c ph;n D3ch v KC thu t Vi2n thông 20 UNI Công ty c ph;n Vi2n Liên 21 VAT Công ty c ph;n Vi2n thông V ᄂ n Xuân 22 VIE Công ty c ph;n Công ngh Vi2n thông VITECO 23 VTC Công ty c ph;n vi2n thông VTC 24 VLA Công ty c ph;n ;u tư Phát trin Công ngh Văn Lang 25 FPT Công ty c ph;n FPT H+i quy tuyn tính * n Bin X1 Bin X2 Bin X3 Bin X4 Bin X5 Bin X6 ... C C NH N T NH H NG N C U TR C TÀI CHÍNH C A C C CƠNG TY NGÀNH C NG NGH VI N THÔNG ᄂ C NIÊM YT TR N TH TR NG CHNG KHO N VI T NAM Chuy n ngành: K to n Mã s: 60.34.30 LUN V N THC SĨ QUN TR KINH... NGÀNH C NG NGH VI N THÔNG ᄂ C NIÊM YT TR N TH TR NG CHNG KHO N VI T NAM 29 2.1 QUY TR NH NGHI N C) U C C NH N T NH H #NG N C ᄂ U TR C TÀI CHÍNH C$ A C C CƠNG TY NGÀNH C NG NGH VI *N. ..A C C CÔNG TY NGÀNH C NG NGH VI N THÔNG ᄂ C NIÊM YT TR N TH TR NG CHNG KHO N VI T NAM LUN V N THC SĨ QUN TR KINH DOANH N ᄂ ng - N m 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHAN LÊ ANH THƯ NGHI N CU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh h ưởng đế n cấu trúc tài chính của các công ty ngành công nghệ viễn thông đượ c niêm y ết trên thị tr ường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn