Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP á châu

1,427 38 0
  • Loading ...
1/1,427 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HÀ TH MINH CHÂU M RNG DCH V THANH TOÁN QU C T TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N Á CHÂU LU ᄂ N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HÀ TH MINH CHÂU M RNG DCH V THANH TOÁN QU C T TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N Á CHÂU Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s ᄂ: 60.34.20 LU ᄂ N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN NGC Nng - Năm 2014 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc, có ngu n gc rõ ràng chưa t ng công b b t kỳ cơng trình Tác gi Hà Th- Minh Châu MC LC M U 1 Tính cp thit ca M c tiêu nghiên c tài u Câu h i nghiên c u ng nhu c4u toán ngày a dng m$ r%ng phm vi qu c c tiêu nghiên c t V1i m u ca lu2n văn tng hp lý lu2n, phân tích th0c trng ưa gii pháp c th kin ngh& nh5m giúp ACB m$ r%ng d&ch v TTQT, kt qu nghiên c u ã t c m%t s sau: - Th nh t, lu2n văn ã ưa s$ lý lu2n v TTQT làm rõ quan im, n%i dung m$ r%ng d&ch v TTQT, tiêu chí ánh giá s0 m$ r%ng d&ch v TTQT 3ng th!i, tng hp c yu t bên bên nh hư$ng n s0 m$ r%ng d&ch v - Th hai, lu2n văn ã t2p trung phân tích, ánh giá th0c trng m$ r%ng d&ch v TTQT ca ACB giai on 2011-2013 Thơng qua vi ᄂ c phân tích này, lu2n văn ã ghi nh2n nh9ng kt qu mà ACB ã t c, 3ng th!i chA nh9ng t3n ti c TTQT Nh9ng c4n m$ kh:c r%ng ph d&ch v 103 t3n ti ó có nguyên nhân khách quan nguyên nhân ch quan xut phát t" bn thân ACB - Th ba, lu2n văn ã ưa ưc gii pháp nh5m m$ r%ng d&ch v TTQT ti ACB 3ng th!i ưa m%t s xut, kin ngh& v1i Chính Ph, NHNN, B% ngành có liên quan Khi nh9ng gii pháp nêu ưc trin khai 3ng b%, hp lý, v9ng ch:c s; góp ph/n m$ r%ng d&ch v TTQT ca ACB Tuy nhiên, vi ᄂ c m$ r%ng không chA ph thu%c vào s0 n6 l0c ca bn thân ngân hàng, mà có s0 v2n %ng s0 hp tác ca doanh nghi ᄂ p cp ngành xã h%i DANH MC TÀI LI"U THAM KHO [1] Th.S Lê Kiu Anh Th.S Phm Anh Thy ( 2012), “Vai trò phát trin d&ch v phí tín d ng ti ngân hàng thương mi Vi ᄂ t Nam”, T ᄂ p chí Phát trin h ᄂ i nhp, (s 6) [2] PGS.TS Võ Th& Thúy Anh - TS H3 H9u Tin nhóm biên son (2011), Thanh tốn quc t, NXB Tài Chính [3] TS Tr4n Nguy>n Hp Châu (2011), Nâng cao lc toán quc t ca NHTM Vit Nam, H8c vi ᄂ n ngân hàng, Hà N%i [4] Võ Huỳnh Thanh Duyên (2010), Phát trin dch v toán quc t t ᄂ i NHTM CP An Bình, Lu2n văn thc sĩ Qun tr& kinh doanh, i h8c N@ng [5] TS Tr4n Th& Xuân Hương (2006), Thanh toán quc t, NXB lao %ng- xã h%i [6] Phm Th& Ng8c Loan (2012), M- r ᄂ ng ho ᄂ t ᄂ ng tốn quc t theo phương thc tốn tín dng chng t t ᄂ i NH TNCP An Bình chi nhánh Khánh Hòa, i h8c N@ng [7] Phan Th& L%c (2013), M- r ᄂ ng dch v toán quc t t ᄂ i ngân hàng u Tư Phát Trin Vit Nam- chi nhánh Bình nh, i H8c N@ng [8] Lu2t liên quan: B% lu2t dân s0, lu2t TCTD, lu2t Thương mi [9] PGS TS Nguy>n Th& Mùi (2011), “Phát tin ngu3n nhân l0c cht lưng cao cho ngành ngân hàng Vi ᄂ t Nam”, T ᄂ p chí Hip h ᄂ i ngân hàng Vit Nam, (25/11/2011) [10] Ngân hàng ACB, Báo cáo toán quc t ca ngân hàng ACB (2011-2013) [11] Ngân hàng ACB, Báo cáo kt qu ho ᄂ t ᄂ ng kinh doanh ca ACB (2011-2013) [12] Ngân hàng Á Châu, Tài liu h ng d"n nghip v TTQT, Tài li ᄂ u n%i b% [13] PGS.TS Nguy>n Văn Tin (2008), Cm nang tài tr thương m ᄂ i quc t, NXB Th ng kê [14] PGS TS Nguy>n Văn Tin (2010), H#i- áp toán quc t, NXB Th ng Kê [15] Th.S H3 Thanh Xuân (2013), “Phát trin d&ch v Ngân hàng- Hư1ng i bn v9ng cho NHTM Vi ᄉ t Nam”, T ᄉ p chí Hip h ᄉ i ngân hàng Vit Nam, (14/11/2013) ... NG DCH V THANH TOÁN QU ᄂ C T TI NH TMCP Á CHÂU 43 2.2.1 Cơ s$ pháp lý m$ r%ng d&ch v TTQT ti ngân hàng Á Châu 43 2.2.2 M%t s -c im v khách hàng, th& tr !ng sn ph/m toán qu c... ca NH TMCP Á Châu 44 2.2.3 Th0c trng công tác m$ r%ng d&ch v TTQT ti NH TMCP Á Châu 45 2.2.4 Kt qu m$ r%ng d&ch v TTQT ti ngân hàng TMCP Á Châu 49 2.3 ÁNH GIÁ M T...N Á CHÂU LU ᄂ N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HÀ TH MINH CHÂU M RNG DCH V THANH TOÁN QU C T TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH N Á CHÂU Chuyên ngành: Tài Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP á châu , Mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP á châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn