HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT

59 33 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:24

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TYTNHH ĐỨC ANH VQT 21.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Anh VQT 21.1.1. Giới thiệu về Công ty 21.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 21.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 31.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 31.2.2. điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ 31.2.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ 31.2.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 31.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 41.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty 61.3.1. Phân tích tình hình tài sản 61.3.2. Phân tích tình hình nguồn vốn 61.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 71.4. Nôi dung tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Anh VQT 81.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 81.4.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 81.4.1.2. Giới thiệu sơ lược các bộ phận kế toán trong bộ máy kế toán 91.4.2. Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán 101.4.2.1. Một số đặc điểm chung cần giới thiệu 101.4.2.2. Giới thiệu các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Đức Anh VQT 121.4.3. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 191.4.4. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán 191.4.4.1. Công tác kiểm tra của cơ quan cấp trên và cơ quan hưu quan 191.4.4.2. Công tác kiểm tra nội bộ của doanh nghiệp 201.5. Những thuận lợi khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại Côngty TNHH Đức Anh VQT 201.5.1. Thuận lợi 201.5.2. Khó khăn 201.5.3. Hướng phát triển 21PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬTLIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT 222.1 Tình hình thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH ĐứcAnh VQT 224Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toán2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ở Công ty 222.1.2 Yêu cầu quản lý NVL của Công ty 222.1.3 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu thực tế tại công ty 232.1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu 232.1.3.2 Đánh giá NVL 232.2 Kế toán nghiệp vụ mua và thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu 252.2.1 Chứng từ thủ tục nhập xuất kho vật liệu 252.2.2. Kế toán nghiệp vụ mua và thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 252.2.3. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Anh VQT 312.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Anh VQT 332.2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đức Anh VQT 362.2.5.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 372.2.5.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 402.3. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công tyTNHH Đức Anh VQT 442.3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 442.3.1.1. Những ưu điểm 442.3.1.2. Những mặt hạn chế 452.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công tyTNHH Đức Anh VQT 46KẾT LUẬN 49PHỤ LỤCDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢONHẬT KÝ THỰC TẬPNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP5Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTNHH Trách nhiệm hữu hạnTS Tài sảnTSDH Tài sản dài hạnTSNH Tài sản ngắn hạnTSCĐ Tài sản cố địnhĐVT Đơn vị tínhNV Nguồn vốnVốn CSH Vốn chủ sở hữuNPT Nợ phải trảNNH Nợ ngắn hạnBHXH Bảo hiểm xã hộiQĐ Quyết địnhBTC Bộ tài chínhVNĐ Việt Nam đồngGTGT Giá trị gia tăngTGNH Tiền gửi ngân hàngTM Tiền mặtTK Tài khoảnNVL Nguyên vật liệuCCDC Công cụ dụng cụDN Doanh nghiệpNT Ngày thángSH Số hiệu6Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty TNHH Đức Anh VQT 4Sơ đồ 1.2 Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh tại công ty TNHH Đức Anh VQT 5Bảng 1.1: Bảng phân tích tình hình tài sản 2010 – 2011 6Bảng 1.2: Bảng phân tích tình hình nguồn vốn 2010 – 2011 6Bảng 1.3: Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính 7Sơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH Đức Anh VQT 9Biểu 1.1: Giao diện phần mềm KTT 11Sơ đồ 1.4: Quy trình luân chuyển chứng từ, trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kếtoán trên máy vi tính 12Sơ đồ 1.5: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền 13Sơ đồ 1.6: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương và 14Sơ đồ 1.7: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán TSCĐ 15Sơ đồ 1.8: Quy trình luân chuyển chứng từ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 16Sơ đồ 1.9: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán 17Sơ đồ 1.10: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán giá thành 18Sơ đồ 1.11: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán giá thành 19Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng 26Biểu 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng 27Biểu 2.3: Biên bản kiểm nghiệm vật tư 28Biểu 2.4: Phiếu nhập kho 29Biểu 2.5: Hóa đơn giá trị gia tăng 30Biểu 2.6: Phiếu nhập kho 31Biểu 2.7: Phiếu đề nghị xuất kho 32Biểu 2.8: Phiếu xuất kho 33Biểu 2.9: Thẻ kho 34Biểu 2.10: Sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hóa 35Biểu 2.11: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu 36Sơ đồ 2.1: Qúa trình hạch toán tổng hợp nhập NVL 37Biểu 2.11: Bảng tổng hợp nhập vật tư 38Biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ 38Biểu 2.13: Chứng từ ghi sổ 39Biểu 2.14: Chứng từ ghi sổ 39Biểu 2.15: Bảng tổng hợp xuất vật tư 40Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ 41Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 41Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ 42Biểu 2.19: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 42Biểu 2.20: Sổ cái 437Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánLỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển bất cứ doanh nghiệp nàocũng phải hướng tới hai mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận và vị thế. Để đạt được điềunày, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất luôn phải chú trọng tới yếu tố giảm chiphí để hạ thấp giá thành sản phẩm.Trong doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷtrọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Một biến độngnhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Dođó quản lý khoản mục chi phí nguyên vật liệu góp phần làm giảm giá thành sảnphẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp luôn luôn được các doanh nghiệp quan tâm.Đặc biệt là với các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành xây dựng cơ bản, tỷ lệnguyên vật liệu trong tổng giá thành là tương đối lớn, vì vậy một trong những biệnpháp tốt nhất để hạ giá thành sản phẩm là giảm tối đa chi phí về nguyên vật liệu. Đểvừa giảm chi phí về nguyên vật liệu lại vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, yêu cầuđặt ra cho các doanh nghiệp là phải thực hiện tốt công tác quản lý nguyên vật liệu từkhâu thu mua đến khâu bảo quản và sử dụng. Một công cụ quản lý hữu hiệu trongviệc đáp ứng yêu cầu này là công tác tổ chức hạch toán kế toán khoa học, hợp lý sẽđưa ra được những thông tin kinh tế kịp thời, chính xác giúp cho bộ phận quản lý cónhững quyết định đúng đắn và nhanh chóng phục vụ cho sản xuất đạt hiệu quả cao.Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa thực tế nêu trên, qua thời gian tìm hiểu công tyTNHH Đức Anh VQT, một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với mongmuốn là hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty, emđã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệutại công ty TNHH Đức Anh VQT”.Nội dung của báo cáo thực tập gồm hai phần chính:Phần thứ nhất: “Tổng quan công tác kế toán tại công ty TNHH Đức AnhVQT”.Phần thứ hai: “Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công tyTNHH Đức Anh VQT”.Do thời gian tìm hiểu và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên đề tài này khôngtránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cácthầy cô giáo và các cán bộ kế toán của công ty để báo cáo thực tập tốt nghiệp đượchoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn8Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánPHẦN THỨ NHẤTTỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TYTNHH ĐỨC ANH VQT1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Anh VQT:1.1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Đức Anh VQTCông ty TNHH Đức Anh VQT được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanhsố 2900523486 ngày 23 tháng 10 năm 2002 do Phòng Đăng ký kinh doanh sở kếhoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp. Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT Tên giao dịch: DUCANH VQT COMPANY LIMITED Tên viết tắt: DUCANH VQT.,LTD – Email: ducanhvqtgmail.com Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 51, đường Đốc Thiết, phường Hưng Bình,thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.254.117 Mã số thuế: 2900523486 Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Phương Quán.Chức danh: Giám đốc Danh sách thành viên góp vốn:1. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Phương Quán,có giá trị phần vốn góp là 2.678.500.000 đồng.2. Ông Đinh Xuân Tam là một thành viên có giá trị phần vốn góp là2.321.500.000 đồng1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công tyQuá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Anh VQT đượcđánh dấu bằng sự ra đời Công ty TNHH Đức Anh VQT vào năm 2002 với chứcnăng thi công các công trình giao thông, các công trình công nghiệp, dân dụng vàthủy lợi.Sau hơn 10 năm hoạt động Công ty đã đạt được nhiều thành công trong lĩnhvực tư vấn thiết kế và thi công các công trình xây dựng. Do nhu cầu phát triển củaCông ty cả về quy mô lẫn thị trường và để tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể,Công ty TNHH Đức Anh VQT đã thực sự trưởng thành về mọi mặt, doanh thu củahoạt động xây lắp hàng năm tăng lên đáng kể. Thật vậy, từ khi thành lập với số vốnchủ sở hữu ban đầu khoảng 1 tỷ đồng và lực lượng lao động hơn 100 người cho đếnnay tổng số vốn chủ sở hữu của Công ty đã lên 1,5 tỷ đồng và gần 300 lao động. Từchỗ chỉ xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng đến nay công ty đã có thểthi công các công trình lớn như đường giao thông, trạm thủy lợi, trạm biến áp...Với9Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánsự tăng dần về chức năng, quy mô kinh doanh, cũng như hiệu quả kinh doanh, vị thếvà uy tín của công ty trên thị trường ngày càng tăng.1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanhChức năng, ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đức AnhVQT theo giấy phép hoạt động kinh doanh số 2900523486 ngày 23 tháng 10 năm2002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An như sau: Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng côngtrình cấp thoát nước. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trìnhcông nghiệp, thủy lợi, điện năng, bưu chính viễn thông.Nhiệm vụ của công ty: Hoạt động sản xuất đúng ngành nghề đã đăng ký Thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước Tạo công ăn việc làm cho người lao động Thực hiện công tác bảo hộ lao động Xây dựng các phương án kinh doanh và thực hiện chúng nhằm mở rộng thịtrường và nâng cao sức cạnh tranh của Công ty1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ:1.2.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất:Tổ chức sản xuất tại Công ty TNHH Đức Anh VQT theo phương thức khoángọn các công trình, các hạng mục công trình, khối lượng công việc cho các đội,xưởng của doanh nghiệp. Do các công trình có địa điểm thi công khác nhau, thờigian xây dựng dài nên lực lượng lao động của công ty được tổ chức thành các bộphận sản xuất gồm 3 đội chuyên làm trạm thủy lợi, mương cấp thoát nước, cầu,đường, cống, 3 đội chuyên thi công các công trình xây dựng như: trường học, chợvà trạm biến áp, 1 đội sử dụng và vận hành máy thi công phục vụ sản xuất.Mỗi đội công trình thi công một hoặc vài công trình, trong mỗi đội có mộtđội trưởng, một hoặc hai đội phó, một kế toán, một kỹ thuật viên, một thủ kho, mộtthủ quỹ. Tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất thi công của từng thời kỳ mà số lượng cácđội công trình sẽ được thay đổi phù hợp với yêu cầu cụ thể.1.2.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ:Lựa chọn phương án thi công hợp lý sẽ dẫn đến hiệu quả về tiến độ, kinh tế,chất lượng, mỹ thuật công trình… Việc thi công các công trình xây dựng luôn đòihỏi cao về mặt tiến độ, chất lượng và mỹ thuật, vì vậy việc bố trí hợp lý dây chuyềnsản xuất sẽ đẩy nhanh được tiến độ thi công công trình. Cụ thể các bước trong quytrình công nghệ được diễn ra như sau:10Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánNhận thầu Tổ chứcthi côngNghiệm thubàn giaocông trìnhLập kế hoạch thicông Bước 1: Nhận thầu: Công ty tiến hành đấu thầu hoặc được giao thầu, tiến hành kýkết hợp đồng nhận thầu xây lắp Bước 2: Chuẩn bị sản xuất, bao gồm: Lập dự toán công trình, lập kế hoạch sảnxuất, kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, chuẩn bị vốn, các trang thiết bị chuyênngành và các điều kiện khác để phục vụ cho việc thi công công trình Bước 3: Tổ chức thi công: Quá trình thi công được tiến hành theo công đoạn, điểmdừng kỹ thuật, mỗi lần kết thúc một công đoạn lại tiến hành nghiệm thu. Bước 4: Bàn giao công trình: Hoàn thiện công trình, nghiệm thu, bàn giao côngtrình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.Quy trình công nghệ sản xuất được khái quát bằng sơ đồ sau:Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty TNHH Đức Anh VQT1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:Bộ máy quản lý của công ty được bố trí như sau: Giám đốc: Là người giữ vai trò điều hành mọi hoạt động của công ty vàchịu mọi trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chức năng. Trực tiếp phụ trách cácphòng tổ chức hành chính và phòng tài chính kế toán. Đại diện cho quyền lợi hợppháp của toàn thể cán bộ công nhân. Phó giám đốc: Là người đề xuất những phương án trong việc quản lý chấtlượng công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, quản lý vật tư, tổ chức phân công hợp lýnguồn lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm theo đúng dự toán. Phòng kinh tế kế hoạch: Khai thác tìm kiếm việc làm, tham mưu cho Giámđốc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược sản xuấtkinh doanh hàng năm của Công ty. Phối hợp với các phòng ban chức năng lập cácthủ tục thanh quyết toán khi công trình hoàn thành. Phòng kỹ thuật: Nhận và triển khai, giám sát thi công các công trình, lậpbiện pháp tổ chức thi công các công trình, tập hợp các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất11Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toántrong năm để đề nghị khen thưởng, quản lý hồ sơ, máy móc tài liệu kỹ thuật đảmbảo đúng qui trình và lưu trữ, khảo sát các công trình trước khi đấu thầu. phòng tổ chức hành chính: Quản lý toàn bộ hồ sơ của cán bộ công nhânviên công ty, lập và quản lý quỹ tiền lương, tổ chức thực hiện các chế độ chính sáchcho người lao động, tổ chức theo dõi công tác an toàn lao động, tham mưu choGiám đốc trong công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Phụ trách công tác hànhchính của Công ty. Phòng tài chính – kế toán: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạocông ty các vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán, giúp quản lý và sử dụngvốn một cách hiệu quả, cung cấp các số liệu về kế toán tài chính, quyết toán tổnghợp báo cáo tài chính đồng thời kiểm tra tình hình tài chính trong công ty, đưa racác biện pháp hạ giá thành, tiết kiệm chi phí, quản lý quỹ tiền mặt cũng như tiền gửiđể đáp ứng và có kế hoạch cho hoạt động kinh doanh của công ty. phòng vật tư: Lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa thiết bị thi công. Tìm vàgiới thiệu nguồn hàng để Giám đốc ra quyết định mua bán. Tổ chức theo dõi hoạtđộng của các phương tiện thi công, tổ chức giao nhận thiết bị mới, thiết bị sữa chữa,điều động các thiết bị trên các công trường. Các đội sản xuất: Công ty có 6 đội sản xuất, gồm:+ Đội 601, 602, 603: chuyên làm trạm thủy lợi, mương cấp thoát nước, cầu,đường, cống.+ Đội 604, 605, 606: Chuyên thi công các công trình xây dựng như: trườnghọc, chợ, trạm biến áp.+ đội máy thi công 607: Sử dụng và vận hành máy thi công phục vụ sản xuất.Tổ chức bộ máy quản lý có thể khái quát qua sơ đồ sau:Sơ đồ 1.2 Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh tại công tyTNHH Đức Anh VQTGiám đốcPhó giám đốcPhòngtài chínhkế toánPhòngvậttưthiết bịPhòngtổ chứchànhchínhPhòngkỹthuậtPhòngkinh tếkế hoạch12Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toán1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty1.3.1. Phân tích tình hình tài sản:Bảng 1.1: Bảng phân tích tình hình tài sản 2010 – 2011:ĐVT: ĐồngChỉ tiêuNăm 2010 Năm 2011 Chênh lệchSố tiềnTỉtrọng(%)Số tiềnTỷtrọng(%)Tuyệt đốiTươngđối(%)A.Tổng TS 9.364.607.357 100 14.494.728.482 100 5.130.121.125 54,781.TS NH 7.710.833.054 82,34 12.744.671.805 87,93 5.033.838.751 65,282.TS DH 1.653.774.303 17,66 1.750.056.677 12,07 96.282.374 5,82(Nguồn: Số liệu từ bảng cân đối kế toán năm 2010, 2011 phòng kế toán)Phân tích:Nhìn vào bảng trên ta thấy tổng tài sản năm 2011 tăng so với năm 2010 là5.130.121.125 đồng, tương ứng với tỷ lệ là 54.78% do TSNH năm 2011 tăng lênnhiều so với năm 2010.TSNH năm 2011 tăng so với năm 2010 là 5.033.838.751 đồng, tương ứngtăng 65.28% do các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn tăng.TSDH năm 2011 tăng 96.282.374 đồng, tương ứng tăng 5.82% chứng tỏcông ty đầu tư ít hơn vào TSCĐ.Qua đó, ta thấy Công ty đã tăng đầu tư vào TSNH và TSDH nhưng tập trungtăng TSNH là chủ yếu. Thể hiện ở khoản phải thu tăng cho thấy khả năng bị chiếmdụng vốn là khá cao, Công ty cần chú trọng việc thu hồi nợ, tránh tình trạng nợ phảithu khó đòi không đòi được ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.Trong cơ cấu tài sản của Công ty cho thấy TSDH chiếm tỷ lệ thấp hơn so vớiTSNH, Công ty cần chú trọng đầu tư thêm TSCĐ để đảm bảo việc mở rộng quy môsản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.1.3.2. Phân tích tình hình nguồn vốn:Bảng 1.2: Bảng phân tích tình hình nguồn vốn 2010 – 2011:ĐVT: ĐồngChỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệchĐội xâydựngsố 606Đội xâydựng số605Đội xâydựng số604Đội xâydựng số607Đội xâydựng số603Đội xâydựng số602Đội xâydựng số60113Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánSố tiềnTỶtrọng(%)Số tiềnTỷtrọng(%)Tuyệt đốiTươngđối(%)B.Tổng NV 9.364.607.357 100 14.494.728.482 100 5.130.121.125 54,781.NPT 7.845.373.464 83,78 12.930.591.746 89,2 5.085.218.282 64,822.Vốn CSH 1.519.233.893 16,22 1.564.136.736 10,8 44.902.843 2,96(Nguồn: Số liệu từ bảng cân đối kế toán năm 2010, 2011 phòng kế toán)Phân tích:Qua bảng trên ta thấy, so với năm 2010 thì năm 2011 có tổng nguồn vốn tăng5.130.121.125 đồng, tương ứng tăng 54,78%, do nợ phải trả tăng 5.085.218.282đồng, tương ứng tăng 64,82%; Và vốn chủ sở hữu tăng 44.902.843 đồng, tương ứngtăng 2,96%. Như vậy sự tăng lên của tổng nguồn vốn là do sự tăng lên chủ yếu củanợ phải trả và vốn chủ sở hữu cho thấy quy mô của Công ty đang được mở rộng.Công ty đã thu hút được nhiều vốn đầu tư từ bên ngoài như sử dụng vốn vay,vốn chiếm dụng của công ty khác,... do đó cả hai năm 2010 và 2011, nợ phải trảchiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn và nợ phải trả đã tăng lên vào năm 2011,điều này cho thấy khả năng chiếm dụng vốn của Công ty với các tổ chức, cá nhânbên ngoài là khá cao. Công ty cần có kế hoạch sử dụng vốn một cách hợp lý, địnhkỳ cần phân tích các chỉ tiêu tài chính về khả năng thanh toán của mình để Công tyhoạt động có hiệu quả, ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, mở rộng được quymô sản xuất nhưng vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ.1.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính:Bảng 1.3: Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chínhChỉ tiêu Công thức tính ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệchTỷ suất tài trợVốn CSHTổng NV % 16,22 10,8 (5,42)Tỷ suất đầu tưTSDHTổng TS % 17,66 12,07 (5,59)Khả năng thanhtoán hiện hànhTổng TSTổng NPT Lần 1,19 1,12 (0,07)Khả năng thanhtoán nhanhTiền amp; tươngđương tiềnNNH Lần 0,0534 0,0075 (0,0459)14Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B 1 – Kế toánKhả năng thanhtoán ngắn hạnTSNHNNH Lần 0,983 0,986 0,003(Nguồn: Số liệu từ bảng cân đối kế toán năm 2010, 2011 phòng kế toán)Phân tích:Qua bảng phân tích ta thấy: Tỷ suất tài trợ: Tỷ suất này thể hiện trong một đồng vốn kinh doanh có mấyđồng vốn chủ sở hữu. Song tỷ suất này của công ty là không cao và có xu hướnggiảm trong năm 2011, chứng tỏ công ty đã gia tăng nguồn vốn đi vay, và phải chịusức ép từ các khoản nợ vay. Nhưng ngược laị những khoản này sẽ là đòn bẩy để giatăng lợi nhuận khi thu thập từ lợi nhuận ròng của một số đồng vốn không đổi. Tuynhiên, trong thời gian tới công ty nên điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn để tăng khảnăng đảm bảo tài chính và để mức độ độc lập tài chính được ổn định hơn, hạn chếsự phụ thuộc vào vốn vay. Tỷ suất đầu tư: Tỷ suất đầu tư phản ánh việc gia tăng vốn đầu tư của Côngty, song tỷ suất này không cao, với sự thay đổi của tỷ suất đầu tư năm 2011 giảm5,59% chứng tỏ Công ty đang đầu tư tài sản dài hạn ở mức vừa phải, và chủ yếu tậptrung đầu tư vào tài sản ngắn hạn. Trong tương lai, Công ty cần đầu tư thêm TSCĐđể tăng năng lực sản xuất cao lên. Khả năng thanh toán hiện hành: Chỉ tiêu này cho biết với toàn bộ giá trịthuần của tài sản trong công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ hay không, tỷsuất này càng lớn chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty càng lớn. Năm 2011,khả năng thanh toán hiện hành của công ty giảm 0,07 lần so với năm 2010 cho thấykhả năng thanh toán của Công ty giảm. Tuy nhiên tỷ suất 2 năm quan vẫn lớn hơn1, cho biết công ty vẫn còn có khả năng thanh toán nợ và tiếp tục hoạt động. Khả năng thanh toán nhanh: Chỉ tiêu này cho biết với các khoản tiền vàtương đương tiền mà Công ty có hiện nay có đủ khả năng trang trải kịp thời cáckhoản nợ đến hạn hay không. Khả năng thanh toán nhanh của Công ty trong 2 nămcòn thấp,và năm 2011 giảm so với năm 2010 là 0,0459 lần, chứng tỏ Công ty gặpkhó khăn rất lớn trong việc thanh toán công nợ ngay bằng tiền mặt cho các nhà cungcấp. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: chỉ tiêu này cho biết với tổng giá trịthuần của tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn Công ty có thể đảm bảo khảnăng thanh toán nợ ngắn hạn không. Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công tynăm 2011 (là 0,986) có tăng so với năm 2010 (là 0,983) là 0,003 lần, song các hệ sốnày đều nhỏ hơn 1 do nợ ngắn hạn của Công ty cao hơn so với tài sản ngắn hạn hiệncó. Chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty là không đảmbảo. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Trờng đại học vinh khoa kinh tế CAO THỊ KIM NHUNG MSSV: 0854015411 báo cáo thực tập tốt nghiệp đơn vị thực tập: CễNG TY TNHH C ANH VQT Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ngành: kế to¸n Vinh - 2012 =  = SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Trêng ®¹i häc vinh khoa kinh tÕ - b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiệp Đề tài: HON THIN CễNG TC K TON NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT ngµnh: kế toán GV hớng dẫn : Ths Nguyễn thị THANH HỊA SV thùc hiƯn : CAO THỊ KIM NHUNG M· sè SV 0854015411 Líp : : 49B1 - KÕ to¸n Vinh - 2012 =  = SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT 1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty TNHH Đức Anh VQT 1.1.1 Giới thiệu Công ty 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy Công ty 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh .3 1.2.2 điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ 1.2.2.1 Đặc điểm quy trình cơng nghệ 1.2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 1.3 Đánh giá khái qt tình hình tài Cơng ty 1.3.1 Phân tích tình hình tài sản .6 1.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn 1.3.3 Phân tích tiêu tài 1.4 Nôi dung tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Đức Anh VQT 1.4.1 Tổ chức máy kế toán 1.4.1.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 1.4.1.2 Giới thiệu sơ lược phận kế toán máy kế toán 1.4.2 Tổ chức thực phần hành kế toán 10 1.4.2.1 Một số đặc điểm chung cần giới thiệu 10 1.4.2.2 Giới thiệu phần hành kế tốn Cơng ty TNHH Đức Anh VQT .12 1.4.3 Tổ chức hệ thống báo cáo tài .19 1.4.4 Tổ chức kiểm tra công tác kế toán .19 1.4.4.1 Công tác kiểm tra quan cấp quan hưu quan 19 1.4.4.2 Công tác kiểm tra nội doanh nghiệp 20 1.5 Những thuận lợi khó khăn hướng phát triển cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Đức Anh VQT .20 1.5.1 Thuận lợi .20 1.5.2 Khó khăn .20 1.5.3 Hướng phát triển 21 PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT 22 2.1 Tình hình thực tế cơng tác kế tốn nguyên vật liệu Công ty TNHH Đức Anh VQT 22 SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty 22 2.1.2 Yêu cầu quản lý NVL Công ty 22 2.1.3 Phân loại đánh giá nguyên vật liệu thực tế công ty .23 2.1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu 23 2.1.3.2 Đánh giá NVL 23 2.2 Kế toán nghiệp vụ mua thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu 25 2.2.1 Chứng từ thủ tục nhập xuất kho vật liệu .25 2.2.2 Kế toán nghiệp vụ mua thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 25 2.2.3 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu Công ty TNHH Đức Anh VQT 31 2.2.4 Kế tốn chi tiết ngun vật liệu Cơng ty TNHH Đức Anh VQT 33 2.2.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Công ty TNHH Đức Anh VQT 36 2.2.5.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 37 2.2.5.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 40 2.3 Thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty TNHH Đức Anh VQT 44 2.3.1 Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty 44 2.3.1.1 Những ưu điểm 44 2.3.1.2 Những mặt hạn chế 45 2.3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Đức Anh VQT 46 KẾT LUẬN 49 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬT KÝ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH TS TSDH TSNH TSCĐ ĐVT NV Vốn CSH NPT NNH BHXH QĐ BTC VNĐ GTGT TGNH TM TK NVL CCDC DN NT SH SV: Cao Thị Kim Nhung Trách nhiệm hữu hạn Tài sản Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Tài sản cố định Đơn vị tính Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Bảo hiểm xã hội Quyết định Bộ tài Việt Nam đồng Giá trị gia tăng Tiền gửi ngân hàng Tiền mặt Tài khoản Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Doanh nghiệp Ngày tháng Số hiệu Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty TNHH Đức Anh VQT Sơ đồ 1.2 Tổ chức máy quản lý kinh doanh công ty TNHH Đức Anh VQT Bảng 1.1: Bảng phân tích tình hình tài sản 2010 – 2011 Bảng 1.2: Bảng phân tích tình hình nguồn vốn 2010 – 2011 Bảng 1.3: Bảng phân tích tiêu tài Sơ đồ 1.3: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty TNHH Đức Anh VQT .9 Biểu 1.1: Giao diện phần mềm KTT .11 Sơ đồ 1.4: Quy trình luân chuyển chứng từ, trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính .12 Sơ đồ 1.5: Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn vốn tiền 13 Sơ đồ 1.6: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương .14 Sơ đồ 1.7: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán TSCĐ 15 Sơ đồ 1.8: Quy trình luân chuyển chứng từ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .16 Sơ đồ 1.9: Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn tốn .17 Sơ đồ 1.10: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán giá thành .18 Sơ đồ 1.11: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán giá thành .19 Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng 26 Biểu 2.2: Hóa đơn giá trị gia tăng 27 Biểu 2.3: Biên kiểm nghiệm vật 28 Biểu 2.4: Phiếu nhập kho 29 Biểu 2.5: Hóa đơn giá trị gia tăng 30 Biểu 2.6: Phiếu nhập kho 31 Biểu 2.7: Phiếu đề nghị xuất kho 32 Biểu 2.8: Phiếu xuất kho 33 Biểu 2.9: Thẻ kho 34 Biểu 2.10: Sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hóa 35 Biểu 2.11: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu .36 Sơ đồ 2.1: Qúa trình hạch toán tổng hợp nhập NVL 37 Biểu 2.11: Bảng tổng hợp nhập vật 38 Biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ 38 Biểu 2.13: Chứng từ ghi sổ 39 Biểu 2.14: Chứng từ ghi sổ 39 Biểu 2.15: Bảng tổng hợp xuất vật 40 Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ 41 Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 41 Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ 42 Biểu 2.19: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 42 Biểu 2.20: Sổ 43 SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường để tồn phát triển doanh nghiệp phải hướng tới hai mục tiêu hàng đầu lợi nhuận vị Để đạt điều này, doanh nghiệp trình sản xuất phải trọng tới yếu tố giảm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm Trong doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Một biến động nhỏ chi phí nguyên vật liệu làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm Do quản lý khoản mục chi phí ngun vật liệu góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp luôn doanh nghiệp quan tâm Đặc biệt với doanh nghiệp kinh doanh ngành xây dựng bản, tỷ lệ nguyên vật liệu tổng giá thành tương đối lớn, biện pháp tốt để hạ giá thành sản phẩm giảm tối đa chi phí nguyên vật liệu Để vừa giảm chi phí nguyên vật liệu lại vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, yêu cầu đặt cho doanh nghiệp phải thực tốt công tác quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua đến khâu bảo quản sử dụng Một công cụ quản lý hữu hiệu việc đáp ứng yêu cầu công tác tổ chức hạch toán kế toán khoa học, hợp lý đưa thông tin kinh tế kịp thời, xác giúp cho phận quản lý có định đắn nhanh chóng phục vụ cho sản xuất đạt hiệu cao Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa thực tế nêu trên, qua thời gian tìm hiểu cơng ty TNHH Đức Anh VQT, cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, với mong muốn hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty, em sâu tìm hiểu lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Đức Anh VQT” Nội dung báo cáo thực tập gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: “Tổng quan cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Đức Anh VQT” Phần thứ hai: “Thực trạng công tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Đức Anh VQT” Do thời gian tìm hiểu trình độ chuyên mơn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo cán kế tốn cơng ty để báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Đức Anh VQT: 1.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Đức Anh VQT Công ty TNHH Đức Anh VQT thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 2900523486 ngày 23 tháng 10 năm 2002 Phòng Đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp - Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT - Tên giao dịch: DUCANH VQT COMPANY LIMITED - Tên viết tắt: DUCANH VQT.,LTD – Email: ducanhvqt@gmail.com - Địa trụ sở chính: Số nhà 51, đường Đốc Thiết, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Điện thoại: 0383.254.117 - Mã số thuế: 2900523486 - Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng - Người đại diện theo pháp luật công ty: Ông Nguyễn Phương Quán Chức danh: Giám đốc - Danh sách thành viên góp vốn: Người đại diện theo pháp luật công ty ông Nguyễn Phương Quán, có giá trị phần vốn góp 2.678.500.000 đồng Ông Đinh Xuân Tam thành viên có giá trị phần vốn góp 2.321.500.000 đồng 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Đức Anh VQT đánh dấu đời Công ty TNHH Đức Anh VQT vào năm 2002 với chức thi cơng cơng trình giao thơng, cơng trình cơng nghiệp, dân dụng thủy lợi Sau 10 năm hoạt động Công ty đạt nhiều thành công lĩnh vực tư vấn thiết kế thi cơng cơng trình xây dựng Do nhu cầu phát triển Công ty quy mô lẫn thị trường để tận dụng sức mạnh đoàn kết tập thể, Công ty TNHH Đức Anh VQT thực trưởng thành mặt, doanh thu hoạt động xây lắp hàng năm tăng lên đáng kể Thật vậy, từ thành lập với số vốn chủ sở hữu ban đầu khoảng tỷ đồng lực lượng lao động 100 người tổng số vốn chủ sở hữu Công ty lên 1,5 tỷ đồng gần 300 lao động Từ chỗ xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng đến cơng ty thi cơng cơng trình lớn đường giao thơng, trạm thủy lợi, trạm biến áp Với SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh tăng dần chức năng, quy mô kinh doanh, hiệu kinh doanh, vị uy tín cơng ty thị trường ngày tăng 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy Công ty 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh Chức năng, ngành nghề sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Đức Anh VQT theo giấy phép hoạt động kinh doanh số 2900523486 ngày 23 tháng 10 năm 2002 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An sau: - Xây dựng nhà loại - Xây dựng cơng trình đường sắt đường - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng cơng trình cấp nước - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, thủy lợi, điện năng, bưu viễn thơng Nhiệm vụ cơng ty: - Hoạt động sản xuất ngành nghề đăng ký - Thực nghĩa vụ nhà nước - Tạo công ăn việc làm cho người lao động - Thực công tác bảo hộ lao động - Xây dựng phương án kinh doanh thực chúng nhằm mở rộng thị trường nâng cao sức cạnh tranh Công ty 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ: 1.2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất: Tổ chức sản xuất Công ty TNHH Đức Anh VQT theo phương thức khốn gọn cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng cơng việc cho đội, xưởng doanh nghiệp Do công trình có địa điểm thi cơng khác nhau, thời gian xây dựng dài nên lực lượng lao động công ty tổ chức thành phận sản xuất gồm đội chuyên làm trạm thủy lợi, mương cấp nước, cầu, đường, cống, đội chun thi cơng cơng trình xây dựng như: trường học, chợ trạm biến áp, đội sử dụng vận hành máy thi công phục vụ sản xuất Mỗi đội công trình thi cơng vài cơng trình, đội có đội trưởng, hai đội phó, kế toán, kỹ thuật viên, thủ kho, thủ quỹ Tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất thi công thời kỳ mà số lượng đội cơng trình thay đổi phù hợp với u cầu cụ thể 1.2.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ: Lựa chọn phương án thi công hợp lý dẫn đến hiệu tiến độ, kinh tế, chất lượng, mỹ thuật cơng trình… Việc thi cơng cơng trình xây dựng ln đòi hỏi cao mặt tiến độ, chất lượng mỹ thuật, việc bố trí hợp lý dây chuyền sản xuất đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình Cụ thể bước quy trình cơng nghệ diễn sau: SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh - Bước 1: Nhận thầu: Công ty tiến hành đấu thầu giao thầu, tiến hành ký kết hợp đồng nhận thầu xây lắp - Bước 2: Chuẩn bị sản xuất, bao gồm: Lập dự toán cơng trình, lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, chuẩn bị vốn, trang thiết bị chuyên ngành điều kiện khác để phục vụ cho việc thi cơng cơng trình - Bước 3: Tổ chức thi cơng: Q trình thi cơng tiến hành theo công đoạn, điểm dừng kỹ thuật, lần kết thúc công đoạn lại tiến hành nghiệm thu - Bước 4: Bàn giao cơng trình: Hồn thiện cơng trình, nghiệm thu, bàn giao cơng trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng Nhận thầu Lập kế hoạch thi công Tổ chức thi công Nghiệm thu bàn giao cơng trình Quy trình cơng nghệ sản xuất khái quát sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất công ty TNHH Đức Anh VQT 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty: Bộ máy quản lý công ty bố trí sau: - Giám đốc: Là người giữ vai trò điều hành hoạt động cơng ty chịu trách nhiệm pháp lý trước quan chức Trực tiếp phụ trách phòng tổ chức hành phòng tài kế tốn Đại diện cho quyền lợi hợp pháp toàn thể cán cơng nhân - Phó giám đốc: Là người đề xuất phương án việc quản lý chất lượng công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, quản lý vật tư, tổ chức phân công hợp lý nguồn lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm theo dự tốn - Phòng kinh tế kế hoạch: Khai thác tìm kiếm việc làm, tham mưu cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kinh tế phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư dài hạn chiến lược sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty Phối hợp với phòng ban chức lập thủ tục tốn cơng trình hồn thành - Phòng kỹ thuật: Nhận triển khai, giám sát thi cơng cơng trình, lập biện pháp tổ chức thi cơng cơng trình, tập hợp sáng kiến hợp lý hoá sản xuất SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán 43 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Biểu 2.11: Bảng tổng hợp nhập vậtCông ty TNHH Đức Anh VQT BẢNG TỔNG HỢP NHẬP VẬTCơng trình: Đường Thanh Thịnh Tháng 02 năm 2012 Chứng từ Số lượng Đơn giá Tấn 16 1.100.000 17.600.000 Thép Ф6 cuộn Tấn 1,133 15.600.000 17.674.800 15 Cát m3 250 54.545 13.636.250 SH 03/02 13 04/02 14 05/02 Diễn giải Thành tiền ĐVT NT Nhập xi măng Nghi Sơn PCB 40 Cộng 861.272.270 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Giám đốc Kế tốn trưởng Người lập (Ký tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn vào phiếu nhập kho, bảng tổng hợp nhập vật tư chứng từ khác có liên quan, cuối q kế tốn tập hợp chi tiết cho cơng trình cụ thể để ghi chứng từ ghi sổ Biểu 2.12: Chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 215 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Trích yếu Nhập xi măng Nghi Sơn PCB 40 phục vụ thi cơng cơng trình đường Thanh Thịnh Tổng cộng Số hiệu TK Số tiền Nợ Có 1521 331 17.600.000 Ghi 597.034.538 Kèm theo 18 chứng từ gốc Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán 44 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Biểu 2.13: Chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 216 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Số hiệu TK Trích yếu Nhập thép Ф6 cuộn phục vụ thi cơng cơng trình đường Thanh Thịnh Số tiền Nợ Có 1521 111 17.674.800 Tổng cộng Ghi 156.793.240 Kèm theo 11 chứng từ gốc Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.14: Chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 217 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi 1521 141 17.628.000 Nợ Có Nhập thép Ф8 cuộn Tổng cộng 107.444.492 Kèm theo 09 chứng từ gốc Ngày 29 tháng 02 năm 2012 2.2.5.2 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán 45 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh NVL Công ty chủ yếu xuất dùng cho hoạt động xây dựng, thi cơng cơng trình Ngồi xuất NVL cho đơn vị khác vay mượn tạm thời, xuất cho quản lý, xuất bán phế liệu, Căn vào phiếu xuất mục đích sử dụng loại nguyên vật liệu kế toán nhập nội dung nghiệp vụ vào máy nghiệp vụ kinh tế phát sinh bút tốn sau: Nợ TK 152 Có TK 621, 623, 627, Kế toán tổng hợp xuất NVL tương tự kế toán tổng hợp nhập NVL tiến hành dựa bảng tổng hợp xuất nguyên vật liệu: Biểu 2.15: Bảng tổng hợp xuất vậtCông ty TNHH Đức Anh VQT BẢNG TỔNG HỢP XUẤT VẬTCơng trình: Đường Thanh Thịnh Tháng 02 năm 2012 Chứng từ Thành tiền NT SH Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá 04/02 11 Thép Ф6 cuộn Tấn 1,133 15.600.000 17.674.800 05/02 12 Cát m3 250 54.545 13.636.250 Cộng 628.840.324 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Giám đốc Kế tốn trưởng Người lập (Ký tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn vào phiếu xuất kho, bảng tổng hợp xuất vật tư, cuối quý kế tốn tập hợp chi tiết cho cơng trình cụ thể để ghi chứng từ ghi sổ Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán 46 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 218 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Số hiệu TK Trích yếu Xuất thép Ф6 cuộn phục vụ thi cơng cơng trình đường Thanh Thịnh Xuất cát phục vụ thi cơng cơng trình đường Thanh Thịnh Số tiền Nợ Có 621 152 17.674.800 621 152 13.636.250 Tổng cộng Ghi 586.275.772 Kèm theo 21 chứng từ gốc Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 219 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Số hiệu TK Trích yếu Xuất nhiên liệu phục vụ sử dụng máy thi công Tổng cộng Số tiền Nợ Có 623 152 4.932.640 Ghi 29.872.245 Kèm theo 06 chứng từ gốc Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán 47 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 220 Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Số hiệu TK Trích yếu Xuất vật liệu thép tính vào chi phí sản xuất chung Số tiền Nợ Có 627 152 1.364.800 Tổng cộng Ghi 12.692.307 Kèm theo 04 chứng từ gốc Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Cuối quý, vào chứng từ ghi sổ lập, kế toán lấy số liệu tổng chứng từ ghi sổ để ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ dùng để đối chiếu với Bảng cân đối số phát sinh vào cuối kỳ Biểu 2.19: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Công ty TNHH Đức Anh VQT Mẫu số: S02b-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2012 Chứng từ ghi sổ Số hiệu Ngày tháng 215 29/02 216 Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng 597.034.538 218 29/02 586.275.772 29/02 156.793.240 219 29/02 29.872.245 217 29/02 107.444.492 220 29/02 12.692.307 Cộng 15.378.320.219 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán 48 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Các chứng từ ghi sổ sau ghi vào sổ “Đăng ký chứng từ ghi sổ” theo thứ tự thời gian Kế tốn tiếp tục ghi vào Sổ TK 152 Trích Sổ TK 152 Công ty TNHH Đức Anh VQT sau: Biểu 2.20: Sổ Mẫu số: S02C1- DN Đơn vị: Công ty TNHH (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ĐứcAnh VQT ngày 20/03/2006 BTC) SỔ CÁI Năm: 2012 Tên tài khoản: Nguyên vật liệu Số hiệu: 152 CTGS NT GS SH Diễn giải NT Số tiền TK ĐƯ Số dư đầu tháng Nợ Có 3.104.394.001 Số phát sinh tháng 29/02 215 29/02 29/02 216 29/02 29/02 217 29/02 29/02 218 29/02 29/02 219 29/02 29/02 220 29/02 29/02 228 29/02 Mua vật liệu nhập kho phục vụ cơng trình đường Thanh Thịnh Mua vật liệu nhập kho phục vụ cơng trình đường Thanh Thịnh Mua vật liệu nhập kho phục vụ cơng trình đường Thanh Thịnh Xuất vật liệu phục vụ thi công công trình đường Thanh Thịnh Xuất nhiên liệu sử dụng máy thi cơng Xuất vật tư tính vào chi phí sản xuất chung 111 156.793.240 141 107.444.492 621 586.275.772 623 29.872.245 627 12.692.307 331 319.091.255 Cộng phát sinh tháng 2.470.218.889 2.239.837.241 Dư cuối tháng 3.334.775.649 cơng trình trường Thanh Xn SV: Cao Thị Kim Nhung 597.034.538 Mua vật liệu nhập kho phục vụ Người ghi sổ (Ký, họ tên) 331 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 29 tháng 02 năm 2012 Giám đốc (Ký, họ tên,đóng dấu) Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 49 Trường Đại học Vinh 2.3 Thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty TNHH Đức Anh VQT 2.3.1 Đánh giá thực trạng kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Cơng ty TNHH Đức Anh VQT sau 10 năm hoạt động đến thực trưởng thành mặt Hiện nay, Công ty xây dựng tập thể vững mạnh không ngừng vươn lên, cố gắng học hỏi, tiếp thu khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cơng trình Kết đạt ngày hơm khơng thể khơng nói đến đạo ban lãnh đạo Công ty với thành công việc tổ chức máy Công ty chiến lược phát triển đề ra, đồng thời giúp sức, nỗ lực thành viên Cơng ty, có đóng góp máy kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty khơng ngừng hồn thiện Với đội ngũ cán giàu kinh nghiệm, có lực, tận tụy với nghề góp phần tích cực cơng tác phản ánh, giám đốc chặt chẽ, tồn diên tài sản Công ty, cung cấp thông tin kịp thời hữu ích phục vụ cho cơng tác quản trị ban lãnh đạo Công ty trọng tới việc nâng cao chất lượng cơng trình, cơng tác quản lý nói chung cơng tác NVL nói riêng Một yêu cầu quan trọng mà Công ty đề phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Tại Công ty TNHH Đức Anh VQT, chi phí NVL yếu tố chiếm tỷ trọng lớn tồn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chính vậy, việc tăng cường cơng tác quản lý nâng cao hiệu công tác kế tốn vật liêụ có ý nghĩa lớn việc phấn đấu giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Công ty Nhận thức rõ vấn đề này, năm qua Công ty tổ chức quản lý tố tư đặc biệt yếu tố NVL Sau thời gian thực tập Công ty TNHH đức Anh VQT, em nhận thấy công tác quản lý hạch tốn NVL Cơng ty có nhiều điểm cần phát huy, thể qua ưu điểm sau: 2.3.1.1 Những ưu điểm - Về tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán Cơng ty tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán phù hợp với quy mô hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Cơng ty đảm bảo chức cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, xác, thuận tiện Kế tốn chun mơn hóa phù hợp với khối lượng cơng việc lực phần hành kế toán phân cơng rõ ràng cho kế tốn viên song có kết hợp chặt chẽ đồng phần hành kế tốn với Do giúp cho cơng tác kế tốn NVL tiến hành thường xun xác nhằm cung cấp thơng tin đầy đủ kịp thời cho nhà quản lý - Hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với việc tổ chức kế tốn máy vi tính mẫu sổ đơn giản, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu số liệu Với giúp đỡ phàn mềm kế toán máy KTT tạo điều kiện cho SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 50 Trường Đại học Vinh Công ty giảm nhiều thao tác sổ sách kế tốn Hơn nữa, Cơng ty tổ chức hạch tốn chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song giúp cho việc ghi chép đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện kiểm tra đối chiếu kế toán thủ kho dễ dàng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên nên thời điểm tính giá trị nhập, xuất, tăng, giảm có NVL - Về tổ chức sổ sách chứng từ: Sổ sách chứng từ tổ chức hợp lệ, đầy đủ theo quy định tài ban hành Các chứng từ thiết lập đầy đủ, quy đinh luân chuyển tương đối chặt chẽ, thuận lợi cho việc theo dõi tình hình biến động NVL Việc tạp hợp chứng từ đội sau chuyển phòng kế tốn Cơng ty theo định kỳ hàng tháng phù hợp với đặc điểm xây lắp Sự chặt chẽ việc tập hợp luân chuyển chứng từ giúp cho lãnh đạo Công ty quản lý tình hình tài trách nhiệm cá nhân khâu rõ ràng Hệ thống sổ Công ty tổ chức tương đối gọn nhẹ khoa học Các mẫu sổ áp dụng theo mẫu chung tạo thành thống sổ sách kế tốn - Về dự trữ vật tư: Các cơng trình ln lập dự tốn làm để Cơng tykế hoạch cụ thể cung cấp, dự trữ sử dụng NVL mức độ hợp lý nhằm đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh diễn bình thường mà khơng gây ứ đọng vốn Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm trên, công tác NVL Công ty không tránh khỏi những nhược điểm mà khắc phục hoàn thiện góp phần làm cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn NVL nói riêng tốt 2.3.1.2 Những mặt hạn chế: - Về bảo quản dự trữ vật tư: Tại Công ty chưa xây dựng định mức dự trữ NVL việc thu thập thông tin giá chủng loại vật liệu chưa đáp ứng nhu cầu cấp thiết Mặc dù kinh tế thị trường việc cung cấp loại NVl thuận tiện song đầy biến động, mà biến động nhỏ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất tiến độ thi công cơng trình Nếu Cơng ty khơng xây dựng định mức dự trữ NVL việc thu thập thông tin giá vật liệu đáp ứng tốt cơng việc bị ngưng trệ NVL trở nên khan hay giá đột biến tăng Điều ảnh hưởng đến kết sản xuất lợi nhuận doanh nghiệp NVL Công ty mua công trường để thi công xây lắp có nhiều loại NVL đặc thù riêng nên khơng nhập kho mà để ngồi trời chờ thi cơng Do thời tiết ảnh hưởng lớn đến chất lượng NVL, gây hư hỏng Đặc biệt thiên tai xảy việc hư hỏng khơng thể tránh khỏi Hơn nữa, cơng trình địa bàn khác nên dễ bị mát, hao hụt SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 51 Trường Đại học Vinh - Về phương pháp tính giá: Hiện Cơng ty áp dụng phương pháp tính giá NVL xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh Đây phương pháp tỏ hiệu so với phương pháp tính giá NVL xuất kho, thuận tiện cho việc phản ánh xác trị giá NVL xuất kho Tuy nhiên phương pháp đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ NVl theo lô hàng, mặt khác áp dụng phương pháp với hình thức kế toán máy thời gian người sử dụng phải nhập tay vào máy dơn giá NVL xuất kho để tính trị giá NVL xuất kho - Về việc phân loại vật liệu: Mặc dù để hoàn thiện cơng trình Cơng ty ln phải sử dụng khối lượng lớn NVL gồm nhiều chủng loại Công ty chưa xây dựng sổ danh điểm vật tư Do việc theo dõi vật tư, quản lý vạt liệu Cơng ty gặp phải nhiều khó khăn - Về cơng tác phân tích tình hình quản lý sử dụng NVL: Qua thời gian thực tập Công ty em nhận thấy Công ty chưa thực coi trọng cơng tác phân tích tình hình quản lý sử dụng NVL Nếu thực tốt, việc phân tích giúp Cơng ty phát nhân tố ảnh hưởng đến việc thu mua NVL, đặc biệt khoản chi phí giá thành sản phẩm từ có biện pháp hạ thấp chi phí giá thành, tăng lợi nhuận Cơng ty tìm biện pháp quản lý NVL phù hợp hiệu - Về kế toán chi tiết vật liệu: việc thực kế toán vật liệu theo phương pháp ghi thẻ song song giúp ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra, đối chiếu việc ghi chép kế tốn thủ kho nhiều trùng lặp tiêu số lượng, lãng phí thời gian, công sức Mặc khác, việc kiểm tra đối chiếu tiến hành vào cuối tháng nên hạn chế chức kiểm tra cơng tác kế tốn 2.3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Đức Anh VQT Qua tìm hiểu thực trạng kế tốn NVL Công ty tNHH Đức Anh VQT, ta thấy ưu điểm hạn chế tổ chức kế tốn phàn hành Để góp phần hồn thiện kế toán NVL em xin đề xuất số giải pháp sau: * Về máy kế toán Để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn, Cơng ty nên tuyển dụng thêm vài nhân viên kế toán có trình độ chun mơn cao, có đạo đức nghề nghiệp hỗ trợ bớt cơng việc phòng tài kế toán Đội ngũ kế toán thiết kế cho gọn nhẹ, linh hoạt, hoạt động hiệu quả, chức phần hành kế tốn Tránh tình trạng kế toán phải đảm nhiệm nhiều phần hành khác làm ảnh hưởng đến hiệu công tác kế tốn * Về cơng tác quản lý vật tư sử dụng Cơng ty: Cần có biện pháp để bảo quản, tránh mát NVL q trình thi cơng như: Cần Tăng cường đội ngũ quản lý kho bãi NVL thật chặt chẽ, cần ràng buộc SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 52 Trường Đại học Vinh trách nhiệm vật chất với người có liên quan đến việc bảo quản, thu mua, sử dụng NVL Vì NVL Công ty nhiều chủng loại nên để đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, thống nhất, việc đối chiếu kiểm tra dễ dàng Công ty nên xây dựng sổ danh điểm vật tư SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƯ Tên, nhãn hiệu quy Ký hiệu Đơn vị Đơn giá Ghi cách NVL Nhóm Danh điểm Nguyên vật liệu Đá loại 1521 1521.01-001 Đá hộc m3 1521.01 1521.01-002 Đá 1×2 m3 1521.01-003 Đá 2×4 m3 Xi măng 1521.02-001 Xi măng PC 30 kg 1521.02 1521.02-002 Xi măng PC 40 kg 1523 1523.01 Nhiên liệu Xăng Xăng mogas 92 1523.01-001 Lít * Sử dụng phương pháp bình quân kỳ dự trữ để xác định giá trị NVL xuất kho: Trong điều kiện Công ty áp dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn việc áp dụng phương pháp phù hợp, máy tính tốn xử lý nhanh chóng trị giá NVL xuất kho Sử dụng phương pháp khắc phục phương pháp giá thực tế đích danh mà Cơng ty áp dụng Theo đó, giá trị thực tế NVL tính sau: Giá thực tế NVL Số lượng NVL Đơn giá bình qn = × xuất kho xuất kho kỳ dự trữ Trong đó: Đơn giá bình quân kỳ dự trữ = Trị giá NVL đầu kỳ + Trị giá NVl nhập kỳ Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập kỳ SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 53 Trường Đại học Vinh * Về việc luân chuyển chứng từ: Nên có quy định chặt chẽ mặt thời gian luân chuyển chứng từ ban đầu để đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời, cụ thể phòng kế toán nên quy định thời gian từ 10 đến 15 ngày nhân viên kế toán đội phải chuyển chứng từ ban đầu phòng kế tốn từ giúp cơng tác phòng kế tốn diễn thường xuyên hơn, áp lực công việc không lớn vào cuối tháng * Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hàng tồn kho nói chung NVL nói riêng tài sản lưu động có biến động giá theo thời gian Đối với Công ty CP Xây Dựng Cơng Trình 484 NVL chủ yếu mua ngồi, mà thị trường vật liệu xây dựng ln có biến động nên có trường hợp cơng ty gặp “cú sốc” giá Vì việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần thiết, giúp cho cơng ty tránh rủi ro xảy thị trường có biến động giá Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhiều đóng vai trò chứng quan trọng cơng tác kiểm tra kế tốn tồn cơng ty Khi lập dự phòng hàng tồn kho cơng ty tình hình giá cả, số lượng vật liệu tồn kho thực tế để xác định mức dự phòng * Về việc lập dự phòng phải thu khó đòi: Trong tổng tài sản doanh nghiệp, tiêu nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán chiếm tỷ trọng lớn, doanh nghiệp cần lập dự phòng phải thu khó đòi cho khoản nợ nhằm tránh rủi ro có khoản phải thu khó đòi khơng đòi được, ảnh hưởng tới nguồn vốn kết kinh doanh Công ty SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 54 Trường Đại học Vinh KẾT LUẬN Có thể khẳng định “Hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu” doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Đức Anh VQT nói riêng cơng tác tổng hợp nhiều phức tạp.Việc kế toán nguyên vật liệu cách xác sở thực tế để Ban quản trị doanh nghiệp đưa kế hoạch định đắn, hợp lý nhằm đem lại lợi nhuận tối đa Mặt khác đóng vai trò quan trọng quản lý tình hình sử dụng nguyên vật liệu, nguồn lực cách hiệu tránh lãng phí Qua thời gian thực tập Cơng ty, em tìm hiểu cơng tác hạch tốn kế tốn thực tế, vận dụng kiến thức học nhà trường vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp có so sánh để hiểu kiến thức Em thấy ưu điểm số hạn chế công tác kế tốn ngun vật liệu Từ mạnh dạn đề xuất số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty Mặc dù nỗ lực cố gắng trình độ thời gian hạn chế nên đề tài chắn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cán phòng kế tốn Cơng ty để báo cáo thực tập hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty, đặc biệt cơ, chú, anh chị phòng kế tốn Công ty TNHH Đức Anh VQT với hướng dẫn tận tình Th.S Nguyễn Thị Thanh Hòa giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 55 Trường Đại học Vinh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2011), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1), NXB Thống Bộ tài (2011), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 2), NXB Thống Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy (2010), Giáo trình kế tốn tài chính, NXB Tài Hồ Mỹ Hạnh (2011), Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán, NXB Thống Quyết định số 15/2006- QĐ- BTC Một số luận văn, báo cáo thực tập khóa trước Một số tài liệu phòng kế hoạch cơng ty cung cấp SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 56 Trường Đại học Vinh NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 01/04/2012 Ngày 06/02 06/02 – 19/02 20/02 – 23/02 24/02 – 26/02 27/02 – 04/03 05/03 -11/03 12/03 – 18/03 19/03 – 25/03 26/03 – 01/04 Nội dung công việc Đến Công ty nộp giấy giới thiệu thực tập Tìm hiểu trình hình thành phát triển Cơng ty, đặc điểm hoạt động cấu tổ chức Cơng ty Tìm hiểu tình hình tài Cơng ty năm 2010 - 2011 Tìm hiểu tổ chức máy quản lý tổ chức máy kế toán Cơng ty Tìm hiểu tổ chức cơng tác kế tốn chung Cơng ty Tìm hiểu phần hành kế tốn chi phí ngun vật liệu Cơng ty Thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập phần hai Hoàn thiện chỉnh sửa báo cáo thực tập Hồn thành báo cáo thực tập, tổng kết q trình thực tập, xin xác nhận Công ty Xác nhận đơn vị thực tập GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) SV: Cao Thị Kim Nhung Ghi Ngày 01 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực tập Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 57 Trường Đại học Vinh NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) SV: Cao Thị Kim Nhung Lớp 49B – Kế toán ... kế tốn: - Chứng từ gốc - Phiếu kế toán Phần mềm Sổ kế toán: - Sổ chi tiết - Sổ tổng hợp kế toán máy Bảng tổng hợp chứng từ kế toán SV: Cao Thị Kim Nhung Hệ thống báo cáo: - Báo cáo tài -Lớp Báo49B... Chứng từ sử dụng: - Bảng chấm công: Mẫu 01a - LĐTL - Bảng toán tiền thưởng: Mẫu 03 - LĐTL - Bảng toán tiền lương BHXH: Mẫu 02 - LĐTL - Bảng phân bổ tiền lương BHXH: Mẫu 11 - LĐTL - Phiếu xác nhận... - TK 152: Nguyên vật liệu” - TK 153: “Cơng cụ, dụng cụ” * Sổ kế tốn sử dụng: - Sổ chi tiết nguyên vật liệu, Sổ chi tiết công cụ dụng cụ - Bảng tổng hợp chi tiết NVL, CCDC; - Sổ đăng ký chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH VQT, Biểu 2.13: Chứng từ ghi sổ 39, Biểu 2.13: Chứng từ ghi sổ, Công ty luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng công trình, công tác quản lý nói chung và công tác NVL nói riêng. Một trong những yêu cầu quan trọng mà Công ty đề ra là phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn