Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 512

98 32 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠ I CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG 512 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠ I CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 512 Chun ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế tốn quản trị chi phí 1.1.2 Bản chất kế tốn quản trị chi phí 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 1.1.4 Vai trò kế tốn quản trị chi phí quản trị doanh nghiệp 10 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 12 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp 12 1.2.2 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp 12 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13 1.3.1 Phân loại chi phí doanh nghiệp xây lắp 13 1.3.2 Lập dự tốn chi phí sản xuất 17 1.3.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .23 1.3.4 Phân tích kiểm sốt chi phí sản xuất 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP XDCTGT 512 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CƠNG TY CP XDCTGT 512.34 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty CP XDCTGT 512 34 2.1.2 Chức Công ty CP XDCTGT 512 34 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 35 2.1.4 cấu tổ chức công ty CP XDCT 512 38 2.1.5 Chức nhiệm vụ phòng ban 38 2.1.6 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 40 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP XDCTGT 512 42 2.2.1 Thực trạng cơng tác phân loại chi phí Công ty 42 2.2.2 Thực trạng lập dự tốn chi phí sản xuất Cơng ty CP XDCTGT 512 45 2.2.3 Tổ chức kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành Công ty 52 2.2.4 Thực trạng công tác phân tích kiểm sốt chi phí Cơng ty 57 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP XDCTGT 512 60 2.3.1 Về phân loại chi phí 60 2.3.2 Về công tác kế tốn chi phí sản xuất xác định giá thành sản phẩm sản xuất 60 2.3.3 Về lập dự tốn chi phí xây dựng 61 2.3.4 Về kiểm soát chi phí 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦNXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 512 63 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CP XDCTGT 512 63 3.2 NỘI DUNG HỒN THIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG 512 64 3.2.1 Phân loại chi phí 64 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn xây dựng 69 3.2.3 Phương pháp xác định giá dự thầu 70 3.2.4 Xây dựng hệ thống định mức chi phí nội Cơng ty 74 3.2.5 Lập báo cáo chi phí phân tích phục vụ kiểm sốt chi phí 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BP Biến phí BPBH Biến phí bán hàng BP SXC Biến phí sản xuất chung BPQL Biến phí quản lý CP Chi phí CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu ĐP Định phí KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài LN Lợi nhuận SDĐP Số dư đảm phí SXC Sản xuất chung TM Thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số BảNG TÊN BảNG TRANG BảNG 2.1 BảNG TIÊN LƯợNG 46 BảNG 2.2 BảNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ 47 BảNG 2.3 BảNG Dự TỐN CHI PHÍ XÂY DựNG 48 BảNG 2.4 BảNG TổNG HợP GIÁ Dự THầU 48 BảNG 2.5 BảNG TổNG HợP Dự TỐN KINH PHÍ 51 BảNG 2.6 BảNG TÍNH CHI TIếT GIÁ THÀNH 55 BảNG 2.7 BảNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH HỒN THÀNH 56 BảNG 2.8 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIệN CHI PHÍ 58 BảNG 3.1 BảNG PHÂN LOạI CHI PHÍ 66 BảNG 3.2 BảNG CHI PHÍ SảN XUấT CHUNG PHÁT SINH TạI CÁC CƠNG TRÌNH 68 BảNG 3.3 BảNG TổNG HợP CHI PHÍ 69 BảNG BảNG Dự TỐN CHI PHÍ 70 3.4 BảNG 3.5 BảNG Dự TOÁN LINH HOạT 73 BảNG 3.6 BÁO CÁO THựC HIệN CHI PHÍ NGUYÊN VậT LIệU TRựC TIếP 78 BảNG 3.7 BÁO CÁO THựC HIệN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRựC TIếP 80 BảNG 3.8 BÁO CÁO THựC HIệN CHI PHÍ MÁY THI CƠNG 81 BảNG 3.9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIệN CHI PHÍ NVL, NC, MTC 82 DANH MỤC CÁC HÌNH Số HÌNH TÊN HÌNH TRANG HÌNH 2.1 SƠ Đồ QUY TRÌNH CƠNG NGHệ LÀM ĐƯờNG TạI CƠNG TY CP XDCTGT 512 36 HÌNH SƠ Dồ QUY TRÌNH CƠNG NGHệ CÁC CƠNG TRÌNH DÂN DụNG TạI CƠNG TY CP XDCTGT 37 2.2 512 HÌNH 2.3 SƠ Đồ QUY TRÌNH CƠNG NGHệ LÀM CầU TạI CƠNG TY CP XDCTGT 512 37 HÌNH 2.4 SƠ Đồ CấU Tổ CHứC TạI CƠNG TY CP XDCTGT 512 38 HÌNH 2.5 SƠ Đồ Bộ MÁY Kế TỐN TạI CƠNG TY CP XDCTGT 512 40 73 Bảng 3.5: Bảng dự toán linh hoạt Cơng trình: Khối lượng xây dựng (KM3+084 – KM3+3134; KM3+266 – KM3+350 – Cầu Cái Tàu ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Dự toán Tỷ lệ giảm giá dự thầu 1% 2% 5% 6% 7% Chi phí trực tiếp (1) 22.035.781.282 22.035.781.282 22.035.781.282 22.035.781.282 22.035.781.282 22.035.781.282 Chi phí NVL TT 12.552.724.291 12.552.724.291 12.552.724.291 12.552.724.291 12.552.724.291 12.552.724.291 Chi phí NC TT 2.510.544.858 2.510.544.858 2.510.544.858 2.510.544.858 2.510.544.858 2.510.544.858 Chi phí MTC 5.857.938.002 5.857.938.002 5.857.938.002 5.857.938.002 5.857.938.002 5.857.938.002 Chi phí trực tiếp khác 313.818.107 313.818.107 313.818.107 313.818.107 313.818.107 313.818.107 Chi phí SXC TT 871.553.389 871.553.389 871.553.389 871.553.389 871.553.389 871.553.389 Chi phí gián tiếp (2) 253.902.950 253.902.950 253.902.950 253.902.950 253.902.950 253.902.950 23.702.110.494 23.465.089.389 23.228.068.284 22.517.004.969 22.279.983.864 22.042.962.759 2.370.211.049 2.346.508.939 2.322.806.828 2.251.700.497 2.227.998.386 2.204.296.276 26.072.321.543 25.811.598.328 25.550.875.112 24.768.705.466 24.507.982.250 24.247.259.035 1.341.628.896 1.104.607.792 867.586.687 156.523.372 -80.497.732,64 -317.518.836 Giá dự thầu trước thuế (3) Thuế GTGT Giá dự thầu sau thuế (4) Lợi nhuận trước thuế (5)= (3)-(1)-(2) 74 3.2.4 Xây dựng hệ thống định mức chi phí nội Cơng ty a Định mức chi phí NVLTT Chi phí NVLTT chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm xây lắp Do hệ thống định mức tiên tiến tiết kiệm nhiều chi phí mang lại hiệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hiện Công ty chưa hệ thống định mức NVL, cần xây dựng định mức NVL để áp dụng riêng cho Cơng ty Để thực điều đơn vị cần tiến hành sau: - Thống lên danh mục nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên sử dụng xây dựng đá, cát, xi măng, sắt, thép, nhựa đường, … để tiến hành xây dựng định mức nội - Đối với nội dung công việc trước tiên lấy mẫu nguyên liệu để thí nghiệm thiết kế thành phần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề Nội dung thiết kế phần rõ khối lượng loại nguyên vật liệu đầu vào sản phẩm đầu - Bộ phận kỹ thuật tiến hành làm thử, làm thí điểm sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật, xác định khối lượng nguyên vật liệu đầu vào thực tế cần thiết để thi cơng hạng mục cơng việc chi tiết - Tính tỷ lệ ngun vật liệu thi cơng: tỷ lệ khối lượng nguyên vật liệu thi công thử thực tế khối lượng nguyên vật liệu theo thiết kế thành phần - Xác định tỷ lệ hao hụt trình vận chuyển vật liệu: vào khối lượng thực tế nhận công trường khối lượng xuất kho - Lập định mức thực tế dựa vào kết xác định Khối lượng NVL thực = tế thi công Khối lượng NVL thiết kế theo X vẽ thi công Tỷ lệ nguyên vật liệu thi công Tỷ lệ hao hụt x vận chuyển 75 Công ty cần ý: Hao hụt trình vận chuyển phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức vận chuyển, khâu tổ chức vận chuyển tốt (giảm đầu mối trung chuyển ) giảm giảm hao hụt nguyên vật liệu ngược lại Trong trường hợp công ty sản xuất ngun vật liệu cần tập trung vào cơng tác kế hoạch sản xuất, sản xuất đến đâu chuyển cơng trường đến đó, hạn chế đến mức thấp việc phải trung chuyển nhiều lần nguyên vật liệu qua vị trí khác Trong trường hợp mua nguyên vật liệu nhà cung cấp, để giảm hao hụt nên chọn phương thức nhận hàng công trường tập trung cho công tác giao nhận trường Định mức Công ty tỷ lệ hao hụt cho lần xúc chuyển 2% b Định mức chi phí NCTT Hiện nay, Cơng ty CPXDCTGT 512 số định mức lao động trực tiếp xây dựng sở trích lũy từ kinh nghiệm Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu Ban lãnh đạo công ty việc kiểm sốt chi phí sản xuất, Cơng ty cần xây dựng định mức NCTT cho nhiều hạng mục công việc chi tiết để nâng cao hiệu công tác quản lý Để xây dựng định mức nhân công trực tiếp riêng Công ty cho công việc cần tiến hành sau: - Căn vào định mức Nhà nước, phận kỹ thuật tổ chức thực sản xuất thử hạng mục công việc chi tiết cho bậc thợ trung bình Cơng ty, sở tính số cơng cần thiết để thực hạng mục công việc chi tiết - Tham khảo đơn giá cơng lao động dựa đơn giá bậc thợ Nhà nước quy định - Ngồi ra, Cơng ty khốn lao động, khốn ngày cơng cho nội dung cơng việc cụ thể c Định mức chi phí sử dụng MTC 76 Định mức chi phí máy Cơng ty thực chất xác định chi phí giá ca máy để làm sở lập dự toán Giá ca máy mức chi phí dự tính cần thiết cho máy thiết bị thi công làm việc ca Các khoản mục chi phí tính vào giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, lượng; chi phí tiền lương thợ điều khiển máy chi phí khác máy Căn vào tính kỹ thuật loại máy nhà sản xuất hướng dẫn để xác định chi phí sửa chữa, lượng, nhiên liệu Chi phí Chi phí Chi phí Chi phí Chi phí Chi phí = + + nhiên + tiền + ca máy khấu hao sửa chữa liệu lương khác d Định mức chi phí SXC - Chi phí SXC liên quan trực tiếp đến sản phẩm xây lắp: Định mức chi phí nhân cơng phục vụ sản xuất chi phí NVL xuất dùng phục vụ cho sản xuất xây dựng định mức tương tự xây dựng định mức chi phí NVLTT định mức chi phí NCTT - Chi phí SXC liên quan đến nhiều sản phẩm xây lắp: Như chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao MMTB, chi phí lán trại Những chi phí này, nhà quản trị cần xây dựng quy chế chi tiêu nội thật cụ thể, phù hợp Trong trình xây dựng quy chế chi tiêu cần tham khảo ý kiến phận sử dụng kết hợp với thực tế tình hình năm trước 3.2.5 Lập báo cáo chi phí phân tích phục vụ kiểm sốt chi phí Ngồi báo cáo có, Cơng ty cần thiết kế thêm báo cáo phân tích chi phí cụ thể khoản mục chi phí xác định mức ảnh hưởng yếu tố lượng giá để phục vụ cho kiểm sốt chi phí cơng trình, hạng mục cơng trình Điều giúp nhà quản sở so sánh thực tế dự tốn để điều chỉnh phù hợp, kịp thời quản lý hoạt động kinh doanh Trong báo cáo này, số liệu thể cột dự toán lấy từ dự toán chi phí kinh doanh, số liệu cột thực tế lấy từ báo cáo sản 77 lượng thực hiện, báo cáo tiền lương, sổ chi tiết sổ Cái tài khoản liên quan Biến động khoản mục chi phí thực so với dự tốn ảnh hưởng hai nhân tố khối lượng thi cơng đơn giá Để phân tích biến động khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, máy thi công theo nội dung cơng việc thiết kế theo bảng 3.5, 3.6, 3.7 Áp dụng phương pháp thay liên hoàn nhằm đánh giá kết thực so với dự toán, ảnh hưởng nhân tố lượng giá, từ tìm ngun nhân biện pháp sử dụng chi phí ngày hiệu Giả sử biến động khoản mục chi phí thực tế phát sinh so với dự tốn ∆CP, ta có: ∆CP = CP1 – CPk Trong đó: CP1: Chi phí thực tế phát sinh, CP1 = Q1 x P1 CPk: Chi phí theo dự toán, CPk = Qk x Pk Q1, Qk: Khối lượng thi cơng thực tế, dự tốn P1, Pk: Đơn giá thực tế, dự toán Ảnh hưởng nhân tố lượng giá đến chi phí: + Ảnh hưởng nhân tố lượng: ∆QCP = Q1 x Pk – Qk x Pk + Ảnh hưởng nhân tố giá: ∆PCP = Q1 x P1 – Q1 x Pk Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: ∆CP = ∆QCP + ∆PCP Với phương pháp tính tốn trên, kết tính tốn thể bảng 3.6 cho thấy, tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh thấp so với dự tốn 136.164.693 đồng, giá vật liệu thay đổi làm cho tổng chi phí giảm 108.680.623 đồng, từ cần tìm hiểu việc giảm giá biến động thị trường hay Công ty tìm nhà cung cấp với giá thấp, dấu hiệu tốt, nhiên cần xem xét chất lượng vật liệu mua 78 vào với thiết kế hay khơng; lượng thay đổi làm cho tổng chi phí giảm 880.373.664 đồng, nên tìm hiểu nguyên nhân, việc giảm lượng tiết kiệm q trình sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình hay khơng, hay lập dự tốn khơng sát với lực thi công Công ty, nguyên nhân cần rà soát xem xét lại hệ thống định mức riêng Cơng ty, ngun liệu đầu vào phẩm chất, điều kiện bảo quản nguyên liệu khơng tốt, khơng thực quy trình kỹ thuật dự trữ, bảo quản, làm nguyên liệu hư hỏng phải huỷ bỏ, xác định mức dự trữ nguyên liệu không hợp lý, Bảng 3.6: Báo cáo thực chi phí ngun vật liệu trực tiếp Cơng trình: Khu nhập thấp Hòa Hiệp ĐVT: VNĐ Dự tốn Thực tế Khối Đơn Khối Đơn giá lượng giá lượng Bê tơng lót móng, m3 49,702 868.598 49,702 850 000 đá 4x6, M50 Bê tơng móng chiều rộng m3 9,203 1.216.588 9,203 200 000 TT Công việc ĐVT Mức độ ảnh hưởng Do Do giá lượng -924 365 -152 657 37 508 -49 855 -53 371 -1 639 -73 859 -3 801 -60 960 R
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 512 , Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 512

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn