Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh quảng bình

126 26 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH DUY TRUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đinh Duy Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: LUẬN VỀ QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC .8 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò đặc điểm đầuvốn ngân sách sở hạ tầng 1.1.3 Ý nghĩa đầusở hạ tầng vốn ngân sách .13 1.2 QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Nguyên tắc quản đầusở hạ tầng vốn NSNN 16 1.2.3 Nội dung quản đầusở hạ tầng vốn NSNN 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 24 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 24 1.3.2 Nhân tố khách quan 26 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN CỦA TỈNH VĨNH PHÚC 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH .31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH HƢỞNG TỚI ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .31 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 34 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH 40 2.2.1 Khái quát tình hình đầusở hạ tầng tỉnh Quảng Bình 40 2.2.2 Thực trạng Hệ thống văn quản đầusở hạ tầng vốn NSNN 45 2.2.3 Thực trạng Lập giao kế hoạch đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN 49 2.2.4 Thực trạng Tổ chức thực dự án đầusở hạ tầng vốn NSNN 52 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra đầusở hạ tầng | vốn NSNN .66 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 71 2.3.1 Nh ng thành tựu 71 2.3.2 Nh ng hạn chế .72 2.3.3 Nguyên nhân nh ng hạn chế 80 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN TỈNH QUẢNG BÌNH 82 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN 82 3.1.1 Môi trƣờng nƣớc quốc tế .82 3.1.2 Đầusở hạ tầng vốn NSNN chiến lƣợc phát triển kinh tế tỉnh .84 3.1.3 Các nguyên tắc quản đầusở hạ tầng vốn NSNN 86 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU SỞ HẠ TẦNG BẰNG VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 90 3.2.1 Hồn thiện hệ thống văn bản, chế quản đầusở hạ tầng vốn NSNN 90 3.2.2 Hoàn thiện Lập giao kế hoạch đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN 94 3.2.3 Hoàn thiện Tổ chức thực dự án đầusở hạ tầng vốn NSNN 96 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm đầusở hạ tầng vốn NSNN 109 3.2.5 Một số giải pháp khác .110 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 113 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN-XD Công nghiệp xây dựng CNH Cơng nghiệp hóa FDI Nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc dân GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân KTXH Kinh tế xã hội NLNN Nông lâm ngƣ nghiệp NSNN Ngân sách Nhà nƣớc QDA Nguồn vốn hỗ trợ phát tiển thức TM-DV Thƣơng mại dịch vụ TPCP Trái phiếu Chính phủ UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thƣơng mại giới XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tổng sản phẩm địa bàn (theo giá thực tế) 35 2.2 cấu kinh tế 36 2.3 Tình hình dân số Quảng Bình từ 2008-2012 39 2.4 Huy động tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội năm 20072012 41 2.5 Vốn đầu tƣ nguồn vốn Ngân sách Nhà nƣớc năm 2007-2012 43 2.6 Tình hình thực dự án đầu tƣ 44 2.7 Thống kê số văn pháp quy quản đầusở hạ tầng vốn NSNN 46 2.8 Bố trí kế hoạch đầu tƣ XDCB tập trung hàng năm 2007-2012 50 2.9 Số vốn đầu tƣ XDCB chuyển toán năm sau 51 2.10 Dự án đƣợc lập năm 2007 – 2012 53 2.11 Kết phê duyệt dự án 2007-2012 55 2.12 Tổng hợp kết đấu thầu 2007-2012 59 2.13 Số dự án giám sát 2007-2012 62 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên Biểu đồ Trang 2.1 Tổng sản phẩm từ năm 2006-2012 34 2.2 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 36 2.3 Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội 42 2.4 Vốn đầutừ ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh 2007-2012 42 2.5 Dự án đƣợc giám sát đánh giá tăng từ năm 2007-2012 61 DANH MỤC CÁC ĐỒ Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Quy trình xây dựng kế hoạch 49 2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tƣ 53 2.3 Quy trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đạt đƣợc nh ng thành tựu đáng kể tăng trƣởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cấu kinh tế phát triển ngành, lĩnh vực, nhiều cơng trình dự án quan trọng lãnh thổ đƣợc triển khai Trong bối cảnh mới, điều kiện phát sinh nh ng thuận lợi thách thức nhƣ: Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO, xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng hơn, tầm nhìn phát triển quốc gia theo chiến lƣợc phát triển đất nƣớc thập niên tới nhiều bƣớc đột phá lớn để đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp Đối với vùng miền Trung, thời gian qua bƣớc phát triển tốt hơn, hình thành nhiều khu kinh tế ven biển; nhiều tỉnh vùng bƣớc phát triển mạnh hơn, nh ng tỉnh liền kề với tỉnh Quảng Bình nhƣ Tĩnh, Quảng Trị nh ng tầm nhìn phát triển 10 - 15 năm tới Nền kinh tế tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng trƣởng cao tƣơng đối v ng chắc; tiềm số ngành, lĩnh vực, địa phƣơng đƣợc trọng đầu tƣ khai thác; mơi trƣờng, sách thu hút đầu tƣ đƣợc cải thiện đáng kể; Vƣờn QG Phong Nha - Kẻ Bàng đƣợc công nhận di sản thiên nhiên giới mở cho tỉnh vị phát triển du lịch Bên cạnh đó, tỉnh gặp số khó khăn: dự án mang tính chất định chuyển đổi cấu kinh tế chuẩn bị điều kiện để đầu tƣ, nên chƣa điều kiện tạo đột phá cho phát triển KTXH tỉnh; kết cấu hạ tầng đƣợc đầu tƣ nhƣng chƣa đồng Với định hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế Quảng Bình nhanh theo hƣớng phát triển công nghiệp, dịch vụ, rút bớt khoảng cách chênh lệch mức sống phát triển với bình quân nƣớc theo hƣớng phát triển bền v ng phấn đấu trở thành tỉnh trọng điểm kinh 103 hoạch sau; Đánh giá tính khả thi quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt Đánh giá tổng thể đầutỉnh UBND cấp tỉnh thực hàng năm kỳ kế hoạch (thƣờng năm) Sở Kế hoạch & Đầu tƣ chủ trì xây dựng nội dung * ánh giá tổng thể quản đầu Đánh giá tổng thể quản đầu tƣ nhằm đánh giá tình hình thực quy định quản đầu tƣ tỉnh, phát nh ng sai phạm, nh ng vƣớng mắc để kịp thời chấn chỉnh hoạt động đầu tƣ xử kịp thời mặt chế, sách cho thích hợp với tình hình thực tế, gồm: Đánh giá tình hình thực ngành, huyện, thành phố việc: Thực quy định cơng tác chuẩn bị đầu tƣ: Trình tự lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ; Sự phù hợp với chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch Nhà nƣớc việc định đầu tƣ; Thực quy định trình thực đầu tƣ: Quản sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, huy động nguồn vốn, trình tự xây dựng (lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán…), tổ chức đấu thầu quy định cụ thể khác thực dự án đầu tƣ Phân tích nguyên nhân thực tốt chƣa tốt Quy định quản đầu tƣ xây dựng ngành, huyện, thành phố; Phát vấn đề chƣa phù hợp với tình hình thực tế đề xuất giải pháp xử kể kiến nghị bổ sung sửa đổi quy định hành Giám sát, đánh giá tổng thể quản đầu tƣ UBND cấp tỉnh thực tháng lần (Sở Kế hoạch Đầu tƣ chủ trì xây dựng nội dung) * Giám sát chuẩn bị đầu Giám sát chuẩn bị đầu tƣ việc theo dõi, kiểm tra quan quản cấp cấp dƣới trình chuẩn bị định đầu tƣ dự án Giám sát, đánh giá chuẩn bị đầu tƣ đƣợc thực trình nghiên cứu, khảo sát lập dự án đến định đầu tƣ, gồm nội dung sau: 104 Kiểm tra đảm bảo quy định pháp việc chuẩn bị đầu tƣ (lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án); Kiểm tra nội dung định đầu tƣ theo quy định; đánh giá phù hợp định đầu tƣ với quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình đầu tƣ ngành, huyện, thành phố; thẩm quyền trình tự định đầu tƣ dự án Đối với dự án sử dụng vốn thuộc sở h u doanh nghiệp nguồn vốn huy động khác doanh nghiệp xem xét đánh giá phù hợp định đầu tƣ với quy hoạch ngành, huyện, thành phố Đánh giá tổng thể tính khả thi định đầu tƣ theo nh ng yếu tố chủ yếu dự án (mục tiêu, quy mô, công nghệ, tiến độ, tổng mức, nguồn vốn, môi trƣờng hiệu đầu tƣ); làm r nh ng mâu thuẫn gi a định đầu tƣ nội dung dự án Đối với dự án sử dụng vốn thuộc h u doanh nghiệp nguồn vốn huy động khác doanh nghiệp xem xét, đánh giá mục tiêu, quy mô bảo đảm môi trƣờng dự án * Giám sát đánh giá trình thực dự án đầu tư: Giám sát đánh giá trình thực dự án đầu tƣ việc theo dõi, kiểm tra, xác định mức độ đạt đƣợc trình thực dự án theo định đầu tƣ Nội dung giám sát đánh giá trình thực đầu tƣ bao gồm: Theo dõi, kiểm tra thƣờng xuyên trình thực dự án, gồm: + Việc chấp hành lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, tổng dự tốn, dự tốn; cơng tác đấu thầu; điều kiện khởi cơng xây dựng + Việc bố trí kế hoạch huy động sử dụng vốn dự án; việc tốn q trình thực dự án + Việc thực tiến độ, tổ chức quản dự án; yêu cầu bảo vệ môi trƣờng Kiểm tra việc áp dụng chấp hành sách, chế độ quy định Nhà nƣớc, tỉnh áp dụng dự án 105 Đánh giá lực Ban quản dự án theo phƣơng thức thực đầu tƣ lựa chọn Đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chủ yếu (khối lƣợng, tiến độ, chất lƣợng, giải ngân), ảnh hƣởng môi trƣờng xã hội trình thực đầu tƣ Trên sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá trình thực dự án phát nh ng vấn đề phát sinh, sai phạm bất hợp lý, nh ng khó khăn, vƣớng mắc chế, sách cần giải Đề xuất giải pháp, kiến nghị ngƣời thẩm quyền định đầuquan liên quan xem xét, giải để đảm bảo tiến độ đầu tƣ Đối với dự án sử dụng vốn huy động doanh nghiệp nguồn vốn khác, giám sát, đánh giá thực đầu tƣ bao gồm số nội dung sau: Kiểm tra, đánh giá việc thực tiến độ; yêu cầu bảo vệ môi trƣờng, sử dụng đất đai Kiểm tra việc áp dụng chấp hành sách, chế độ quy định Nhà nƣớc, tỉnh áp dụng dự án * ánh giá sau thực dự án đầu tư: Đánh giá kết thúc trình đầu tƣ: việc tổng hợp, đánh giá tồn q trình thực đầu tƣ cách toàn diện từ khâu chuẩn bị đến khâu hoàn thành dự án đƣa vào khai thác sử dụng Nội dung bao gồm: Đối chiếu nội dung kết thực đầu tƣ với định ban đầu để thấy rõ nh ng sai lệch, điều chỉnh yếu tố dự án trình thực đầu tƣ Đánh giá cần kết hợp với việc nghiệm thu công trình để nắm đƣợc tồn diện vấn đề liên quan đến dự án nhƣ đảm bảo tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chất lƣợng cơng trình Đánh giá việc thực tốn cơng trình giá trị tài sản cố định tăng thêm 106 Xác định nguyên nhân phát sinh khối lƣợng điều chỉnh thiết kế trình thực đầu tƣ; xem xét pháp lý, tính khả thi mặt kỹ thuật mức chi phí giải pháp khắc phục yếu tố phát sinh trình thực dự án Đánh giá kết thúc trình đầu tƣ dự án khơng q tháng kể từ hoàn thành đƣa dụ án vào khai thác sử dụng Đánh giá trình khai thác, vận hành dự án: Đƣợc thực vào thời điểm thích hợp nhƣ đƣa vào khai thác, sử dụng hay đạt đƣợc công suất thiết kế, sản xuất ổn định… Nội dung đánh giá trình khai thác, vận hành dự án bao gồm: + Đánh giá hiệu đầusở so sánh chi phí kết thực tế đạt đƣợc q trình khai thác, vận hành + Phân tích tác động dự án mặt sử dụng đất đai, sách tài chính, xã hội, mơi trƣờng, lực quản chủ đầu tƣ, biến động thị trƣờng tới hiệu dự án + Đề xuất biện pháp để đảm bảo khai thác, vận hành dự án hiệu - Để thực giải pháp cần phải: + Công tác kiểm tra, giám sát đầu tƣ cần đƣợc quan tâm, phối hợp ngành, cấp, đơn vị + Thành lập phận chuyên trách thực công tác giám sát đầu tƣ Đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán trực tiếp làm công tác + Sở Kế hoạch Đầu tƣ chịu trách nhiệm thƣờng xuyên thực nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tƣ tỉnh; hƣớng dẫn thực giám sát, đánh giá đầu tƣ cấp + Phòng Tài Kế hoạch huyện, ngành chịu trách nhiệm thƣờng xuyên thực nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tƣ huyện, ngành, dự án đựơc UBND tỉnh phân cấp uỷ quyền cho huyện, ngành + Doanh nghiệp, Chủ đầu tƣ, Ban quản dự án định phận chịu 107 trách nhiệm thƣờng xuyên thực nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tƣ dự án thuộc phạm vi quản d Hồn thiện cơng tác thanh, tốn Thứ nhất, giải ngân, toán vốn đầu Giải ngân vốn đầu vị trí quan trọng hoạt động đầu tƣ xây dựng Nó khơng ý nghĩa việc giải vấn đề tài cho nhà thầu, việc đẩy nhanh tốc độ thi công, bàn giao sớm đƣa cơng trình vào khai thác sử dụng mà tác động trực tiếp đến quan hệ kinh tế tầm vĩ mô Tuy nhiên thực tế tình hình giải ngân vốn đầu tƣ khơng riêng tỉnh Quảng Bình mà phạm vi tồn quốc chậm, tƣợng phổ biến lặp lại qua năm vốn toán dồn dập vào tháng 12 tháng 01 năm sau, chuyển vốn sang tốn năm sau Để bƣớc khắc phục vấn đề cần thực biện pháp sau: - Trong công tác phân bổ kế hoạch ngân sách hàng năm: Phân bổ đủ vốn đầu tƣ cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tƣ, chi phí GPMB vốn đối ứng cho dự án ODA để tạo điều kiện thuận lợi thực đầu tƣ xây dựng giải ngân toán vốn Do việc ghi kế hoạch không đảm bảo điều kiện nên thông thƣờng tháng đầu năm hầu hết chủ đầu tƣ tập trung vào việc thuê tƣ vấn thiết kế - tổng dự toán, tổ chức đấu thầu Để khắc phục vấn đề điều quan trọng đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch theo quy định - Yêu cầu chủ đầu tƣ khẩn trƣơng hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi cơng xây dựng Khi khối lƣợng hoàn thành phải tổ chức nghiệm thu lập hồ toán kịp thời Nghiêm cấm đơn vị chủ đầu thái độ sách nhiễu, gây khó khăn cho nhà thầu nghiệm thu toán - quan cấp phát toán phải bảo đảm toán tiến độ thời gian quy định Thực nghiêm túc, cơng khai quy trình cấp phát Khắc phục nghịch Nhà nƣớc vốn, chủ đầunhà thầu cần vốn mà ách tắc 108 chậm trễ Mặt khác phải ý nâng cao lực chuyên môn ý thức trách nhiệm cho cán tốn vốn để điều kiện đáp ứng u cầu chất lƣợng quản thời gian giải công việc Nghiêm cấm thái độ sách nhiễu, cửa quyền cán toán vốn - Nâng cao chất lƣợng thẩm tra hồ toán vốn: Qua thực tiễn cho thấy, việc kiểm tra, kiểm soát phiếu giá tốn ý nghĩa lớn để ngăn ngừa thất lãng phí quản đầu tƣ xây dựng Làm tốt công tác thẩm tra hồ toán giải pháp h u hiệu để thực tiết kiệm, chống thất lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ hoạt động XDCB Thiết lập đƣờng dây nóng để xử kịp thời vƣớng mắc q trình tốn vốn Xử phạt nghiêm minh trƣờng hợp đơn vị chủ đầu tƣ cán toán vốn Kho bạc thái độ sách nhiễu cửa quyền, dìm hồ tốn nhà thầu khơng đáng để làm gƣơng chấn chỉnh kỷ cƣơng quản tốn vốn đầu tƣ Thứ hai, cơng tác tốn dự án hồn thành Quyết tốn vốn đầu tƣ dự án hoàn thành khâu cuối chuỗi quy trình quản vốn đầu tƣ để cơng nhận tính hợp pháp, hợp sử dụng vốn đầu tƣ tạo sản phẩm XDCB hoàn thành Làm tốt cơng tác tốn vốn đầu tƣ dự án hồn thành giải pháp tài quan trọng để ngăn ngừa thất lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầutừ nguồn vốn ngân sách địa phƣơng, cơng tác tốn cần giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện nhƣ sau: - Tăng cƣờng tập huấn chế độ sách liên quan đến quản lý, toán vốn đầu tƣ để nâng cao lực trách nhiệm chủ đầu tƣ - Rà sốt, kiện tồn đội ngũ cán thẩm tra tốn dự án hồn thành quan tài cấp - Tăng cƣờng kiểm tra đôn đốc, thực xử phạt nghiêm đơn vị chủ đầu tƣ, nhà thầu vi phạm công tác tốn 109 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm đầusở hạ tầng vốn NSNN Đây công việc cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, liên tục trọng tâm, trọng điểm nhằm sớm phát nh ng sai phạm để xử lý, ngăn ngừa thất lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Qua tra, kiểm tra kiểm điểm rút kinh nghiệm hình thức xử nh ng đơn vị, cá nhân liên quan Do vậy, phải tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm tra hoạt động đầu tƣ XDCB, cụ thể: - Thanh tra, kiểm tra cần kết hợp chặt chẽ với giám định đầu tƣ, tiến hành từ khâu xem xét lại định đầu phù hợp với quy hoạch kế hoạch đầu tƣ khơng, khâu thực khai thác dự án trình tự, thủ tục theo luật định khơng Từ nêu kết luận kiến nghị với cấp thẩm quyền xem xét, xử khâu dự án vi phạm pháp luật - Thực giám sát, đánh giá đầu tƣ xây dựng tất dự án đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh sử dụng vốn Nhà nƣớc từ 30% tổng mức đầu tƣ trở lên Tăng cƣờng giám sát cộng đồng Đồng thời phát nh ng hở văn pháp luật đầusở hạ tầng vốn NSNN để kiến nghị với cấp thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, phục vụ công tác quản ĐTXDCB hiệu quả, ngăn ngừa thất lãng phí - Kiểm tốn nhà nƣớc quan tra, kiểm tra tài cần tăng cƣờng công tác chuyên môn nghiệp vụ để thẩm định, đối chiếu, so sánh, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật Kiên xuất tốn khoản chi sai mục đích, khơng khối lƣợng, đơn giá, không tiêu chuẩn định mức, vƣợt dự toán lớn Cần thực chế độ trách nhiệm vật chất, kể trách nhiệm nhà thầu, tƣ vấn giám sát việc xác nhận toán khối lƣợng thiếu trung thực, không quy định Việc toán vốn đầu tƣ phải đƣợc tiến hành theo quy trình phƣơng thức tốn theo tiến độ thực - UBND tỉnh đạo ngành, cấp xây dựng kế hoạch tra, 110 kiểm tra hàng năm; đánh giá chất lƣợng quản lý, thực dự án, ngăn phát kịp thời nh ng sai phạm; làm r trách nhiệm xử nghiêm minh với tổ chức, cá nhân sai phạm Kiên thay cán bộ, công chức thiếu lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền thực thi nhiệm vụ đƣợc giao Phân công giám sát hoạt động xây dựng cấp, ngành đại bàn Cần quy định chặt chẽ, r ràng gi a giám sát Nhà nƣớc hoạt động xây dựng với nhiệm vụ giám sát chủ đầu tƣ, quan tƣ vấn Thực nghiêm túc kiến nghị Thanh tra, Kiểm toán Nhà nƣớc, quan bảo vệ pháp luật biện pháp ngăn chặn, đề xuất xử xử theo thẩm vi phạm lĩnh vực đầu tƣ XDCB - Hội đồng nhân dân cấp cần xây dựng chƣơng trình, kế hoạch giám sát thƣờng xun cơng tác đầu tƣ XDCB, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn thể quần chúng, hiệp hội nghề nghiệ, quan báo chí để sớm phát hiện, kiến nghị xử kịp thời nh ng vấn đề cộm đầu tƣ XDCB, ý kiến chất vấn đƣa thảo luận, đánh giá kỳ họp Hội đồng nhân dân 3.2.5 Một số giải pháp khác a Nâng cao lực ý thức trách nhiệm cá nhân tham gia quản đầu xây dựng Con ngƣời nhân tố định đến hiệu hoạt động lĩnh vực kinh tế - xã hội Trong hoạt động quản đầu tƣ XDCB, nhân tố ngƣời ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đặc điểm quản đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn ngân sách diễn khoảng thời gian dài, qua nhiều khâu quản liên quan đến nhiều chủ thể nhiều đối tƣợng quản khác Trong khâu trình quản lý, sai phạm cá nhân gây thất lãng phí, làm giảm hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Do đó, nâng cao lực ý thức trách nhiệm đội ngũ cán tham gia quản đầu tƣ XDCB giải pháp quan trọng tác dụng lâu dài đến nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng Nội dung giải pháp bao gồm: 111 - Rà soát lại điều kiện lực ban quản dự án, cá nhân tham gia quản dự án giám sát kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản dự án đầu tƣ xây dựng, thông báo kết rà sốt trang thơng tin điện tử tỉnh để chủ đầu điều kiện xem xét lựa chọn đơn vị tƣ vấn quản lý, giám sát kỹ thuật phù hợp - Tăng cƣờng tập huấn chế độ sách quản dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình cho đối tƣợng liên quan đến công tác quản cấp tỉnh huyện, xã - Kiện toàn đội ngũ cán quản nhà nƣớc liên quan đến hoạt động quản đầu tƣ đảm bảo chuyên môn phù hợp với cơng việc quản tinh thần trách nhiệm cao công việc Bồi dƣỡng, đào tạo nâng cao tạo điều kiện để đội ngũ quản phát huy hết lực mình, làm việc chủ động với tinh thần trách nhiệm cao Đồng thời sách ƣu tiên thu hút nguồn nhân lực quản đầu tƣ xây dựng chất lƣợng cao làm tỉnh - Đi đôi với việc giáo dục đào tạo dạy nghề nâng cao trình độ cán quản vốn đầu tƣ để đủ lực ý thức trách nhiệm thực thi công việc phải gắn với chế thƣởng phạt công minh, tăng cƣờng công tác kiểm tra nội bộ, theo d i quản cán công chức Nhà nƣớc làm sở đánh giá chất lƣợng cán bộ, kịp thời ngăn chặn phát sinh tiêu cực gây thất thoát lãng phí - Thực việc khơng giao dự án, cơng trình cho chủ đầu tƣ lực yếu kém, nhiều sai phạm thiếu trách nhiệm b Tổ chức tốt công tác GPMB, tạo mặt cho cơng trình xây dựng Cơng tác bồi thƣờng GPMB lĩnh vực nhạy cảm kinh tế xã hội, dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí thất thoát vốn đầuNhà nƣớc Vƣớng mắc công tác GPMB ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ thực dự án, gây lãng phí lâu dài Trong phần thực trạng đƣa dẫn chứng dự án cụ thể địa bàn tỉnh Bắc Giang chậm tiến độ thực vƣớng 112 mắc cơng tác GPMB thể nói GPMB vấn đề xúc thực đầu tƣ dự án địa bàn tỉnh giải pháp liên quan đến tổ chức GPMB dự án vấn đề cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu sử dụng vốn trình xây dựng Các nội dung cần thực cụ thể nhƣ sau: Một là, Cơng tác giải phóng mặt phải trước bước, tạo mặt cho cơng trình thi cơng để đảm bảo tiến độ thực dự án Thành lập tổ chức phát triển quỹ đất chuyên tổ chức giải phóng mặt bằng, tạo mặt cho dự án lớn chuẩn bị thực Sớm đƣa Quỹ Phát triển đất vào hoạt động, ƣu tiên sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Phát triển đất để tạo quỹ đất cho dự án đầusở hạ tầng Ƣu tiên bố trí đủ vốn kế hoạch năm cho công tác GPMB dự án Chỉ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án mặt Hai là, Nâng cao chất lượng công tác lập thẩm định phương án bồi thư ng, hỗ trợ tái định cư dự án Phƣơng án bồi thƣờng GPMB xây dựng phải bao quát đầy đủ nội dung: - Đền bù thiệt hại đất cho tồn diện tích đất bị thu hồi - Đền bù thiệt hại tài sản (bao gồm cơng trình kết cấu hạ tầng gắn liền với đất thu hồi) - Trợ cấp đời sống sản xuất cho nh ng ngƣời phải di chuyển chỗ ở, di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ - Chi phí chuyển đổi nghề nghiệp cho ngƣời đất bị thu hồi mà phải chuyển nghề nghiệp - Chi phí phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức thực việc đền bù, di chuyển tài sản dân cƣ để GPMB Công tác kiểm đếm, đo vẽ để lập phƣơng án bồi thƣờng tính tốn chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ phƣơng án phải trung thực, xác theo quy định hành, tránh sai sót, vi phạm dẫn tới thắc mắc, khiếu kiện nhân dân 113 Ba là, Cải tiến tổ chức thực bồi thư ng GPMB: - Tập trung phối hợp máy trị tổ chức quần chúng việc tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ việc GPMB cho cơng trình, dự án Xử kịp thời thắc mắc, khiếu kiện nhân dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài tổ chức - Cơng khai thủ tục, phƣơng án bồi thƣờng GPMB cho nhân dân khu vực GPMB - Xây dựng sách hỗ trợ cho địa phƣơng nhân dân đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp khu đô thị Đặc biệt ý hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề cho ngƣời dân khơng đất sản xuất để tạo điều kiện ổn định lâu dài cho nhân dân - Kiện toàn Hội đồng đền bù giải phóng mặt huyện, thành phố, quy định r trách nhiệm khâu công việc, trách nhiệm cá nhân, biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động trình thực 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ Để đảm bảo cho giải pháp nhanh chóng phát huy tác dụng q trình quản vốn NSNN đầu tƣ XDCB, luận văn đƣa kiến nghị sau: - Cấp trung ƣơng: Liên quan đến việc phân bổ vốn đầu tƣ XDCB hàng năm, nguồn vốn đầu tƣ XDCB tập trung đƣợc quản chặt chẽ, tiêu chí phân bổ cho địa phƣơng r ràng, tạo chủ động cho địa phƣơng việc lập kế hoạch vốn đầu tƣ hàng năm nhƣ năm theo thời kỳ ổn định ngân sách Các nguồn vốn TPCP, vốn CTMT, vốn hỗ trợ mục tiêu nặng chế xin cho, khơng giới hạn khả đáp ứng vốn nên dẫn tới địa phƣơng định phê duyệt dự án nhiều khơng tính đến khả bố trí vốn Vì vậy, kiến nghị Chính phủ nên tiêu chí cơng khai việc phân bổ vốn TPCP, vốn hỗ trợ mục tiêu cho địa phƣơng để địa phƣơng chủ động xây dựng kế hoạch đầu tƣ cho năm hàng năm Chính phủ cần biện pháp để sớm khắc phục bất ổn vĩ mô 114 kinh tế nhƣ xảy thời gian qua nhƣ vấn đề thiếu điện, thiếu vốn, tỷ giá biến động, lãi suất tín dụng mức cao, giá biến động mạnh, để góp phần nâng cao hiệu vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB - Cấp tỉnh: + Đề nghị tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật xây dựng, Luật đấu thầu Nghị định Chính Phủ, thơng tƣ, hƣớng dẫn Bộ, ngành Trung Ƣơng + Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức đầu tƣ xây dựng với chủ đầu tƣ, nhà đầu tƣ + Cần tuyển dụng thêm cán lực trách nhiệm cho phận làm công tác quản hoạt động đầu tƣ xây dựng + Thực đẩy mạnh ƣu tiên sách tập trung vốn cho đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng thiết yếu xã vùng nhƣ: giao thông, thuỷ lợi, điện, nƣớc, trƣờng học, cơng trình phúc lợi cơng cộng Đầu tƣ nên dựa quan điểm tập trung, dứt điểm + sách đào tạo, chế sách tổ chức máy, biên chế cho phận làm công tác giám sát, đánh giá đầu tƣ + UBND tỉnh đạo thực cải cách thủ tục hành theo chế "Một cửa" đồng cấp, ngành + Xây dựng phƣơng án xử nợ XDCB tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tƣ xây dựng địa bàn tỉnh + Xây dựng chƣơng trình dự án để kêu gọi vốn, đối tác đầu tƣ xây dựng, tăng cƣờng liên doanh, liên kết bên Đẩy mạnh dự án đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng, mặt để kêu gọi vốn, biện pháp cụ thể thực tốt sách thu hút đầuQuảng Bình + Sử dụng hiệu nguồn vốn Trung Ƣơng, nguồn vốn doanh nghiệp, huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi nhân dân để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tƣ xây dựng 115 KẾT LUẬN Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vốn NSNN đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình Đầusở hạ tầng vốn NSNN đóng vai trò quan trọng giai đoạn kinh tế nh ng bƣớc chuyển đỏi nhằm sử dụng nguồn vốn đầu hiệu Đặc biệt, thời kỳ đổi mới, đầusở hạ tầng vốn ngân sách nhà nƣớc chuyển mạnh sang đầu tƣ cho phát triển cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, cho nghiệp giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo việc đầu tƣ đóng vai trò quan trọng, tạo nh ng bƣớc đột phá phát triển đất nƣớc Với nhu cầu đầu tƣ lớn nhƣng nguồn lực nhà nƣớc hạn, để đáp ứng nh ng yêu cầu đặt cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đòi hỏi công tác quản đầusở hạ tầng vốn NSNN cần phải hoàn thiện tốt n a Để giải vấn đề này, thông qua việc đánh giá, phân tích tình hình đầusở hạ tầng vốn NSNN địa bàn tỉnh, luận văn cho thấy hiệu quản quan Nhà nƣớc chƣa cao, chế giám sát chƣa đủ mạnh, quy định cách thức thẩm định, lựa chọn dự án đầusở hạ tầng vốn NSNN đơn giản, chế tài xử vi phạm không đủ mạnh, chế quản nguồn vốn đầu tƣ chƣa phù hợp Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản đầusở hạ tầng vốn NSNN nhƣ hồn thiện cơng tác hoạch định, công tác tổ chức thực hiện, công tác quản nhà nƣớc, công tác tra, kiểm tra dự án 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2010), Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật đầu công [2] PGS.TS Mai Văn Bƣu (2001), Hiệu quản dự án Nhà nước, NXB Khoa học Kỹ thuật, Nội [3] PGS.TS Thái Bá Cẩn (2009), Giáo trình Phân tích quản dự án đầu tư, NXB Giáo dục, Nội [4] Ban soạn thảo Luật (2007), Dự thảo Luật ầu công [5] Cục Thống kê Quảng Bình (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Niên giám thống kê Quảng Bình [6] Chính Phủ (2009), Nghị định 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 quản dự án đầu xây dựng cơng trình, Nội [7] Chính Phủ (2009), Nghị định số 112/2009/N -CP ngày 14/12/2009 quản chi phí đầu xây dựng cơng trình, Nội [8] Chính Phủ (2009), Nghị định số 85/2009/N -CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật ấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nội [9] PGS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm (2005), Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Hiệu đầu từ nguồn vốn Nhà nước Thực trạng giải pháp [10] PGS.TS Lê Chi Mai (2005), Lãng phí chi tiêu cơng giải pháp khắc phục , Tạp chí quản nhà nước, (Số 12) [11] PGS.TS Lê Chi Mai (2007), Để nhân dân tham gia sâu vào quản NSNN , Tạp chí Tài (số 509), tr 15-19 [12] PGS.TS Nguyễn Ngọc Mai (1995), Phân tích quản dự án đầu tư, NXB Khoa học Kỹ thuật, Nội 117 [13] PGS.TS Phan Cơng Nghĩa (2002), Giáo trình thống kê đầu xây dựng, NXB Thống kê, Nội [14] Nhà xuất Chính trị quốc gia (2005), Quy chế quản đầu xây dựng [15] Nhà xuất Tài (2009), Những quy định quản đầu tư, xây dựng đấu thầu, chi phí, dự tốn, tốn, thiết kế, thi cơng xây dựng cơng trình [16] PGS.TS Từ Quang Phƣơng (2010), Giáo trình Quản dự án đầu tư, Nhà Xuất Đại học Kinh doanh công nghệ Nội [17] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2002), Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 [18] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2002), Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 [19] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2005), Luật ấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 [20] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 [21] Sở Tài Quảng Bình (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012), Báo cáo danh m c dự án hoàn thành phê duyệt tốn [22] PGS.TS Nguyễn Đình Tài (2010), Nâng cao hiệu đầucông Việt Nam , Tạp chí tài (số 546), tr 21-24 [23] UBND tỉnh Quảng Bình (2013), Quy định phân cấp, ủy quyền quản dự án đầu [24] UBND tỉnh Quảng Bình (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 [25] UBND tỉnh Quảng Bình (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 ... Lý luận quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN Chƣơng Thực trạng quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN tỉnh Quảng Bình Chƣơng Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn NSNN tỉnh Quảng Bình. .. hiểu thực tế quản lý vốn đầu tƣ XDCB tỉnh Quảng Bình, tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình để làm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh... để hồn thiện cơng tác quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn ngân sách nhà nƣớc tỉnh Quảng Bình; Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn: Quản lý đầu tƣ sở hạ tầng vốn ngân sách Nhà nƣớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn