báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên liệu và công cụ dụng cụ

61 59 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:32

Trường Đại học VinhKhoa kinh tếNGUYỄN THỊ DỊUBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY CP XÂY DỰNGVÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNGĐề tài: Kế toán nguyên liệu và công cụ dụng cụNghành : Kế toánVinh, tháng 3 2012tr­êng ®¹i häc vinhkhoa kÕ to¸nB¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖpĐề tài: Kế toán nguyên liệu và công cụ dụng cụNghành : Kế toánSinh viªn thùchiÖn:NguyÔn ThÞ DÞuLíp: 49 B1 KÕ to¸nGi¸o viªn h­íng dÉn: §Æng Thị Thóy AnhVinh, th¸ng 3 n¨m 2012PHỤ LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU............................................................................. 1PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNGTY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................. 31.1.1 Khái quát chung .......................................................................... 31.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ................................................. 31.2 Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy ................................ 41.2.1 Chức năng, nghành nghề kinh doanh ............................................... 41.2.2 Sơ đồ khái quát quy trình sản xuất sản phẩm ............................... 51.3 Đánh giá khái quát tình hình tài chính .......................................... 71.3.1 Phan tích tình hình tài sản ........................................................... 71.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn của công ty .................................... 91.3.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua một số tỷ giá tài chính............111.4 Nội dung tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thực tập ...................... 121.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán ................................................. 121.4.2 Tổ chức các phần hành kế toán ............................................ 151.4.2.1 Một số đặc điểm chung càn giới thiệu ............................................. 151.4.2.2 Giới thiệu các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập .................... 174.3 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính ........................... 221.4.3 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính ......................................... 221.4.4 Tổ chức kiểm tra công tác kế toán ......................................... 221.5 Nhứng thuân lợi khó khăn và hướng phát triển trong công tác kếtoán tại công ty…231.5.1 Thuận lợi .............................................................................. 231.5.2 Khó khăn ....................................................................... 231.5.3 Phương hướng hoàn thiện ........................................... 24PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁNNGHUYÊNVẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG252.1 Trình tự ghi sổ của công ty ...................................................... 252.1.1 Đặc điểm phân loại, tính giá nguyên vật liệu………………… 252.1.1.1 Đặc điểmnguyên vật liệu tại công ty ……………………… 252.1.1.2 Phân loại ………………………. 252.1.1.3 Tính giá nguyên vật liệu……………………… 252.1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ……………………… 272.1.2.1 Quy trình, phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu …. 272.1.2.2 Kế toán tăng nguyên vật liệu …………………… 28Phiếu chi 01 ………………………………………………………. 29Phiếu nhập kho 01 ……………………………………………. 29Phiếu chi 02 ………………………………………………………. 31Phiếu nhập kho 02 ……………………………………… 322.1.2.3 Kế toán giảm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ……………………32Giấy đề nghị xuất vật tư ……………………… 33Phiếu xuât kho 01…………. 34Thẻ kho vật tư xi măng Bỉm Sơn………………………… 35Thẻ kho vật tư xi măng Nghi Sơn……………………… 36Thẻ kho Công cụ dụng cụ…... ………………………… 37Thẻ kho vật tư thép xà gồ…... ……………………… 38Sổ chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ tại kho vật liệu xi măng NghiSơn39Sổ chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ tại kho vật liệu xi măng BỉmSơn…40Sổ chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ tại kho công ty thép xà gồ.… 41Bảng tổng hợp xuất tồn nguyên vật liệu ...................................... 42Bảng tổng hợp xuất tồn nguyên vật liệu ................................... 43Bảng tổng hợp nhạp, xuát tồn, công cụ dụng cụ ……………Chứng từ nghi sổ 01 …………………………… 44Chứng từ nghi sổ 02 …………………………………… 44Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ………………………. 45Sổ cái nguyên vật liệu …………………………….. 46Sổ cái công cụ, dụng …………………………………… 473.1 Đánh giá thực trạng, đưa ra các giả pháp hoàn thiện phần hành kếtoán ….483.1.1 Nhứng ưu điểm trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty 493.1.2 Những mặt tồn tại cần hoàn thiện và khắc phục trong công tác kếtoán nguyên vật liệu ở công ty493.2 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyênvật liệu ở công ty ………….50KẾT LUẬN 51DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTTK: Tài khoản.DT: Doanh thu.DN: Doanh nghiệp.CP: Chi phớ.CPSXC: Chi phớ sản xuất chung.CPBH: Chi phí bán hàng.CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp.CCDD: Cụng cụ dụng cụ.XĐKQKD: Xác định kết quả kinh doanh.GTGT (VAT): Giá trị gia tăng.PXK: Phiếu xuất kho.PXK: Phiếu xuất kho.SC: Sổ cái.SCT: Sổ chi tiết.SD ĐK: Số dư đầu kỳ.SD CK: Số dư cuối kỳ.KC: Kết chuyểnTP: Thành phẩmCBCNV: Cán bộ công nhân viên.TSCĐ: Tài sản cố định.BHYT: Bảo hiểm y tế.BHXH: Bảo hiểm xó hội.KPCĐ: Kinh phí công đoàn.NVL: Nguyờn vật liệuNHẬN Kí THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG MẠI HUY HOÀNGNgày,tháng Nội dung Ghichú04022012 Nghỉ cuối tuấn05022012 Nghỉ cuối tuấn06022012 Gặp mặt và nhận việc thực tập07022012 T́m hiều chung về công ty08022012 T́m hiều chung về công ty09022012 T́m hiều chung về công ty10022012 T́m hiều chung về công ty11022012 Nghỉ cuối tuấn12022012 Nghỉ cuối tuấn13022012 T́m hiểu về hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty14022012 T́m hiểu về hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty15022012 T́m hiểu về hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty16022012 Thực tập về quy tŕnh sản xuất sản phẩm17022012 Thực tập về quy tŕnh sản xuất sản phẩm18022012 Nghỉ cuối tuấn19022012 Nghỉ cuối tuấn20022012 Thực tập về quy tŕnh sản xuất sản phẩm21022012 Thực tập về quy tŕnh sản xuất sản phẩm22022012 Phân tích tìm hiểu sự biến động tài sản của công ty trongnhứng năm gần đây23022012 Phân tích tìm hiểu sự biến động tài sản của công ty trongnhứng năm gần đây24022012 Tỡm hiểu về bộ mỏy kế toỏn cụng ty25022012 Nghỉ cuối tuấn26022012 Nghỉ cuối tuấn27022012 Tìm hiểu về bộ máy kế toán công ty28022012 Tìm hiểu về bộ máy kế toán công ty29022012 Tìm hiểu về bộ máy kế toán công ty0132012 Thực tập về tăng giảm nguyên vật liệu, cụng cụ dụng cụ0232012 Thực tập về tăng giảm nguyên vật liệu, cụng cụ dụng cụ0332012 Nghỉ cuối tuấn0432012 Nghỉ cuối tuấn0532012 Thực tập về phương pháp kế toán ghi sổ0632012 Thực tập về phương pháp kế toán ghi sổ0732012 Thực tập về phương pháp kế toán ghi sổ0832012 Thực tập về phương pháp kế toán ghi sổ0932012 Thực tập về phương pháp kế toán ghi sổ1032012 Thực tập về phương pháp kế toán ghi sổ1132012 Nghỉ cuối tuấn1232012 Nghỉ cuối tuấn1332012 Thực tập về phương pháp lập báo cáo tài chính, quyết toánkinh phí, bảng cân đối tài khoản1432012 Thực tập về phương pháp lập báo cáo tài chính1532012 Thực tập về phương pháp lập báo cáo tài chính1622012 Thực tập về phương pháp lập báo cáo tài chínhTừ ngày 17 tháng 3 đến ngày 422012 làm báo cáo thựctập tại nhàLỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại vàphát triển nhất định phải có phương pháp sản xuất phù hợp và phải sản xuất rađược những sản phẩm có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Một quy luật tất yếutrong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọibiện pháp để đáp ứng và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầucủa người tiêu dùng với chất lượng ngày càng cao, giá thành hạ. Đó chính làmục đích chung của tất cả các doanh nghiệp sản xuất nói chung và ngành xâydựng nói riêng. Nắm bắt được thời thế trong bối cảnh đất nước đang chuyểnmình trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhu cầu cơ sở hạ tầng,đô thị hóa ngày càng cao, ngành xây dựng cơ bản luôn luôn không ngừng phấnđấu để góp phần phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên trong thời gian vừaqua đầu tư xây dựng cơ bản còn thực hiện tràn lan, thiếu tập trung, công trình dởdang làm thất thoát kinh phí lớn và việc đó đã được dần dần khắc phục cho đếnngày nay. Trong tình hình đó việc đầu tư vốn phải được tăng cường quản lý chặtchẽ trong ngành xây dựng là một điều hết sức cấp bách hiện nay.Để thực hiện được điều đó, vấn đề đầu tiên là cần phải hoạch toán đầy đủ,rõ ràng, chính xác vật liệu trong quá trình sản xuất vật chất. Vì đây là yếu tố cơbản trong quá trình sản xuất, nó chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và giáthành sản phẩm của doanh nghiệp. Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyênvật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, ảnh hưởngđến lợi nhuận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy nguyên vật liệuđóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp buộc phảiquan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đócũng là biệp pháp đúng đắn nhất để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tiết kiệmđược chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.Nhận thức được vai trò của kế toán một cách rõ ràng, đặc biệt là kế toánnguyên vật liệu trong quá trình quản lý chi phí của doanh nghiệp, việc tổ chứchạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thực tiễn rất caotrong việc nâng cao chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cáchcó hiêu quả.Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế thời gian kiến tập tại ,em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty CP xâydựng và thương mại Huy Hoàng” để làm báo cáo thực tập tổng hợp.NỘI DUNG PHẦN 2PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG MẠI HUY HOÀNGPHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬTLIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TAI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG MẠI HUY HOÀNGDo hạn chế về thời gian, về kiến thức lý luận và thực tiễn nên bài báo cáokhông thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy em kính mong nhận được ý kiến đónggóp của ban lãnh đạo C«ng ty, quý thầy cô để bài báo cáo này được hoàn thiệnhơn.Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô §Æng ThÞ ThuýAnh cùng các anh chị phòng kế toán đã chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thờigian thùc tập nàySINH VIÊN THỰC HIỆNNguyễn Thị DịuPHẦN ITổng quan về công tác kế toán tại công ty CP xây dựng và thương mạiHuy Hoàng1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty1.1.1. Khái quát chungTên công ty: CP xây dựng và thương mại Huy HoàngĐịa chỉ trụ sở chính: Nhà bà Trần Thị Quý, xóm 1, xã Hưng Tiến, huyệnHưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.Điện thoại: 038.3760464 Mã số thuế: 2900827212 Loại hình doanh nghiệp: Cty CP Quy mô hiện tại: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồngNgành nghề kinh doanh: nhận thầu thi công xây dựng các công trình dândụng, công nghiệp, thuỷ lợi( hồ, đập, kênh mương), điện năng( đường dây vàtrạm bién áp)1.1.2. Quá trình hình thành và phát triểnSau một thời gian tìm hiểu và khảo sát thực tế t¹i NghÖ An đang ngàycàng phát triển và điều tất yếu là phải đi kèm với việc phát triển cơ sở hạ tầng.Nhận thấy được nhu cầu đó Cty CP x©y dùng vµ th­¬ng m¹i Huy Hoµng đãđược thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703001570 do SởKế hoạch và đầu tư Tĩnh Nghệ An cấp ngày 21 Tháng 08 Năm 2007Vốn điều lệ: 1.900.000.000Gồm 3 cæ ®«ng:+ TrÇn Xu©n HiÕu 100.000 CP+ TrÇn V¨n HËu 70.000 CP+ Hoµng V¨n SÜ 20.000 CPTrong những năm đầu mới thành lập, CTY CP xây dựng và thương mạiHuy Hoàng không những phải đương đầu với sự cạnh tranh của các doanhnghiệp cùng ngành, mà bên cạnh đó Cty còn gặp nhiều trở ngại về mặt nhân lực,thị trường….và kinh nghiệm của Cty còn khá non trẻ, do đó mà Cty đã gặpnhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Cty đã huy động mọi nguồnlực và năng lực của mình, đề ra các chiến lược kinh doanh, đầu tư đổi mới nhiềutrang thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, cải thiện điều kiện lao động chocông nhân, phát huy tính tự chủ sáng tạo của cán bộ nhân viên, mở rộng thịtrường, nâng cao chất lượng của sản phẩmTrải qua những khó khăn ban đầu, với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng củaCty cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan ban nghành có liên quan mà Cty đã mởrộng được thị trường cũng như quy mô SXKD của mình, từ đó nâng cao đượcdoanh thu của doanh nghiệp và cải thiện thu nhập cho người lao động, bên cạnhđó còn đáp ứng được nhu cầu của thị trương và khách hàng, từng bước nâng caovà khẳng định uy tín cũng như thương hiệu của Cty trên thị trường .1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh:Công ty CP xây dựng và thương mại Huy Hoàng kinh doanh xây dựng cáccông trình dân dụng,công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện năng (đường dây vàtrạm biến áp ) san lấp mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc các công trình dândụng công nghiệp, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. Chức năng nghành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình công nghiệp Xây dựng các công trình dân dụng Xây dựng đường giao thông, thuỷ lợi,điện năng Khảo sát, tư vấn, thiết kế kiến trúc các công trình công nghiệp và dân dụng1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và qui trình công nghệ của công ty Đặc điểm sản xuất kinh doanhCác công trình của công ty được tiến hành gồm cả đấu thầu và chỉ địnhthầu. Sau khi hợp đồng kinh tế được kí kết. Công ty thành lập ban chỉ huy côngtrường giao nhiệm vụ cho các phòng ban.Chức năng phải lập kế hoạch sản xuất cụ thể, tiến độ và các phương án đảmbảo cung cấp vật tư, máy móc thiết bị thi công, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảotiến độ cũng như chất lượng của hợp đồng kinh tế đã ký kết với chủ đầu tư hayvới Công ty.Việc quản lý vật tư công ty chủ yếu giao cho Phòng Vật tư theo dõi tìnhhình mua vật tư cho đến khi xuất công trình. Máy móc thi công chủ yếu là củaCông ty ngoài ra Công ty còn phải đi thuê ngoài để đảm bảo quá trình thi côngvà do phòng vật tư chịu trách nhiệm vận hành, quản lý trong thời gian làm ởcông trường.Lao động được sử dụng chủ yếu là công nhân của Công ty, chỉ thuê laođộng phổ thông ngoài trong trường hợp công việc gấp rút, cần đảm bảo tiến độthi công đã ký kết trong hợp đồng.Chất lượng công trình do bên A qui định. Trong quá trình thi công, nếu cósự thay đổi phải bàn bạc với bên A và được bên A cho phép bằng văn bản nêntiến độ thi công và chất lượng công trình luôn được đảm bảo.Trong điều kiện kinh tế thị trường, bằng sự nỗ lực của bản thân, cộng vớisự quan tâm của công ty CP xây dựng và thương mại Huy Hoàng, Công ty đãkhông ngừng phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động, tạo được uy tín với kháchhàng và có thị trường ổn định. Quy trình sản xuất sản phẩmCông ty CP xây dựng và thương mại Huy Hoàng hoạt động chủ yếu tronglĩnh vực xây dựng cơ bản: nhận thầu, thi công các công trình làm đường. Do đặcđiểm là xây dựng cơ bản nên thời gian hoàn thành một sản phẩm dài hay ngắntuỳ thuộc vào công trình có quy mô lớn hay nhỏ.Trong quá trình thi công luôn có sự giám sát của phòng kỹ thuật và kiểm trachất lượng của bên A và các đội phải chịu trách nhiệm về an toàn lao động vàchất lượng công trình. Ta có thể khái quát quy trình sản xuất sản phẩm của Côngty qua sơ đồ sau:Sơ đồ khái quát quy trình sản xuất sản phẩm1.2.2. Sơ đồ khái quát quy trình sản xuất sản phẩm. Đặc điểm sản phẩmSản phẩm chủ yếu của Công ty là các công trình xây dựng cơ bản như nhà,đường. Đó là những công trình sản xuất dân dụng, có đủ điều kiện để đưa vàosản xuất, sử dụng và phát huy tác dụng. Nói cách khác rõ hơn, nó là sản phẩmcủa công nghệ xây dựng và gắn liền trên một địa điểm nhất định, được tạo thànhTổ chức hồ sơđấu thầuChỉ định thầuthảo luậnThông báotrúng thầuLập phương án tổchức thi côngThành lập ban chỉhuy công trườngHợp đồng kinh tếvới chủ đầu tưBảo vệ phương ánvà biện phápthi côngTổ chức nghiệmthu khối lượng vàchất lượng côngtrìnhTiến hành thi côngtheo thiết kếđược duyệtCT hoàn thành làmquyết toán bàn giao CTcho chủ đầu tưLập bảng nghiệm thuthanh toán công trìnhbằng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và lao động mang những đặc điểm cơbản như:+ Có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài có giá trị lớn,mang tính chất cố định.+ Nơi sản xuất ra sản phẩm cũng là nơi sản phẩm hoàn thành, đưa vào sửdụng và phát huy tác dụng.+ Sản phẩm xây dựng mang tính tổng thể về nhiều mặt: kinh tế, chính trị,kỹ thuật, nghệ thuật. Nó rất đa dạng nhưng lại mang tính độc lập. Mỗi một côngtrình được xây theo một thiết kế, kỹ thuật riêng, có giá trị dự toán riêng và tạimột thời điểm nhất định. Những đặc điểm này có tác động lớn tới quá trình sảnxuất của Công ty.+ Quá trình từ khi khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trìnhhoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường dài. Nó phụ thuộc vào quy mô vàtính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công này đượcchia làm nhiều giai đoạn: Chuẩn bị cho điều kiện thi công, thi công móng, trần,hoàn thiện. Mỗi giai đoạn thi công lại bao gồm nhiều công việc khác nhau, cáccông việc chủ yếu được thực hiện ở ngoài trời nên nó chịu ảnh hưởng của thờitiết, thiên nhiên. Do đó quá trình và điều kiện thi công không có tính ổn định, nóluôn luôn biến động theo địa điểm xây dựng và theo từng giai đoạn thi côngcông trình.Với đà phát triển như hiện nay, em thấy rằng Công ty CP xây dựng vàthương mại Huy Hoàng là một công ty có tầm phát triển khá cao, phù hợp vớixu hướng phát triển trong nước, trong khu vực. Trong tương lai, nhu cầu xâydựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, dândụng… còn rất lớn, đó là những thuận lợi cơ bản cho ngành xây dựng nói chungvà Công ty CP xây dựng và thương mại Huy Hoàng. Tuy vậy, trong cơ chế thịtrường ngày nay cũng đòi hỏi ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhânviên trong công ty phải không ngừng nâng cao trình độ tay nghề xây dựng đểcông ty ngày vững càng mạnh hơn.1.3 §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh1.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶nBảng 1: Cơ cấu tài sản và sự biến động tài sản của công ty, năm 2010 2011TÀI SẢN NĂM 2010 NĂM 2011 Chờnh lệchGiá trị Tỷ trọng Giá trị TỷtrọngGiá trị (+) Tỷ lệ (%)A, Tài sảnngắn hạn1.951.282.240 72,85 3.658.292.399 92,51 1.707.010.159 87,48%1, Tiền và cáckhoản tươngđương tiền1.036.695.271 38,7 393.127.015 9,94 (643.568.256) (62%)2, Cỏc khoảnphải thu ngắnhạn50.000.000 1,88 1.061.516.201 26,84 1.011.516.201 2.023%3, Hàng tồnkho864.586.969 32,28 2.179.714.885 55,12 1.315.127.916 152,1%4, Tài sản ngắnhạn khác23.934.298 0,6 23.934.298B, Tài sản dàihạn726.904.762 27,15 296.092.830 7,5 (430.811.932) (59,26%)1, Tài sản cốđịnh26.904.762 1 296.092.830 7,5 269.188.068 1.000,52%2, Cỏc khoảnđầu tư tài chínhdài hạn3, Tài sản dàihạn khác700.000.000 26,14 (700.000.000)Tổng tài sản 2.678.187.002 100 3.954.385.229 100 1.276.198.227 47,65%Nhận xét: Năm 2010: Tổng tài sản của công ty là 2.678.187.002® trong đó Tài sản ngắn hạn là 1.951.282.240d, chiếm 72,86 % trong tổng tài sản,bao gồm:+ Tiền và các khoản tương đương tiền: 1.036.695.271 chiÕm 38,7%+ Các khoản phải thu ngắn hạn: 50.000.000® chiÕm 1,88%+ Hàng tồn kho: 864.586.969 chiÕm 32,28% Tài sản dài hạn là: 726.904.762d chiÕm 27,12%+ Tài sản cố định: 26.904.762d chiÕm 1%+ Tài sản dài hạn khác: 700.000.000d chiÕm 26,14% Năm 2011: Tổng tài sản của công ty là 3.954.385.229d so với năm 2010,tức là đã tăng thêm được 47,65% Trong đó: Tài sản ngắn hạn là : 1.952.282.240 chiếm 92,51% trong tổng tài sản, sovới năm 2010 thì tài sản ngắn hạn tăng thêm 1.707.010.159d tức là đã tăngthêm 87,48% bao gồm:+ Tiền và các khoản tương đương tiền: 393.127.015đ, chiếm 9,94%. So vớinăm 2010 thì đã giảm đi 643.568.256đ, tức là gi¶m 62 %. Đây là một sự khókhăn cho công ty trong việc thanh toán các khoản nợ tức thời và việc kinh doanhcủa năm sau.+ Các khoản phải thu ngắn hạn: 1.061.516.201đ chiếm 26,84%. So với năm2010 thì đã tăng 1.011.516.201đ, tức là tăng 2023%, chứng tỏ công ty thu hồivốn nhanh , xúc tiến nhanh vòng quay của vốn lưu động. Nhưng trong năm nàycông ty có các khoản phải thu khá cao, dẫn đến khả năng dễ bị chiếm dụng vốnlưu động.+ Hàng tồn kho: 2.179.714.885đ, chiếm 55,12%. So với năm 2010 thì đãtăng 1.315.127.916đ, tức 152,1%. Như vậy hàng tồn kho tăng rất lón so vớinăm trước, đây là một điều đáng lo ngại cho công ty.+ Tài sản ngắn hạn khác: 23.934.298đ, chiếm 0,6%. So với năm 2010 thì đãcó sự biến động rất lớn, tăng 23.934.298đ Tài sản dài hạn là 296.092.830đ, chiếm 7,5%. So với năm 2010 thì đãgiảm đi 430.811.932đ, tức là giảm 59,26%. Bao gồm :+Tài sản cố định: 296.092.830đ, chiếm 7,5%. So với năm 2010 thì đã t¨ng269.188.068, tương ứng với 1.000,52%, có điều này là do công ty trong nămnày ®· mua s¾m thªm TSC§+ Kh«ng cã các khoản đầu tư tài chính dài hạn kh¸c . So với năm 2010 thìkhoản này gi¶m 700.000.000dNhìn chung qua 2 năm, tài sản của công ty đã có sự biến động khá rõ rệt,hàng tồn kho phải thu ngắn hạn tăng rất lớn so với năm 2010 đây là một trở ngạirất lớn đối với công ty.1.3.2: Phân tích tình hình nguồn vốn của công tyBảng 2: Cơ cấu nguồn vốn và sự biến động nguồn vốn của cụng ty năm 2010 2011NGUỒNVỐN Năm 2010 Năm 2011 Chờnh lệchGiá trị Tỷ trọng Giá trị TỷtrọngGiá trị Tỷ lệ(%)A, Nợ phảitrả 773.687.390 28.89 2.223.480.245 75,26% 1.449.792.855 187,38%1. Nợ ngắnhạn 773.687.390 28.89 2.223.480.245 75,26% 1.449.792.855 187,38%2. Nợ dàihạnB. Vốn chủsở hữu 1.904.499.612 71,11% 1.730.904.984 43,77% (173.594.628) (9,11%)1. Nguồnvốn chủ sởhữu1.904.499.612 71,11% 1.730.904.984 43,77% (173.594.628) (9,11%)2. Nguồnkinh phí vàquỹ khácTổngnguồn vốn 2.678.187.002 100 3.954.385.229 100 1.276.198.227 47,65%Nhận xét:Nhận xét: Năm 2010: Tổng nguồn vốn của công ty là : 2.678.187.002đ trong đó: Nợ phải trả : 773.687.390đ, chiếm 28,89% trong tổng nguồn vốn, baogồm:+ Nợ ngắn hạn: 773.687.390, chiếm 28,89%. Vốn chủ sở hữu: 1.904.499.612đ chiếm 71,11 % trong tổng nguån vèn.trong đó:+ Nguồn vốn chủ sở hữu: 1.904.499,612đ, chiếm 71,11%.. Năm 2011: Tổng nguồn vốn của công ty là 3.954.385.229đ, so với năm2010 đã tăng thêm 1.276.198.227đ, tức là tăng 47,65%, trong đó: Nợ phải trả: 2.223.480.245đ, chiếm 75,26%, đã tăng 1.449.792.855đ, tứclà t¨ng 187,38% so với năm 2010. Bao gồm:+ Nợ ngắn hạn: 2.223.480.245đ, chiếm 75,26% tổng nguồn vốn, so với năm2010 đã tăng thêm 1.449.792.855đ tức là đă tăng 187,38% đây là một điều bấtlợi đối với công ty khoản phải trả năm 2011 lớn hơn nhiều so với năm 2010 Vốn chủ sở hữu: 1.730.904.984đ, chiếm 43,77%, so với năm 2010 đãgiảm 173.594.628đ, nghĩa là giảm đi 9,11%. bao gồm:+ Nguồn vốn chủ sở hữu:, 1.730.904.984đ chiếm 43,77 % tổng nguồn vốn ,đã giảm 9,11% so với năm 2010, tức là đã giảm 173.594.628đ.Nhìn chung qua bảng phân tích kết cấu nguồn vốn ta nhận thấy vốn chủ sởhữu chiếm tỷ trọng khá trong tổng nguồn vốn của công ty, chứng tỏ công ty tựchủ về nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Năm 2011 hoàn toàn ngược lại nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong tổngnguồn vốn của công ty.Đây là một điều gây khó khăn đối với công ty trong việcthanh toán các khoản nợ ngắn hạn, công ty cần chú trọng nhiều hơn đến vấn đềtài chính trong thời gian kinh doanh tiếp theo.1.3.3: Phân tích tình hình tài chính thông qua một số tỷ số tài chính:Bảng 3: Phân tích tình hình tài chính của công ty năm 2010 2011thông qua các tỷ số tài chính.Chỉ tiêu Năm Chênh lệch2010 2011 Giá trị(+)Tỷtrọng(%)1. Khả năng TThiện hành2.678.187.002= 3.46773.687.3503.954.385.229= 1.772.223.480.245(1,69)2. Khả năng TTnợ NH1.951.22.240= 2.52773.687.301.951.282.240= 0.882.223.480.242(1,64)3. Khả năng TTnhanh1.036.695.271= 1.34773.687.390393.127.015= 0.172.223.480.245(1,17)4. Tỷ suất tài trợ1.904.499.612= 0.712.678.187.0021.730.904.984= 0.433.954.385.229(0,28)5. Tỷ suất đầu tư726.904.762= 0.272.678.187.002296.092.830= 0.073.954.385.229(0,2)Nhận xét:Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy: Về các khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán hiện hành: Năm 2010 và 2011 công ty có khả năngthanh toán hiện hành là 3,46 và 1,77. Có nghĩa là trong 2 năm này, cứ 1đ nợ củacông ty đã lần lượt được đảm bảo bằng 3,46 đ và 1,77đ tổng tài sản. hệ số khảnăng thanh toán của công ty năm 2011 giảm 1,69đ so với năm trước, có điều nàylà do trong năm này các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã tăng lên rất cao, tuyvậy cả hai hệ số này vẫn lớn hơn 1, chứng tỏ tình hình tài chính của công ty đãcó dấu hiệu của sự sụt giảm. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Năm 2010, hệ số này là 2,52d và năm2011 là 0,88d nghĩa là cứ 1đ nợ ngắn hạn của công ty được đảm bảo lần lượt bởi2,52d và 0,88đ tài sản ngắn hạn. Hệ số này năm 2011 giảm đi 1,64 so với nămtrước điều này cho thấy tình hình tài chính của công ty trong năm này đã có dấuhiệu đi xuống. Khả năng thanh toán nhanh: Qua bảng phân tích ta thấy khả năng thanhtoán nhanh của công ty trong năm 2010 là 1,34 điều này phản ánh trong nămdoanh nghiệp có thể dùng tiền và các khoản tương đương tiền để thanh toán cáckhoản nợ ngắn hạn. sang năm 2011 chỉ tiêu này giảm xuống còn 0.17 lần tức17%, nguyên nhân là do trong năm này lượng tiền mặt tồn quỹ của công ty giảmmạnh. Nhìn chung khả năng thanh toán nhanh của công ty là thấp cho thấy côngty gặp khó khăn về tiền cho sản xuất kinh doanh và trả nợ. Tỷ suất tài trợ cho biết mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp đối vớicác đối tượng bên ngoài. Tỷ suất tài trợ của công ty trong 2 năm 2010 và 2011lần lượt là 0,71 và 0,43. Qua 2 năm ta thấy tỷ suất tài trợ của công ty năm 2011giảm 0,26 cho thấy chủ động về nguồn vốn của công ty năm 2011 giảm đáng kểso với năm 2010. Tỷ suất đầu tư cho biết cơ cấu tài sản cố định và đầu tư dài hạn trong tổngtài sản của doanh nghiệp. Tỷ suất đầu tư của công ty trong 2 năm 2010 và 2011lần lượt là: 0,27 và 0,07. Từ đó ta thấy năm 2011 tổng tài sản của công ty giảm0,2.Nhìn chung, qua bảng phân tích ta nhận thấy tình hình tài chính của côngty đang lâm vào tình trạng kém lành mạnh, khả năng chi trả cho các khoản nợcủa công ty đang dần giảm xuống, công ty cần chú trọng nhiều hơn đến vấn đềtài chính trong thời gian kinh doanh tiếp theo.1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thực tập .1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán.Nội dung tổ chức bộ máy kế toán :Công ty CPXD và thương mại Huy Hoàng áp dụng hình thức tổ chức bộmáy kế toán tập trung.Theo hình thức này, công ty chỉ có 1 phòng kế toán trungtâm chịu tránh nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tài chính vàcông tác thống kê trong toàn công ty. Kế toán tại các công trình xây dựng chỉ cótrách nhiệm tập hợp các chứng từ ban đầu, ghi chép và lập nên các bảng kê chitiết sau đó chuyển tất cả các chứng từ liên quan đến phòng tài chính kế toán củacông ty theo định kì. Kế toán công ty sẽ căn cứ vào các chứng từ này đêư ghichép ác sổ sách cần thiết. Tiếp theo, kế toán tổng hợp sẽ lập BCTC. Tất cả cácsổ sách chứng từ đều phải có sự kiểm tra, phê duyệt của kế Trường Đại học Vinh Khoa kinh tế NGUYỄN THỊ DỊU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CƠNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HỒNG Đề tài: Kế tốn ngun liệu cơng cụ dụng cụ Nghành : Kế toán Vinh, tháng - 2012 trờng đại học vinh khoa kế toán Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp Đề tài: Kế tốn ngun liệu cơng cụ dụng cụ Nghành : Kế tốn Sinh viªn thực hiện: Lớp: Giáo viên hớng dẫn: Nguyễn Thị Dịu 49 B1 Kế toán Đặng Th Thúy Anh Vinh, tháng năm 2012 PH LC LI M U PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 1.1.1 Khái quát chung 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy 1.2.1 Chức năng, nghành nghề kinh doanh 1.2.2 Sơ đồ khái quát quy trình sản xuất sản phẩm 1.3 Đánh giá khái quát tình hình tài 1.3.1 Phan tích tình hình tài sản 1.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn cơng ty Phân tích tình hình tài thơng qua số tỷ giá tài 1.3.3 1.4 Nội dung tổ chức cơng tác kế toán đơn vị thực tập 1.4.1 Tổ chức máy kế toán 1.4.2 Tổ chức phần hành kế toán 1.4.2.1 Một số đặc điểm chung càn giới thiệu 1.4.2.2 Giới thiệu phần hành kế toán đơn vị thực tập 4.3 Tổ chức hệ thống báo cáo tài 1.4.3 Tổ chức hệ thống báo cáo tài 1.4.4 Tổ chức kiểm tra cơng tác kế tốn Nhứng thuân lợi khó khăn hướng phát triển cơng tác kế 1.5 tốn cơng ty… 1.5.1 Thuận lợi 1.5.2 Khó khăn 1.5.3 Phương hướng hoàn thiện PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN NGHUNVẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HỒNG 2.1 Trình tự ghi sổ cơng ty 2.1.1 Đặc điểm phân loại, tính giá nguyên vật liệu………………… 2.1.1.1 Đặc điểmnguyên vật liệu cơng ty ……………………… 2.1.1.2 Phân loại ……………………… 2.1.1.3 Tính giá nguyên vật liệu……………………… 2.1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ……………………… 2.1.2.1 Quy trình, phương pháp kế tốn chi tiết nguyên vật liệu … Trang 3 4 7 11 12 12 15 15 17 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 27 27 2.1.2.2 Kế toán tăng nguyên vật liệu …………………… Phiếu chi 01 ……………………………………………………… Phiếu nhập kho 01 …………………………………………… Phiếu chi 02 ……………………………………………………… Phiếu nhập kho 02 ……………………………………… 2.1.2.3 Kế toán giảm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ …………………… Giấy đề nghị xuất vật tư ……………………… Phiếu xuât kho 01………… Thẻ kho vật tư xi măng Bỉm Sơn………………………… Thẻ kho vật tư xi măng Nghi Sơn……………………… Thẻ kho Công cụ dụng cụ… ………………………… Thẻ kho vật tư thép xà gồ… ……………………… Sổ chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ kho vật liệu xi măng Nghi Sơn Sổ chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ kho vật liệu xi măng Bỉm Sơn… Sổ chi tiết vật liệu , công cụ dụng cụ kho công ty thép xà gồ.… Bảng tổng hợp xuất tồn nguyên vật liệu Bảng tổng hợp xuất tồn nguyên vật liệu Bảng tổng hợp nhạp, xuát tồn, công cụ dụng cụ …………… Chứng từ nghi sổ 01 …………………………… Chứng từ nghi sổ 02 …………………………………… Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ……………………… Sổ nguyên vật liệu …………………………… Sổ công cụ, dụng …………………………………… Đánh giá thực trạng, đưa giả pháp hồn thiện phần hành kế 3.1 tốn … 3.1.1 Nhứng ưu điểm cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty Những mặt tồn cần hồn thiện khắc phục cơng tác kế 3.1.2 tốn nguyên vật liệu công ty Một số kiến nghị đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun 3.2 vật liệu công ty ………… KẾT LUẬN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 28 29 29 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 TK: DT: DN: CP: CPSXC: CPBH: CPQLDN: CCDD: XĐKQKD: GTGT (VAT): PXK: PXK: SC: SCT: SD ĐK: SD CK: KC: TP: CBCNV: TSCĐ: BHYT: BHXH: KPCĐ: NVL: Tài khoản Doanh thu Doanh nghiệp Chi phớ Chi phớ sản xuất chung Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Cụng cụ dụng cụ Xác định kết kinh doanh Giá trị gia tăng Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Sổ Sổ chi tiết Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Kết chuyển Thành phẩm Cán công nhân viên Tài sản cố định Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xó hội Kinh phí cơng đồn Nguyờn vật liệu NHẬN Kí THỰC TẬP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG Ngày, tháng 04/02/2012 05/02/2012 06/02/2012 07/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012 13/02/2012 14/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 17/02/2012 18/02/2012 19/02/2012 20/02/2012 21/02/2012 22/02/2012 23/02/2012 24/02/2012 25/02/2012 26/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 29/02/2012 01/3/2012 02/3/2012 03/3/2012 04/3/2012 05/3/2012 06/3/2012 07/3/2012 08/3/2012 09/3/2012 10/3/2012 11/3/2012 12/3/2012 13/3/2012 Nội dung Nghỉ cuối tuấn Nghỉ cuối tuấn Gặp mặt nhận việc thực tập TT́m hiều chung công ty TT́m hiều chung công ty TT́m hiều chung công ty TT́m hiều chung công ty Nghỉ cuối tuấn Nghỉ cuối tuấn TT́m hiểu hoạt động cấu tổ chức máy công ty TT́m hiểu hoạt động cấu tổ chức máy công ty TT́m hiểu hoạt động cấu tổ chức máy công ty Thực tập quy tŕnh sản xuất sản phẩm Thực tập quy tŕnh sản xuất sản phẩm Nghỉ cuối tuấn Nghỉ cuối tuấn Thực tập quy tŕnh sản xuất sản phẩm Thực tập quy tŕnh sản xuất sản phẩm Phân tích tìm hiểu biến động tài sản cơng ty nhứng năm gần Phân tích tìm hiểu biến động tài sản công ty nhứng năm gần Tỡm hiểu mỏy kế toỏn cụng ty Nghỉ cuối tuấn Nghỉ cuối tuấn Tìm hiểu máy kế tốn cơng ty Tìm hiểu máy kế tốn cơng ty Tìm hiểu máy kế tốn cơng ty Thực tập tăng giảm ngun vật liệu, cụng cụ dụng cụ Thực tập tăng giảm nguyên vật liệu, cụng cụ dụng cụ Nghỉ cuối tuấn Nghỉ cuối tuấn Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Nghỉ cuối tuấn Nghỉ cuối tuấn Thực tập phương pháp lập báo cáo tài chính, tốn Ghi kinh phí, bảng cân đối tài khoản 14/3/2012 Thực tập phương pháp lập báo cáo tài 15/3/2012 Thực tập phương pháp lập báo cáo tài 16/2/2012 Thực tập phương pháp lập báo cáo tài Từ ngày 17 tháng đến ngày 4/2/2012 làm báo cáo thực tập nhà LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển định phải có phương pháp sản xuất phù hợp phải sản xuất sản phẩm có chất lượng cao giá hợp lý Một quy luật tất yếu kinh tế thị trường cạnh tranh Do mà doanh nghiệp phải tìm biện pháp để đáp ứng phát triển thương trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với chất lượng ngày cao, giá thành hạ Đó mục đích chung tất doanh nghiệp sản xuất nói chung ngành xây dựng nói riêng Nắm bắt thời bối cảnh đất nước chuyển đường cơng nghiệp hóa, đại hóa với nhu cầu sở hạ tầng, thị hóa ngày cao, ngành xây dựng luôn không ngừng phấn đấu để góp phần phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên thời gian vừa qua đầu tư xây dựng thực tràn lan, thiếu tập trung, cơng trình dở dang làm thất kinh phí lớn việc khắc phục ngày Trong tình hình việc đầu tư vốn phải tăng cường quản lý chặt chẽ ngành xây dựng điều cấp bách Để thực điều đó, vấn đề cần phải hoạch toán đầy đủ, rõ ràng, xác vật liệu q trình sản xuất vật chất Vì yếu tố q trình sản xuất, chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chỉ cần biến động nhỏ chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi nhuận, kết kinh doanh doanh nghiệp Vì nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng q trình sản xuất Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu mà đảm bảo chất lượng Đó biệp pháp đắn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nhận thức vai trò kế toán cách rõ ràng, đặc biệt kế tốn ngun vật liệu q trình quản lý chi phí doanh nghiệp, việc tổ chức hạch tốn ngun vật liệu cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thực tiễn cao việc nâng cao chất lượng quản lý khả sử dụng vật liệu cách có hiêu Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng trên, qua thực tế thời gian kiến tập , em chọn đề tài: “Kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ cơng ty CP xây dựng thương mại Huy Hồng” để làm báo cáo thực tập tổng hợp NỘI DUNG PHẦN PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ TAI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG Do hạn chế thời gian, kiến thức lý luận thực tiễn nên báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót, em kính mong nhận ý kiến đóng góp ban lãnh đạo C«ng ty, q thầy để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình ca cụ Đặng Thị Thuý Anh cựng cỏc anh ch phòng kế tốn bảo, hướng dẫn em suốt thời gian thùc tập SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Dịu PHẦN I Tổng quan công tác kế tốn cơng ty CP xây dựng thương mại Huy Hồng 1.1 Q trình hình thành phát triển công ty 1.1.1 Khái quát chung Tên cơng ty: CP xây dựng thương mại Huy Hồng Địa trụ sở chính: Nhà bà Trần Thị Quý, xóm 1, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 038.3760464 • Mã số thuế: 2900827212 • Loại hình doanh nghiệp: Cty CP • Quy mơ tại: Doanh nghiệp vừa nhỏ • Vốn điều lệ: 1.900.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: nhận thầu thi công xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, thuỷ lợi( hồ, đập, kênh mương), điện năng( đường dây trạm bién áp) 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Sau thời gian tìm hiểu khảo sát thực tế t¹i NghƯ An ngày phát triển điều tất yếu phải kèm với việc phát triển sở hạ tầng Nhận thấy nhu cu ú Cty CP xây dựng thơng mại Huy Hoµng thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703001570 Sở Kế hoạch đầu tư Tĩnh Nghệ An cấp ngày 21 Tháng 08 Nm 2007 Vn iu l: 1.900.000.000 Gm cổ đông: + Trần Xuân Hiếu + Trần Văn Hậu + Hoàng Văn Sĩ 100.000 CP 70.000 CP 20.000 CP Trong nhng năm đầu thành lập, CTY CP xây dựng thương mại Huy Hồng khơng phải đương đầu với cạnh tranh doanh nghiệp ngành, mà bên cạnh Cty gặp nhiều trở ngại mặt nhân lực, thị trường….và kinh nghiệm Cty non trẻ, mà Cty gặp nhiều khó khăn Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Cty huy động nguồn lực lực mình, đề chiến lược kinh doanh, đầu tư đổi nhiều trang thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, phát huy tính tự chủ sáng tạo cán nhân viên, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm Trải qua khó khăn ban đầu, với phấn đấu nỗ lực không ngừng Cty với giúp đỡ quan ban nghành có liên quan mà Cty mở rộng thị trường quy mơ SXKD mình, từ nâng cao doanh thu doanh nghiệp cải thiện thu nhập cho người lao động, bên cạnh đáp ứng nhu cầu thị trương khách hàng, bước nâng cao khẳng định uy tín thương hiệu Cty thị trường 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy 1.2.1 Chức năng, ngành nghề kinh doanh: B¸o c¸o thùc tËp tèt ghiƯp Chứng từ SH NT Din gii GVHD: Đặng Th Thuý Anh S CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ Tháng 1/2012 Tài khoản: 153 – Tại kho: Công ty Nhập TKĐƯ Đơn giá Số Thành tiền lượng Xuất Số lượng Thành tiền Tồn đầu kỳ PN 02/0 PX 01/0 03/0 Nhập kho dụng cụ Xe rùa Tăng Khoá cáp 111 250.000 2.400 3.500 03/0 Nhập kho dụng cụ Xe rùa Tăng Khoá cáp 154 250.000 2.400 3.500 Cộng phát sinh Tồn cuối kỳ Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) 10 10 20 40 Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) 2.500.000 245.000 70.000 10 10 20 40 2.500.000 245.000 70.000 19 Thành tiền 10 10 20 2.500.00 245.000 70.000 0 Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Giám đốc (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Cụng ty CP xây dựng thương mại Huy Hồng SVTH: Ngun ThÞ DÞu Tồn Số lượng Líp: 49B1 - KÕ To¸n B¸o c¸o thùc tËp tốt ghiệp GVHD: Đặng Th Thuý Anh Xỳm 1- Hng Tiến – Hưng Nguyên- Nghệ An M ã Tên DC BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN CÔNG CỤ DỤNG CỤ TK: 153– Công cụ dụng cụ - Tháng 01/2010 Tại kho: Công ty Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Xuất kỳ ĐVT SL TT SL TT SL TT Xe rùa 10 2.500.000 10 2.500.000 Tăng 10 245.000 10 245.000 Khoá cáp 20 70.000 20 70.000 Tồn cuối kỳ SL TT Cộng Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) SVTH: Ngun ThÞ DÞu 20 Líp: 49B1 - KÕ To¸n B¸o c¸o thùc tËp tốt ghiệp Đặng Th Thuý Anh GVHD: 2.1.3 K toỏn nguyên vật liệu Mẫu số S02a-DN Công ty CP xây dựng thương mại Huy Hoàng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC ngày 14/9/2006 BTC) Xóm 1- Hưng Tiến – Hưng Nguyên- Nghệ An CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Tài khoản Trích yếu Số tiền Nợ Có Nhập kho NVL đả trả 152 111 76.073.973 tiền mặt Nhập kho CCDC trả 153 111 2.955.750 tiền mặt Tổng cộng 79.029.723 Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Cơng ty CP xây dựng thương mại Huy Hồng Xóm 1- Hưng Tiến – Hưng Nguyên- Nghệ An Mẫu số S02a-DN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC ngày 14/9/2006 BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Tài khoản Nợ Trích yếu Xuất kho NVL thi cơng cơng trình Xuất kho CCDC thi cơng cơng trình Tổng cộng Số tiền 154 152 76.073.973 154 153 2.955.750 79.029.723 Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) Người lập (Ký, ghi họ tên) SVTH: Ngun ThÞ DÞu 49B1 - KÕ To¸n Có 21 Líp: B¸o c¸o thùc tËp tèt ghiệp Đặng Th Thuý Anh GVHD: Cụng ty CP xõy dựng thương mại Huy Hoàng Mẫu số S02b-DN (Ban hành theo QĐ số Xóm 1- Hưng Tiến – Hưng Nguyên- Nghệ An 48/2006/QĐ BTC ngày 14/9/2006 BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi Số hiệu Ngày tháng 31/01/2012 79.029.723 31/01/2012 79.029.723 Cộng tháng 01/2012 158.059.446 Người lập biểu (Ký, ghi họ tờn) SVTH: Nguyễn Thị Dịu 49B1 - Kế Toán K toán trưởng (Ký, ghi họ tên) 22 Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Giám đốc (Ký, ghi họ tên, đóng du) Lớp: Báo cáo thực tập tốt ghiệp GVHD: Đặng Thị Thuý Anh Công ty CP xây dựng thương mại Huy Hồng Mẫu số S02c1-DN Xóm 1- Hưng Tiến – Hưng Nguyên- Nghệ An (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC ngày 14/9/2006 BTC) SỔ CÁI Tháng 01/2012 Tài khoản: 152-Nguyên vật liệu NTG S 31/01 31/01 Chứng từ SH NT 31/01 31/01 Diễn giải Số dư đầu tháng 01 Nhập NVL toán tiền mặt Xuất NVL thi cơng cơng trình Cơng phát sinh Số dư cuối tháng 01 Người lập biểu (Ký, ghi họ tên) Công ty CP xây dựng thương mại Huy Hồng SVTH: Ngun ThÞ DÞu Số phát sinh Nợ Có TKĐƯ 111 154 76.073.973 76.073.973 Kế tốn trưởng (Ký, ghi họ tên) Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Giám đốc (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Mẫu số S02c1-DN 23 76.073.973 76.073.973 Líp: 49B1 - KÕ To¸n B¸o cáo thực tập tốt ghiệp GVHD: Đặng Th Thuý Anh (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC ngày 14/9/2006 BTC) SỔ CÁI Tháng 01/2012 Tài khoản: 153- Công cụ dụng cụ Chứng từ Số phát sinh Diễn giải TKĐƯ SH NT Nợ Có Số dư đầu tháng 01 31/01 Nhập CCDC toán tiền mặt 111 2.955.750 31/01 Xuất CCDC thi cơng cơng trình 154 2.955.750 Công phát sinh 2.955.750 2.955.750 Số dư cuối tháng 01 Ngày 31 tháng 01 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Xóm 1- Hưng Tiến – Hưng Nguyên- Nghệ An NTG S 31/01 31/01 SVTH: Ngun ThÞ DÞu 24 Líp: 49B1 - KÕ To¸n Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh 3.1 Đánh giá thực trạng, đưa giải pháp hồn thiện phần hành kế tốn 3.1.1 Nhưng ưu điểm cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty Trong kinh tế thị trường nay, Doanh nghiệp muốn tồn đứng vững hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải có hiệu Muốn đạt điều cơng tác quản lý, cơng tác tổ chức sản xuất phải chặt chẽ động Để đạt mục đích này, Doanh nghiệp có cách làm khác Song biện pháp nhiều Doanh nghiệp quan tâm không ngừng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Cơng ty CP XD thương mai Huy Hoàng đơn vị trải qua năm xây dựng phát triển với bao khó khăn vất vả đến bước trưởng thành mặt Với tập thể cán công nhân viên không ngừng vươn lên cố gắng học hỏi, tiếp thu khoa học công nghệ nhằm nâng cao suất nâng cao chất lượng thi công cơng trình, Cơng ty khẳng định vị trí kinh tế thị trường Cơng ty bước hoà nhập vào kinh tế thị trường, đổi trang thiết bị dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng thi cơng cơng trình, thực chủ trương cải tiến công tác quản lý kinh tế Cơng ty đạt thành tích đáng kể sản xuất thi cơng, hồn thành nhiệm vụ đề không ngừng nâng cao đời sống cán công nhân viên Công tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố hồn thiện thực trở thành công cụ đắc lực quản lý hạch tốn kế tốn Cơng ty Trong suốt trình hình thành phát triển Cty hồn thành bàn giao 30 cơng trình, đưa vào sử dụng phục vụ cho kinh tế quốc dân Để đạt kết khơng thể khơng nói đến nỗ lực chung tồn Cơng ty Những góp phần khơng nhỏ vàp kết mà Cơng ty đạt phải kể đến cán Phòng tài - kế tốn Cùng với phát triển mạnh mẽ Công ty, hệ thống quản lý nói chung máy kế tốn nói riêng khơng ngừng hồn thiện nâng cao nhằm đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày đòi hỏi cao Cùng với lớn mạnh Công ty cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn nhập, xuất vật liệu nói riêng khơng ngừng hoàn thiện, đáp ứng sản xuất kinh doanh Cơng ty đảm bảo tính thơng phạm vi, 25 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh phương pháp hạch toán tiêu kế toán phận liên quan Số liệu kế tốn phản ánh trung thực, xác, rõ ràng tình hình có biến động vật liệu Về việc tổ chức máy kế tốn Cơng ty phù hợp với u cầu tình hình cụ thể Cơng ty phù hợp với trình độ cán kế tốn Thủ tục nhập, xuất kho thể chặt chẽ, có kiểm tra giám sát phận liên quan, có đầy đủ chứng từ hợp pháp hợp lệ, việc luân chuyển chứng từ thực quy định Tổ chức kế toán vật liệu Công ty tương đối phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, hệ thông tài khoản, sổ kế tốn ln đảm bảo tn thủ chế độ kế tốn hành Việc lựa chọn hình thức kế toán "Chứng từ ghi sổ" phù hợp với đặc điểm hồn cảnh cụ thể đơn vị, hình thức tiện lợi đơn giản việc ghi chép, dễ kiểm tra đối chiếu theo dõi Trong hạch toán kế toán chi tiết, kế toán vận dụng phương pháp ghi thẻ song song phù hợp với trình độ kế tốn Cơng ty Cơng ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với sản xuất kinh doanh 3.1.2 Những mặt tồn cần hoàn thiện khắc phục cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Nhìn chung, cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty cung cấp đầy đủ thơng tin tình hình quản lý, cung cấp vật liệu toán với nhà cung cấp Công ty tương đối đầy đủ kịp thời, khắc phục tốt việc kiểm tra giám sát trình biến động vốn lưu động nói chung vốn giữ trữ sản xuất nói riêng, giúp Lãnh đạo Cơng ty có kế hoạch thu mua vật liệu đạo sản xuất sát với thực tế nhu cầu sử dụng vật liệu sản xuất kinh doanh Bên cạnh kết đạt tồn đòi hỏi thời gian tới Cơng ty phải bổ xung để cơng tác kế tốn xuất vật liệu hồn thiện hơn: - Việc trang bị máy vi tính hạn chế có hai máy vi tính, máy vi tính thực chưa phát huy vai trò tất cơng việc kế tốn chủ yếu ghi chép thủ công - Để sản xuất thi công Công ty cần nhiều loại vật liệu với phẩm chất quy cách khác nhau, Công ty nên lập Sổ danh điểm vật liệu 26 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh - Đối với kế tốn chi tiết đảm bảo cho cơng việc kiểm tra đối chiếu, Công ty cần phải lập sổ tổng hợp nhập, xuất tồn kho vật liệu 3.2 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nguyên vật liệu Công ty: Ý kiến1:: Lập biên kiểm nghiệm loại vật liệu nhập kho Để chất lượng, số lượng vật tư nhập kho đảm bảo phục vụ cho công tác SXKD Công ty Vật liệu trước nhập kho phải kiểm tra để xác định số lượng, chất lượng, quy cách vật liệu Cơ sở để kiểm tra phiếu nhập kho, trình nhập kho phát thấy vật liệu không đảm bảo số lượng, chất lượng, quy cách Thì Ban kiểm nghiệm phải lập biên xác nhận có đảm bảo hay khơng Trường hợp vật liệu nhập đảm bảo số lượng, chất lượng, quy cách phải lập biên kiểm nghiệm để xác định VD: Theo phiếu nhập kho số 01 ngày 01/01/2012 Công ty CP XD thương mại Huy Hoàng Nhập 20 xi măng PCB 30 Bỉm Sơn với đơn giá 876.190đ/tấn Thực tế kiểm tra: số lượng 20 quy cách bảo đảm chất lượng Ban kiểm nghiệm lập biên kiểm nghiệm BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU NHẬP KHO Ngày 01/01/2012 Căn vào phiếu nhập kho số 01 ngày 01/01/2012 giữa: + Bên giao hàng (Nhà máy xi măng Bỉm Sơn) + Bên nhận: Công ty CP XD thương mại Huy Hoàng) Về việc: Nhập xi măng phục vụ XD mương Hưng Xá Theo Hợp đồng số 0034461ngày 29/12/2011 Hồi …giờ, ngày 01 tháng 01 năm 2012 kho Cơng ty CP XD thương mại Huy Hồng Hội đồng kiểm nghiệm gồm có: Ơng ………… Đại diện bên giao hàng Ông ………… Đại diện bên nhận hàng Sau kiểm nghiệm hai bên thống đưa kết luận sau: STT Kêt kiểm nghiệm 27 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tên, quy cách phẩm chất Mã số GVHD: Đặng Thi Thuý Anh Đơn vị tính Số lượng theo phiếu xuất 20 Số lượng quy cách Số lượng sai quy cách Xi măng PCB Tấn 20 30 Bỉm Sơn Cộng 20 20 - Chất lượng, quy cách, phẩm chất: Đảm bảo Ý kiến kết luận: Nhất trí nhập kho Biên kết thúc vào hồi ….giờ ngày Nhất trí ký tên./ Đại diện bên giao hàng Đại diện bên nhận hàng Ý kiến 2: Áp dụng máy tính cơng tác kế toán Hiện xu sử dụng máy vi tính việc tổ chức kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu nói riêng trở nên phổ biến đạt kết cao việc cung cấp thơng tin, giúp chi việc hạch tốn kế tốn hạch tốn nhanh chóng, nên việc áp dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn cần thiết Công ty CP XD thương mại Huy Hoàng trang bị máy vi tính cho Phòng kế tốn, hạn chế, máy vi tính chưa thực phát huy hết vai trò nó, phần hành cơng việc kế tốn hầu hết làm thủ cơng Một vấn đề cần phải quan tâm đến phần mềm kế tốn, cài đặt chương trình kế tốn phù hợp với đặc điểm thực trạng Công ty quan trọng Cùng với việc trang bị máy vi tính Phòng kế tốn, cơng việc đào tạo nâng cao kỹ thành thạo việc sử dụng chương trình kế tốn cho cán kế tốn Cơng ty hoàn toàn cần thiết Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều chủng loại, mẫu mã, quy cách khác nên việc hạch tốn phương pháp thủ cơng khơng tránh khỏi sai sót Việc áp dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn giảm bớt khối lượng công việc Công ty, công trình thường có địa điểm xa nên định kỳ cuối tháng đội tổng hợp, phân loại gửi chứng từ Phòng kế tốn, nên thường vào cuối 28 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh tháng, cuối quý công việc tập trung nhiều, làm ảnh hưởng tới việc cung cấp thơng tin cho Ban lãnh đạo Vì thời gian tới Cơng ty phải cố gắng hồn thiện trang thiết bị máy vi tính cho kế tốn (đảm bảo người máy) Việc đầu tư máy vi tính gặp nhiều khó khăn tài đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài: cung cấp số liệu xác, nhanh chóng kịp thời giúp ban quản lý đưa định đắn, hữu hiệu nhất, áp dụng máy vi tính cơng tác góp phần làm giảm bớt chi phí lao động 29 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu thực tế, lần khẳng định rằng, công tác tổ chức quản lý kế toán nguyên vật liệu nội dung quan trọng công tác quản lý kinh tế Vật liệu yếu tố thiếu đơn vị sản xuất kinh doanh nói chung Cơng ty CP XD thương mại Huy Hồng nói riêng Kế tốn ngun vật liệu tốt góp phần giúp cho Lãnh đạo nắm bắt tình hình thực tế đạo sản xuất có hiệu quả, từ có kế hoạch thu mua sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo cho trình sản xuất diễn cách liên tục Do cơng tác hạch tốn Cơng ty Kế tốn ngun vật liệu phải khơng ngừng hồn thiện Kế tốn ngun vật liệu không đơn giúp cho đơn vị theo dõi chặt chẽ số lượng, chủng loại vật liệu nhập vào, xuất để thi công mà quan trọng thơng qua cơng tác Kế tốn nguyên vật liệu thực hiện, quản lý cung cấp sử dụng từ khâu thu mua đến khâu sử dụng cho có hiệu nhất, tránh hao hụt lãng phí làm thiệt hại đến tài sản Công ty Đồng thời góp phần nâng cao hiệu sử dụng vật liệu khơng ngừng phấn đấu tiết kiện chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng tích luỹ, tăng tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh, tạo điều kiện cho Công ty đứng vững phát triển chế cạnh tranh gay gắt thị trường Qua thời gian thực tập Công ty CP XD thương mại Huy Hồng em thấy Cơng tác kế tốn ngun vật liệu có vị trí tầm quan trọng cơng cụ đắc lực giúp cho Ban Lãnh đạo nắm bắt tình hình thực tế, từ có biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu sử dụng vật liệu Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Thầy, Cơ giáo Bộ mơn Kế tốn doanh nghiệp, Cơ Đặng Thị Th Anh Giảng viên trực tiếp hướng dẫn; Anh, chị Cơng ty nhiệt tình giúp đỡ Em hồn thành chuyên đề tốt nghiệp này./ Ngày 20 tháng 03 năm 2012 Người thực Nguyễn Thị Dịu 30 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 31 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Đặng Thi Thuý Anh 32 SVTH: Nguyễn Thị Dịu Lớp 49 B1- Kế tốn B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Thi Thuý Anh GVHD: Đặng 33 SVTH: Nguyn Th Du 49 B1- Kế to¸n Lớp ... tuấn Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập phương pháp kế toán ghi sổ Thực tập. .. Tìm hiểu máy kế tốn cơng ty Tìm hiểu máy kế tốn cơng ty Tìm hiểu máy kế tốn cơng ty Thực tập tăng giảm ngun vật liệu, cụng cụ dụng cụ Thực tập tăng giảm nguyên vật liệu, cụng cụ dụng cụ Nghỉ cuối... nhiệm lập báo cáo kế toán trưởng kế toán tổng hợp phòng kế tốn Các kế tốn viên phòng kế tốn cung cấp sổ chi tiết để kế toán trưởng kế toán tổng hợp lập báo cáo tài Hiện đơn vị lập báo cáo tài theo
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên liệu và công cụ dụng cụ, báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán nguyên liệu và công cụ dụng cụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn