Hoàn thiện công tác lập, phân bố và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn Tỉnh Bình Định.

115 30 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH ĐỨC KIM CHUNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH ĐỨC KIM CHUNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN LÃN Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan Huỳnh Đức Kim Chung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU Chương - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng ngân hàng 1.1.2 Sự cần thiết tín dụng kinh tế thị trường 1.1.3 Vai trò tín dụng kinh tế thị trường 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.5 Các nguyên tắc tín dụng 10 1.2 Rủi ro tín dụng 11 1.2.1 Nội dung rủi ro tín dụng 11 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 13 1.2.1.4 Các chủ yếu để xác định mức độ rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Thiệt hại rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Các dấu hiệu nhận biết khoản tín dụng có vấn đề 19 1.2.5 Nhận thức biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 22 1.2.6 Ý nghĩa việc hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 24 1.3 Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng 25 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRTD 27 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 Chương - THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 30 2.1 Giới thiệu sơ lược chi nhánh NHNo&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 30 2.1.1 Quá trình hình thành chi nhánh NHNo&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 30 2.1.2 Chức nhiệm vụ 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 2.2 Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2008 - 2011 32 2.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 32 2.2.1.1 Phân tích dư nợ cho vay theo thời gian 32 2.2.1.2 Phân tích dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế .34 2.2.1.3 Phân tích dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 36 2.2.2.Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 37 2.2.2.1 Tình hình nợ xấu nói chung 37 2.2.2.2 Phân tích tình hình nợ xấu theo thời gian 38 2.2.2.3 Phân tích nợ xấu theo thành phần kinh tế 39 2.2.2.4 Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế 40 2.2.2.5 Phân tích nợ xấu theo nguyên nhân 41 2.2.2.6 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 43 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 44 2.2.3.1 Những kết đạt 44 2.2.3.2 Những tồn 47 2.3 Nguyên nhân tồn hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh NHNO&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 50 2.3.1 Nguyên nhân thuộc phía ngân hàng 50 2.3.2 Nguyên nhân thuộc phía khách hàng 51 2.3.3 Nguyên nhân từ phía mơi trường vĩ mơ 52 2.3.4 Nguyên nhân khác 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 Chương - GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 54 3.1 Định hướng công tác hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh NHNO&PTNT quận Ngũ Hành Sơn 54 3.2 Giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng 54 3.2.1 Cải tiến quy trình cho vay 54 3.2.2 Xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ với số nội dung xây dựng cụ thể 57 3.2.3 Xây dựng cấu trúc hợp đồng tín dụng chặt chẽ 60 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 61 3.2.5 Xây dựng sách khách hàng tương ứng phù hợp với kết xếp hạng nội 64 3.2.6 Liên kết đồng tổ chức tín dụng 66 3.2.7 Giám sát kiểm sốt chặt chẽ q trình giải ngân sau cho vay 68 3.2.8 Tăng cường kiện tồn hoạt động kiểm sốt nội 69 3.2.9 Hồn thiện cơng tác thu thập, lưu trữ xử lý thông tin khách hàng vay 69 3.2.10 Xây dựng hệ thống thông tin nội nhằm phục vụ tốt cho cơng tác phân tích tín dụng 72 3.2.11 Phân tích, dự báo xu hướng phát triển thành phố Đà nẵng nói chung quận Ngũ Hành Sơn nói riêng tương lai để đề chiến lược phát triển tín dụng phù hợp 73 3.2.12 Giải pháp ước tính tổn thất có dự liệu (Expected Loss) 73 3.3 Cách thức xử lý nợ có vấn đề 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CIC Credit Information Center CBTD Cán tín dụng DA Dự án DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro DV Dịch vụ HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐND Hội đồng nhân dân NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định QD Quốc doanh RRTD Rủi ro ín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm UBND Ủy ban nhân dân KH Khách hàng KTTT Kinh tế thị trường DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Dư nợ cho vay theo thời gian 32 2.2 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay theo thời gian 33 2.3 Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 34 2.4 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 35 2.5 Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 36 2.6 Dư nợ xấu tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2008 - 2011 37 2.7 Dư nợ xấu theo thời gian 38 2.8 Dư nợ xấu theo thành phần kinh tế 39 2.9 Dư nợ xấu theo ngành kinh tế 40 2.10 Dư nợ xấu theo nguyên nhân 41 2.11 Dư nợ XLRR giai đoạn 2008 - 2011 43 2.12 Dư nợ số lượng KH có tranh chấp giai đoạn 2008-2011 44 2.13 Tổng hợp kết xếp loại DN giai đoạn 2008-2011 46 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ 3.1 Tên hình vẽ Sơ đồ quy trình phân tích tín dụng Trang 57 h)- Chuyển nhượng quyền thụ hưởng hợp đồng tín dụng (bán nợ) cho người thứ ba mà khơng cần có chấp thuận Bên B i)- Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng người bảo lãnh theo quy định pháp luật 10.2 Nghĩa vụ Bên A: a)- Thực thoả thuận hợp đồng tín dụng b)- Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định pháp luật c)- Thông báo văn cho Bên B trường hợp chuyển nhượng quyền thụ hưởng HĐTD cho người thứ ba Điều 11 Quyền nghĩa vụ bên B 11.1- Quyền Bên B: a)- Từ chối yêu cầu Bên A không với thoả thuận hợp đồng tín dụng b)- Khiếu nại, khởi kiện việc Bên A vi phạm hợp đồng tín dụng 11.2- Nghĩa vụ Bên B: a)- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình tài chính(các báo cáo tài định kỳ hàng năm đột xuất) theo yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác thơng tin, tài liệu cung cấp b)- Sử dụng tiền vay mục đích, tạo điều kiện cho bên vay kiểm tra sử dụng vốn vay hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến vay vốn khả trả nợ vốn vay; c)- Trả nợ gốc lãi tiền vay, loại phí khác (nếu có) đầy đủ hạn theo thoả thuận hợp đồng tín dụng d)- Nhận nợ bắt buộc chịu trách nhiệm trả nợ cho Bên A trường hợp đến hạn tốn thư tín dụng (L/C) mà khơng làm thủ tục nhận nợ với Bên A (nếu bên B vay vốn để mở L/C) e) Thực việc trả nợ trước hạn toàn dư nợ hợp đồng tín dụng, vi phạm Điều hợp đồng f)- Trường hợp có thay đổi người đại diện theo pháp luật người kế nhiệm có trách nhiệm kế thừa tồn khoản nợ gốc, lãi tiền vay, nội dung mà người đại diện trước cam kết g)- Phải thơng báo kịp thời cho Bên A về: + Thay đổi nhân chủ chốt: Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc; kế toán trưởng; + Phương án đổi mới, xếp lại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp;… h) Phải mua bảo hiểm vật chất cho đối tương vay vốn, tài sản bảo đảm tiền vay tài sản khác pháp luật có quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm (hoặc bên A yêu cầu) Điều 12 Các cam kết, thoả thuận khác: …………………………………………………………………………… Điều 13 Cam kết chung: Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng Nếu có tranh chấp hai bên giải thương lượng dựa nguyên tắc bình đẳng có lợi Trong trường hợp khơng thương lượng, giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có liên quan tới hợp đồng đưa giải Toà án nhân dân nơi bên A đóng trụ sở) Điều 14 Hiệu lực hợp đồng - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Bên B hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Bên A (bao gồm nợ gốc, lãi hạn, lãi phạt hạn, khoản phí chi phí khác liên quan) đến hợp đồng tín dụng lý bên thay hợp đồng tín dụng khác - Hợp đồng lập thành 02 có giá trị pháp lý nhau, Bên A gi 01 bn, Bờn B gi 01 bn Đại diện bên A (Ký tờn,úng du) Đại diện bên B (Ký tờn,úng du) ( Mặt Trớc ) phụ lục hợp đồng Kèm theo Hợp đồng tín dụng số /HĐTD ngày tháng năm Theo dõi phát tiền vay kế hoạch trả nợ: Phát tiền vay Ngày, tháng, năm Đối tợng cho vay Phân kỳ trả nợ Lãi suất Số tiền vay cho vay Ngày, tháng, năm Số tiền gốc Chữ ký Số tiền lãi Kế toán cho Ngời vay vay Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi; gia hạn nợ gốc, lãi: Ngày, tháng, năm Gia hạn nợ gốc Số tiền Gia hạn nợ lãi Đến Số tiền Đến ngàytháng ngàytháng iều chỉnh kỳ hạn trả nợ iều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc lãi Số tiền Đến Số tiền Đến ngày.tháng ngàytháng ( Mặt sau ) Theo dõi thu nợ, chuyển nợ hạn, d nợ: Ngày, tháng, năm Thu nợ hạn Gốc Lãi Chuyển nợ Quá hạn Thu nợ hạn Gốc Lãi D nợ Tổng số Trđó : NQH Chữ ký Kế toán cho vay Ngời trả PHỤ LỤC 03: MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC CHO VAY TỪNG LẦN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ MS04C/CV HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ( Áp dụng phương thức cho vay lần khách hàng tổ chức ) Sè: /H§TD - Căn Bộ luật dân năm 2005 văn quy phạm pháp luật khác có liên quan; - Theo thỏa thuận bên Hôm nay, ngày … tháng … năm , chi nhánh …… ……chúng gồm : BÊN CHO VAY (Bên A) : Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam - Chi nhánh …………… Trụ sở : ………………………………………… ……………………… Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………… Người đại diện Ông(Bà) :…………………………Chức vụ : …………… (Theo giấy ủy quyền sè : … ngµy ………… cđa ………………….…… ) (Sau gọi “ Bên cho vay ”) BÊN VAY (Bên B) Tên khách hàng:……………………………………… ………………… Trụ sở tại:…………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………Fax:………………………………… Người đại diện theo pháp luật Ông (Bà):…………………Chức vụ:…… CMND số:……………………, ngày cấp……………., nơi cấp:………… Giấy ủy quyền số ….… ngày… tháng … năm…do ông (bà)…… ủy quyền Hai bên thống việc bên A cho bên B vay tiền theo nội dung thỏa thuận : Điều Số tiền vay Bằng số : ……………………………………………………………… Bằng chữ : …………………………………………………………… Điều Mục đích /cách thức sử dụng vốn : ……………………………… Điều Giải ngân: - Thời hạn rút vốn : Tiền vay giải ngân thời hạn tối đa … ngày, kể từ ngày ký HĐTD Quá thời hạn trên, Bên vay không nhận hết số tiền vay khơng tiếp tục nhận phần tiền lại, trừ bên có thỏa thuận khác - Điều kiện giải ngân: + …………………………………………………………………… - Thủ tục giải ngân : Mỗi lần nhận tiền vay Bên vay ký giấy nhận nợ, kèm theo chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay phù hợp với Điều Tổng số tiền thực vay tổng số tiền ghi tất giấy nhận nợ không vượt số tiền vay nêu Điều Giấy nhận nợ lần giải ngân phận không tách rời với hợp đồng - Phương thức giải ngân : quy định cụ thể giấy nhận nợ Điều Thời hạn cho vay Thời hạn cho vay : … tháng , kể từ ngày Bên vay nhận tiền vay lần đầu Điều Lãi suất cho vay: - Phương thức áp dụng : Lãi suất cố định/Lãi suất biến đổi (Trường hợp áp dụng lãi suất biến đổi cần quy định: Lãi suất sở, thời gian điều chỉnh lãi suất) - Mức lãi suất : …%/năm thời điểm ký hợp đồng tín dụng - Lãi suất hạn : …% lãi suất hạn Điều Trả nợ gốc, lãi, phí (nếu có) 5.1- Trả nợ gốc : - Loại tiền trả nợ, trả phí (nếu có) phải phù hợp với loại tiền thoả thuận cho vay Điều hợp đồng Bên B nhận nợ, trả nợ, trả phí (nếu có) đồng tiền khác Bên A chấp thuận phải chuyển đổi theo tỷ giá quy định NHNo&PTNT Việt Nam thời điểm nhận nợ, trả nợ, trả phí (nếu có) phù hợp với quy định quản lý ngoại hối hành - Bên B thực trả nợ gốc theo phụ lục kế hoạch trả nợ (Kèm theo hợp đồng tín dụng này) văn sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng (trường hợp cấu lại thời hạn trả nợ) 5.2- Trả lãi tiền vay, phí (nếu có): Ngày trả lãi, phí: 5.3- Trường hợp ngày trả nợ gốc, lãi vay phí trùng với ngày nghỉ theo chế độ Bên B quyền trả nợ vào ngày làm việc 5.4- Nếu Bên B đồng thời có nợ hạn nợ hạn (bao gồm lãi phạt hạn có), số tiền Bên B trả nợ Bên A theo hợp đồng toán theo thứ tự sau: lãi hạn, lãi phạt hạn, nợ gốc hạn, nợ gốc hạn, phí chi phí khác liên quan (nếu có) Điều Chuyển nợ hạn Đến thời điểm trả nợ gốc và/hoặc lãi thoả thuận hợp đồng này, Bên B không trả nợ hạn không Bên A chấp thuận cấu lại thời hạn trả nợ tồn dư nợ gốc hợp đồng nợ hạn Bên B phải chịu lãi suất phạt hạn theo quy định Điều hợp đồng dư nợ gốc kỳ hạn mà khách hàng không trả hạn Điều Bảo đảm tiền vay - Cho vay Có/Khơng có bảo đảm tài sản - Bảo đảm tiền vay thực theo hợp đồng số ….ngày…tháng …năm… Điều Thu hồi nợ trước hạn Bên cho vay có quyền không tiếp tục giải ngân, chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn tất khoản nợ vay chưa toán Bên vay trường hợp sau: Bên vay và/hoặc Bên bảo lãnh (nếu có) vi phạm Quy chế cho vay, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng Nhà Nước, Bên cho vay; Bên vay và/hoặc Bên bảo lãnh có liên quan đến vụ kiện mà theo nhận định Bên cho vay có ảnh hưởng đến phần lớn tài sản Bên vay và/hoặc Bên bảo lãnh; Bên vay và/hoặc Bên bảo lãnh vi phạm hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) thỏa thuận, cam kết với Bên cho vay; Bên vay và/hoặc Bên bảo lãnh cung cấp thông tin sai thật, kể thông tin cung cấp trước cấp tín dụng; Điều 10 Quyền nghĩa vụ bên A 10.1 Quyền Bên A a)-Yêu cầu Bên B cung cấp kịp thời, xác, đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thay đổi cấu tổ chức máy, vốn, tài sản, điều lệ, đăng ký kinh doanh, địa điểm sản xuất kinh doanh việc đổi xếp lại hoạt động kinh doanh Bên B, người bảo lãnh (nếu có) trước q trình vay vốn b)- Từ chối phát tiền vay Bên B không thực đầy đủ điều kiện nhận tiền vay theo quy định Điều hợp đồng c)- Kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ Bên B d)- Ghi nợ tài khoản tiền vay Bên B sở chứng từ toán L/C yêu cầu Bên B trả nợ trường hợp đến hạn tốn L/C, Bên B khơng làm thủ tục nhận nợ với Bên A (Nếu bên B vay vốn để mở L/C) e)Được quyền tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi Bên B mở bên A chi nhánh hệ thống bên A để thu hồi nợ khi: i) đến hạn trả nợ gốc và/hoặc nợ lãi mà Bên B không trả nợ không Bên A chấp thuận cấu lại thời hạn trả nợ; ii) bị Bên A thu hồi nợ trước hạn trường hợp quy định Điều nêu không trả nợ Nếu tài khoản tiền gửi Bên B thời điểm khơng có số dư tồn số dư nợ gốc hợp đồng tín dụng nợ hạn Bên A có quyền áp dụng biện pháp nghiệp vụ sau: + Áp dụng lãi suất phạt hạn theo thoả thuận Điều hợp đồng này; + Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo thoả thuận hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ (nếu khách hàng có tài sản bảo đảm) yêu cầu người bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh (trường hợp khách hàng bảo lãnh bên thứ ba); + Yêu cầu Bên B sử dụng nguồn thu để trả nợ cho Bên A trường hợp tài sản bảo đảm không đủ để trả nợ f)- Dùng nguồn tiền thu xử lý tài sản bảo đảm nguồn thu khác từ tài sản bảo đảm Bên B (nếu có) để thu hồi tất khoản nợ g)- Nhận tiền bảo hiểm từ quan bảo hiểm để thu nợ có rủi ro xảy mà đối tượng vay vốn mua bảo hiểm h)- Chuyển nhượng quyền thụ hưởng hợp đồng tín dụng (bán nợ) cho người thứ ba mà không cần có chấp thuận Bên B i)- Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng người bảo lãnh theo quy định pháp luật 10.2 Nghĩa vụ Bên A: a)- Thực thoả thuận hợp đồng tín dụng b)- Lưu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định pháp luật c)- Thông báo văn cho Bên B trường hợp chuyển nhượng quyền thụ hưởng HĐTD cho người thứ ba Điều 11 Quyền nghĩa vụ bên B 11.1 Quyền Bên B: a)- Từ chối yêu cầu Bên A không với thoả thuận hợp đồng tín dụng b)- Khiếu nại, khởi kiện việc Bên A vi phạm hợp đồng tín dụng 11.2 Nghĩa vụ Bên B: a)- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình tài chính(các báo cáo tài định kỳ hàng năm đột xuất) theo yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác thông tin, tài liệu cung cấp b)- Sử dụng tiền vay mục đích, tạo điều kiện cho bên vay kiểm tra sử dụng vốn vay hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến vay vốn khả trả nợ vốn vay; c)- Trả nợ gốc lãi tiền vay, loại phí khác (nếu có) đầy đủ hạn theo thoả thuận hợp đồng tín dụng d)- Nhận nợ bắt buộc chịu trách nhiệm trả nợ cho Bên A trường hợp đến hạn tốn thư tín dụng (L/C) mà không làm thủ tục nhận nợ với Bên A (nếu bên B vay vốn để mở L/C) e) Thực việc trả nợ trước hạn toàn dư nợ hợp đồng tín dụng, vi phạm Điều hợp đồng f)- Trường hợp có thay đổi người đại diện theo pháp luật người kế nhiệm có trách nhiệm kế thừa tồn khoản nợ gốc, lãi tiền vay, nội dung mà người đại diện trước cam kết g)- Phải thông báo kịp thời cho Bên A về: + Thay đổi nhân chủ chốt: Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc; kế toán trưởng; + Phương án đổi mới, xếp lại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp;… h) Phải mua bảo hiểm vật chất cho đối tương vay vốn, tài sản bảo đảm tiền vay tài sản khác pháp luật có quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm (hoặc bên A yêu cầu) Điều 12 Các cam kết, thoả thuận khác: …………………………………………………………………………… Điều 13 Cam kết chung: Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng Nếu có tranh chấp hai bên giải thương lượng dựa ngun tắc bình đẳng có lợi Trong trường hợp khơng thương lượng, giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có liên quan tới hợp đồng đưa giải Tồ án nhân dân nơi bên A đóng trụ sở ) Điều 14 Hiệu lực hợp đồng - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Bên B hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Bên A (bao gồm nợ gốc, lãi hạn, lãi phạt hạn, khoản phí chi phí khác liên quan) đến hợp đồng tín dụng lý bên thay hợp đồng tín dụng khác - Hợp đồng lập thành 02 có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B gi 01 bn Đại diện bên A Đại diện bên B (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) ( Mặt Trớc) phụ lục hợp đồng Kèm theo Hợp đồng tín dụng số /HĐTD ngày tháng năm Theo dõi phát tiền vay kế hoạch trả nợ: Phát tiền vay Ngày, tháng, năm Đối tợng cho vay Phân kỳ trả nợ Lãi suất Số tiền vay cho vay Ngày, tháng, năm Số tiền gốc Chữ ký Sè tiỊn l·i KÕ to¸n cho Ngêi vay vay Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi; gia hạn nợ gốc, lãi: Ngày, tháng, năm Gia hạn nợ gốc Số tiền Gia hạn nợ lãi Đến Số tiền Đến ngàytháng ngàytháng iều chỉnh kỳ hạn trả nợ iều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc lãi Số tiền Đến Số tiền Đến ngày.tháng ngàytháng ( Mặt sau ) Theo dõi thu nợ, chuyển nợ hạn, d nợ: Ngày, tháng, năm Thu nợ hạn Gốc Lãi Chuyển nợ Quá hạn Thu nợ hạn Gốc Lãi D nợ Tổng số Trđó : NQH Chữ ký Kế toán cho vay Ngời trả ... 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng phân chia thành nhiều loại khác tùy theo tiêu thức phân loại, cụ thể : - Dựa vào mục đích tín dụng: Theo tiêu thức này, tín dụng ngân hàng phân. .. thiện cơng tác thu thập, lưu trữ xử lý thông tin khách hàng vay 69 3.2.10 Xây dựng hệ thống thông tin nội nhằm phục vụ tốt cho cơng tác phân tích tín dụng 72 3.2.11 Phân. .. cầm cố, chấp bảo lãnh người khác mà dựa vào uy tín khách hàng vay vốn để định cho vay - Dựa vào phương thức cho vay + Cho vay lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng ngân hàng thực thủ tục vay vốn cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập, phân bố và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn Tỉnh Bình Định., Hoàn thiện công tác lập, phân bố và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn Tỉnh Bình Định.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn