Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

102 21 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƢƠNG BẢO QUỐC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dƣơng Bảo Quốc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1.1 Cơng ty chứng khốn hoạt động cơng ty chứng khốn 1.1.2 Dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn 20 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN 32 1.2.1 Nội dung phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn 32 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn .35 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán CTCK 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG .40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 41 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QT VỀ CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 41 2.1.2 cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 43 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ VCBS 47 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh VCBS 50 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI TẠI VCBS .51 2.2.1 Các biện pháp VCBS tiến hành để phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn 51 2.2.2 Thực trạng kết phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn VCBS 59 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI VCBS 66 2.3.1 Kết đạt đƣợc 66 2.3.2 Tồn nguyên nhân .68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 71 3.1 SỞ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN CỦA VCBS 71 3.1.1 Định hƣớng phát triển thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 71 3.1.2 Định hƣớng phát triển công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam .72 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 73 3.2.1 Xây dựng chiến lƣợc khách hàng sách khai thác khách hàng hợp lý 73 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mơi giới dịch vụ bổ trợ 75 3.2.3 Phát triển mạng lƣới đại lý, chi nhánh 78 3.2.4 Chính sách phí, tăng tiện ích giao dịch online 79 3.2.5 Chính sách quảng bá 79 3.2.6 Tăng cƣờng chất lƣợng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 80 3.2.7 Giải pháp bổ trợ 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Đối với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nƣớc 85 3.3.2 Đối với SGDCK TpHCM Hà Nội 89 3.3.3 Đối với công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 89 3.3.4 Kiến nghị với ngân hàng Vietcombank 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN CHUNG 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thƣơng mại cổ phần CTCK Cơng ty chứng khốn TTCK Thị trƣờng chứng khốn Cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần VCBS Ngoại thƣơng Việt Nam UBCK Ủy ban chứng khoán SGDCK Sở giao dịch chứng khoán NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TTLKCK Trung tâm lƣu ký chứng khoán GTGD Giá trị giao dịch VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VCBS 50 2.2 Số lƣợng lao động VCBS 54 2.3 cấu lao động VCBS 55 2.4 Biểu phí dịch vụ mơi giới VCBS 57 2.5 Số lƣợng tài khoản VCBS 59 2.6 Số lƣợng TK VCBS phân theo đối tƣợng 60 2.7 Giá trị chứng khoán giao dịch VCBS 61 2.8 Doanh thu mơi giới chứng khốn VCBS 62 2.9 Thị phần môi giới VCBS 64 2.10 Thị phần tài khoản VCBS 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 cấu thị trƣờng chứng khốn 11 1.2 Hoạt động Mơi giới thơng thƣờng 29 1.3 Hoạt động Môi giới lập giá 30 1.4 Quy trình hoạt động mơi giới thị trƣờng OTC 31 2.1 cấu tổ chức VCBS 43 2.2 Kết hoạt động kinh doanh VCBS 50 2.3 Số lƣợng tài khoản mở VCBS 59 2.4 Giá trị chứng khoán giao dịch VCBS 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam từ vào hoạt động đến trải qua bƣớc thăng trầm khác Sự vận hành thị trƣờng chứng khoán phụ thuộc vào chủ thể tham gia nhƣng vận hành hoạt động cách hiệu tham gia cơng ty chứng khốn Thị trƣờng chứng khốn thị trƣờng đặc thù mà nguyên tắc hoạt động hàng đầu nguyên tắc trung gian, nghĩa nhà đầu tƣ muốn thực giao dịch thị trƣờng chứng khốn khơng thể giao dịch trực tiếp mà phải thơng qua trung gian mơi giới chứng khốn Các trung gian mơi giới chứng khốn chủ yếu cơng ty chứng khốn Vì vậy, thị trƣờng chứng khốn hoạt động tốt hay khơng phụ thuộc lớn vào chất lƣợng dịch vụ môi giới cơng ty chứng khốn Cho đến hầu hết cơng ty chứng khốn đạt đƣợc kết định việc phát triển dịch vụ mơi giới nhƣng nhiều hạn chế cần phải khắc phục Những bất cập không xuất phát từ phía cơng ty chứng khốn mà bắt nguồn từ phía thị trƣờng chứng khốn hạn chế văn pháp quy Những vấn đề làm cho dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Việt Nam nói chung Cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam nói riêng chƣa đạt hiệu nhƣ mong muốn Với suy nghĩ nhƣ vậy, tác giả chọn đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam” để làm luận văn nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận phát triển dịch vụ môi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn Phân tích, đánh giá kết hạn chế dịch vụ môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Đề giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn bao gồm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá kết nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty chứng khốn gì? Thực trạng phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam nhƣ nào? thành cơng hạn chế gì? Các giải pháp để tiếp tục phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam đến gì? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu tất vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2012 80 - Trao học bổng cho sinh viên trƣờng chuyên ngành Hoạt động không nâng cao thƣơng hiệu cho cơng ty mà cách tuyển chọn nhân tài, thu hút đƣợc sinh viên ƣu tú vào làm việc cho công ty - Tài trợ cho chƣơng trình tìm hiểu chứng khốn truyền hình trƣờng đại học - Tổ chức buổi gặp gỡ khách hàng VIP, khách hàng nhỏ lẻ, hội nghị khách hàng thƣờng niên… nhằm tăng cƣờng hiểu biết khách hàng công ty, thị trƣờng chứng khốn từ họ giới thiệu cho bạn bè ngƣời thân Đây cách quảng cáo hiệu với chi phí thấp Để hồn thiện sách quảng bá, khuếch trƣơng sản phẩm, VCBS nên đầu tƣ làm cho trang web công ty trở nên hấp dẫn hơn, thêm nhiều thông tin dịch vụ, cập nhật thông tin thƣờng xuyên hơn, ngày nâng cấp công cụ trực tuyến để khách hàng thuận tiện việc tra cứu thông tin tài khoản đặt lệnh trực tuyến Bên cạnh hoạt động quảng bá việc xây dựng mơi trƣờng văn hóa, doanh nghiệp văn minh dân chủ cởi mở cần đƣợc trọng Giá trị văn hóa phải trở thành giá trị cốt lõi thống tồn cơng ty với phƣơng châm lấy ngƣời cách cƣ xử ngƣời công việc, sống làm trọng tâm Văn hóa VCBS cầu nối cơng ty với khách hàng, trọng tâm chiến dịch quảng bá thƣơng hiệu VCBS 3.2.6 Tăng cƣờng chất lƣợng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Hoạt động phòng kiểm tra, kiểm sốt nội phải phối hợp với phòng nghiệp vụ, chi nhánh để kiểm sốt mặt hoạt động công ty; phát kịp thời khắc phục sai sót, vi phạm việc thực chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ Các quy chế, quy trình nghiệp vụ phải thƣờng xuyên đƣợc rà soát, đảm bảo cho nghiệp vụ phải đƣợc kiểm soát 81 chặt chẽ, pháp luật Phát triển nghiệp vụ phải đôi với khả kiểm soát đƣợc rủi ro Do vậy, VCBS cần trọng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán kiểm sốt lực chun mơn đạo đức nghề nghiệp để phòng chống gian lận rủi ro 3.2.7 Giải pháp bổ trợ  Đổi công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên viên môi giới chuyên nghiệp Để phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn, cơng ty cần phải xây dựng đội ngũ nhân viên môi giới chuyên nghiệp, đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ hành nghề, đạo đức nghề nghiệp thái độ làm việc hăng hái nhiệt tình Đặc biệt, trƣớc thử thách giai đoạn hội nhập yêu cầu ngày cao nhà đầu tƣ VCBS phải biện pháp để xây dựng đƣợc lực lƣợng nhân viên dày dặn kinh nghiệm, yêu nghề kiến thức hiểu biết chứng khốn, thị trƣờng chứng khoán lĩnh vực Ngân hàng - Tài Ngồi sách tiền lƣơng hợp lý, mơi trƣờng làm việc lý tƣởng, khuyến khích ngƣời làm việc, thu hút nhân tài làm việc cho công ty cơng ty cần ý tạo điều kiện cho ngƣời lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ thông qua đào tạo sơ tự đào tạo Cụ thể nhƣ sau: - Đào tạo bắt buộc chứng nghiệp vụ chứng khoán UBCK Nhà Nƣớc tổ chức để cán thi lấy chứng hành nghề chứng khoán VCBS liên kết với Trung tâm nghiên cứu khoa học đào tạo chứng khoán UBCK tổ chức khóa học chứng khốn, thị trƣờng chứng khốn để nâng cao trình độ nhân viên cơng ty nói chung nhân viên mơi giới nói riêng - Đào tạo chỗ áp dụng cho nghiệp vụ công ty, thực công ty dƣới hình thức giao việc ngƣời kèm 82 - Tổ chức cho cán tham gia khóa học mở Trƣờng, Viện, Trung tâm Việt Nam VCBS liên kết với trƣờng đại học đào tạo lĩnh vực Ngân hàng - Tài mà đặc biệt Thị trƣờng chứng khốn, chuyên ngành lĩnh vực đào tạo bậc đại học Việt Nam nhƣ: Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thƣơng, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng… - Đào tạo nƣớc ngồi: tổ chức cho cán tham gia khóa đào tạo, thực tập đối tác, sở nƣớc - Đào tạo chuyên sâu: tài trợ cho cán công ty làm thạc sĩ tiến sĩ nƣớc - Ngoài vào buổi chiều, số lƣợng khách hàng đến công ty không nhiều, Cơng ty xây dựng chƣơng trình buổi thảo luận về: nhận định tình hình thị trƣờng ngày, tuần; kỹ tiếp xúc với khách hàng; Xu hƣớng phát triển thị trƣờng; từ buổi thảo luận này, nhân viên cơng ty nói chung nhân viên mơi giới nói riêng nâng cao đƣợc trình độ hiểu biết chứng khoán thị trƣờng chứng khoán, rút đƣợc kinh nghiệm nghiệp vụ, việc giao tiếp với khách hàng… Bên cạnh kiến thức kỹ chuyên môn mà nhà môi giới cần phải đạo đức nghề nghiệp yếu tố quan trọng giúp nhà môi giới tạo dựng đƣợc lòng tin nơi khách hàng Do yêu cầu đặt nhân viên môi giới phải trau dồi đạo đức nghề nghiệp đặt lợi ích khách hàng lên Về phía CTCK cần đƣa chuẩn mực đạo đức cụ thể nhân viên Cần khen thƣởng xử phạt hợp lý Một số biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp nhân viên môi giới nhƣ sau: 83 Đƣa giảng đạo đức nghề nghiệp lồng vào nội dung bắt buộc đồng thời thiết kế thi sát hạch theo hƣớng thực tế buộc họ phải quan điểm hƣớng giải Thƣờng xuyên tuyên truyền chuẩn mức đạo đức, lòng tự hào nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên hành nghề để họ tự cảm thấy cần thiết đặt lợi ích khách hàng lên hết, thu nhập mà lƣơng tâm họ buộc phải làm nhƣ Với đổi công tác phát triển nguồn nhân lực, vai trò mơi giới tƣ vấn dịch vụ môi giới đƣợc thể rõ thu hút đƣợc quan tâm tin tƣởng từ nhà đầu tƣ dịch vụ môi giới công ty  Nâng cấp sở vật chất kỹ thuật, cải tiến công nghệ Xác định công nghệ luôn mạnh hoạt động kinh doanh công ty nên VCBS triển khai thành công lựa chọn phát triển giải pháp phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh chứng khoán (CORE) làm tảng cho phát triển dịch vụ môi giới chứng khốn tăng cƣờng cơng tác quản trị Trong hoạt động kinh doanh chứng khốn nói chung hoạt động mơi giới nói riêng, VCBS cần tạo lập ấn tƣợng tốt từ nhìn đầu tiên, hay tiện nghi, đại trình hợp tác sau với khách hàng Để nhƣ công ty cần sở vật chất khang trang đầy đủ, hệ thống công nghệ, thông tin đại, thuận tiện theo tiêu chuẩn tân tiến thể bản, chuyên nghiệp thông qua số giải pháp sau:  Đầu tư xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện làm việc đầy đủ đại Tiến hành nâng cấp Trụ sở làm việc Trụ sở thể mặt công ty, đồng thời cần đầu tƣ trang bị lại hệ thống quầy giao dịch, phƣơng tiện làm việc theo tiêu chuẩn tiên tiến, thuận lợi cho nhà đầu tƣ Tại sàn giao dịch phải 84 tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhƣ nâng cấp nhiều bảng điện tử để khách hàng theo dõi diễn biến thông tin cách thuận tiện hơn, trang bị thêm hệ thống máy tính để khách hàng truy cập tự theo dõi diễn biến giao dịch loại chứng khoán, tra cứu thông tin tài khoản đặt lệnh  Nâng cấp hệ thống thông tin VCBS sở ngày hồn thiện cơng nghệ đáp ứng u cầu phát triển thị trường Xây dựng hệ thống thông tin chứng khoán đƣờng để nâng cao khả cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp vƣợt qua CTCK khác Chỉ hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả, bảo mật tin cậy đem đến cho khách hàng hài lòng tạo dựng lòng tin nơi họ, tạo tiền đề mở dịch vụ hƣớng tới khách hàng sở công nghệ thông tin Dựa sở hệ thống thơng tin đƣợc xây dựng, VCBS tạo giải pháp tổng thể sức đột phá sức hấp dẫn riêng hoạt động môi giới để mở rộng thị phần, nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Công nghệ gắn liền với dịch vụ mơi giới từ khâu cung cấp thông tin cho khách hàng (hệ thống bảng điện tử, máy tính phục vụ khách hàng) đến khâu nhận lệnh (nhận lệnh qua internet, điện thoại), truyền lệnh vào SGDCK, nhận kết từ SGDCK khâu cuối thông báo kết cho khách hàng (qua email, internet, SMS) Việc xây dựng hệ thống phần mềm giao dịch đại, hệ thống tin học nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cách tích cực, đem lại cho khách hàng công cụ giao dịch đại, giảm thiểu thời gian cho nhân viên tác nghiệp hàng ngày… việc CTCK nói chung hay VCBS nói riêng cần thực nhanh chóng Hệ thống công nghệ thông tin bao gồm phần mềm, phần cứng sở mạng đƣờng truyền công ty cần đƣợc ƣu tiên đầu tƣ cách đồng đại nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu giao dịch với quy mơ lớn, kiểm sốt 85 đƣợc rủi ro, quản lý liệu tập trung toàn công ty, thỏa mãn yêu cầu thị trƣờng, đặc biệt bỏ đại diện giao dịch sàn gia tăng tiện ích hỗ trợ nhà đầu tƣ nhƣ giao dịch online, hỗ trợ từ xa…Một số biện pháp cụ thể: - Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm chứng khoán - Tăng thêm số lƣợng đƣờng truyền mạng - Hệ thống hóa mạng nội - Hiện đại hóa máy tính cho nhân viên - Nâng cấp hệ thống công nghệ theo hƣớng chọn mua, kết hợp chuyển giao hợp tác phần mềm nƣớc - Cải tiến trang web cơng ty, tích hợp thêm nhiều mảng tiện ích hỗ trợ cho khách hàng, liên tục cập nhật thông tin web công ty hàng ngày, hƣớng tới giao dịch online từ xa, viết tổng hợp đánh giá trực tuyến tình hình thị trƣờng… từ tạo khác biệt nhƣ lợi cạnh tranh cho VCBS so với CTCK khác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nƣớc a Hoàn thiện hệ thống pháp lý Để TTCK hoạt động cách hiệu cần hệ thống pháp luật chặt chẽ đồng Luật chứng khốn đời hiệu lực từ ngày 01/01/2007 văn pháp lý cao điều chỉnh hoạt động TTCK Tuy nhiên, trình thực thi luật cần văn hƣớng dẫn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực chứng khốn chƣa văn hƣớng dẫn, quy định điều chỉnh Nhằm xây dựng TTCK phát triển ổn định, công hiệu quả, thời gian tới UBCK Nhà Nƣớc cần nhanh chóng kế hoạch phối hợp với quan chức liên quan ban hành văn quy định hƣớng dẫn mới, đồng với luật văn bản, quy định khác Đồng thời cần kiện 86 toàn, sửa đổi văn ban hành cho phù hợp với diễn biến TTCK nhằm hƣớng tới phạm vi điều chỉnh rộng hơn, tiếp cận gần với thông lệ chuẩn mực quốc tế, điều chỉnh đồng hoạt động chứng khoán mối liên kết với khu vực dịch vụ thị trƣờng tài b biện pháp u tiết cung c u hợp lý Thị trƣờng chứng khoán Việt nam trải qua 10 năm hình thành phát triển Trong suốt q trình nhiều thời điểm thị trƣờng cân cung cầu lớn, đặc biệt thời kỳ đầu hàng hóa thiếu số lƣợng chất lƣợng, cung hàng hóa khan chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời đầu tƣ Thời điểm lƣợng cung lại lớn, lƣợng cầu giảm dẫn đến giảm giá dội thị trƣờng, gây nên tâm lý hoang mang cho nhà đầu tƣ Để thị trƣờng phát triển bền vững ổn định, UBCK Nhà Nƣớc quan phủ cần biện pháp điều tiết cung, cầu hợp lý thời kỳ  Các biện pháp tăng cung hàng hóa cho thị trƣờng - Thúc đẩy qua trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc diễn nhanh chóng hiệu Lựa chọn doanh nghiệp, ngân hàng thƣơng mại cổ phần đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu theo hƣớng gắn liền với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc, phát hành cổ phiếu công chúng niêm yết TTCK Mở rộng việc chuyển doanh nghiệp vốn đầu tƣ nƣớc ngồi thành cơng ty cổ phần sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia niêm yết thị trƣờng tập trung - Đa dạng hóa chủng loại hàng hóa thị trƣờng Hiện nay, chủng loại hàng hóa thị trƣờng đơn điệu, việc đa dạng hóa loại hình khơng tạo phong phú, đa dạng sản phẩm tài mà tạo điều kiện tăng thêm khả lựa chọn phƣơng án danh mục đầu tƣ Chính phủ cần phát hành nhiều loại hình trái phiếu với thời hạn 87 đáo hạn khác nhau, với lãi suất thay đổi vào tình hình thực tế thị trƣờng tài Đối với công ty, không túy phát hành cổ phiếu mà cần phát hành thêm loại trái phiếu, phát triển loại chứng khoán phái sinh nhƣ: quyền mua cổ phần, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tƣơng lai… - Chuẩn hóa quy định chào bán chứng khốn cơng chúng theo thơng lệ quốc tế: Từng bƣớc đơn giản hóa thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán cách chuyển từ chế thẩm định điều kiện chào bán sang chế chào bán dựa công bố thông tin đầy đủ; Tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát hoạt động chào bán chứng khoán chế tài xử lý phù hợp,…  Các biện pháp kích cầu - Hiện nhiều ngƣời dân Việt nam chƣa chọn chứng khốn kênh đầu tƣ vốn mà lựa chọn vàng, bất động sản hay gửi tiết kiệm ngân hàng…và nguồn vốn tiềm ẩn dân cƣ lớn Điều họ chƣa thơng tin, chƣa am hiểu thị trƣờng chứng khốn phận dân cƣ chƣa tin tƣởng vào công bằng, ổn định khả sinh lời từ việc đầu tƣ chứng khoán, chờ đợi tín hiệu khả quan từ thị trƣờng, từ phía phủ Để đƣa chứng khốn đến với đơng đảo ngƣời dân cần tuyên truyền phổ biến kiến thức chứng khoán TTCK đến với cơng chúng đầu tƣ Ngồi để tạo lòng tin cho cơng chúng minh bạch thị trƣờng, cần áp dụng chế độ công bố thơng tin cơng khai minh bạch, xác Đồng thời, UBCK Nhà Nƣớc cần đƣa chế tài xử phạt nghiêm minh, triệt để trƣờng hợp vi phạm - Phối hợp tốt sách tài - tiền tệ để tạo kích cầu linh hoạt hiệu quả, chuyển sang phƣơng thức kiểm sốt vốn tín dụng vào chứng khốn hiệu hơn, tiếp tục sách biện pháp 88 kích cầu tiêu dùng xuất Việc Chính phủ ký nghị định thành lập công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) vấn đề đƣợc nhiều nhà đầu tƣ quan tâm thời gian qua, Nhiều ngƣời kỳ vọng “cục máu đông” đƣợc xử lý tiếp sức cho kinh tế, mở nhiều hội cho phục hồi tƣơng lai kinh tế TTCK - Xây dựng chế thu hút nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, khuyến khích đầu tƣ dài hạn: + Khuyến khích tổ chức đầu tƣ nƣớc đầu tƣ dài hạn vào Việt Nam phù hợp với khả hấp thụ vốn kinh tế thơng qua sách tài ƣu đãi (thuế phí) đơn giản hóa thủ tục đăng ký đầu tƣ; + Tăng cƣờng quản lý, giám sát, tăng cƣờng tính cơng khai, minh bạch chế độ báo cáo, thống kê hoạt động lƣu chuyển vốn đầu tƣ gián tiếp nƣớc Việt Nam Xây dựng phƣơng án để chủ động xử lý, ứng xử dòng vốn đảo chiều c Tích c c phổ biến kiến thức rộng rãi cho công chúng đ u tư Để TTCK phát triển nữa, UBCK Nhà Nƣớc cần biện pháp để phổ biến kiến thức chứng khoán cho đơng đảo ngƣời dân Các biện pháp tiến hành nhƣ sau: - Tăng cƣờng tổ chức buổi hội thảo, nói chuyện TTCK, mở cửa tự để khuyến khích đơng đảo thành phần tham gia - Tổ chức chƣơng trình tìm hiểu chứng khốn TTCK phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ phát truyền hình Hàng tuần chƣơng trình bình luận chứng khốn TTCK khốn truyền hình tham gia chun gia hàng đầu lĩnh vực chứng khốn, thay chƣơng trình bình luận chung chung nhƣ - Phát hành thêm tài liệu chứng khoán phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu nhà đầu tƣ sinh viên chuyên ngành 89 - Xây dựng thƣ viện điện tử chứng khoán ngƣời truy cập tìm hiểu kiến thức chứng khoán TTCK - Mở thêm trung tâm đào tạo chứng khoán tỉnh, thành phố lớn theo hƣớng ngày chuyên nghiệp hơn, chất lƣợng thay tập trung Hà nội Tp HCM 3.3.2 Đối với SGDCK TpHCM Hà Nội SGDCK cần phải nâng cấp sở hạ tầng công nghệ theo hƣớng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo khả quản lý, giám sát thông qua hệ thống tự động hoạt động giao dịch, toán, bù trừ lƣu ký chứng khoán để phù hợp với xu hƣớng phát triển TTCK, từ kế hoạch đƣa vào TTCK Việt Nam sản phẩm dịch vụ mà TTCK nƣớc phát triển nhƣ: sản phẩm quyền chọn, bán khống, giao dịch mua bán ngày 3.3.3 Đối với công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam a hát triển sở vật chất kỹ thuật Để vƣơn tới cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam vƣơn tầm khu vực thời gian tới, VCBS cần cố gắng nâng cấp, tạo điều kiện phát triển sở vật chất kỹ thuật tốt để đón đầu xu hƣớng kết nối với thị trƣờng chứng khoán nƣớc b hát triển ngu n nhân l c Thị trƣờng chứng khoán hoạt động hiệu phần nhờ vào nhà mơi giới chứng khốn Dù hoạt động thị trƣờng nhà mơi giới chứng khốn phải giấy phép hành nghề Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp Do nhận thấy tầm quan trọng nhân viên môi giới, VCBS chọn lọc tuyển dụng đƣợc nguồn nhân lực đầy đủ giấy phép hành nghề, tiêu 90 chuẩn đạo đức nghề nghiệp, nhƣ trình độ chun mơn nghiệp vụ cao với kinh nghiệm lâu năm Tuy nhiên, cơng ty cần phải tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn định kỳ cho đội ngũ nhân viên nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tạo đƣợc gắn kết nghiệp vụ với nhƣ cơng ty tạo đƣợc nguồn nhân lực hùng mạnh, tạo nên chun nghiệp cho cơng ty c chế sách Cơng ty cần chế độ sách đãi ngộ tốt toàn thể cán công nhân viên công ty, tạo an tâm cố gắng làm việc nhân viên nhƣ tránh xảy tình trạng “chảy máu nguồn nhân lực” trƣớc sách lơi kéo ngƣời tài CTCK khác Ban lãnh đạo VCBS cần phải quan tâm đến đời sống vật chất nhƣ tinh thần nhân viên công ty Cần phải tạo khơng khí làm việc gắn bó công ty, tổ chức kỳ nghỉ, chuyến du lịch định kỳ để giảm áp lực tăng tình đồn kết cho cán cơng nhân viên công ty 3.3.4 Kiến nghị với ngân hàng Vietcombank Ngân hàng Vietcombank nên tạo điều kiện thuận lợi để giúp cho VCBS hoạt động đạt hiệu cao, dịch vụ môi giới Sau số kiến nghị: - Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay cầm cố chứng khoán, cho khách hàng tiền gửi hệ thống VCB mở tài khoản đa đƣợc phép kinh doanh chứng khoán nhu cầu - Tạo điều kiện để VCBS thành lập văn phòng đại diện chi nhánh VCB, giúp VCBS mở rộng mạng lƣới với chi phí thấp, nâng cao hiệu kinh doanh… 91 - Các chiến dịch quảng bá dịch vụ VCB nên kèm theo giới thiệu dịch vụ VCBS Đồng thời, khách hàng đến giao dịch VCB đƣợc nhân viên ngân hàng gửi kềm hồ sơ giới thiệu dịch vụ VCBS KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, tác giả nêu lên dự báo thị trƣờng chứng khoán nhƣ định hƣớng hoạt động VCBS thời gian tới Từ thực trạng dịch vụ mơi giới phân tích chƣơng 2, khóa luận đƣa số giải pháp phát triển dịch vụ môi giới kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ môi giới cho công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 92 KẾT LUẬN CHUNG Sau 10 năm đời hoạt động, TTCK Việt Nam đạt đƣợc bƣớc phát triển tƣơng đối Hiện quy mô TTCK đạt gần 40 GDP, bƣớc phát triển vƣợt bậc so với dự kiến Chính phủ Tuy nhiên, hàng hóa thị trƣờng chƣa phong phú, số lƣợng tài khoản nhà đầu tƣ (hơn 1.200.000 tài khoản) so với 90 triệu dân Việt Nam Hiểu biết dân cƣ nhà đầu tƣ thị trƣờng hạn chế, đầu tƣ chủ yếu theo tâm lý đám đông Đầu tƣ thị trƣờng chứng khốn vốn rủi ro cao, hoạt động đầu tƣ thiếu tính chuyên nghiệp đầu tƣ phụ thuộc nhiều vào tâm lý làm cho độ rủi ro tăng lên nhiều lần Để thị trƣờng hoạt động theo hƣớng chuyên nghiệp, hiệu mang tính ổn định cần thúc đẩy dịch vụ mơi giới chứng khoán CTCK phát triển Đặc biệt giai đoạn tới, dịch vụ môi giới chứng khoán phải chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trƣờng nhà đầu tƣ Cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam mƣời công ty chứng khốn vốn lớn Việt Nam, VCBS xác định môi giới nghiệp vụ quan trọng phải ln chiến lƣợc phát triển để dịch vụ mơi giới trở nên hồn chỉnh Với tầm nhìn, hiểu biết khả hạn nên vấn đề đƣa nhiều thiếu sót khái qt chƣa cao, chí nhìn nhận chƣa xác Song em hy vọng giải pháp, đề xuất kiến nghị luận văn đóng góp phần nhỏ tổng thể giải pháp phát triển dịch vụ môi giới cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài (24/04/2007), Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn [2] Bộ Tài (26/12/2008), Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC việc sửa đổi, bổ sung số điều “Quy chế tổ chức hoạt động cơng ty chứng khốn” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐBTC ngày 24/4/2007 Bộ trƣởng Bộ Tài Chính [3] TS Bùi Thị Thanh Hƣơng (2009), Giáo trình mơi giới tư vấn đầu tư chứng khoán, Nhà xuất Thống kê, Tp.Hà Nội [4] TS Đào Lê Minh (2009), Giáo trình vấn đề chứng khoán thị trường chứng khốn, Nhà xuất Văn Hóa -Thơng Tin, Tp.Hà Nội [5] Quốc Hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ họp quốc hội thứ khoá XI ngày 29/06/2006), Luật chứng khoán Việt Nam [6] Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh (2012), Báo cáo thường niên năm 2012, Tp HCM [7] GS Đinh Xuân Trình PGS.TS Nguyễn Thị Quy, Giáo trình thị trường chứng khoán Trường ĐH Ngoại Thương, NXB Giáo Dục [8] Tạp chí báo đầu tƣ chứng khốn, số năm 2012 [9] Tạp chí chứng khốn Việt Nam, số năm 2012 [10] Thời báo Tài Việt Nam; thời báo Ngân hàng số năm 2012 [11] VCBS (2010, 2011, 2012), Báo cáo tài cơng ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội 94 [12] VCBS (2010,2011,2012), Báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội Website: [13] Website: http://www.ssc.gov.vn [14] Website: http://www.vcbs.com.vn [15] Website: http://www.cafef.vn [16] Báo điện tử - Đảng cộng sản (05/03/2012 ), “Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx ? co_id=30363&cn_id=510239 ... khoán Việt Nam 71 3.1.2 Định hƣớng phát triển công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam .72 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN... trạng phát triển dịch vụ môi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng. .. cơng ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dịch vụ mơi giới chứng khốn cơng ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam , Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn