Slide Bài giảng, đầu mặt cổ, xương đầu mặt thay mỹ

45 28 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:14

XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ ThS.BS PHAM VIET MY BỘ MÔN GIẢI PHẪU XƯƠNG ĐẦU MẶT MỤC MỤCTIÊU TIÊUBÀI BÀIGIẢNG: GIẢNG: 1- XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CÁC XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- MÔ TẢ ĐƯỢC CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT SỐ XƯƠNG ĐẦU MẶT 3- CẤU TẠO CỦA NỀN SỌ XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG XƯƠNGĐẦU ĐẦUMẶT MẶT XƯƠNG XƯƠNGCỘT CỘTSỐNG SỐNG XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2) XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2) XƯƠNG CHẨM (1) XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI (2) XƯƠNGLÁ MÍA (1) XƯƠNG LỆ (2) XƯƠNG BƯỚM (1) XƯƠNG MŨI (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1) XƯƠNG GỊ MÁ (2) XƯƠNG MĨNG (1) XƯƠNG HÀM TRÊN (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SÀNG X TRÁN X ĐỈNH X BƯỚM XƯƠNG MŨI X GÒ MÁ X HÀM TRÊN Ớ DƯ M À X H I X THÁI DƯƠNG X CH ẨM XƯƠNG LỆ XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: 1.1- PHẦN TRAI: GỐC MŨI (GLABELLA) Ụ TRÁN BỜ TRÊN Ổ MẮT CÓ KHUYẾT (LỖ) TRÊN Ổ MẮT CUNG MÀY ĐỘNG MẠCH THẦN KINH TRÊN Ổ MẮT XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: 1.1- PHẦN TRAI: ẤN ĐỘNG MẠCH MÀNG NÃO GIỮA MÀO TRÁN RÃNH XOAMG TĨNH MẠCH DỌC TRÊN XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: 1.2- PHẦN Ổ MẮT: LỖ SÀNG SAU LỖ SÀNG TRƯỚC PHẦN Ổ MẮT X BƯỚM GAI MŨI X GÒ MÁ X LỆ X SÀNG XƯƠNG HÀM TRÊN X.MŨI HỐ LỆ XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG TRÁN: 1.3- PHẦN MŨI: XOANG TRÁN GAI MŨI XƯƠNG ĐẦU MẶT 6- XƯƠNG LÁ MÍA: CÁNH XƯƠNG LÁ MÍA LỖ MŨI SAU XƯƠNG ĐẦU MẶT 7- XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI: MÕM SÀNG MÕM LỆ XOĂN MŨI DƯỚI MÕM TRÁN XƯƠNG HÀM TRÊN XƯƠNG ĐẦU MẶT 7- XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI: CUỐNG MŨI GIỮA NGÁCH MŨI GIỮA CUỐNG MŨI DƯỚI XƯƠNG ĐẦU MẶT 8- XƯƠNG MŨI : BỜ TRÊN BỜ TRONG BỜ NGOÀI BỜ DƯỚI MẶT MẶTTRƯỚC TRƯỚC XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG HÀM DƯỚI: MÕM VẸT KHUYẾT LỒI CẦU HỐ DƯỚI HÀM ĐƯỜNG CHẾCH CÀNH CÀNH LỖ CẰM LỒI CẰM THÂN THÂN GÓC GÓC XƯƠNG ĐẦU MẶT 1- XƯƠNG HÀM DƯỚI: GAI GAICẰM CẰMTRÊN TRÊN NGUYÊN ỦY CƠ CẰM LƯỠI THẦN KINH LƯỠI LỖ LỖHÀM HÀMDƯỚI DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẦN KINH HUYỆT RĂNG DƯỚI NGUYÊN ỦY CƠ HÀM MÓNG ĐƯỜNG ĐƯỜNGHÀM HÀMMÓNG MÓNG XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG HÀM TRÊN: 44MẶT: MẶT: MẶT MŨI MẶTMẮT MẶT THÁI DƯƠNG LỖ DƯỚI Ổ MẮT MẶT TRƯỚC GAI MŨI TRƯỚC XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG HÀM TRÊN: 44MÕM: MÕM: MÕM TRÁN MÕM GÒ MÁ MÕM HUYỆT RĂNG XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- XƯƠNG HÀM TRÊN: MÕM TRÁN MÕM KHẨU CÁI MÕM HUYỆT RĂNG XƯƠNG ĐẦU MẶT 3- XƯƠNG KHẨU CÁI: MÕM Ổ MẮT MÕM BƯỚM MÀO XOĂN MẢNH NGANG LỖ BƯỚM KHẨU CÁI XƯƠNG ĐẦU MẶT 4- XƯƠNG GÒ MÁ: 33MẶT: MẶT: XƯƠNG ĐẦU MẶT X ĐỈNH X TRÁN CUNG MÀY X BƯỚM X THÁI DƯƠNG(PHẦN TRAI) X CHẨM Ổ MẮT X MŨI HỐ MŨI X HÀM TRÊN X THÁI DƯƠNG (MÕM CHỦM) X HÀM DƯỚI X GỊ MÁ NHÌN NGHIÊNG XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG ĐẦU MẶT ... XƯƠNG XƯƠNGĐẦU ĐẦUMẶT MẶT XƯƠNG XƯƠNGCỘT CỘTSỐNG SỐNG XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2) XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2) XƯƠNG CHẨM (1) XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI (2) XƯƠNGLÁ... XƯƠNGLÁ MÍA (1) XƯƠNG LỆ (2) XƯƠNG BƯỚM (1) XƯƠNG MŨI (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1) XƯƠNG GỊ MÁ (2) XƯƠNG MĨNG (1) XƯƠNG HÀM TRÊN (2) XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SÀNG...XƯƠNG ĐẦU MẶT MỤC MỤCTIÊU TIÊUBÀI BÀIGIẢNG: GIẢNG: 1- XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CÁC XƯƠNG ĐẦU MẶT 2- MƠ TẢ ĐƯỢC CÁC CHI TIẾT CỦA MỘT SỐ XƯƠNG ĐẦU MẶT 3- CẤU TẠO CỦA NỀN SỌ XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG XƯƠNGĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Bài giảng, đầu mặt cổ, xương đầu mặt thay mỹ, Slide Bài giảng, đầu mặt cổ, xương đầu mặt thay mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn