(Luận án tiến sĩ) Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT

247 19 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:14

Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPTBồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT TRẦN THỊ HẠNH PHƢƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ HẠNH PHƢƠNG *** LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG TRƢỜNG THPT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC *** HÀ NỘI, 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌCPHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ HẠNH PHƢƠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG TRƢỜNG THPT Chuyên ngành: LL&PPDH môn Văn - TV Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Thanh Hùng HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết luận án trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Thị Hạnh Phƣơng LỜI CẢM ƠN Luận án đƣợc hồn thành Bộ mơn Lý luận Phƣơng pháp dạy học Văn tiếng Việt, Khoa Ngữ văn, Trƣờng Đại họcphạm Hà Nội Trong q trình nghiên cứu tơi nhận đƣợc giúp đỡ vô quý báu tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thanh Hùng tận tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn tơi q trình nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể môn Lý luận Phƣơng pháp dạy học Văn - tiếng Việt, khoa Ngữ văn, Phòng Đào tạo Sau đại học, Ban Giám hiệu trƣờng Đại họcphạm Hà Nội tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô, em HS trƣờng Đại họcphạm Hà Nội 2, trƣờng THPT Xuân Hòa (Vĩnh Phúc); trƣờng THPT Đa Phúc (Sóc Sơn), trƣờng THPT Liên Hà (Đơng Anh); trƣờng THPT Cổ Loa (Đông Anh), trƣờng THPT Đông Thành (Quảng Ninh) tham gia vào trình khảo sát thực nghiệm sƣ phạm, giáo viên phổ thông gửi ý kiến đóng góp để luận án đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình bạn bè ln động viên, khuyến khích tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Trần Thị Hạnh Phƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC BẢNG CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Giả thuyết khoa học Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Cấu trúc luận án KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những thành tựu nghiên cứu lực 1.2 Những thành tựu nghiên cứu lực ngữ văn 16 1.3 Những thành tựu nghiên cứu lực ngữ văn dạy học tác phẩm văn chƣơng 18 1.4 Những thành tựu nghiên cứu bồi dƣỡng lực ngữ văn dạy học tác phẩm văn chƣơng nhà trƣờng phổ thông 23 TIỂU KẾT CHƢƠNG 26 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 27 2.1 Cơ sở lí luận 27 2.1.1 Năng lực ngữ văn 27 2.1.2 Năng lực ngữ văn dạy học tác phẩm văn chƣơng 32 2.1.3 Bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh dạy học TPVC 45 2.1.4 Quy trình bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh 55 2.2 Cơ sở thực tiễn 71 2.2.1 Mục đích khảo sát 71 2.2.2 Đối tƣợng khảo sát 72 2.2.3 Nội dung khảo sát 72 2.2.4 Hình thức khảo sát 72 2.2.5 Kết khảo sát 73 TIỂU KẾT CHƢƠNG 88 CHƢƠNG NHỮNG BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG NHÀ TRƢỜNG THPT 90 3.1 Định hƣớng xây dựng biện pháp bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh dạy học tác phẩm văn chƣơng 90 3.1.1 Chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo chủ thể học sinh tổ chức hoạt động bồi dƣỡng lực ngữ văn 90 3.1.2 Tăng cƣờng tính ứng dụng Ngữ văn, gắn với tình thực tiễn đời sống 91 3.1.3 Kết hợp chặt chẽ đổi dạy học đổi kiểm tra, đánh giá tiến học sinh 92 3.2 Biện pháp bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh dạy học tác phẩm văn chƣơng 93 3.2.1 Biện pháp 1: Tổ chức cho HS tiếp cận văn tác phẩm, giúp học sinh có hệ thống kiến thức phổ thông tảng tiếng Việt văn học 93 3.2.2 Biện pháp 2: Bồi dƣỡng lực cảm thụ, thƣởng thức thẩm mỹ qua tổ chức, hƣớng dẫn học sinh phân tích, cắt nghĩa chi tiết nghệ thuật tác phẩm 99 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dƣỡng lực tái sáng tạo đẹp qua câu hỏi, tập đọc hiểu tác phẩm văn chƣơng 104 3.2.4 Biện pháp 4: Bồi dƣỡng lực trải nghiệm thẩm mỹ qua tình có vấn đề tác phẩm văn chƣơng 111 TIỂU KẾT CHƢƠNG 121 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 123 4.1 Mục đích, yêu cầu thực nghiệm sƣ phạm 123 4.1.1 Mục đích thực nghiệm 123 4.1.2 Yêu cầu thực nghiệm 123 4.2 Đối tƣợng địa bàn thực nghiệm 123 4.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm 123 4.2.2 Địa bàn thực nghiệm 123 4.3 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 124 4.4 Nguyên tắc thực nghiệm sƣ phạm 125 4.5 Thời gian thực nghiệm 125 4.5.1 Thực nghiệm sƣ phạm lần 125 4.5.2 Thực nghiệm sƣ phạm lần 125 4.6 Quy trình thực nghiệm sƣ phạm 125 4.6.1 Bƣớc 1: Chuẩn bị 125 4.6.2 Bƣớc 2: Tổ chức dạy thực nghiệm 125 4.6.3 Bƣớc 3: Đánh giá kết thực nghiệm 126 4.7 Kết thực nghiệm sƣ phạm 129 4.7.1 Phân tích định lƣợng kết thực nghiệm 129 4.7.2 Phân tích định tính kết thực nghiệm 147 TIỂU KẾT CHƢƠNG 150 KẾT LUẬN 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Đọc ĐC Đối chứng ĐGNLNV Đánh giá lực ngữ văn ĐHSP Đại họcphạm ĐTB Điểm trung bình GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên GS Giáo sƣ HS Học sinh KN Kĩ 10 KT Kiểm tra 11 LATS Luận án tiến sỹ 12 NL Năng lực 13 NLNV Năng lực ngữ văn 14 NV Ngữ văn 15 PGS Phó giáo sƣ 16 PPDH Phƣơng pháp dạy học 17 PT Phổ thông 18 THPT Trung học phổ thông 19 TN Thực nghiệm 20 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm 21 TPVC Tác phẩm văn chƣơng STT DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các tiêu chí đánh giá lực thẩm mỹ học sinh 69 Bảng 2.2: Đánh giá lực thẩm mỹ học sinh 71 Bảng 2.3 Tổng hợp điều tra, khảo sát lực thẩm mỹ HS THPT 73 Bảng 2.3.1: Về lực đọc hiểu hay, đẹp 73 Bảng 2.3.2 Về lực thƣởng thức, cảm thụ thẩm mỹ 75 Bảng 2.3.3 Về lực tái sáng tạo đẹp 76 Bảng 2.3.4 Về lực trải nghiệm thẩm mỹ 79 Bảng 2.4 Tổng hợp kết khảo sát đánh giá lực thẩm mỹ học sinh dạy học TPVC 86 Bảng 4.1 Thống kê danh sách lớp, GV dạy thực nghiệm đối chứng 124 Bảng 4.2 Thời điểm đo nghiệm, công cụ phƣơng pháp đo nghiệm 126 Bảng 4.3 Các mức độ điểm đƣợc cho dựa vào biểu 127 Bảng 4.4 Bảng giải số bảng thống kê 129 Bảng 4.5 Bảng tổng hợp kết lần kiểm tra trƣớc thực nghiệm khối 10 130 Bảng 4.6 Bảng phân bố điểm kiểm tra khối 10 131 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp kết lần kiểm tra lực thẩm mỹ học sinh 132 Bảng 4.8 Bảng so sánh điểm trung bình điểm trung bình TN ĐC 134 Bảng 4.9 Kết kiểm định sai khác điểm trung bình lần kiểm tra lực thẩm mỹ HS dạy học TPVC 135 Bảng 4.10 Bảng tổng hợp kết lần kiểm tra trƣớc thực nghiệm khối 11 136 Bảng 4.11 Bảng phân bố điểm kiểm tra khối 11 137 Bảng 4.12 Bảng tổng hợp kết lần kiểm tra lực thẩm mỹ học sinh (khối 11) 138 Bảng 4.13 Bảng so sánh điểm trung bình điểm trung bình TN ĐC khối 11 140 Bảng 4.14 Kết kiểm định sai khác điểm trung bình lần kiểm tra lực thẩm mỹ HS dạy học TPVC khối 11 141 Bảng 4.15 Bảng tổng hợp kết lần kiểm tra trƣớc thực nghiệm khối 12 141 Bảng 4.16 Bảng phân bố điểm kiểm tra khối 12 143 Bảng 4.17 Bảng tổng hợp kết lần kiểm tra lực thẩm mỹ học sinh khối 12 144 Bảng 4.18 Bảng so sánh điểm trung bình điểm trung bình TN ĐC khối 12 146 Bảng 4.19 Kết kiểm định sai khác điểm trung bình lần kiểm tra lực thẩm mỹ HS dạy học TPVC khối 12 147 KHỐI 11 Đọc văn “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam) thực yêu cầu sau: Câu 1: Lặng lẽ quan sát sống diễn nơi phố huyện, Liên có tâm trạng nhƣ nào? Tại sao? Câu 2: Phong cách nghệ thuật Thạch Lam, vừa đậm đà yếu tố “hiện thực”, vừa phảng phất chất “lãng mạn, chất thơ” Hãy làm sáng tỏ điều qua thiên truyện ngắn Câu 3: Trình bày cảm nhận em hình ảnh “chuyến tàu đêm qua phố huyện” Câu 4: Xem ngƣời, ngẫm lại Suy nghĩ em điều đó? MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số - Cuộc sống nơi phố huyện - Tâm trạng Liên trƣớc sống - Hiểu, nhận diện đƣợc yếu tố vừa đậm chất thực, vừa đậm chất thơ phong cách nghệ thuật nhà văn - Hiểu, kết nối 1,0 10% 2,0 20% 4,0 40% 7,0 70 % 4,0 40% 10,0 100% Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm thể đƣợc suy nghĩ thân học kinh nghiệm sống rút từ câu chuyện Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để làm rõ cảm nhận hình ảnh chuyến tàu đêm qua phố huyện 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 2,0 20% 3,0 30% KHỐI 12 Đọc văn “Sóng” (Xuân Quỳnh) thực yêu cầu sau: Câu 1: Điểm chung hình tƣợng “Sóng” “Em” thơ? Câu 2: Có ý kiến cho rằng, Sóng thơ xuân Quỳnh thể “tình u có tính chất truyền thống mn đời mang tính chất đại tình u hơm nay” Suy nghĩ em điều đó? Câu 3: Câu thơ nào, hình ảnh thơ gợi cho em ấn tƣợng sâu sắc? Vì sao? Câu 4: Bài thơ mang đến cho em học sống? MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu - Điểm chung hình tƣợng Sóng Em - Hiểu, lý giải thuyết phục hay, ấn tƣợng hình ảnh, câu thơ 1,0 10% 2,0 20% Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm - Hiểu, kết nối thể đƣợc suy nghĩ thân học sống 3,0 30% 6,0 60 % 3,0 30% 10,0 100% Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể suy nghĩ giá trị thơ (tình yêu vừa đại, vừa truyền thống) 4,0 40% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 2,0 20% 4,0 40% ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC NGỮ VĂN SAU THỰC NGHIỆM KHỐI 10 ĐỀ SỐ (Bài làm nhà; Thời gian 45 phút) Đọc văn thực yêu cầu sau: CẢNH NGÀY HÈ “Rồi hóng mát thủa ngày trường Lao xao chợ cá làng ngư phủ Hèo lục đùn đùn tán rợp giương Dẳng dỏi cầm ve lầu tịch dương Thạch lựu hiên phun thức đỏ Dễ có ngu cầm đàn tiếng Hồng liên trì tiễn mùi hương Dân giàu đủ khắp đòi phương” (Nguyễn Trãi, “Cảnh ngày hè”, SGK Ngữ văn 10, Tập 1, NXB GD 2007) Câu 1: Nhà thơ phát ghi chép lại tranh cảnh ngày hè nhƣ Câu 2: Anh (chị) có nhận xét cách miêu tả nhà thơ (ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật) Câu 3: Qua nội dung thơ, suy đốn nhƣ thái độ, tình cảm Nguyễn Trãi viết cảnh ngày hè? Vì sao? Câu 4: Anh (chị) chia sẻ điều với nhà thơ Nguyễn Trãi tranh cảnh ngày hè? Câu 5: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 15 dòng) thể cảm nghĩ anh (chị) vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số - Bức tranh cảnh ngày hè - Hiểu, nhận diện đƣợc biện pháp nghệ thuật - Thái độ, tình cảm nhà thơ trƣớc cảnh ngày hè - Hiểu, kết nối 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% 7,0 70 % 3,0 30% 10,0 100% Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm trải nghiệm với nhà thơ tranh cảnh ngày hè Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể đƣợc suy nghĩ thân vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% ĐỀ SỐ (Bài làm nhà; Thời gian 45 phút) Đọc văn thực yêu cầu sau: ĐỘC TIỂU THANH KÍ “Hồ Tây cảnh đẹp hóa gò hoang Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi Thổn thức bên song mảnh giấy tàn Cái án phong lưu khách tự mang Son phấn có thần chơn hận Chẳng biết 300 năm lẻ Văn chương khơng mệnh đốt vương Người đời khóc Tố Như chăng?” (Vũ Tam Tập dịch, SGK Ngữ văn 10, tập 1, NXB GD 2007) Câu 1: Nội dung thơ gì? Câu 2: Vì nhà thơ lại tự nhận “cùng hội thuyền” với ngƣời tài hoa bạc mệnh? Câu 3: Anh (chị) có ấn tƣợng với hình ảnh nào, câu thơ thơ? Vì sao? Câu 4: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) trình bày suy nghĩ anh (chị) hai câu kết thơ? Câu 5: Qua thơ, anh (chị) hiểu rõ điều tác giả Nguyễn Du? MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số - Nội dung thơ - Hiểu, nhận diện, lý giải đƣợc lý nhà thơ tự nhận ngƣời hội, thuyền - Hiểu, lý giải đƣợc ấn tƣợng hình ảnh câu thơ - Hiểu, kết nối 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% 7,0 70 % 3,0 30% 10,0 100% Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm trải nghiệm nhà thơ Nguyễn Du qua thơ Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể đƣợc suy nghĩ hai câu kết thơ 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% KHỐI 11 ĐỀ SỐ (Bài làm nhà; Thời gian 45 phút) Đọc văn thực yêu cầu sau: … “Đêm hơm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn vẳng có tiếng mõ vọng canh, cảnh tượng xưa chưa có, bày buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián Trong không khí khói tỏa đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba đầu người chăm lụa bạch ngun vẹn lần hồ Khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, tô đậm nét chữ lụa trắng tinh căng mảnh ván Người tù viết xong chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt phiên lụa óng Và thầy thơ lại gầy gò, run run bưng chậu mực Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy đĩnh đạc bảo: - lẫn lộn Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn Chỗ nơi để treo lụa trắng với nét chữ vng tươi tắn nói lên hồi bão tung hồnh đời người Thoi mực, thầy mua đâu mà tốt thơm Thầy có thấy mùi thơm chậu mực bốc lên không? Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm nhà quê mà ở, thầy thoát khỏi nghề đã, nghĩ đến chuyện chơi chữ khó giữ thiên lương cho lành vững đến nhem nhuốc đời lương thiện Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo Ba người nhìn châm, lại nhìn Ngục quan cảm động, vái người tù vái, chắp tay nói câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: Kẻ mê muội xin bái lĩnh” (Nguyễn Tuân, “Chữ người tử tù”, SGK Ngữ văn 11, tập 1, NXBGD 2007) Câu 1: Nội dung đoạn văn trên? Câu 2: Vì Nguyễn Tuân gọi “một cảnh tượng xưa chưa có”? Câu 3: Anh (chị) có nhận xét cách miêu tả nhà văn Nguyễn Tuân (ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật, chi tiết nghệ thuật)? Câu 4: Theo anh (chị), hay (sức hấp dẫn) đoạn văn bắt nguồn từ yếu tố nào? Câu 5: Văn câu chuyện “xin chữ” “cho chữ” nhƣng thực chất câu chuyện nhân cách, lẽ sống, định nghĩa hoàn chỉnh “Đạo làm Người” Nguyễn Tuân Viết đoạn văn ngắn (khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ anh (chị) điều MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số - Nội dung đoạn văn - Hiểu, nhận diện, lý giải đƣợc lý tác giả gọi “cảnh tượng xưa chưa có” - Hiểu, lý giải đƣợc biện pháp nghệ thuật đoạn trích - Hiểu, kết nối 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% 7,0 70 % 3,0 30% 10,0 100% Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm trải nghiệm để thể suy nghĩ thân Đạo làm Ngƣời qua đoạn trích Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể đƣợc yếu tố làm nên hay, sức hấp dẫn văn 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% ĐỀ SỐ (Bài làm nhà; Thời gian 45 phút) Đọc văn sau thực yêu cầu bên dƣới: … “Hắn vừa vừa chửi Bao thế, rượu xong chửi Bắt đầu chửi trời Có gì? Trời có riêng nhà nào? Rồi chửi đời Thế chẳng sao: đời tất chẳng Tức mình, chửi tất làng Vũ Đại Nhưng làng Vũ Đại nhủ: “Chắc trừ ra!” Khơng lên tiếng Tức thật! Ờ! Thế tức thật! Tức chết mất! Đã thế, phải chửi cha đứa không chửi với Nhưng không điều Mẹ kiếp! Thế có phí rượu khơng? Khơng biết đứa chết mẹ lại đẻ thân cho khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, mà chửi, chửi đứa chết mẹ đẻ thân hắn, đẻ thằng Chí Phèo! Hắn nghiến vào mà chửi đứa đẻ Chí Phèo Nhưng mà biết đứa đẻ Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn khơng biết, làng Vũ Đại không biết… …… Hắn hôm trước, hôm sau thấy ngồi chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều Rồi say khướt, xách vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến, gọi tận tên tục mà chửi Cụ bá khơng có nhà Thấy điệu hăng hắn, bà đùn bà hai, bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư, chẳng bà dám nói với vài lời phải Mắc phải thằng liều lĩnh quá, lại say rượu, tay lại nhăm nhăm cầm vỏ chai, mà nhà lúc toàn đàn bà cả… Thơi đóng cổng cho thật mặc thây cha nó, có chửi tai liền miệng đấy, chửi lại nghe! Thành thử có ba chó với thằng say rượu! Thật ầm ĩ! Hàng xóm phải bữa điếc tai, có lẽ bụng họ hả: xưa họ nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta, họ nghe người ta chửi lại nhà cụ bá Mà chửi sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngoắt làm sao!” (Nam Cao, “Chí Phèo”, SGK Ngữ văn 11, tập 1, NXB GD 2007) Câu 1: Đối tƣợng đƣợc Nam Cao lựa chọn khắc họa đoạn văn trên? Câu 2: Nhà văn phát ghi chép lại “màn mắt” độc đáo đối tƣợng nhƣ nào? Câu 3: Anh (chị) có nhận xét cách vào truyện vừa đặc sắc, vừa hiệu Nam Cao? (ngôn ngữ kể chuyện, biện pháp nghệ thuật) Câu 4: Qua nội dung trích đoạn, suy đốn nhƣ thái độ, tình cảm ngƣời viết nhân vật Chí Phèo? Vì sao? Câu 5: Bình luận lời chửi Chí Phèo, có ý kiến sau: - Đó tiếng chửi vu vơ, vơ thức thằng say rƣợu - Đó tiếng lòng ngƣời đau đớn, bất mãn - Cả hai ý kiến sai - Quan điểm anh (chị) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 15 dòng) trình bày quan điểm cá nhân MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số - Đối tƣợng đƣợc khắc họa đoạn trích - Sự xuất độc đáo đối tƣợng - Hiểu, nhận diện, lý giải đƣợc cách vào truyện đặc sắc hiệu nhà văn - Hiểu, kết nối 2,0 20% 2,0 20% 3,0 30% 7,0 70 % 3,0 30% 10,0 100% Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm trải nghiệm thái độ, tình cảm nhà văn nhân vật Chí Phèo Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể quan điểm cá nhân nói tiếng chửi Chí Phèo 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 2,0 20% 2,0 20% 3,0 30% KHỐI 12 ĐỀ SỐ (Bài làm nhà; Thời gian 45 phút) Đọc đoạn trích văn thực yêu cầu sau: “ tiếng ghi ta nâu không chôn tiếng đàn bầu trời cô gái tiếng đàn cỏ mọc hoang tiếng ghi ta xanh giọt nước mắt vầng trăng tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan long lanh đáy giếng” tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy (Trích “Đàn ghi ta Lor- ca”, Thanh Thảo, SGK Ngữ văn 12, tập 1, NXB GD 2008) Câu 1: Đối tƣợng đƣợc nhà thơ lựa chọn khắc họa đoạn trích ? Câu 2: Anh (chị) giải thích cho hình ảnh thơ “không chôn cất tiếng đàn tiếng đàn cỏ mọc hoang” Câu 3: Anh (chị) có nhận xét thủ pháp nghệ thuật đƣợc nhà thơ sử dụng (Phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác,nghệ thuật nhân hóa) Câu 4: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 15 dòng) trình bày cảm nhận anh (chị) hình ảnh tiếng đàn Câu 5:Từ hình tƣợng Lor-ca, anh (chị) rút học cho sống? Hãy chia sẻ điều với bạn lớp qua văn ngắn MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số - Đối tƣợng đƣợc nhà thơ khắc họa đoạn trích - Hiểu, nhận diện, lý giải đƣợc hình ảnh thơ - Hiểu, lý giải đƣợc thủ pháp nghệ thuật - Hiểu, kết nối 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% 7,0 70 % 3,0 30% 10,0 100% Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm trải nghiệm học sống qua hình tƣợng nhân vật Lor – ca Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể đƣợc cảm nhận hình ảnh tiếng đàn 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 1,0 10% 3,0 30% 3,0 30% ĐỀ SỐ (Bài làm nhà; Thời gian 45 phút) Đọc đoạn trích văn thực u cầu sau: “Ơng đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí cánh tay Sóng nước thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc gối vào bụng hơng thuyền Có lúc chúng đội thuyền lên Nước bám lấy thuyền đo vật túm thắt lung ơng đò đòi lật ngửa trận nước vang trời la não bạt Sóng thác đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất, luồng nước vơ sở bất chí bóp chặt lấy hạ người lái đò [….] Mặt sơng tích tắc lòa sáng lên cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng Nhưng ơng đò cố nén vết thương, hai chân kẹp chặt lấy cuống lái, mặt méo bệch luồng sóng đánh hồi lung, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm Tăng thêm lên tiếng hỗn chiến nước đá thác Nhưng thuyền sáu bơi chèo, nghe rõ tiếng huy ngắn gọn, tỉnh táo người cầm lái Vậy phá xong trùng vi thạch trận vòng thứ Khơng phút nghỉ tay nghỉ mắt, phải phá ln vòng vây thứ hai đổi ln chiến thuật Ông lái nắm binh pháp thần sơng thần đá Ơng thuộc quy luật phục kích lũ đá nơi ải nước hiểm trở Vòng đầu vừa rồi, mở năm trận, có bốn cửa tử cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sơng Vòng thứ hai tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa thuyền vào, cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn Cưỡi lên thác Sông Đà, phải cưỡi đến cưỡi hổ Dòng thác hùm beo hồng hộc tế mạnh sông đá… Nắm chặt lấy bờm sóng luồng rồi, ơng đò ghì cương lái, bám lấy luồng nước mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết đường chéo phía cửa đá ấy… Ơng đò nhớ mặt bọn này, đứa ơng tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa ơng đè sấn lên mà chặt đôi để mở đường tiến Những luồng tử bỏ hết lại sau thuyền Chỉ vẳng reo tiếng hò sóng thác luồng sinh……Thuyền vút qua cống đá cánh mở cánh khép Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa cùng, thuyền mũi tên tre xuyên nhanh qua nước, vừa xuyên vừa tự động lái lượn Thế hết thác Dòng sơng vặn vào bến cát có hang lạnh Sóng thác xèo xèo tan trí nhớ Sơng nước lại bình” (Trích “Ngƣời lái đò sơng Đà”, Nguyễn Tuân, GSK Ngữ văn12, tập 1, NXB GD 2008) Câu 1: Đoạn trích đề cập đến nội dung gì? Câu 2: Nhà văn ghi lại đặc điểm đối tƣợng đƣợc miêu tả? Câu 3: Theo anh (chị), sức hấp dẫn đoạn văn ký bắt nguồn từ yếu tố (chú ý cách sử dụng kiểu, loại từ vựng, biện pháp nghệ thuật)? Câu 4: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 15 dòng) nêu suy nghĩ “chất vàng mười” mà nhà văn tìm thấy giấu kín hình tƣợng ơng lái đò? Câu 5: Từ tính cách chiến thắng ơng lái đò, anh (chị) rút đƣợc học sống, kinh nghiệm sống cho thân? MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu - Nội dung đoạn trích - Những đặc điểm đối tƣợng đƣợc miêu tả - Hiểu, nhận diện, lý giải đƣợc sức hấp dẫn đoạn văn ký 2,0 20% 2,0 20% Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng số Chủ đề Đọc hiểu Số câu Số điểm - Hiểu, kết nối trải nghiệm học sống, kinh nghiệm sống qua hình tƣợng nhân vật ơng lái đò 3,0 30% 7,0 70 % 3,0 30% 10,0 100% Tỉ lệ -Vận dụng tổng hợp để thể đƣợc suy nghĩ “chất vàng mười” đƣợc ẩn giấu qua hình tƣợng ông lái đò 3,0 30% Làm văn Nghị luận VH Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng chung: Số câu Số điểm Tỉ lệ 2,0 20% 2,0 20% 3,0 30% PHỤ LỤC ĐƠN XÁC NHẬN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM TẠI TRƢỜNG THPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỰC NGHIỆM TẠI TRƢỜNG THPT Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THPT …………… Tổ môn Ngữ văn, trường THPT ……………… Tên là: Trần Thị Hạnh Phƣơng Sinh ngày: 15/ 11/ 1975 Hiện Nghiên cứu sinh (Khóa 34) trƣờng Đại họcphạm Hà Nội Chuyên ngành: LL&PPDH mơn Văn - TV Đƣợc trí Nhà trƣờng Tổ môn, đến trƣờng THPT ………………… xin thực nghiệm lớp 11…& 11… (Khối 11) lớp 12…&12 … (Khối 12) thời gian từ ……… đến………… Lý thực nghiệm: Phục vụ cho việc nghiên cứu Đề tài luận án “Bồi dưỡng lực ngữ văn cho học sinh dạy học tác phẩm văn chương trường THPT” (Mã số: 9.14.01.11) Rất mong đƣợc chấp thuận Ban Giám Hiệu nhà trƣờng, Tổ môn Tôi xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017 Xác nhận nhà trƣờng Ngƣời làm đơn Trần Thị Hạnh Phƣơng ... làm sở cho việc đề xuất biện pháp bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh qua dạy học tác phẩm văn chƣơng trƣờng THPT chƣơng Nội dung bao gồm: Năng lực ngữ văn, Năng lực ngữ văn dạy học tác phẩm văn. .. PHÁP BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC NGỮ VĂN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƢƠNG Ở NHÀ TRƢỜNG THPT 90 3.1 Định hƣớng xây dựng biện pháp bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh dạy học tác phẩm. .. phẩm văn chƣơng Bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh qua dạy học tác phẩm văn chƣơng Chƣơng 3: Biện pháp bồi dƣỡng lực ngữ văn cho học sinh dạy học tác phẩm văn chƣơng nhà trƣờng THPT Nội dung chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, (Luận án tiến sĩ) Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn