Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

11 649 4
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 15:10

PHONG CAÙCH NGOÂN NGÖÕ PHONG CAÙCH NGOÂN NGÖÕ SINH HOAÏT SINH HOAÏT (Buổi trưa, tại khu tập thể X, hai bạn Lan và Hùng gọi Hương đi học) - Hương ơi ! Đi học đi ! (im lặng) - Hương ơi ! Đi học đi ! (Hương và Hùng gào lên) - Gì mà ầm lên thế chúng mày ! Không cho ai ngủ ngày nữa à ! (tiếng một người đàn ông nói to) - Các cháu ơi, kh chứ !ẽ Để cho các bác ngủ trưa với !… Nhanh lên con, Hương ! (tiếng bà mẹ hương nhẹ nhàng ôn tồn) - Đây rồi, ra đây rồi ! (tiếng Hương nhỏ nhẹ) - Gớm, chậm như rùa ấy ! Cô phê bình chết thôi ! (tiếng Lan càu nhàu) - Hôm nào cũng chậm. Lạch bà lạch bạch như vòt bầu ! … (tiếng Hùng tiếp lời) • (Buổi trưa, tại khu tập thể X, hai bạn Lan và Hùng gọi Hương đi học) - Hương ơi ! Đi học đi ! (im lặng) - Hương ơi ! Đi học đi ! (Hương và Hùng gào lên) - Gì mà ầm lên thế chúng mày ! Không cho ai ngủ ngày • nữa à ! (tiếng một người đàn ông nói to) - Các cháu ơi, kh chứ !ẽ Để cho các bác ngủ trưa với !… Nhanh lên con, Hương ! (tiếng bà mẹ hương nhẹ nhàng ôn tồn) - Đây rồi, ra đây rồi ! (tiếng Hương nhỏ nhẹ) - Gớm, chậm như rùa ấy ! Cô phê bình chết thôi ! (tiếng Lan càu nhàu) - Hôm nào cũng chậm. Lạch bà lạch bạch như vòt bầu ! … (tiếng Hùng tiếp lời) I. Khái niệm ngôn ngữ sinh ho t:ạ - Ngôn ngữ sinh hoạt là Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng lời ăn tiếng nói hàng ngày, dùng để thông ngày, dùng để thông tin, trao đổi ý nghó, tình tin, trao đổi ý nghó, tình cảm … nhằm đáp ứng cảm … nhằm đáp ứng những nhu cầu trong những nhu cầu trong cuộc sống. cuộc sống. II. Các dạng biểu hiện của ngôn II. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt: ngữ sinh hoạt: - Chủ yếu thể hiện ở - Chủ yếu thể hiện ở dạng nói (đối thoại, dạng nói (đối thoại, độc thoại ) độc thoại ) Ví dụ: Trưa nay đi học về Hoa vội vã mở quyển nhật ký của mình ra nắn nót ghi: - Vì sao Thủy giận Hoa lâu thế? Hoa đã biết lỗi của mình rồi mà … Không có Thủy trò chuyện, Hoa buồn lắm, buổi học dài lắm . Thuỷ ơi ! Tụi mình hòa nhau nhé Thủy? II. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt: - Chủ yếu thể hiện ở dạng nói (đối thoại, độc thoại ) - Cũng có thể ở dạng viết ( thư từ, nhật kí…) Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn với một đấu Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn với một đấu một đấu thóc, bảo Tấm: một đấu thóc, bảo Tấm: - Con hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này rồi đi - Con hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này rồi đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở; về không có gì để thổi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở; về không có gì để thổi cơm, dì đánh đó. cơm, dì đánh đó. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc, thấy sốt ruột, nghó đường. Tấm ngồi nhặt một lúc, thấy sốt ruột, nghó rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, bèn ngồi rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, bèn ngồi khóc một mình. Giữ lúc ấy Bụt hiện lên, hỏi: khóc một mình. Giữ lúc ấy Bụt hiện lên, hỏi: - Con làm sao lại khóc? - Con làm sao lại khóc? Tấm chỉ vào cái thúng, thưa: Tấm chỉ vào cái thúng, thưa: - Dì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, - Dì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì nữa mà xem. tan rồi, còn gì nữa mà xem. II. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh II. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt: hoạt: - Chủ yếu thể hiện ở dạng nói (đối - Chủ yếu thể hiện ở dạng nói (đối thoại, độc thoại ) thoại, độc thoại ) - Cũng có thể ở dạng viết ( thư từ, nhật - Cũng có thể ở dạng viết ( thư từ, nhật kí…) kí…) - Trong văn bản văn học, lời thoại của - Trong văn bản văn học, lời thoại của nhân vật là dạng tái hiện, mô phỏng nhân vật là dạng tái hiện, mô phỏng ngôn ngữ sinh hoạt hằng ngày. ngôn ngữ sinh hoạt hằng ngày. III.Ghi nhớ (sgk). III.Ghi nhớ (sgk). IV. Luyện tập: IV. Luyện tập: 1.a) 1.a) 1.b) Lời đáp trong cuộc thoại của nhân 1.b) Lời đáp trong cuộc thoại của nhân vật Năm Hên với dân làng: vật Năm Hên với dân làng: - Thời gian: sáng sớm. - Thời gian: sáng sớm. - Chủ thể nói: ông Năm Hên (tôi đây, - Chủ thể nói: ông Năm Hên (tôi đây, tôi bắt…) tôi bắt…) - Thái độ của người nói: gieo niềm tin - Thái độ của người nói: gieo niềm tin cho dân làng. cho dân làng. (có vậy thôi! .bà con cứ tin tôi) (có vậy thôi! .bà con cứ tin tôi) - Từ ngữ đòa phương Nam Bộ. - Từ ngữ đòa phương Nam Bộ. (ngặt tôi không mang thứ phú qùi đó) (ngặt tôi không mang thứ phú qùi đó) . vòt bầu ! … (tiếng Hùng tiếp lời) I. Khái niệm ngôn ngữ sinh ho t:ạ - Ngôn ngữ sinh hoạt là Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng lời ăn tiếng nói. sống. cuộc sống. II. Các dạng biểu hiện của ngôn II. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt: ngữ sinh hoạt: - Chủ yếu thể hiện ở - Chủ yếu thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Bình luận về tài liệu phong-cach-ngon-ngu-sinh-hoat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP