Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ

124 21 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH VŨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẨM LỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH VŨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẨM LỆ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng - năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Vũ ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN VIỆT NAM 1.1 CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 1.1.1 Tổng quan chi NSNN 1.1.2 Chi thường xuyên NSNN 14 1.2 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 18 1.2.1 Khái quát KBNN Việt Nam 18 1.2.2 Khái niệm KSC thường xuyên NSNN 22 1.2.3 Sự cần thiết KSC thường xuyên NSNN 22 1.2.4 Vai trò quan, đơn vị việc quản lý khoản chi thường xuyên NSNN 25 1.2.5 Nội dung KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 29 1.2.6 Các phương pháp KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 32 1.2.7 Tiêu chí đánh giá kết công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 35 iii 1.2.8 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KBNN CẨM LỆ 43 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KBNN Cẩm Lệ 43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phận KBNN Cẩm Lệ 45 2.1.3 Kết hoạt động chủ yếu KBNN Cẩm Lệ từ năm 2011 đến năm 2013 48 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI KBNN CẨM LỆ 51 2.2.1 Đối tượng chịu KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 51 2.2.2 Những quy định chung 52 2.2.3 Quy trình giao dịch cửa KSC thường xuyên NSNN KBNN Cẩm Lệ 54 2.2.4 Thực trạng thực nội dung KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 59 2.2.5 Kết thực công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 70 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 84 2.3.1 Những mặt đạt công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 84 2.3.2 Những tồn trình thực 85 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 88 iv CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 92 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 92 3.1.1 Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 92 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 94 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 98 3.2.1 Nhóm giải pháp thuộc tổ chức, quản lý 98 3.2.2 Nhóm giải pháp thuộc qui trình, chun mơn, nghiệp vụ 104 3.3 NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 108 3.3.1 Kiến nghị phủ, UBND cấp 108 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài 109 3.3.3 Kiến nghị với KBNN cấp 111 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số liệu thu NSNN địa bàn quận Cẩm Lệ từ năm 2011 đến 2013 48 Bảng 2.2: Số liệu chi NSNN địa bàn quận Cẩm Lệ từ năm 2011 đến 2013 49 Bảng 2.3: Số liệu chi thường xuyên NSNN theo cấp ngân sách địa bàn quận Cẩm Lệ 70 Bảng 2.4: Số lượng hồ sơ giải trước hạn, hạn, hạn 70 Bảng 2.5: Số liệu chi thường xuyên NSNN theo nhóm mục chi địa bàn quận Cẩm Lệ 71 Bảng 2.6: Số tiền từ chối toán 72 Bảng 2.7: Số dư tạm ứng năm 2013 73 Bảng 2.8: Các khoản chi thường xuyên NSNN chi sai quy định kiểm toán Kiểm toán Nhà nước 74 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp kết đánh giá mức độ hài lòng năm 2013 77 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy KBNN Cẩm Lệ 46 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình giao dịch cửa 54 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu KBNN KSC Ý nghĩa Kho bạc Nhà nước Kiểm soát chi NSNN Ngân sách nhà nước SDNS Sử dụng ngân sách Tabmis Treasury And Budget Management Information System Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi NSNN mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước cấp, ngành Nó góp phần quan trọng việc giám sát phân phối sử dụng nguồn lực tài cách mục đích, có hiệu quả, đồng thời biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí KBNN qua 20 năm xây dựng phát triển, công tác KSC NSNN nhiệm vụ đặc biệt quan trọng KBNN Nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài quyền địa phương đánh giá, nhìn nhận yêu cầu quản lý ngày cao Trong năm gần đây, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước như: Cải cách quản lý hành nhà nước, tăng chi cho giáo dục đào tạo, chi cho phát triển khoa học công nghệ, cải cách sách tiền lương thường xun có gia tăng đáng kể Quy mô chi thường xuyên NSNN tăng lên, với việc tạo điều kiện cấp phát toán kịp thời khoản chi từ NSNN, vai trò kiểm sốt chặt chẽ khoản chi thường xuyên KBNN nói chung KBNN Cẩm Lệ nói riêng thể ngày rõ nét Từ Luật NSNN sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2004 quy định thực cấp phát NSNN trực dự tốn từ KBNN, từ cơng tác chi NSNN vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị SDNS việc sử dụng kinh phí Cơng tác KSC thường xun NSNN qua KBNN nói chung KBNN Cẩm Lệ nói riêng có chuyển biến tích cực, chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN bước hoàn thiện, ngày chặt chẽ Kết thực chế KSC góp phần quan trọng việc SDNS ngày hiệu Tuy nhiên, công tác quản lý KSC thường xuyên NSNN bộc lộ hạn chế tồn tại, tình 101 d Chuyển nhiệm vụ KSC thường xuyên NSNN KBNN Cẩm Lệ phận Nhiệm vụ KSC thường xuyên KBNN Cẩm Lệ phân tán hai phận: phận Kế toán Bộ phận Tổng hợp – Hành Như chưa tạo điều kiện tốt cho đơn vị chi thường xuyên NSNN đến giao dịch KBNN phải thực giao dịch hai đầu mối khác Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị SDNS, cần quy công tác KSC thường xuyên đầu mối cách chuyển nhiệm vụ KSC thường xuyên vốn chương trình mục tiêu phận Kế hoạch – Tổng hợp phận Kế tốn Điều hồn tồn thực vì: - Đơn vị SDNS chi thường xuyên đơn vị Nhà nước giao chi kinh phí chương trình mục tiêu - Chế độ kiểm soát hồ sơ, chứng từ hai nguồn kinh phí quy định đồng nhất, hoàn toàn giống - Phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, giảm thiểu đầu mối giao dịch cho đơn vị SDNS e Thực KSC theo kết đầu KSC NSNN thực theo đầu vào, tập trung vào việc KSC chi phí đầu vào đơn vị SDNS theo dự tốn chế độ tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định Ưu điểm việc quản lý kiểm soát đơn giản, rõ ràng, Nhà nước dễ kiểm soát chi tiêu đơn vị Sự kiểm sốt quan Tài chính, Kho bạc, Kiểm tốn Nhà nước… có tính chất răn đe, ngăn chặn tùy tiện, tham nhũng trước xảy Tuy nhiên, chế độ, tiêu chuẩn, định mức bao quát hết nội dung chi tiêu ngân sách ngày đa dạng phức tạp Cán đơn vị SDNS cán KSC Kho bạc khó nắm bắt hết văn quy 102 định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu Đây nguyên nhân gây tình trạng chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN Hơn nữa, KSC theo kết đầu vào có động lực để đơn vị chi tiêu sử dụng NSNN cách có hiệu Trong chế kiểm soát chất lượng “đầu ra”, ràng buộc chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu “đầu vào” thay tiêu chuẩn đánh giá hiệu chất lượng “đầu ra” Do đó, khắc phục hạn chế chế KSC theo “đầu vào” nay, mà hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu Nhà nước thiếu lạc hậu; đồng thời tăng cường tính chủ động, sáng tạo đơn vị SDNS phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành nước ta Quản lý, kiểm soát ngân sách theo kết đầu phương thức quản lý chi tiêu công dựa vận dụng phát triển khái niệm “quản lý theo kết quả” từ khu vực tư sang khu vực công, chuyển dịch trọng tâm từ mơ hình quản lý theo “mệnh lệnh kiểm sốt” sang mơ hình quản lý “thúc đẩy hổ trợ” Ghi nhận vai trò quan trọng kết hoạt động cá nhân tổ chức Hay nói cách khác KSC NSNN theo kết đầu việc Nhà nước bỏ khoản tiền định để mua Bộ, ngành đơn vị cung ứng cho xã hội dịch vụ công dịch vụ cấp giấy phép, y tế, giáo dục, cung cấp nước theo số lượng, chất lượng, thời gian địa điểm cung cấp ấn định trước Các Bộ trưởng, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ Quốc hội việc sử dụng khoản ngân sách theo kết cam kết ban đầu Nhà nước không can thiệp sâu vào việc sử dụng khoản ngân sách nào, việc giao tồn quyền cho Thủ trưởng đơn vị định Nhà nước quan tâm đến hiệu quả, đến kết chương trình đem lại từ nguồn ngân sách 103 Theo phương thức cấp phát này, từ lập dự toán, quan, đơn vị phải vào chức năng, nhiệm vụ giao; tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; dự toán kết thực nhiệm vụ giao năm trước để xây dựng dự toán chi năm kế hoạch Sau cấp có thẩm quyền giao dự tốn ngân sách năm, quan đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ giao dự toán cho đơn vị thực phương thức cấp phát NSNN theo kết đầu Trên sở dự toán chi năm giao nhiệm vụ quý, đơn vị phải lập nhu cầu chi quý gửi quan quản lý cấp KBNN nơi mở tài khoản Căn nhu cầu chi hàng quý đăng ký yêu cầu nhiệm vụ chi, đơn vị dự toán lập giấy rút dự toán ngân sách gửi KBNN nơi giao dịch Căn vào dự toán năm giao nhu cầu chi quý đăng ký, KBNN thực trích chuyển kinh phí theo đề nghị đơn vị Thủ trưởng đơn vị quyền chủ động tự chịu trách nhiệm việc sử dụng kinh phí cấp, bảo đảm thực cơng việc theo cam kết ban đầu Định kỳ, quan Tài KBNN phối hợp với quan quản lý cấp đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ đơn vị Trường hợp phát đơn vị không bảo đảm thực công việc theo cam kết, KBNN phép tạm dừng cấp kinh phí cho đơn vị có biện pháp thu hồi phần kinh phí cấp Muốn có chế KSC theo kết đầu ra, Nhà nước cần phải ban hành quy định tiêu chuẩn tính tốn chi phí hiệu loại Những khoản chi tiêu thường xuyên NSNN khoản chi gắn liền với việc thực chức Nhà nước, tức gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu chung, nhu cầu có tính chất tồn xã hội Vì thế, hiệu 104 khoản chi phải xem xét dựa sở đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội nói chung Hơn thế, hiệu việc quản lý KSC thường xuyên NSNN đo tiêu định lượng, mà phải xem xét tiêu định tính Đây thực vấn đề khó khăn, phức tạp trình triển khai áp dụng chế Nên thời gian đầu thực số nội dung nội dung phức tạp lượng hóa chi phí, kết như: chi mua sắm, chi số nghiệp vụ, chun mơn 3.2.2 Nhóm giải pháp thuộc qui trình, chun mơn, nghiệp vụ a Thực tra chuyên ngành KBNN đơn vị SDNS Nhằm nâng cao ý thức chấp hành chế độ chi tiêu NSNN đơn vị SDNS, đồng thời để khắc phục hạn chế hình thức KSC Bảng kê chứng từ toán, KBNN Cẩm Lệ cần có kế hoạch để tổ chức thực tra chuyên ngành KBNN đơn vị SDNS theo tinh thần Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 Chính phủ tổ chức hoạt động tra ngành Tài KBNN quan Nhà nước giao nhiệm vụ KSC thường xuyên NSNN Một KBNN tổ chức thực công tác tra chuyên ngành lĩnh vực KBNN đơn vị SDNS hết, KBNN người trực tiếp toán khoản chi thường xuyên NSNN cho đơn vị SDNS, nên thực kiểm tra trọng tâm, xác chun mơn Hơn nữa, thông qua công tác tra chuyên ngành lĩnh vực KBNN nhằm tra, kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, siết chặt kỷ luật tài đơn vị SDNS với nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực KSC NSNN KBNN Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật cá nhân, đơn vị SDNS Bên cạnh đó, thơng qua 105 công tác kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn pháp luật, quy phạm pháp luật nhằm khắc phục lỗ hổng pháp luật, tránh bị lợi dụng tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Tài chính, KBNN đơn vị SDNS hoạt động giao dịch, giám sát, quản lý điều hành quỹ NSNN giao cho KBNN kiểm soát, quản lý Để thực giải pháp trên, Bộ Tài cần hủy bỏ quy định kiểm tra việc thực chi tiêu SDNS chi thường xuyên đơn vị SDNS quan Tài Vì việc KBNN thực có hiệu quan Tài b Tăng cường kỷ luật toán tạm ứng Để giảm số dư tạm ứng chi NSNN, tránh tình trạng chiếm dụng vốn nhà nước, giảm cơng việc tốn tạm ứng dồn vào cuối năm gây tải cho cán KSC, cán KSC cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị khẩn trương toán tạm ứng Thực theo qui định, chậm vào ngày tháng sau, đơn vị sử dụng NSNN phải toán hết số dư tạm ứng tháng trước (trừ khoản chi theo tiến độ) Nếu đơn vị không toán tạm ứng thời gian quy định, KBNN thực không cấp tiếp tạm ứng c Giải pháp nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt toán đơn vị SDNS Để giảm tỷ lệ toán tiền mặt cao KBNN Cẩm Lệ, tạo thói quen cho đơn vị SDNS tốn không dùng tiền mặt, KBNN Cẩm Lệ cần thực giải pháp sau: - Thực phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán kế toán đơn vị SDNS cán KSC mục đích, ý nghĩa việc tốn khơng dùng tiền mặt việc quản lý tài chính, tiền tệ quốc 106 gia, từ có ý thức trách nhiệm việc kiểm sốt tốn khơng dùng tiền mặt - Cần đa dạng hóa, đại hóa cơng nghệ tốn KBNN Cẩm Lệ để rút ngắn thời gian toán cho nhà cung cấp, nhằm khuyến khích đơn vị SDNS tăng cường sử dụng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Điều khơng có ý nghĩa việc giảm bớt khối lượng toán tiền mặt qua KBNN, mà giúp nâng cao khả kiểm tra, kiểm soát quan chức nhà nước việc chi tiêu đơn vị thụ hưởng kinh phí NSNN - Xiết chặt kỹ luật tốn khơng dùng tiền mặt, tiến đến kiên từ chối khoản chi vi phạm chế độ tốn khơng dùng tiền mặt nhằm tạo thói quen khơng sử dụng tiền mặt toán cho đơn vị SDNS d Giải pháp nhằm ngăn chặn tượng xé nhỏ gói thầu Cùng với dự toán năm đơn vị SDNS gửi đến KBNN vào đầu năm, KBNN yêu cầu đơn vị gửi thêm dự tốn chi tiết cấp có thẩm quyền phê duyệt Dựa vào đó, KBNN biết gói mua sắm, sửa chữa mà đơn vị thực năm Thực đối chiếu khoản chi mua sắm, sửa chữa có phát sinh với gói mua sắm, sửa chữa dự toán chi tiết Phát hiện, ngăn chặn kịp thời tượng xé nhỏ gói mua sắm, sửa chữa để tránh thực đấu thầu theo quy định e Thay đổi quy trình thực cam kết chi Với mục đích thực giảm nợ đọng toán đơn vị SDNS việc thực cam kết chi, cần thay đổi quy trình thực cam kết chi: Đơn vị thực cam kết chi trước đơn vị ký kết hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ với nhà cung cấp sau đơn vị có Quyết định lựa chọn nhà cung cấp quan có thẩm quyền phê duyệt Điều 107 có nghĩa thời điểm trước ký hợp đồng, KBNN Cẩm Lệ thực tiền kiểm điều kiện chi thường xuyên NSNN Nếu thỏa mản điều kiện chi, KBNN Cẩm Lệ thực cam kết chi, dành dự toán đơn vị SDNS để cam kết toán cho khoản chi Sau đơn vị thực ký hợp đồng với nhà cung cấp Với giải pháp này, việc triển khai thực chế kiểm soát cam kết chi đạt mục đích ngăn chặn đơn vị SDNS tạo khoản nợ đọng tốn, làm lành mạnh hóa tài quốc gia, trì ổn định việc thực chế KSC hành f Hạn chế dần đến xoá bỏ phương thức ghi thu – ghi chi Phương thức ghi thu – ghi chi cho phép đơn vị SDNS sử dụng khoản thu phát sinh trình hoạt động để chi Sau làm thủ tục ghi thu - ghi chi phản ánh vào thu chi NSNN Như vậy, việc chi tiêu đơn vị nằm ngồi kiểm sốt KBNN Điều gây tình trạng chi khơng tn theo thủ tục, tiêu chuẩn định mức Nhà nước Đặc biệt KBNN kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ, chứng từ theo quy định Nhà nước Để tất khoản chi NSNN kiểm soát chặt chẽ qua KBNN, phương thức ghi thu - ghi chi đơn vị SDNS cần hạn chế dần đến xoá bỏ Chỉ ghi thu-ghi chi khoản thu chi vật ngày công lao động g Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Hiện đại hố cơng nghệ thơng tin KBNN điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động KBNN nói chung cơng tác KSC NSNN qua KBNN nói riêng, tạo động lực cho cải cách đổi hoạt động KBNN Trong điều kiện cho phép, cần hoạch định bước thích hợp để đẩy nhanh tốc độ tin học hố ngành KBNN Cần xây dựng hồn thiện chương trình quản lý nghiệp vụ chủ yếu 108 nối mạng toàn hệ thống; xây dựng chương trình phần mềm phục vụ cơng tác kế tốn, tốn, đặc biệt cơng tác KSC NSNN Đầu tư nâng cấp hệ thống Tabmis để có khả đáp ứng cho đơn vị SDNS thực giao dịch với KBNN qua hệ thống mạng, nhằm nâng cao tính minh bạch quản lý tài cơng, hạn chế tiêu cực việc sử dụng NSNN 3.3 NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ Trong tồn tại, hạn chế công tác KSC thường xuyên qua KBNN Cẩm Lệ, có tồn nằm ngồi thẩm quyền thực khắc phục KBNN Cẩm Lệ Để khắc phục tồn này, cần phải thực từ quan quản lý cấp Do vậy, bên cạnh giải pháp đề nghị KBNN Cẩm Lệ thực hiện, có giải pháp kiến nghị để thực quan quản lý cấp 3.3.1 Kiến nghị phủ, UBND cấp a Về thẩm quyền phê duyệt dự toán NSNN Để dự toán ngân sách giao cho đơn vị SDNS kịp thời từ đầu năm, Luật NSNN cần thay đổi quy định vè tổ chức hệ thống NSNN Hệ thống NSNN gồm cấp ngân sách độc lập Quốc hội định dự toán chi ngân sách trung ương Việc quy định hệ thống NSNN gồm cấp độc lập không đảm bảo tinh giản tổ chức hệ thống NSNN mà giải chồng chéo, trùng lắp thẩm quyền cấp ngân sách, xóa bỏ thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian định dự toán NSNN cấp ngân sách b Về phân bổ dự tốn NSNN Để đơn vị SDNS có đủ dự toán để thực cam kết chi, UBND cấp cần thay đổi chế thực giải pháp tình điều kiện thu NSNN khơng kịp tiến độ chi NSNN Thay phân bổ dự toán nhiều lần 109 năm theo tiến độ thu, thực phân bổ lần vào đầu năm theo Luật Ngân sách Hằng tháng, vào tình hình tồn quỹ địa phương, UBND cấp thông báo hạn mức chi đơn vị SDNS cho KBNN để KBNN giải ngân theo hạn mức chi thông báo 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài a Về nội dung hệ thống văn bản, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu NSNN - Hệ thống văn hướng dẫn chi thường xuyên NSNN Bộ Tài cần phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh trường hợp phải sửa đổi nhiều lần Thường xuyên rà soát văn chế độ để bổ sung, sửa đổi kịp thời chế độ thiếu, khơng phù hợp bị chồng chéo nội dung văn Các văn hướng dẫn phải kịp thời, có tính độc lập Văn sau phải thay toàn văn trước, hạn chế ban hành văn bổ sung hay sửa đổi số nội dung văn trước Vì vậy, đọc áp dụng văn bản, phải xem lại văn có liên quan, làm cho KBNN đơn vị SDNS khó áp dụng, áp dụng không sát với hướng dẫn - Cần ban hành đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu để làm sở cho việc lập, chấp hành dự toán NSNN đơn vị SDNS KSC NSNN KBNN Đây điều kiện quan trọng quản lý chi thường xuyên NSNN điều kiện cần thiết đến tiến tới thực quy trình KSC điện tử chiến lược phát triển KBNN Do đó, thời gian tới cần phải đẩy mạnh việc xây dựng định mức tiêu chuẩn chi Đây công việc khó khăn phức tạp Bởi lẽ, quy mơ hoạt động tính chất cơng việc đơn vị SDNS đa dạng, đồng thời chúng lại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố lạm phát, tăng trưởng kinh tế Do vậy, trước mắt cần quy định thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi lĩnh vực cụ thể 110 Để tránh bị lạc hậu, số định mức chi nên quy định theo tỷ lệ (%) với mức lương b Ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN Trong năm qua KBNN Cẩm Lệ thông qua công tác KSC thường xuyên NSNN phát từ chối toán hàng tỉ đồng chi khơng chế độ, tiêu chuẩn, định mức Qua góp phần vào việc trì nề nếp quản lý chi NSNN Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt hiệu công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ vấn đề cần bàn, việc xử lý trường hợp vi phạm điều kiện chi NSNN vi phạm thời gian toán tạm ứng Thực trạng công tác KSC NSNN KBNN Cẩm Lệ dừng lại phạm vi hướng dẫn tư vấn hồ sơ để đơn vị SDNS hoàn thiện quy định Nhiều trường hợp đơn vị SDNS chi sai không xử lý đứt điểm chưa có chế tài xử phạt vi phạm, dẫn đến tạo chủ quan cho đơn vị SDNS Một số đơn vị chưa trọng mức hồ sơ, chứng từ đơn vị mình, mang đến KBNN Cẩm Lệ kiểm tra dựa vào kết trả lời KBNN Cẩm Lệ để hoàn chỉnh hồ sơ Vì làm khối lượng cơng việc Kho bạc tăng lên đáng kể, nhiều trường hợp sai sót bình thường lặp đi, lặp lại gây nhiều thời gian Vì vậy, nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ chế độ chi tiêu NSNN đơn vị SDNS, nâng cao tính chủ động trách nhiệm đơn vị SDNS, đồng thời cố kỹ luật tài chính, sử dụng có hiệu tiết kiệm NSNN, Bộ Tài cần ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN 111 c Bỏ phân tách hai hình thức chi ngân sách Phường Để giảm bớt tính phức tạp chi ngân sách, nên xóa bỏ quy định phân tách chi hình thức lệnh chi tiền trường hợp Phường đóng vai trò cấp ngân sách chi thường xuyên hình thức rút dự tốn trường hợp Phường đóng vai trò đơn vị dự tốn ngân sách Bởi khơng giống cấp ngân sách khác có quan Tài KSC Lệnh chi tiền, tất khoản chi ngân sách Phường kiểm soát qua KBNN, dù chi Lệnh chi tiền hay chi hình thức rút dự toán Như vậy, việc quy định hai hình thức chi thường xuyên ngân sách Phường thừa, làm phức tạp thêm cho việc KSC thường xuyên ngân sách Phường 3.3.3 Kiến nghị với KBNN cấp - Kịp thời đạo thống quy trình nghiệp vụ hệ thống KBNN KBNN cấp cần có hướng dẫn đạo kịp thời thống mặt quy trình, nghiệp vụ KSC thường xuyên NSNN cho tất KBNN trực thuộc Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác KSC thường xuyên NSNN hệ thống KBNN, để đơn vị KBNN hệ thống thống chung cách thức kiểm soát; nắm bắt kịp thời văn chế độ Nhà nước, ngành để triển khai đồng bộ, có hiệu phục vụ tốt cơng tác KSC NSNN Thực tế KBNN Cẩm Lệ, giải pháp quan trọng cần thiết Các Nghị định, Thông tư, Quyết định có hướng dẫn ngành, lĩnh vực …nhưng khơng thể bao qt hết tình hình thực tế phát sinh, chí có văn hướng dẫn chung, khơng cụ thể, đơn vị KBNN có cách hiểu khác nhau, không thống thực khác Chính đề nghị KBNN cấp phải có đạo kịp thời thống mặt quy trình, nghiệp vụ KSC để giải quyết, khai thông 112 công việc Kho bạc không gây phiền hà cho đơn vị thụ hưởng NSNN Kết luận chương 3: Từ nguyên nhân tồn công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ tham khảo chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020, định hướng hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ, tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Trong giải pháp đề xuất, có giải pháp thực KBNN Cẩm Lệ, có giải pháp phải kiến nghị quan quản lý cấp thực Ngoài ra, để thực số giải pháp cần phải có điều kiện định mặt pháp lý cho chủ trương thực hiện, yếu tố hỗ trợ đuợc xét đến nhằm đảm bảo tính khả thi cho giải pháp hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ 113 KẾT LUẬN KSC chi thường xuyên NSNN nội dung quan trọng quản lý chi tiêu ngân sách Nhà nước Thực tốt cơng tác có ý nghĩa to lớn việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, góp phần lành mạnh hố tài quốc gia, tạo điều kiện tập trung nguồn lực tài để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Cùng với tiến trình đổi chế kinh tế Đảng Nhà nước, ngành Kho bạc nói chung KBNN Cẩm Lệ nói riêng với chức chủ yếu quản lý nhà nước quỹ NSNN, có cơng tác KSC thường xuyên NSNN, khẳng định cách vững vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng hệ thống quản lý tài nước nhà Tuy nhiên, vấn đề tồn cần khắc phục để hồn thiện cơng tác Hồn thiện cơng tác KSC chi thường xun NSNN qua KBNN Cẩm Lệ vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác Các giải pháp phải có tính hệ thống, xuyên suốt phù hợp với chế, sách, từ Luật đến văn hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế Được hướng dẫn tận tình Thầy giáo – PGS.TS Lâm Chí Dũng, góp ý nhiệt tình lãnh đạo đồng nghiệp KBNN Cẩm Lệ, tác giả có nhiều nỗ lực cố gắng, kết nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong nhận nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung Thầy giáo, Cô giáo, Nhà khoa học đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2005), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [2] Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [3] Kho bạc Nhà nước (2010), Cẩm nang KSC ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [4] Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN 2020, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [5] Kho bạc Nhà nước (2005), Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [6] Kho bạc Nhà nước (2006), Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (Tabmis) vấn đề có liên quan; Kho bạc Nhà nước & Dự án cải cách quản lý tài cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [7] Kho bạc Nhà Nước (2010), Kho bạc Nhà Nước Việt Nam trình xây dựng phát triển, Nhà xuất Tài Hà Nội, Hà Nội [8] Kho bạc Nhà nước (2012), Quy trình kiểm tra nghiệp vụ KBNN, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [9] Kho bạc Nhà nuớc Cẩm Lệ (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động KBNN Cẩm lệ, Đà Nẵng từ 2011 đến 2013, Đà Nẵng [10] Kiểm toán Nhà nuớc (2012), Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền tài sản nhà nước năm 2011 Quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng [11] Nguyễn Công Điều (2013), “Đổi phương thức KSC vị thế, vai trò KBNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ, (135), tr 14-17 [12] Nguyễn Hải Yến (2013), “Sự cần thiết số giải pháp nhằm đổi chu trình NSNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ, (134), tr 12-14 [13] Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Thị Thuý Nguyệt (2008), Quản lý ngân sách nhà nước theo kết đầu khả ứng dụng Việt Nam, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội [14] Phê duyệt Dự án cải cách tài cơng, Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 Thủ Tướng Chính phủ [15] Qui định chức năng, nhiệm vụ hệ thống KBNN, Quyết định số 108/2009 QĐ-TTg ngày 26/08/2009 Thủ Tướng Chính phủ [16] Vĩnh Sang (2013), “Quản lý, kiểm sốt cam kết chi NSNN qua KBNN”, Tạp chí quản lý Ngân quỹ, (133), tr 10-14 ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CẨM LỆ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa... KBNN Cẩm Lệ 70 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 84 2.3.1 Những mặt đạt công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ ... CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 92 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN QUA KBNN CẨM LỆ 92 3.1.1 Chi n lược phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Cẩm Lệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn