Quy trình phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật

93 34 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:06

CHƯƠNG VI ỌUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TƠNG SƠ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ {Aerobic Plate Count) Tổng số vỉ sỉnh vật hỉếu khí Định nghĩa Là v s v tăng trưởng hình thành khuẩn lạc điều kiện hiếu khí Chỉ thị• mức độ vệ sinh an tồn thực phẩm Nguyên tắc Theo phương pháp đổ đĩa - ủ nhiệt độ 37°c/48h 30°c/72h • • • • • • Tổng số vỉ sình vật hỉếu khí Môi trường nuôi cấy - Saline Pepton Water (SPW) - Plate Count Agar (PCA) Thiết bị - Tủ ấm 30°c Chuẩn bỉ mâu * Đổ đĩa J- Nuôi ủ ị Đọc kết Chuẩn bỉ mẫu r r*ỉ c^ i r Căt mâu: lượng mâu căt lOg 25g + 9m l I >:nrk, mi 1ml Im ) lu ll + m] 01 line Lin J lull + 9m ] ẳM I «I
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật, Quy trình phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn