(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

85 34 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:36

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ VĂN YÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM VINH TẠI TRANG TRẠI BÙI HUY HẠNH HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ VĂN YÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM VINH TẠI TRANG TRẠI BÙI HUY HẠNH HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Khoa : Nông học Lớp : K46 - Trồng trọt - N01 Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: ThS.Đỗ Tuấn Tùng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình đào tạo sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Nó giúp cho sinh viên kiểm nghiệm củng cố bổ sung lý thuyết lớp học, giúp sinh viên làm quen với môi trường mà sau phục vụ, nâng cao khả giải vấn đề thực tế Thực phương châm “học phải đôi với hành”, “lý thuyết phải gắn với thực tế”, thực tập tốt nghiệp giúp bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề, tinh thần phục vụ, lực độc lập công tác để nhanh chóng trở thành người lao động vừa biết lao động trí óc vừa có khả lao động chân tay để tường trở thành kĩ sư giỏi tay nghề chun mơn nghiệp vụ, góp phần xây dựng đất nước Xuất phát từ quan điểm trên, đồng ý ban giám hiệu nhà trường, phân công khoa nông học, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng phát triển giống cam vinh trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương” Được hướng dẫn, bảo tận tình của thầy cô khoa, đặc biệt thầy giáo trực tiếp hướng dẫn, tơi hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo khoa, gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên thời gian học tập nghiên cứu, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn ThS Đỗ Tuấn Tùng tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Do trình độ kinh nghiệm làm việc thực tế thân hạn chế, nguồn thơng tin liệu thiếu thốn, khóa luận khơng tránh khỏi khiếm khuyết nội dung hình thức, mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để khóa luận hồn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Hà Văn Yên ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v PHẦN MƠ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Nguồn gốc cam quýt, lịch sử nghề trồng cam quýt vùng trồng cam quýt chủ yếu giới 2.2.1 Nguồn gốc lịch sử trồng cam quýt giới 2.2.2 Các vùng trồng cam quýt chủ yếu giới 2.3 Tình hình sản xuất cam quýt Việt Nam 10 2.3.1 Thực trạng phát triển cam quýt Việt Nam 10 2.3.2 Các vùng trồng cam quýt chủ yếu Việt Nam 12 2.3.3 Các khó khăn việc trồng cam quýt nước ta 13 2.4 Ứng dụng phân bón có múi kỹ thuật trồng chăm sóc 14 2.4.1 Kỹ thuật trồng chăm sóc cam 16 2.5 Tình hình nghiên cứu cam quýt giới nước 19 iii 2.5.1 Tình hình nghiên cứu cam quýt giới 19 2.5.2 Tình hình nghiên cứu cam quýt nước 22 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Bố trí thí nghiệm: 26 3.4.2 Các tiêu theo dõi 26 3.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón qua đến động thái tăng trưởng chiều cao cam vinh 29 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến đường kính gốc cam vinh 31 4.3 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng cam vinh 32 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến khả sinh trưởng lộc 35 4.4.1 Ảnh hưởng phân bón đến số lá/ lộc 36 4.4.2 Ảnh hưởng phân bón tới chiều dài lộc 37 4.5 Ảnh hưởng phân bón đến tình hình sâu bệnh hại cam vinh 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất cam quýt vùng giới Bảng 2.2 Tình hình sản xuất có múi số nước vùng Châu Á 10 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất cam quýt Việt Nam 11 Bảng 2.4 Lượng phân bón cho thời kỳ chưa cho tính theo tuổi 18 Bảng 2.5 Định mức loại phân bón cho có múi (g/cây/năm) 21 Bảng 4.1: Ảnh hưởng phân bón đến chiều cao cam vinh 29 Bảng 4.2: Ảnh hưởng phân bón đến đường kính gốc cam vinh 31 Bảng 4.3 Ảnh hưởng phân bón đến chiều dài chiều rộng cam vinh 32 Bảng 4.4: Ảnh hưởng phân bón đến số lá/lộc cam 36 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân bón tới chiều dài lộc cam vinh 37 Bảng 4.6: Ảnh hưởng phân bón đến tình hình sâu bệnh hại cam vinh 39 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ động thái tăng trưởng chiều cao cam vinh 30 Hình 4.2: Biểu đồ động thái tăng trưởng chiều dài chiều rộng cam vinh 34 Hình 4.3 Biểu đồ động thái tăng trưởng chiều dài lộc cam vinh 38 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng CT : Công thức CV% : Hệ số biến động ĐC : Đối chứng ĐV : Đơn vị FAO : Food and Agricultural Organization of the Unitet Nationl LSD0.05 : Sự sai khác có ý nghĩa mức độ 95% PHẦN MƠ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện ăn trở thành loại mạnh kinh tế Việt Nam, sản phẩm ăn cung cấp cho thị trường nước, đồng thời nguồn xuất sang nước khu vực số thị trường lớn Châu Âu Cùng với phát triển ngành công nghiệp sản phẩm ăn Việt Nam việc sử dụng ăn tươi, nguyên liệu chế biến cho nhà máy Bên cạnh ngành khác bao bì, thủy tinh, sành sứ phát triển theo, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động Từ lâu, người làm vườn hiểu rõ trồng ăn nghề kinh doanh mang lại hiểu kinh tế cao, vừa có thu nhập ổn định, vừa bảo vệ môi trường, đặc biệt phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chống xói mòn, rửa trơi đất vùng đất dốc, vùng đồi núi… Do nước ta sớm hình thành vùng trồng ăn tiếng như: Nhãn Hưng Yên, vải Thanh Hà, bưởi Đoan Hùng, cam Tuyên Quang, Hà Giang, quýt Bắc Sơn… Cam vinh giống quýt chín muộn, khả thích nghi rộng, kháng bệnh tốt Cây sinh trưởng phát triển tốt,phân cành đều, cân đối, khả hoa đậu cao, Quả dễ bảo quản bảo quản lâu cây,thành phần chất lượng nước tuyệt hảo Quả to trung bình (190,0 - 250,0 gr/quả), lưu giữ lâu mà không bị giảm chất lượng, vỏ mỏng, vàng đẹp với độ dày trung bình 3,0mm, lõi vàng ươm, số múi trung bình 11, hàm lượng nước cao, tỷ lệ xơ thấp, chất lượng thơm, đậm, hạt, khả kháng bệnh (bệnh loét, chảy gôm, nấm đen gốc, khô cành) tốt so với giống có nước Miền núi phía Bắc Việt Nam vùng có truyền thống lâu đời sản xuất ăn có múi Tuy nhiên, việc thâm canh loại ăn có múi (cam, quýt) nhỏ lẻ tự phát hiệu thấp, muốn nâng cao suất, chất lượng trồng đất cần bổ sung thường xuyên đầy đủ loại phân bón, chất dinh dưỡng tương ứng Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón người dân tùy tiện, chưa trọng tới việc bón phân cân đối Để ăn trái đạt suất cao, có chất lượng ngon phân bón yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất Tuy nhiên, tình hình sử dụng phân bón nông dân khác Trong thực tế sản xuất, nhiều nơng dân thường bón phân chưa hợp lý Cây ăn trái cần nhiều loại dinh dưỡng để sinh trưởng cho suất, chất lượng đó, đạm, lân, kali yếu tố mà trồng cần nhiều ảnh hưởng lớn đến suất, chất lượng trái Xuất phát từ thực tế chúng tơi tiến hành thí nghiệm: “Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng phát triển giống cam vinh trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài Xác định loại phân bón thích hợp để đạt suất, chất lượng hiệu khả sinh trưởng phát triển giống cam vinh trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương 1.2.2 Yêu cầu đề tài -Đánh giá ảnh hưởng số loại phân bón đến khả sinh trưởng phát triển giống cam vinh trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học - Quá trình thực đề tài, sinh viên thực hành việc nghiên cứu khoa học, biết phương pháp phân bố thời gian hợp lý khoa học công việc để đạt hiệu cao trình làm việc Đồng thời, sở để củng cố kiến thức học nhà trường vào hoạt động thực tiễn Chiều rông chieu rong la 25-6 23:46 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu rong la 25-6 23:46 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CRL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.10800000 0.01800000 18.00 0.0003 Error 0.00800000 0.00100000 Corrected Total 14 0.11600000 R-Square Coeff Var Root MSE CRL Mean 0.931034 1.244991 0.031623 2.540000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.01200000 0.00600000 6.00 0.0256 trt 0.09600000 0.02400000 24.00 0.0002 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.01200000 0.00600000 6.00 0.0256 trt 0.09600000 0.02400000 24.00 0.0002 chieu rong la 25-6 23:46 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CRL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.001 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.0595 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 2.63333 3 A A 2.63333 B 2.50000 B B 2.50000 C 2.43333 chieu rong la 24-7 23:47 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu rong la 24-7 23:47 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CRL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.22800000 0.03800000 10.86 0.0018 Error 0.02800000 0.00350000 Corrected Total 14 0.25600000 R-Square Coeff Var Root MSE CRL Mean 0.890625 1.760738 0.059161 3.360000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.05200000 0.02600000 7.43 0.0150 trt 0.17600000 0.04400000 12.57 0.0016 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.05200000 0.02600000 7.43 0.0150 trt 0.17600000 0.04400000 12.57 0.0016 chieu rong la 24-7 23:47 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CRL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.0035 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.1114 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 3.53333 3 A A 3.43333 B 3.30000 B B 3.30000 B B 3.23333 chieu rong la 24-8 23:49 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu rong la 24-8 23:49 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CRL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.62000000 0.10333333 34.44 F rep 0.07600000 0.03800000 12.67 0.0033 trt 0.54400000 0.13600000 45.33 F rep 0.07600000 0.03800000 12.67 0.0033 trt 0.54400000 0.13600000 45.33 F Model 0.29466667 0.04911111 3.59 0.0495 Error 0.10933333 0.01366667 Corrected Total 14 0.40400000 R-Square Coeff Var Root MSE CRL Mean 0.729373 2.731414 0.116905 4.280000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.00400000 0.00200000 0.15 0.8661 trt 0.29066667 0.07266667 5.32 0.0218 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.00400000 0.00200000 0.15 0.8661 trt 0.29066667 0.07266667 5.32 0.0218 chieu rong la 23-9 23:50 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CRL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.013667 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.2201 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 4.50000 3 A B A 4.30000 B A B A 4.30000 B B C 4.23333 C C 4.06667 chieu rong la 22-10 23:52 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu rong la 22-10 23:52 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CRL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.33600000 0.05600000 10.84 0.0018 Error 0.04133333 0.00516667 Corrected Total 14 0.37733333 R-Square Coeff Var Root MSE CRL Mean 0.890459 1.602070 0.071880 4.486667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.02533333 0.01266667 2.45 0.1478 trt 0.31066667 0.07766667 15.03 0.0009 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.02533333 0.01266667 2.45 0.1478 trt 0.31066667 0.07766667 15.03 0.0009 chieu rong la 22-10 23:52 Thursday, April 27, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CRL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.005167 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.1353 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 4.70000 3 A B A 4.56667 B B 4.46667 B B 4.43333 C 4.26667 Số lá/lộc: so la/loc 2-7 22:24 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 so la/loc 2-7 22:24 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SLL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3.10933333 0.51822222 13.46 0.0009 Error 0.30800000 0.03850000 Corrected Total 14 3.41733333 R-Square Coeff Var Root MSE SLL Mean 0.909871 2.705159 0.196214 7.253333 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.06533333 0.03266667 0.85 0.4633 trt 3.04400000 0.76100000 19.77 0.0003 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.06533333 0.03266667 0.85 0.4633 trt 3.04400000 0.76100000 19.77 0.0003 so la/loc 2-7 22:24 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SLL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.0385 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.3694 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 7.7333 3 A A 7.6000 A A 7.5000 B 6.8333 B B 6.6000 so la/loc 10-7 22:26 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 so la/loc 10-7 22:26 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SLL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 2.37066667 0.39511111 10.92 0.0018 Error 0.28933333 0.03616667 Corrected Total 14 2.66000000 R-Square Coeff Var Root MSE SLL Mean 0.891228 2.044896 0.190175 9.300000 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.24400000 0.12200000 3.37 0.0866 trt 2.12666667 0.53166667 14.70 0.0009 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.24400000 0.12200000 3.37 0.0866 trt 2.12666667 0.53166667 14.70 0.0009 so la/loc 10-7 22:26 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SLL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.036167 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.3581 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 9.7333 3 A A 9.5667 A A 9.5000 B 8.9000 B B 8.8000 so la/loc 18-7 22:27 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 so la/loc 18-7 22:27 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SLL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 2.85466667 0.47577778 37.07 F rep 0.13733333 0.06866667 5.35 0.0335 trt 2.71733333 0.67933333 52.94 F rep 0.13733333 0.06866667 5.35 0.0335 trt 2.71733333 0.67933333 52.94 F Model 4.09066667 0.68177778 14.25 0.0007 Error 0.38266667 0.04783333 Corrected Total 14 4.47333333 R-Square Coeff Var Root MSE SLL Mean 0.914456 1.665292 0.218708 13.13333 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.25733333 0.12866667 2.69 0.1278 trt 3.83333333 0.95833333 20.03 0.0003 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.25733333 0.12866667 2.69 0.1278 trt 3.83333333 0.95833333 20.03 0.0003 so la/loc 26-7 22:35 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SLL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.047833 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.4118 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 13.7000 3 A A 13.4667 A A 13.4000 B 12.7667 C 12.3333 so la/loc 4-8 22:30 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 so la/loc 4-8 22:30 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: SLL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 4.86533333 0.81088889 16.89 0.0004 Error 0.38400000 0.04800000 Corrected Total 14 5.24933333 R-Square Coeff Var Root MSE SLL Mean 0.926848 1.520747 0.219089 14.40667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.16933333 0.08466667 1.76 0.2319 trt 4.69600000 1.17400000 24.46 0.0002 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.16933333 0.08466667 1.76 0.2319 trt 4.69600000 1.17400000 24.46 0.0002 so la/loc 4-8 22:30 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for SLL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.048 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.4125 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 15.0667 3 A A 14.8000 A A 14.6667 B 13.9000 B B 13.6000 Chiều dài lộc: chieu dai loc 2-7 23:00 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu dai loc 2-7 23:00 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CDL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3.22666667 0.53777778 64.53 F rep 0.03333333 0.01666667 2.00 0.1975 trt 3.19333333 0.79833333 95.80 F rep 0.03333333 0.01666667 2.00 0.1975 trt 3.19333333 0.79833333 95.80 F Model 8.72266667 1.45377778 7.93 0.0050 Error 1.46666667 0.18333333 Corrected Total 14 10.18933333 R-Square Coeff Var Root MSE CDL Mean 0.856059 4.146298 0.428174 10.32667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.23333333 0.11666667 0.64 0.5540 trt 8.48933333 2.12233333 11.58 0.0021 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.23333333 0.11666667 0.64 0.5540 trt 8.48933333 2.12233333 11.58 0.0021 chieu dai loc 10-7 22:53 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CDL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.183333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.8062 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 11.4000 3 A B A 10.7667 B B C 10.4333 C D C 9.8000 D D 9.2333 chieu dai loc 18-7 23:01 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu dai loc 18-7 23:01 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CDL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 17.89466667 2.98244444 4.37 0.0297 Error 5.45866667 0.68233333 Corrected Total 14 23.35333333 R-Square Coeff Var Root MSE CDL Mean 0.766257 6.470246 0.826035 12.76667 Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.12133333 0.06066667 0.09 0.9158 trt 17.77333333 4.44333333 6.51 0.0124 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F rep 0.12133333 0.06066667 0.09 0.9158 trt 17.77333333 4.44333333 6.51 0.0124 chieu dai loc 18-7 23:01 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure t Tests (LSD) for CDL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.682333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.5553 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 14.2667 3 A B A 13.3000 B A B A 13.1333 B B C 12.0000 C C 11.1333 chieu dai loc 26-7 23:03 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 123 trt 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 chieu dai loc 26-7 23:03 Thursday, April 26, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: CDL Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 30.26666667 5.04444444 27.59 F rep 0.01733333 0.00866667 0.05 0.9540 trt 30.24933333 7.56233333 41.36 F rep 0.01733333 0.00866667 0.05 0.9540 trt 30.24933333 7.56233333 41.36 F Model 67.55466667 11.25911111 27.75 F rep 0.02800000 0.01400000 0.03 0.9662 trt 67.52666667 16.88166667 41.61 F rep 0.02800000 0.01400000 0.03 0.9662 trt 67.52666667 16.88166667 41.61
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống cam vinh tại trang trại Bùi Huy Hạnh Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn