Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tài

99 25 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO D ỤC ĐÀO T ẠO ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG HỒ THỊ TUYẾT NHUNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà N ẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO D ỤC ĐÀO T ẠO ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG HỒ THỊ TUYẾT NHUNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s ố: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.VÕ THỊ THÚY ANH Đà N ẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung th ực ch ưa cơng b ố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Thị Tuyết Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý ch ọn đề tài Mục tiêu nghiênứcu đề tài Câu h ỏi nghiên cứu Đối tượng ph ạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiênứcu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài li ệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêudùng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêudùng 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay tiêudùng 1.1.4 Phân lo ại cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 11 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA NHTM 14 1.2.1 Quan điểm mở rộng cho vay tiêudùng 14 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng th ương mại 15 1.2.3 Các tiêuchí mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng th ương mại 20 1.3 CÁC NHÂN T Ố ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA CÁC NHTM 25 1.3.1 Nhân t ố bên ngân hàng 25 1.3.2 Nhân t ố bên ngân hàng 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG T ẠI NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Phú Tài 30 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV Phú Tài 31 2.1.3 Môi tr ường kinh doanh BIDV Phú Tài 34 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Phú Tài năm gần 37 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ TÀI 40 2.2.1 Cho vay tiêu dùngcủa BIDV Phú Tài 40 2.2.2 Các giải pháp BIDV Phú Tài áp dụng để mở rộng cho vay tiêudùng 42 2.2.3 Kết mở rộng CVTD BIDV Phú Tài thực giải pháp áp dụng 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ TÀI 65 2.3.1 Kết đạt mở rộng CVTD BIDV Phú Tài .65 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NH ẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN CỦA BIDV-CN PHÚ TÀI 70 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát ểtrin BIDV 70 3.1.2 Định hướng, mục tiêu phát ểtrin BIDV-CN Phú Tài đến 2015 71 3.1.3 Định hướng phát triển CVTD BIDV-CN Phú Tài 72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NH ẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGNGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRI ỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH PHÚ TÀI 73 3.2.1 Thực phân khúc thị trường xácđịnh khách hàng mục tiêu 73 3.2.2 Duy trì liên hệ thường xuyên với khách hàng 74 3.2.3 Bảo hiểm cho khách hàng tài s ản hình thành t khoản vay điều khoản bắt buột hợp đồng tín dụng 75 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển ảsn phẩm phi tín dụng kích cầu vay tiêu dùng 75 3.2.5 Thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn khách hàng 76 3.2.6 Thành l ập phận giao dịch bất động sản 77 3.2.7 Hồn thi ện hệ thống quy trình, quy chế tín dụng tiêu dùng điều kiện để tăng khả cạnh tranh 78 3.2.8 Xây d ựng sách xếp hạng tín dụng cá nhân 80 3.2.9 Thành l ập tổ, phận đào t ạo nghiệp vụ nguồn nhân l ực 81 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ 82 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CẤP NHÀ NƯỚC 83 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC T Ừ VIẾT TẮT BIDV CB QHKH : : Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam Cán quan hệ khách hàng CB QTTD : Cán quản trị tín dụng CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh CVTD : Cho vay tiêu dùng DPRR : Dự phòng r ủi ro H.O : Hội sở NHNN : Ngân hàng nhà n ước NHTM : Ngân hàng th ương mại TCTD : Tổ chức tín dụng NQH : Nợ hạn BQ : Bình quân DANH MỤC CÁC B ẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên ảbng Trang 2.1 Mức thu nhập chi tiêu trung bình dân c giai đoạn: 2006 – 2012 36 2.2 Kết kinh doanh BIDV Phú Tài qua năm 2010-2012 38 2.3 Dư nợ tín dụng tiêu dùng ạti BIDV-CN Phú Tài 20102012 53 2.4 Số lượng khách hàng CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 54 2.5 Dư nợ bình quân/khách hàng BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 56 2.6 Thị phần CVTD trênđịa bàn tỉnh Bình Định BIDV Phú Tài thời kỳ 2010-2012 57 2.7 Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêudùng BIDV Phú Tài năm 2010-2012 58 2.8 Dư nợ theo cấu sản phẩm CVTD qua năm 2010-2012 60 2.9 Nợ xấu CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 62 2.10 Trích lập dự phòng r ủi ro dư nợ CVTD BIDV-CN Phú Tài 2010-2012 64 DANH MỤC CÁC BI ỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên Sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ cấu quản lý BIDV Phú Tài 33 2.2 Thu nhập chi tiêu dân c tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2012 36 2.3 Sơ đồ cho vay 41 2.4 Dư nợ CVTD BIDV Phú Tài qua năm 2010-2012 54 2.5 Số lượng khách hàng cá nhân vay tiêu dùngạ it BIDV Phú Tài qua năm 2010-2012 55 2.6 Dư nợ bình quân CVTD/khách hàng qua năm 2010-2012 BIDV Phú Tài 56 2.7 Thu lãi t CVTD qua năm 2010-2012 59 75 3.2.3 Bảo hiểm cho khách hàng tài s ản hình thành t khoản vay điều khoản bắt buột hợp đồng tín dụng Để hạn chế rủi ro khoản vay tiêu dùngtài sản đảm bảo, BIDV Phú Tài nênđề nghị khách hàng mua bảo hiểm thiệt hại tài s ản suốt thời gian vay, người thụ hưởng BIDV Phú Tài + Tài s ản đảm bảo nhà ở, đất ở: mua bảo hiểm hỏa hoạn, chất nổ + Tài s ản đảm bảo ph ương tiện lại (xe ôtô, xe buýt, ): mua b ảo hiểm vật chất xe Ngoài ra, BIDV Phú Tài nên đề nghị khách hàng vay phải mua bảo hiểm đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng có r ủi ro xảy khách hàng vay ( tai nạn, chết…gây m ất khả trả nợ) suốt thời gian vay, người thụ hưởng BIDV Phú Tài: lo ại bảo hiểm BIC bìn an mà hi ện BIDV Phú Tài làm đại lý bán cho Cơng ty Bảo Hiểm BIDV Bình Định (viết tắt BIC) Khi r ủi ro bảo hiểm xảy (người vay tử vong, thương tật khả trả nợ) Cơng ty b ảo hiểm bồi thường số tiền bảo hiểm cho BIDV Phú Tài số tiền nợ (gồm gốc lãi) mà khách hàng n ợ, tiền d chuyển trả lại cho người thân c khách hàng vay (ng ười tử vong) Loại sản phẩm bảo hiểm mang tính nhân đạo, làm gi ảm gánh nặng nợ nần cho gia đình người gặp nạn, mặt khácđảm bảo an tồn tín d ụng cho ngân hàng (hi ện nay, BIDV Phú Tài áp dụng sản phẩm bảo hiểm khách hàng vay tín chấp) 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển ảsn phẩm phi tín dụng kích cầu vay tiêu dùng Các ảsn phẩm phi tín dụng dịch vụ tốn, chuyển tiền ngồi n ước, dịch vụ tiền gửi, thẻ ATM, thẻ tín dụng loại thẻ khác (thẻ Visa, Mastercard, ), dịch vụ toán ươlng qua ngân hàng, d ịch vụ giữ hộ, ủy thácđầu tư, Các ảsn phẩm dịch vụ phi tín dụng đa dạng, 76 tiện ích thu hút nhiều khách hàng, đặc biệt thu hút nhiều khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Nhìn chung, ảsn phẩm dịch vụ BIDV năm qua đa dạng, khơng có nhi ều chức (khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi chuyển tiền ch ủ yếu) nên chúng khôngđược sử dụng phổ biến rộng rãi dân c ư, hầu hết người dân thích s dụng dịch vụ ngân hàng cổ phần, với nhiều tiện ích ch ương trình khuyến h ấp dẫn (các dịch vụ chuyển tiền nhanh, thẻ tín dụng, thẻ Visa, ngân hàng Á Châu, Eximbank, ) BIDV Phú Tài cần trọng đầu phát triển ảsn phẩm dịch vụ cá nhân giai đoạn nay: kinh tế Việt Nam trênđà phát triển, mức sống người dân t ăng cao, nhu cầu giao dịch qua ngân hàng ngày ph ổ biến Đây ngu ồn thu ớln, chiếm tỷ trọng cao ngân hàng cổ phần (trên 30% ổtng lợi nhuận) BIDV Phú Tài c ần đẩy mạnh phân b ổ mạng lưới máy ATM ạti trung tâm thương mại, đông dân c ư, nhằm tạo thuận lợi cho người dân s dụng dịch vụ tiện ích BIDV Mặt khác,đây c ũng cách đưa thương hiệu BIDV trở nên quen thuộc dân c 3.2.5 Thiết kế chương trình quảng cáo hấp dẫn khách hàng Thơng qua phương tiện đại chúng, báo chí,đài truy ền hình, radio chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng chương trình diễn hành, nh ằm quảng bá thương hiệu BIDV đến người dân Vi ệt Nam Mặt dù, phương tiện truyền thông hi ện phổ biến, thông tin v ề BIDV đến người dân b ất cập Cơng tác quảng cáo thương hiệu BIDV dân chúng năm qua y ếu, chưa có đầu hiệu quả, thương hiệu BIDV doanh nghiệp, tổ chức có quan h ệ tín dụng biết đến, cá nhân biết đến Đây m ột hạn chế lớn đến việc mở rộng phát triển sản phẩm cá nhân BIDV thời 77 gian qua, s ản phẩm cho vay tiêu dùng Do vậy, BIDV Phú Tài cần thiết lập phận chuyên nghiênứcu sản phẩm qu ảng bá thương hiệu BIDV mang tính chun mơn, có đầu hiệu (hiện Phòng k ế hoạch tổng hợp thực phận nh ưng không hi ệu quả, kiêm nhiệm nhiều việc) Công tác quảng cáo sách phát triển khách hàng r ất quan trọng, đặc biệt khách hàng cá nhân Do phần lớn tiện ích dịch vụ ngân hàng nh ằm cung cấp đến cá nhân 3.2.6 Thành l ập phận giao dịch bất động sản Nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng cho khách hàng cá nhân, cho vay mua, xây d ựng, sửa chữa nhà ở, đất ở, vay phục vụ chi tiêu sinh hoạt gia đình, cho vay du học, mua xe ôtô, h ầu hết ảsn phẩm cho vay tiêu dùng có liên quan đến giao dịch bất động sản (nhà ở, đất ở) Do đó, nh ằm tạo điều kiện thuận lợi giao dịch khách hàng, BIDV Phú Tài cần thành l ập phận giao dịch bất động sản: chuyên cung cấp dịch vụ mua, bán nhà cửa cho khách hàng Như vậy, thông qua ngân hàng, khách hàng đến để thực giao dịch mua – bán nhà ở, đất xin cấp tín dụng an tồn ti ện lợi Mặt khác, ngân hàng có nguồn thu phí từ giao dịch Có thể nói m ột dịch vụ hỗ trợ trọn góp r ất tiện ích cho khách hàng ngân hàng Hiện nay, Ngân hàng Á Châu, Sacombank thành l ập thị trường giao dịch bất động sản hoạt động hiệu quả, khách hàng đến giao dịch đông tính ti ện ích dịch vụ mang lại, thông tin giá bất động sản cập nhật ngân hàng b ảo lãnh nên an tồn cho khách hàng Do đó, vi ệc thành l ập thị trường giao dịch bất động sản trở thành kênh phát triển tín dụng tiêu dùng ấrt mạnh cho BIDV Phú Tài, đồng thời c ũng ngu ồn thu phí hấp dẫn qu ảng bá thương hiệu BIDV hiệu 78 Một kênh phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng không phần quan trọng BIDV Phú Tài c ần mở rộng mối quan hệ với công ty, trung tâm giao dịch bất động sản quan chức bất động sản (như Sở Tài ngun - Mơi trường, Ủy ban nhân dân, phòng công ch ứng, ), nhằm cập nhật thông tin bất động sản kịp thời ti ếp thị ảsn phẩm dịch vụ, tín dụng đến người sở hữu tài s ản có giá trị 3.2.7 Hồn thi ện hệ thống quy trình, quy chế tín dụng tiêu dùng điều kiện để tăng khả cạnh tranh Xây d ựng bước quy trình, quy chế cho vay tiêu dùng ạti BIDV Phú Tài ngày hoàn thi ện, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng cá nhân, thu hútđược nhiều khách hàng, làm tăng tính cạnh trạnh BIDV Phú Tài so với ngân hàng thương mại khác trênđịa bàn Tuy nhiên, quy chế sản phẩm cho vay tiêu dùng BIDV Phú Tài t ồn đọng số điều khoản hạn chế, ảnh hưởng khả cạnh tranh mình, mức cho vay, thời hạn vay Để phát triển tốt, BIDV Phú Tài cần phải nhanh chóng đưa biện pháp khắc phục mặt hạn chế sau: - Mức cho vay: + Đối với quy chế cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân mua nhàở, đất xây d ựng, sửa chữa nhà (có tài s ản đảm bảo quy ền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở), điều khoản hạn chế m ức cho vay thấp chịu phụ thuộc lớn vào giá trị định giá tài sản đảm bảo Nguyên nhân phận định giá tài sản đảm bảo BIDV Phú Tài (bộ phận định giá tách khỏi phòng quan h ệ khách hàng cá nhân) thường định giá tài sản đảm bảo thấp so với giá thị trường (thường thấp 50% so với giá thị trường), dẫn đến mức cho vay thấp (do mức cho vay chiếm tối đa 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo) Hiện, BIDV Phú Tài áp dụng khung giá 79 nhà ở, đất mình, khung giá lập dựa khung giáủca tỉnh Bình Định giá thị trường Tuy nhiênđể cẩn trọng, BIDV Phú Tài định khung giá nhà – đất mức an toàn, d ẫn đến mức định giá tài sản đảm bảo thấp Do đó, BIDV Phú Tài c ần thiết lập khung giá nhà – đất phù hợp với giá thị trường, khung giá cần điều chỉnh cho phù hợp thời kỳ, vừa đápứng nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo an tồn tín d ụng hợp lý cho (tránh tháiđộ cận trọng, e ngại rủi ro) +Đối với quy chế cho vay hỗ trợ CBCNV vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu: BIDV Phú Tài cần có sách mở rộng hạn mức cho vay loại hình này, nên quy định tỷ lệ cho vay hợp lý giá mua – bánủca cổ phiếu phát hành l ần đầu, nhằm đápứng nhu cầu thực tế khách hàng, đồng thời đảm bảo mức độ an tồn tín d ụng cho Riêngđối với khoản vay mua cổ phiếu phát hành lần đầutài s ản đảm bảo nhà – đất ta có th ể cho vay tồn giá trị mua cổ phiếu đảm bảo không v ượt 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo, n ếu tài s ản đảm bảo s ổ tiết kiệm ngân hàng có th ể cho vay 100% mệnh giá sổ Mặt khác, BIDV Phú tài ầcn mạnh dạn triển khai sản phẩm cầm cố cổ phiếu, trái phiếu (do công ty ho ặc ngân hàng khác phát hành), loại hàng hóa hi ện giao dịch phổ biến thị trường, nhiều ngân hàng thu nhiều lợi nhuận từ hàng hóa BIDV Phú Tài tri ển khai sản phẩm cầm cố cổ phiếu, trái phiếu ổt chức phát hành, với tỷ lệ cho vay hợp lý, an tồn tín d ụng cho Chi nhánh Tuy nhiên,ỷ tlệ cho vay loại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, tình hình tài chính, uy tín c tổ chức phát hành, biến động giá thị trường chứng khốn, Dođó, đòi h ỏi Ban lãnh đạo cần phải có t ầm nhìn chiến lược biến động thị trường chứng khốn, ừt quy ết định mức cho vay hợp lý, h ạn chế rủi ro khó thu h ồi nợ 80 - Thời gian vay: tối đa 15 năm khách hàng cá nhân vay mua nhà, mua đất thuộc khu quy hoạch dự án cao cấp Trong đó, ngân hàng th ương mại cổ phần thời gian vay lênđến 20, 25 năm Do để có th ể cạnh tranh với ngân hàng bạn tùy đối tượng khách hàng, loại tài s ản đảm bảo (như nhà th ế chấp thuộc khu quy hoạch mới, đô th ị cao cấp), BIDV Phú Tài cần có nh ững sách mở rộng, nâng th ời hạn cho vay lên 15 năm Ví dụ: khách hàng vay mua nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai th ế chấp tài s ản mua, khách hàng có ti ềm lực tài m ạnh BIDV Phú Tài có th ể cho vay đến 20 năm (các điều khoản khác khách hàngđều thỏa quy định cho vay Chi nhánh) Cần có s ự phối hợp nhịp nhàng gi ữa phận, phòng ban có liên quan cơng tác tín dụng, phải có s ự hỗ trợ lẫn nhau, tất mục tiêu phát triển BIDV Phú Tài Quán triệt tưởng đùn đẩy trách nhiệm gây mâu thu ẫn lẫn làm ảnh hưởng đến hiệu công vi ệc Sự cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gây g ắt, khách hàng có nhi ều lựa chọn ngân hàng để vay Do đó, để cạnh tranh với NHTM cổ phần khác sản phẩm CVTD, BIDV Phú Tài khơng ngừng hồn thi ện quy trình, quy chế cho vay mình, tích cực áp dụng sách cho vay mở nh ận thức thị trường bán ẻl m ột thị trường đầy tiềm phát triển, nhằm quảng bá thương hiệu BIDV người dân 3.2.8 Xây d ựng sách xếp hạng tín dụng cá nhân Chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân vừa triển khai thí điểm BIDV Phú Tài từ cuối năm 2011, nên chương trình chưa hồn thi ện, thơ s ơ, chủ yếu sử dụng excel để cài đặt chương trình, hỗ trợ cho công tác thẩm định khách hàng cá nhân chưa đạt hiệu Xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV Phú Tài phản ánh mức độ rủi ro khách hàng mức tương đối, không tiêu chí 81 Do đó, BIDV Phú Tài c ần xây d ựng cho chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân hồn chỉnh, sử dụng kỷ thuật vi tính cao, phù hợp với tiêu chíủca tín dụng cá nhân BIDV Phú Tài, nhằm hỗ trợ tốt cho công tác thẩm định khách hàng Để xây d ựng chương trình c ần phải có s ự tham gia chuyên gia có kinh nghiệm cao tín dụng cá nhân, nhằm đưa chương trình xếp hạng có hi ệu quả, giúp cho cán ộb tín dụng đánh giá khả tài c khách hàng, nhằm hạn chế rủi ro khoản vay mức thấp có th ể - Các ngân hàng thương mại cổ phần khác (như ACB, Eximbank, Sacombank ) sử dụng chương trình xếp hạng tín dụng cá nhân chun giaướnc ngồi thi ết lập, mang tính cơng ngh ệ cao, chuyên nghiệp phản ánhđược tiêu chíềvtài chính, phi tài chính, tài sản đảm bảo, hữu ích cho cán tín dụng công tác thẩm định khách hàng 3.2.9 Thành l ập tổ, phận đào t ạo nghiệp vụ nguồn nhân l ực BIDV Phú Tài cần thiết lập phận chuyênđào t ạo cán sản phẩm BIDV Phú Tài, bao gồm dịch vụ tín dụng phi tín d ụng Chương trình đào t ạo nhằm khái quát quy trình, quy chếtrong trình tác nghiệp BIDV Phú Tài Mặt khác, BIDV Phú Tài nên ườthng xuyên ổt chức ớlp nghiệp vụ nhằm nâng cao ki ến thức, truyền đạt kinh nghiệm cho cán trẻ Tăng cường công tác giáo ụdc, nâng cao tinh th ần trách nhiệm cao công vi ệc cán bộ, triệt tiêu ưt tưởng thờ ơ, làm vi ệc thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình cán Tuyên truyền tác phong làm việc có kế hoạch, có t ổ chức cán bộ, mà tr ước tiên Ban Lãnhđạo phải làm g ương cho nhân viên Ban Lãnh đạo quan tâm đến đời sống nhân viên mình, có sách hỗ trợ hợp lý, t ạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc tốt 82 BIDV Phú Tài nên có sách ươlng cao, đảm bảo sống nhân viên ốtt, nhằm hạn chế tình trạng chảy chất xám BIDV Phú Tài, tầng lớp trẻ Triệt tiêu tình trạng tham nhũng, tiêu cực tưởng cấp, đề cao tinh thần khách quan cơng việc, tránh ợli riêng xét duyệt hồ vay không t ốt, gây thi ệt hại cho ngân hàng Ban lãnh đạo nên có xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm BIDVPhú Tài có sách khen thưởng nhân viên cơng tác xuất sắc, nhằm khuyết khích người phấn đấu tích cực cơng vi ệc 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ Để mở rộng CVTD toàn hệ thống, BIDV cần hoàn thi ện văn quy chế CVTD, điều chỉnh điều kiện cho vay sách tín dụng theo hướng mềm dẻo linh hoạt khách hàng vay tiêu dùng Xây d ựng chế quản lý lãi su ất linh hoạt để chi nhánh áp dụng mức lãi su ất cho vay linh hoạt đối tượng khách hàng phù hợp tạo hài hòa cân đối lợi ích khách hàng ngân hàng Hỗ trợ việc đào t ạo, nâng cao n ăng lực chuyên môn lãnh đạo cán nhân viên chi nhánh Hỗ trợ đào t ạo công nghê thông tin đầu công ngh ệ đại: Hiện nay, BIDV đa sử dụng mạng BDS cho toàn b ộ giao dịch hệ thống, mạng bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2005 Tuy nhiên, mạng chưa hồn chỉnh khơng có ch ương trình tính lãi vay cho khách hàng vấn (hiện ACB, Sacombank có ch ương trình tính lãi cho khách hàng) BIDV Phú Tài cần đẩy mạnh cơng tác nghiên ứcu mạng BDS, nhằm hồn ch ỉnh mạng, xây d ựng chương trình đa năng, hỗ trợ tốt cho khách hàng Mặt khác,để hỗ trợ cho phận hoạt động tác nghiệp hiệu (như phận giao dịch khách hàng, tín dụng, toán quốc tế, ), BIDV 83 Phú Tài cần trang bị máy móc – thiết bị đầy đủ, đại cho nhân viên, như: máy vi tính, máy fax, photo, máy in,đả m bảo nhân viên quản lý máy vi tính (trừ nhân viên làm cơng việc bảo vệ, lao cơng, tài x ế) Nhìn chung, BIDV Phú Tài trang b ị máy móc – thiết bị cho nhân viên làm vi ệc tương đối đủ, nhiên, phần lớn máy ũc, qua s dụng nhiều năm Để hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ tốt hơn, phận giao dịch viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng (bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân, giao dịch viên), BIDV Phú Tàiđang cần trang bị máy móc - thiết bị đầy đủ, tốt, với tính cơng ngh ệ đại, mặt hỗ trợ cho cơng việc tốt, mặt khác làm tăng tính thẩm mỹ th ương hiệu BIDV lên cao Tăng cường tra, kiểm tra để đảm bảo chất lượng CVTD chi nhánh phải gắn với tăng trưởng tỷ trọng CVTD hoạt động cho vay để đảm bảo an toàn ho ạt động chi nhánh toàn h ệ thống 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN CẤP NHÀ NƯỚC Để thuận lợi mở rộng hoạt động CVTD trênđịa bàn, NHTM nói chung BIDV Phú Tài c ần hỗ trợ lớn từ quan cấp nhà n ước như: - Ngân hàng nhà n ước cần tiếp tục hoàn thi ện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhập thông tin khách hàng Sao cho cá nhân hay doanh nghiệp có v ấn đề với tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng khácđều nhận biết Chấm dứt x lý trường hợp cạnh tranh không lành m ạnh, che dấu thơng tin gi ữa ổt chức tín dụng - Cơ quan phủ cần đưa biện pháp hạn chế tình trạng tăng giáảo nhà ở, đất nhà đầu gây ra, điều gây khơng khó kh ăn cho nhiều người dân có nhu c ầu nhà thực (do khơng có kh ả mua), đồng thời gây khó kh ăn cho ngân hàng vi ệc định giá nhà – 84 đất chấp để thẩm định cho vay khách hàng, dễ dẫn đến ngân hàng định giá tài s ản cao so với giá trị thực chúng, rủi ro giá trị tài s ản tương lai giảm, ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ vay khách hàng - Nhà n ước xây d ựng hành lan pháp lý an toàn: v ề luật nhà ở, luật dân sự, luật kinh tế, nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng Đặc biệt phòng cơng ch ứng phòng đăng ký giao dịch đảm bảo hai b ộ phận có vai trò quan tr ọng, hỗ trợ ngân hàng xác minh hành vi th ế chấp, cầm cố tài s ản khách hàng ngân hàng, c sở pháp lý cho việc kiện tụng sau M ặt khác, cácơcquan giúp cho ngân hàng xác minh giấy tờ sở hữu tài s ản chấp, cầm cố có bị tranh chấp hay chấp, cho thuê bị hạn chế quyền chuyển nhượng giao dịch mua bán không, đồng thời giúp ngân hàng nh ận biết giấy tờ sở hữu th ật hay giả, tránh tình trạng khách hàng mang giấy tờ giả hạn chế quyền chuyển nhượng đến lường gạt vay mượn ngân hàng Do v ậy, Nhà n ước cần có bi ện pháp nâng tinh thần trách nhiệm cán thuộc quan công quyền - Chính phủ cần có bi ện pháp xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng hình thức cán bộ, tránh tượng lạm dụng chức vụ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà n ước - Bên cạnh biện pháp xử phạt, phủ cần có nh ững sách khen thưởng lãnh đạo, cán xuất sắc, hoàn thành t ốt tiêu cơng việc, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm làm vi ệc cán - Ngân hàng nhà n ước cần tiếp tục hồn thi ện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng - Cơ quan phủ cần đưa biện pháp hạn chế tình trạng tăng giáảo nhà ở, đất nhà đầu gây 85 - Nhà n ước xây d ựng hành lan pháp lý an tồn - Chính phủ cần có bi ện pháp xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng hình thức cán bộ, tránh tượng lạm dụng chức vụ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà n ước - Bên cạnh biện pháp xử phạt, phủ cần có nh ững sách khen thưởng lãnh đạo, cán xuất sắc, hoàn thành t ốt tiêu cơng việc, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm làm vi ệc cán 86 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam trênđà phát triển, CVTD tr thành m ục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng ngân hàng thương mại Mở rộng CVTD tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thỏa mãn nhu c ầu tiêu dùng ngày tăng Mặt khác, mở rộng CVTD giúp nhà sản xuất – kinh doanh t ăng quy s ản xuất, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Đề tài nghiên cứu “M rộng CVTD BIDV-CN Phú Tài” r ất cần thiết, nhằm trì phát triển khách hàng cá nhân vay tiêu dùng,đồng thời nâng cao n ăng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại diễn gây g Đặc biệt, BIDV-CN Phú Tài đối mặt với cạnh tranh to lớn từ ngân hàng nước v ới nguồn vốn dồi dào, k ỹ thuật công ngh ệ đại, lãi su ất cho vay hấp dẫn Do vậy, BIDV-CN Phú Tài phải không ng ừng cải tiến mở rộng sách CVTD ngày phù hợp với nhu cầu khách hàng nay, đồng thời đảm bảo mức độ an tồn tín d ụng Dựa sở số liệu thống kê, phân tích lý lu ận bản, lu ận nêu lên hạn chế nguyên nhân tồn ảnh hưởng đến mức độ CVTD chưa xứng với tiềm t ại BIDV-CN Phú Tài Từ đó, lu ận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực góp ph ần mở rộng CVTD BIDV-CN Phú Tài Là nhân viên công tác BIDV-CN Phú Tài, em hiểu rõ tầm quan trọng CVTD, em ch ọn đề tài v ới ước muốn góp ph ần tích cực việc tăng trưởng CVTD BIDV-CN Phú Tài Dẫu thi ếu xót, ch ưa đầy đủ, em mong luận văn góp m ột phần nhỏ vào sách mở rộng nâng cao hi ệu hoạt động BIDV-CN Phú Tài DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ (2006), Nghị định 163/2006/NĐ-CP bảo đảm tiền vay ổt chức tín dụng [2] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam (2010-2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh, lợi nhuận [3] Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình ngân hàng th ương mại, nhà xu ất Đại học KTQD, Hà N ội [4] Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2010-2012), Báo cáo thường niên [5] Ngân hàng Nhà n ước (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN quy chế cho vay ổt chức tín dụng [6] Ngân hàng Nhà n ước (2006), Quy chế bảo lãnh ngân hàng s ố 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 [7] Phòng Tín d ụng cá nhân – BIDV-CN Phú Tài (2010-2012), Báo cáo kinh doanh TDTD Chi nhánh [8] Trần Ngọc Sơn (2010), “Th ực trạng gi ải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Ba Đình”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà N ội [9] Tạp chí VnEconomy (tháng 12/2011) [10] Nguyễn Thanh Thảo (2011), Giải phápđẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng th ương mại cổ phần xuất nhập – Chi nhánh Long Biên,Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân [11] Nguyễn Thị Xuân Th ảo (2007), Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh thành ph ố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành ph ố Hồ Chí Minh [12] Tổng cục Thống kê – Thông tin thống kê hàng tháng: http://www.gso.gov.vn ... phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài Chương Giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêudùng Ngân h ảng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài Tổng quan tài li... ại cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 11 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA NHTM 14 1.2.1 Quan điểm mở rộng cho vay tiêudùng 14 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng. .. dụng ngân hàng cho vay tiêu dùng, trongđó trọng lý lu ận tín dụng ngân hàng, cho vay tiêu dùng, ựs cần thiết phải mở rộng cho vay tiêu dùng tính tất yếu phải mở rộng cho vay tiêu dùng ạti Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tài , Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn