Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyên phù mỹ, tỉnh bình định

611 22 0
  • Loading ...
1/611 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:21

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TH MAI HUY N GII QUY T VIC LÀM CHO LAO NG NƠNG THƠN HUYN PHÙ M -T NH BÌNH NH LU N VĂN THC SĨ KINH T Nng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG TH MAI HUY N GII QUY T VIC LÀM CHO LAO NG NÔNG THÔN HUYN PHÙ M -T NH BÌNH NH Chuyên ngành: Kinh t phát tri ᄉ n Mã ngành: 60.31.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T H ng dn khoa hc: TS OÀN HNG LÊ Nng - Năm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn TH MAI HUY N M-C L-C M U 1 Tính cp thit c a tài Mc tiêu nghiên c u Phương pháp nghiên c u ,v n, lao ng b máy qun lý th$ trư ng lao ng + c1p nh1p thông tin mt cách nhanh chóng chun xác nhAm mc ích phc v nhu c.u vic làm ngày cao cho nhân dân $a phương Hai, i mi chương trình to ngh cho phù h ᄂ p vi s! phát tri+n c a $a phương hay nói cách khác vic to ngh phi g6n vi vic to vic làm cho lao ng sau h%c xong ngh , y mnh hot ng h ng nghip " trư ng h%c n v> ᄉ n d.ng lao )7ng Xc bit n v$ tuy+n dng lao ng có Xc i+m thâm dng lao ng, c.n gii quyt t tm i quan h gi9a l ᄂ i ích kinh t lao ng nơng thơn + có u vào lao ng n $nh 'i vi ng ;i lao )7ng Ngư i lao ng c.n nh1n th c úng 6n v vic làm, không ng=ng nâng cao trình văn hóa chun mơn, ch ng t! tìm kim vic làm, t! to vic làm tăng thu nh1p, phát huy tính ng sáng to c a ngư i dân Vit Nam s! nghip phát tri+n c a t n c Vic trao i kinh nghim kin c có th+ thơng qua trư ng lp, bn bè, h gia ình có kt qu sn xut t th t, h%c h>i kinh nghim u tư sn xut thơng qua kênh truy n hình + tin ti a dng hóa ngu:n thu nh1p cho gia ình, góp ph.n thúc y xã hi ngày phát tri+n 81 DANH M-C TÀI LIU THAM KHO [1] Hoàng Tú Anh (2011), Lu1n văn thc s&: Gi i quyt vic làm cho lao ng nông thôn huyn Hoà Vang, thành ph "à N)ng, i h%c N[ng [2] Lê Văn Bnh (1998), Kinh nghim to ngh cho lao ng nông thôn, Nhà xut bn Lao ng Và Xã Hi [3] PGS.TS Bùi Quang Bình, Giáo trình kinh t phát tri%n, i h%c N[ng [4] Nguy@n Th$ Kim Dung (2011), Lu1n văn thc s&: Gi i pháp gi i quyt vic làm cho lao ng nông thôn huyn Phú Ninh, t+nh Qu ng Nam, i h%c N[ng [5]Nguy@n H9u Dũng Tr.n H9u Trung (1997), V sách gi i quyt vic làm Vit Nam, Nhà xut bn tr$ qu c gia, Hà Ni [6]Lương Mnh ông (2008), Lu1n văn thc sĩ: Gi i pháp ch yu nh-m áp ng nhu c.u ca lao ng nông thôn huyn Phú Lương t+nh Thái Nguyên, Trư ng i h%c Thái Nguyên [7] Giáo trình kinh t phát tri%n nông thôn, Trư ng i H%c Kinh T Qu c Dân [8] Nguy@n Th$ HAng Phí Th$ Thơm (2009), Gi i quyt vic làm cho lao ng nơng nghip q trình th$ hóa, Nhà Xut Bn Chính Tr$ Qu c gia, Hà Ni [9] Nguy@n Th$ HAng (2003), “y mnh xut khu lao ng " nơng thơn, góp ph.n xóa ói gim nghèo”, Tp chí Cng S n [10] Hoàng Văn Lưu (2006), Lu1n văn thc s&: Gi i quyt vic làm cho lao ng nơng thơn t+nh Ninh Bình, trư ng i h%c Kinh T Qu c Dân [11] Niên giám th ng kê huyn Phù M& 82 [12] Nguy@n Th$ H:ng Ninh (2007), Lu1n văn thc s&: Vic làm cho ng *i lao ng nơng thơn Hà Tĩnh, h%c vin Chính Tr$ Qu c Gia Hà Ni [13] Vũ Tin Quang (2001), Vic làm nông thôn: thc trng gi i pháp, nhà xut bn nông nghip [14] :ng Văn Tun (2011), tài cp b: Gi i pháp gi i quyt vic làm tăng thu nhp cho ng *i lao ng khu vc nông thôn t+nh Thái Nguyên, tài cp b, trư ng i h%c Thái Nguyên [15] Vin nghiên c u khoa h%c dy ngh i (2011), Mơ hình dy ngh gi quyt vic làm cho lao ng khu vc chuy%n &i m'c ích s( d'ng t, nhà xut bn lao ng xã hi, Hà Ni TRANG WEB [16] Thanh Binh Do, Khái nim v to ngh, http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/khai-niem-ve-dao-tao-nghe.html [17] Phm Di@m Ng%c, Vai trò mt s kinh nghim xu t kh#u lao ng, http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/vai-tro-va-mot-sokinh-nghiem-xuat-khau-lao-dong.html ... LÀM CHO LAO NG NÔNG THÔN 1.1 NHNG V ᄂ N ᄂ CHUNG V ᄂ GII QUYT VIC LÀM CHO LAO NG NÔNG THÔN 1.1.1 Vic làm c a lao ng nông thôn 1.1.2 Gii quyt vic làm. .. VIC LÀM CHO LAO NG NÔNG THÔN 29 1.4.1 Kinh nghim gii quyt vic làm cho lao ng nông thôn " mt s n c 29 1.4.2 Kinh nghim gii quyt vic làm cho lao ng nông thôn. .. lao ng nông thôn 22 2.1 Các yu t nh h "ng n gii quyt vic làm cho lao ng nông thôn ti huyn Phù M& 37 3.1 Cơ s" xây d!ng gii pháp gii quyt vic làm cho lao ng nơng thơn huyn Phù M& t7nh Bình $nh 65
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyên phù mỹ, tỉnh bình định , Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyên phù mỹ, tỉnh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn