Huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh đà nẵng

102 21 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ DIỄM THÚY HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNGNĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ DIỄM THÚY HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN ĐÀ NẴNGNĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Diễm Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm huy động vốn NHTM 1.1.2 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM .8 1.2.1 Khái niệm huy động tiền gửi 1.2.2 Phân loại vốn tiền gửi 1.2.3 Mục tiêu phƣơng hƣớng huy động tiền gửi NHTM .12 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết huy động tiền gửi NHTM .18 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi NHTM 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆTCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Quá trình đời phát triển Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng .30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 33 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2013 35 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆTCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 36 2.2.1 Đặc điểm thị trƣờng, khách hàng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng 36 2.2.2 Những biện pháp mà Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng thực để huy động tiền gửi thời gian qua 42 2.2.3 Kết huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2013 51 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆTCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .62 2.3.1 Một số kết đạt đƣợc 62 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Dự báo nhu cầu thị trƣờng huy động 70 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt 71 3.1.3 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng .73 3.1.4 Định hƣớng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi nhánh Đà Nẵng .75 3.2 GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 76 3.2.1 Hồn thiện sách khách hàng tiền gửi 76 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ huy động tiền gửi 77 3.2.3 Duy trì tính ổn định cho nguồn vốn huy động tiền gửi .79 3.2.4 Vận dụng sách lãi suất huy động vốn linh hoạt 81 3.2.5 Đẩy mạnh công tác cổ động truyền thông 82 3.2.6 Phát triển kênh phân phối cách chọn lọc 82 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ 83 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Đối với phủ 86 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc .87 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt 89 KẾT LUẬN .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa NH Ngân hàng NHTW Ngân hàng trung ƣơng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TMCP Thƣơng mại cổ phần Navibank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt Navibank Đà Nẵng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam ViệtChi Nhánh Đà Nẵng TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng KH Khách hàng HĐTG Huy động tiền gửi PGD Phòng giao dịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 35 Bảng 2.2 Đặc điểm khách hàng tiền gửi Chi nhánh 39 Bảng 2.3 Một số sản phẩm tiền gửi áp dụng Chi nhánh 44 Bảng 2.4 Số dƣ tiền gửi huy động giai đoạn 2011-2013 51 Bảng 2.5 Số lƣợng khách hàng tiền gửi giai đoạn 2011-2013 52 Bảng 2.6 Thị phần số dƣ huy động tiền gửi chi nhánh so với số ngân hàng khác địa bàn giai đoạn 2011-2013 53 Bảng 2.7 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo kỳ hạn 55 Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo đối tƣợng 56 Bảng 2.9 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại tiền 57 Bảng 2.10 Chi phí huy động tiền gửi 60 Bảng 2.11 Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ tiền gửi Chi nhánh 61 Bảng 3.1 Một số tiêu kế hoạch tài chủ yếu Navibank năm 2014 73 Bảng 3.2 Một số tiêu kế hoạch tài chủ yếu Navibank Đà Nẵng năm 2014 75 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Navibank Đà Nẵng 33 Hình 2.2 Số dƣ tiền gửi huy động giai đoạn 2011-2013 51 Hình 2.3 Số lƣợng khách hàng tiền gửi giai đoạn 2011-2013 52 Hình 2.4 Thị phần tiền gửi chi nhánh cuối năm 2013 54 Hình 2.5 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo đối tƣợng 56 Hình 2.6 Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại tiền 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cũng nhƣ nhiều tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, nguồn vốn huy động có ý nghĩa định, sở để ngân hàng tiến hành hoạt động cho vay, đầu tƣ, dự trử mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Để có đƣợc nguồn vốn này, ngân hàng phải tiến hành hoạt động huy động vốn, hoạt động huy động tiền gửi chiếm vai trò quan trọng hoạt động Hoạt động huy động tiền gửi đƣợc NHTM ngày trọng để chủ động thực kế hoạch kinh doanh nhƣ đảm bảo khoản cho hệ thống ngân hàng Thực tế cho thấy hoạt động huy động tiền gửi NHTM rơi vào tình trạng khó khăn Một ngun nhân tình hình suy thối kinh tế, hàng loạt doanh nghiệp phá sản ảnh hƣởng lớn đến thu nhập ngƣời dân, làm giảm lƣợng tiền nhàn rỗi từ dân cƣ Bên cạnh đó, lƣợng tiền nhàn rỗi lại không chảy vào NHTM mạnh mẽ nhƣ trƣớc phần lớn chảy vào kênh đầu tƣ khác hấp dẫn nhƣ vàng, chứng khoán, bảo hiểm… Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng khơng nằm ngồi bối cảnh chung Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng năm qua có tăng nhƣng so với u cầu kết đạt đƣợc khiêm tốn cộng với cạnh tranh gay gắt ngân hàng khác địa bàn thành phố Đà Nẵng năm gần Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng cố gắng tìm biện pháp nhằm khai thác tối đa nguồn vốn tiềm tàng tổ chức kinh tế dân cƣ để có nguồn vốn ổn định phong phú phù hợp với nhu cầu đầu tƣ 79 ngân hàng chuyên nghiệp - Phát triển dịch vụ liên quan đến công tác huy động tiền gửi Chi nhánh cần đề xuất với Hội sở bổ sung thêm chức dịch vụ ngân hàng điện tử Hiện nay, số ngân hàng ứng dụng dịch vụ giao dịch điện tử đại nhƣ khách hàng gửi rút tiền gửi máy ATM, việc tất toán tài khoản tiền gửi đƣợc thực Internet mà không cần đến ngân hàng Ứng dụng Navibank chƣa thực đƣợc, đó, Navibank nên nghiên cứu bổ sung dịch vụ nhằm đa dạng phƣơng thức giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi khách hàng cần giao dịch nhƣng đến ngân hàng, đồng thời giải pháp giúp ngân hàng giảm thiểu khối lƣợng công việc quầy Cung cấp sản phẩm phục vụ nhà huy động tiền gửi, chuyển tiền với số lƣợng lớn Hiện nay, nhiều ngân hàng địa bàn cung cấp dịch vụ phục vụ nhà cho khách hàng nhƣng Navibank Đà Nẵng chƣa triển khai dịch vụ Do đó, để tăng tính cạnh tranh huy động tiền gửi, ngân hàng nên bổ sung dịch vụ nhận huy động tiền gửi chuyển tiền nhà cho khách hàng số tiền lớn nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng Khi ngân hàng cung cấp dịch vụ đảm bảo an tồn, khách hàng hài lòng, tin tƣởng từ gia tăng sử dụng dịch vụ ngân hàng 3.2.3 Duy trì tính ổn định cho nguồn vốn huy động tiền gửi - Duy trì phát triển tiền gửi huy động từ dân cư Trong thời gian tới, để tăng tính ổn định cho nguồn vốn huy động, Navibank Đà Nẵng cần trọng nhiều đến hoạt động huy động tiền gửi từ dân cƣ nhằm giảm phụ thuộc vào khối doanh nghiệp thị trƣờng liên ngân hàng Khách hàng dân cƣ dễ dao động có thay đổi lãi suất Tuy nhiên lãi suất không yếu tố định họ gửi tiền ngân hàng 80 Chính thái độ phục vụ ân cần, niềm nở, nhanh chóng xác yếu tố thu hút giữ chân đƣợc khách hàng gắn bó lâu dài với ngân hàng - Tăng cường huy động tiền gửi trung dài hạn Hiện nay, việc huy động tiền gửi trung dài hạn NHTM địa bàn Thành Phố Đà Nẵng nói chung Navibank Đà Nẵng nói riêng khó khăn Khách hàng có tâm lý ngại gửi kỳ hạn dài lo sợ đồng tiền bị giá, lãi suất biến động họ không chủ động đƣợc kế hoạch chủ tiêu Để khắc phục yếu tố trên, Navibank Đà Nẵng cần đề xuất với Hội sở thiết kế sản phẩm tiền gửi có lãi suất linh hoạt nhƣ tiền gửi VNĐ đảm bảo theo trị giá vàng tâm lý ngƣời Việt Nam nói chung tin tƣởng vào việc bảm đảm giá trị vàng tiền, lãi suất áp dụng cho sản phẩm thấp so với lãi suất huy động VNĐ thông thƣờng kỳ hạn để bù đắp rủi ro biến động giá vàng; Tiền gửi có lãi suất điều chỉnh theo định kỳ; Tiền gửi rút gốc lần đến hạn đƣợc cộng thêm lãi suất thƣởng; Tiết kiệm tích lũy mua nhà ở, theo khách hàng đƣợc ngân hàng hỗ trợ thủ tục tài với lãi suất ƣu đãi để mua nhà ở, xây nhà sữa chữa nhà ở… - Bổ sung kỳ hạn huy động tiền gửi + Với sản phẩm truyền thống, chi nhánh nên có thêm kỳ hạn nhƣ: tháng, tháng, tháng, 10 tháng, 11 tháng + Huy động kỳ hạn lẻ (khơng tròn tháng), kỳ hạn gửi theo nhu cầu khách hàng nhƣng không thấp ngày Điều tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng doanh nghiệp + Áp dụng hình thức tiền gửi có kỳ hạn kết hợp với hạn mức tín dụng cá nhân tài khoản toán cho khách hàng truyền thống gửi với số tiền lớn Với sản phẩm này, ngân hàng trì đƣợc số dƣ tiền gửi, đồng thời tăng đƣợc dƣ nợ cho vay 81 3.2.4 Vận dụng sách lãi suất huy động vốn linh hoạt Lãi suất huy động yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Mục đích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng việc đảm bảo an tồn tiền gửi, hƣởng dịch vụ ngân hàng nhằm mục đích tìm kiếm thu nhập Để huy động đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi dân cƣ, ngân hàng cần phải áp dụng sách lãi suất mềm dẻo linh hoạt Điều có nghĩa đảm bảo lãi suất bám sát mặt lãi suất ngân hàng thƣơng mại khác, xem xét quy định NHNN để đƣa mức lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động Chi nhánh Điều chỉnh lãi suất thích hợp theo hƣớng ƣu đãi khách hàng truyền thống, có số dƣ lớn để thu hút khách hàng gửi Hiện NHNN đƣa mức trần lãi suất huy động, nhiên có nhiều ngân hàng khơng tn thủ theo mức lãi suất đó, NHTM địa bàn “lách luật” với nhiều hình thức nhƣ thỏa thuận ngầm lãi suất với khách hàng dƣới hình thức tặng phiếu mua hàng hay tặng tiền mặt cho khách hàng Do vậy, trình huy động tiền gửi, Navibank Đà Nẵng cần đảm bảo ln có nguồn thơng tin nhanh xác hoạt động cung cầu vốn, thông tin kinh doanh, chế độ lãi suất, tỷ giá, quan hệ ngân hàng khác với khách hàng địa bàn để có đối sách hợp lý Phí giao dịch yếu tố quan trọng, bên cạnh điều kiện phải bù đắp chi phí ngân hàng phí giao dịch không đƣợc cao khiến cho khách hàng cảm thấy mức phí bỏ lớn so với lợi ích họ nhận đƣợc từ dịch vụ ngân hàng Việc quy định biểu phí dịch vụ sở chung để nhân viên ngân hàng áp dụng giao dịch với khách hàng, nhiên ngân hàng cần có sách miễn phí dịch vụ trƣờng hợp đặc biệt nhƣ khách hàng có giao dịch thƣờng xuyên với ngân hàng, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng với lƣợng tiền giao dịch lớn Ngân hàng cần đƣa quy định cho nhân viên trực tiếp giao dịch có kế hoạch theo dõi đánh 82 giá khách hàng theo tiêu chí để có sách ƣu đãi hợp lý Những việc làm cho khách hàng cảm thấy ngân hàng thật coi trọng khách hàng giao dịch qua ngân hàng có lợi cho họ, từ khách hàng ngày gắn bó với ngân hàng 3.2.5 Đẩy mạnh công tác cổ động truyền thông Đối với hoạt động quảng cáo, chi nhánh nên tập trung vào số vấn đề nhƣ lãi suất tiền gửi, hình thức huy động, lợi ích mà khách hàng nhận đƣợc gửi tiền, sản phẩm mà ngân hàng cung ứng…Kết hợp với số chƣơng trình quảng cáo phƣơng tiện truyền thơng, ngân hàng tiết kiệm chi phí với hình thức dán áp phích trụ sở, quầy giao dịch, có pano nơi cơng cộng Để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, hàng năm chi nhánh nên tổ chức kiện nhƣ hội nghị khách hàng, hội thảo sản phẩm, tri ân khách hàng thân thiết Chi nhánh cần có kế hoạch tổ chức kiện lớn nhằm tạo tiếng vang, mang thƣơng hiệu, đặc điểm riêng Navibank đến gần gũi với công chúng Chú trọng công tác tài trợ an sinh xã hội, tài trợ lễ hội, kỷ niệm lớn địa phƣơng năm Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: cần phân công nhân viên nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhận diện thƣơng hiệu, panô, áp phích quảng cáo, chƣơng trình khuyến mà họ áp dụng… để có sở đề xuất lên Hội sở nhằm đƣa sách phù hợp hoạt động huy động tiền gửi nói riêng hoạt động khác nói chung 3.2.6 Phát triển kênh phân phối cách chọn lọc - Kênh phân phối truyền thống Thành lập thêm Phòng giao dịch, lựa chọn địa điểm hợp lý đảm bảo có mặt đầy đủ quận nội thành tuyến giao thơng quan trọng thành phố Trong ƣu tiên mở phòng giao dịch địa bàn chƣa có 83 phòng giao dịch Navibank nhƣ quận Cẩm lệ Quận Ngũ Hành Sơn Từng bƣớc chuẩn hóa phòng giao dịch, đảm bảo bố trí đủ số cán sơ sở vật chất theo mô hình phòng giao dịch chuẩn Đối với phòng giao dịch vào ổn định phát huy hiệu quả, cần có phƣơng án thuê dài hạn mua lại, hạn chế tình trạng phải di dời, thay đổi địa điểm phòng giao dịch Thƣờng xuyên kiểm tra việc trì hình ảnh Navibank phòng giao dịch - Kênh phân phối điện tử Hiện nay, ngân hàng đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử qua điện thoại, internet Navibank không ngừng ứng dụng công nghệ mới, phát triển nhiều dịch vụ điện tử tiện ích để tăng sức cạnh tranh nhƣ dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản Internet Banking, tốn hóa đơn thơng qua kênh tốn điện tử,…Tuy nhiên, thực tế lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Navibank chƣa nhiều nhƣ ngân hàng khác, vậy, ngân hàng cần đƣa thơng tin đến khách hàng biết nhiều tiện ích, thuận lợi sử dụng loại dịch vụ ngân hàng điện tử Navibank 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ a Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên Mọi hoạt động ngân hàng thành công đội ngũ nhân viên không thƣờng xuyên đƣợc đào tạo Công tác đào tạo phải đƣợc thực theo hƣớng sau: - Ngay tuyển dụng, Chi nhánh đào tạo theo kiểu ngƣời trƣớc lại cho ngƣời sau, khơng hệ thống theo lối mòn, Chi nhánh cần cử nhân viên tham gia lớp đào tạo tân tuyển Hội sở tổ chức 84 Khóa đào tạo giúp cho nhân viên hiểu ngân hàng, khái quát sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp, số kỹ mềm cần thiết tiếp xúc với khách hàng, giải khiếu nại khách hàng - Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc, cấp quản lý chia sẻ kinh nghiệm, tăng cƣờng huấn luyện, đào tạo chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ Bên cạnh việc đào tạo nghiệp vụ truyền thống, Navibank Đà Nẵng cần thƣờng xuyên đào tạo nhân viên nghiệp vụ, kỹ nhƣ kỹ bán chéo sản phẩm, kỹ quan hệ khách hàng - Chi nhánh cần trọng công tác đào tạo thông qua việc luân chuyển nội Qua việc luân chuyển này, đội ngũ nhân viên nắm đƣợc nhiều kỹ thực hành công việc khác nhau, hiểu đƣợc cách thức phối hợp thực công việc phận, nhân viên dễ dàng thích nghi với nhiều loại cơng việc, từ khả thăng tiến tăng theo tƣơng ứng Điều giúp họ có kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp Với trang web nội đào tạo trực tuyến cho nhân viên – Navibank Elearning đƣợc triển khai từ năm 2011 nhƣng chƣa đƣợc đào tạo thƣờng xuyên, Navibank cần tiếp tục thiết kế triển khai chƣơng trình đào tạo trực tuyến kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên Điều giúp cho cán bộ, nhân viên Navibank không nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ mà giúp họ chủ động thời gian địa điểm học tập nhằm phát huy tối đa lực học hỏi ngƣời - Chi nhánh cần thƣờng xuyên đánh giá lại nhân viên thông qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ kết hợp với kết làm việc thực tế đƣợc đánh giá cấp quản lý trực tiếp, làm sở bố trí lại công việc phù hợp với lực nhân viên đề bạt nhân viên lên vị trí cao - Bên cạnh sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Chi nhánh cần tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp để hình thành 85 tập hợp khuôn mẫu hành vi đƣợc áp dụng mối quan hệ công việc, đảm bảo tạo thoải mái, vui vẻ hài hòa trình làm việc ngƣời ngân hàng b Chính sách đãi ngộ hợp lý cho nhân viên làm công tác huy động Hiện nay, Chi nhánh có chế động lực cho cán công tác huy động tiền gửi, nhiên chế ban hành chậm, nhiều vƣớng mắc cách thức quản lý, theo dõi, chƣa thật xứng đáng với thành mà cán ngân hàng đạt đƣợc…Vì vậy, Chi nhánh cần tạo chế động lực cho huy động tiền gửi riêng, hình thức khen thƣởng đa dạng, đƣợc thay đổi phù hợp với diễn biến huy động tiền gửi thời kỳ Ngân sách khen thƣởng đƣợc gia tăng theo mục tiêu tăng trƣởng huy động tiền gửi hàng năm Khen thƣởng kịp thời đến cán gắn với kết bán hàng, dành ngân sách định để triển khai chế động lực bổ sung vào thời điểm nóng năm nhƣ cuối năm, Tết Nguyên đán Căn vào kết huy động tiền gửi cán để đánh giá, cân nhắc nâng lƣơng đề bạt cho cán có thành tích xuất sắc c Phát triển công nghệ Để tạo tảng sở vững cho việc mở rộng dịch vụ toán không dùng tiền mặt phát triển sản phẩm ƣu tiên hàng đầu phát triển cơng nghệ tin học ngân hàng Vì Navibank Đà Nẵng cần kiến nghị Hội sở trọng phát triển công nghệ thông tin theo chuẩn mực quốc tế với nguồn vốn hợp lý đầu tƣ có trọng điểm sở cấu lại tỷ lệ đầu tƣ lĩnh vực công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm, mạng), ƣu tiên cho đào tạo, coi trọng sản phẩm đầu tƣ trí tuệ nhằm đạt đến mục tiêu tất nghiệp vụ ngân hàng chủ yếu đƣợc tự động hóa Nhằm đảm bảo an tồn hạn chế rủi ro cho hoạt động ngân hàng, cần trọng ứng dụng hiệu thành tựu công nghệ thơng tin cơng tác giám sát, kiểm sốt 86 Ngồi ra, hội sở cần thƣờng xun nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng chất lƣợng đƣờng truyền liệu từ máy chủ để tránh tình trạng nghẽn mạch, lỗi xử lý nghiệp vụ cho khách hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ - Ổn định kinh tế vĩ mơ kiềm chế lạm phát Môi trƣờng kinh tế vĩ mô có tác động lớn tới cơng tác huy động vốn ngân hàng vốn trung dài hạn Nó tạo điều kiện thuận lợi nhƣng gây cản trở, hạn chế cơng tác huy động vốn Ở Việt Nam nay, ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững mục tiêu hàng đầu Để ổn định kinh tế cần ổn định trị, ổn định tiền tệ có sách phát triển đắn Ổn định trị: trì ổn định trị điều kiện quan trọng thúc đẩy huy động vốn có hiệu Một trị đƣợc kiến tạo vững chắc, có thiết chế hợp lý, đƣợc nhân dân tin yêu hoàn tồn ủng hộ sách Đảng Nhà nƣớc hoạt động lĩnh vực huy động vốn dễ dàng đƣợc thực Ngƣợc lại, bất ổn trị xã hội tạo nên hoài nghi dân chúng nhƣ nhà đầu tƣ ngồi nƣớc chế độ, sách Đảng Nhà nƣớc làm họ e ngại không dám đầu tƣ Ổn định tiền tệ: điều kiện cần thiết cho việc thực giải pháp huy động vốn có hiệu điều kiện thị trƣờng tiền tệ ổn định, lạm phát đƣợc trì mức vừa phải ngƣời dân tin tƣởng gửi tiền vào ngân hàng, gửi kỳ hạn dài Muốn vậy, Nhà nƣớc cần trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, đảm bảo kích thích đầu tƣ, ổn định giá trị đồng tiền nội tệ 87 - Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động tổ chức tín dụng Việt Nam có nhiều chuyển biến đáng kể nhƣng nhìn chung nhiều bất cập Trong thời gian tới để tạo điều kiện cho hệ thống NHTM phát triển định hƣớng, có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc, Chính phủ cần tập trung giải vấn đề sau: + Tiếp tục rà sốt, sửa đổi, bổ sung chế, sách văn pháp quy phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng + Ban hành văn dƣới luật hƣớng dẫn quán với luật có liên quan để tạo tính đồng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng + Tăng cƣờng hoạt động tra, giám sát từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, đến Bộ, ngành liên quan nhằm xây dựng mơi trƣờng kinh doanh minh bạch, lành mạnh, doanh nghiệp bình đẳng trƣớc pháp luật, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, tăng khả thu hút vốn vào ngân hàng - Duy trì tốc độ tăng trƣởng kinh tế Trong điều kiện kinh tế nhiều bất ổn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng hóa ứ đọng lớn Chính phủ cần có giải pháp đồng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời dân, trì tốc độ tăng trƣởng kinh tế Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập để giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thƣơng mại ổn định tỷ giá 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - NHNN cần linh hoạt việc quản lý lãi suất huy động theo 88 tình hình kinh tế thời kỳ - NHNN cần áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo khoản, vừa đảm bảo cho ngân hàng tận dụng hiệu nguồn vốn huy động vào hoạt động sinh lời Nếu khoản dự trữ bắt buộc cao NHNN nên có sách bù lỗ trả lãi hợp lý - Triển khai toàn diện đồng đề án tái cấu hệ thống ngân hàng, kiên xử lý dứt điểm ngân hàng yếu để lành mạnh hóa hoạt động hệ thống Những biến động thị trƣờng tiền tệ vừa qua, có tƣợng ngân hàng tiếp tục chạy đua lãi suất cho thấy, ngân hàng yếu tồn lúc hệ thống ngân hàng chƣa thực khỏe mạnh Việc giải ngân hàng yếu nhằm tái cấu hệ thống ngân hàng quan trọng giai đoạn Từ đó, lòng tin đƣợc củng cố, ngƣời dân chi tiêu nhiều hơn, tăng gửi tiền vào ngân hàng Các doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng đầu tƣ sản xuất kinh doanh - Tăng cƣờng công tác tra giám sát ngân hàng nhằm đạt mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng Hệ thống tra, giám sát ngân hàng đƣợc hoàn thiện theo hƣớng hợp nhất, mở rộng hợp tác liên kết với quan tra giám sát phận thị trƣờng tài kinh tế, khu vực quốc tế Trong đó, lực tra, giám sát đƣợc đƣợc nâng cao đảm bảo ổn định bối cảnh hội nhập hợp tác quốc tế ngày sâu rộng Các quy định tra giám sát thận trọng cần tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện phát triển hệ thống Thanh tra, giám sát sở dự báo định lƣợng rủi ro, ứng dụng mơ hình cảnh báo sớm để kịp thời ngăn chặn bất ổn xảy Song, điều cần thiết phải tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển hệ thống tài động, hiệu 89 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Nam Việt - Tiếp tục nghiên cứu đƣa sản phẩm huy động để đa dạng sản phẩm huy động, đặc biệt gối đầu sản phẩm huy động có kỳ hạn kèm khuyến mại trƣớc đến hạn Đây hình thức để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng trì ổn định nguồn vốn mơi trƣờng cạnh tranh nhƣ Xây dựng nhiều sản phẩm huy động vốn với tiện ích khác giúp khách hàng có nhiều lựa chọn Qua đó, tạo điều kiện cho chi nhánh thu hút nhiều nguồn vốn dân để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế - Xây dựng tiêu chuẩn ban hành quy trình, văn chế độ cho riêng lĩnh vực huy động tiền gửi để đảm bảo văn ban hành đầy đủ nội dung, hạn chế tối đa trƣờng hợp phải sửa đổi bổ sung - Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng chƣơng trình phần mềm hỗ trợ công tác phát triển sản phẩm, bán sản phẩm huy động tiền gửi nhƣ: chƣơng trình quản lý khuyến mại tập trung; tích lũy điểm thƣởng; phần mềm đánh giá hiệu huy động tiền gửi - Tăng cƣờng công tác đào tạo cho cán bộ, công nhân viên Tổ chức lớp đào tạo kiến thức kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng, cho nhân viên Chi nhánh để phục vụ khách hàng tốt Xây dựng chƣơng trình đào tạo nội sở chƣơng trình tập huấn nghiệp vụ Navibank Hội sở giao cho lãnh đạo phòng nghiệp vụ tập hợp tình phát sinh để trao đổi, đối thoại cách xử lý vấn đề phát sinh trình kinh doanh - Chú trọng xem xét chế tiền lƣơng, thƣởng cho nhân viên ngân hàng để hồn thành tốt cơng việc Có chế độ khen thƣởng tập thể, cá nhân suất sắc với giá trị vật chất tinh thần xứng đáng với thành mà họ mang lại cho ngân hàng 90 KẾT LUẬN Trong năm qua, môi trƣờng kinh doanh gặp khơng khó khăn nhƣng dƣới điều hành hội đồng quản trị, ban điều hành, với nổ lực tập thể cán nhân viên, Navibank Đà Nẵng vƣợt qua khó khăn mơi trƣờng vĩ mơ đem lại việc tiếp tục trì đƣợc ổn định, bền vững hoạt động đạt đƣợc kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động huy động tiền gửi Navibank Đà Nẵng nhiều khó khăn hạn chế Do đó, Navibank Đà Nẵng cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn vốn tiền gửi từ khách hàng Những năm tới tiếp tục đƣợc dự đoán năm đầy thách thức, khó khăn ngành ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Navibank Đà Nẵng làm để giữ vững mức tăng trƣởng ổn định, đảm bảo khả khoản đạt mức sinh lời hợp lý nhiệm vụ khó khăn, quan trọng công tác huy động vốn sử dụng vốn cách có hiệu để thực đƣợc nhiệm vụ mà ngân hàng đặt Với mục tiêu nghiên cứu đề tài “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng”, nội dung luận văn hoàn thành đƣợc số nhiệm vụ sau: Một là, hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động tiền gửi, đƣa tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng Hai là, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng thời gian qua, qua cho thấy dù đạt đƣợc số thành tựu đáng ghi nhận nhƣng Chi nhánh nhiều hạn chế cơng tác huy động tiền gửi 91 Ba là, sở yêu cầu định hƣớng hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, luận văn đƣa số giải pháp góp phần nhằm tăng cƣờng huy động tiền gửi thời gian tới nhƣ đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, NHNN Ngân hàng TMCP Nam Việt Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực đề tài, nhiên khả nghiên cứu có hạn nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q Hội đồng, Thầy Cơ ngƣời quan tâm để đề tài đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Báo cáo thƣờng niên từ năm 2011 đến năm 2013 Ngân hàng TMCP Nam ViệtChi Nhánh Đà Nẵng [2] Hoàng Thị Kim Chi (2010), Phát triển hoạt động huy động vốn từ dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [3] Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Nam ViệtChi Nhánh Đà Nẵng [4] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [5] Luật tổ chức tín dụng (2010) [6] Đỗ Văn Nhật (2012), Giải pháp huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [8] Huỳnh Thị Kim Phƣợng (2009), Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Bùi Thị Phƣơng Thảo (2012), Mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi Nhánh Quảng Na, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình kinh tế tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [11] Huy Thắng, tín hiệu khả quan ngành ngân hàng đầu năm 2014, Báo điện tử Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 06/01/2014 Các trang web: [11] http://www.navibank.com.vn [12] http://www.sbv.gov.vn [13] http://www.bidv.com.vn ... động huy động tiền gửi hoạt động kinh doanh ngân hàng thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng, định chọn đề tài nghiên cứu: Huy động tiền gửi Ngân hàng. .. trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt Chi Nhánh Đà Nẵng Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Huy động. .. thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng qua năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh đà nẵng , Huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn