Nghiên cứu xây dựng câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên các trường đại học thuộc bộ xây dựng

291 85 0
  • Loading ...
1/291 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 05:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO DƢƠNG THANH TÙNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ XÂY DỰNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO -  DƢƠNG THANH TÙNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ XÂY DỰNG Tên ngành: Giáo dục học Mã ngành: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Lƣu Quang Hiệp TS Trần Hiếu Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận án Dƣơng Thanh Tùng MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt, đơn vị đo lƣờng Luận án Danh mục bẳng, biểu đồ, sơ đồ Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc thể thao trƣờng học 1.1.1 Những quan Đảng Nhà nước vai trò Giáo dục - Đào tạo nghiệp phát triển đất nước 1.1.2 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác Giáo dục thể chất trường học 1.1.3 Quy định Bộ Giáo dục Đào tạo thể dục thể thao trường cao đẳng, đại học 1.2 Một số khái niệm có liên quan 10 1.2.1 Thể chất 10 1.2.2 Giáo dục thể chất 11 1.2.3 Giáo dưỡng thể chất 12 1.2.4 Phát triển thể chất 12 1.2.5 Hoàn thiện thể chất 12 1.2.6 Thể lực 13 1.2.7 Khái niệm câu lạc thể dục thể thao 13 1.2.8 Khái niệm loại hình câu lạc TDTT 15 1.2.9 Khái niệm mơ hình tổ chức hoạt động câu lạc TDTT 18 1.2.10 Khái niệm phát triển loại hình câu lạc TDTT 19 1.3 Cơ sở lý luận để xây dựng phát triển loại hình câu lạc 19 TDTT 1.3.1 Tìm hiểu khái niệm phương pháp quản lý nhằm xây dựng phát 20 triển loại hình câu lạc TDTT 1.3.2 Tìm hiểu khái niệm giải pháp quản lý nhằm xây dựng phát 21 triển loại hình câu lạc TDTT 1.3.3 Một số vấn đề nguyên tắc vận dụng xây dựng câu lạc 22 TDTT 1.3.4 Các quan điểm tiếp cận giải pháp phát triển loại hình câu 24 lạc TDTT 1.3.5 Cơ sở lý luận phân loại giải pháp 25 1.3.6 Cơ sở lý luận nguyên tắc để lựa chọn xây dựng giải pháp 26 xây dựng phát triển loại hình câu lạc TDTT 1.4 Đặc điểm tâm lý tố chất thể lực sinh viên (lứa tuổi 18-22) 28 1.4.1 Đặc điểm tâm lý sinh viên 28 1.4.2 Đặc điểm phát triển tố chất thể lực sinh viên 31 1.5 Khái quát trƣờng đại học thuộc Bộ xây dựng 33 1.5.1 Khái quát trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 33 1.5.2 Khái quát trường đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh 35 1.5.3 Khái quát trường đại học Xây dựng miền Trung 37 1.5.4 Khái quát trường đại học Xây dựng miền Tây 38 1.6 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 39 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 43 NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 43 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 43 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 43 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 44 2.2.3 Phương pháp vấn – điều tra xã hội học 45 2.2.4 Phương pháp kiểm tra y học 46 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 2.2.6 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 49 52 2.2.7 Phương pháp toán học thống kê 53 2.3 Tổ chức nghiên cứu 54 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 54 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 55 2.3.3 Phạm vi nghiên cứu 55 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 56 3.1 Nghiên cứu thực trạng hoạt động TDTT sinh viên 56 trƣờng đại học thuộc Bộ Xây dựng 3.1.1 Thực trạng điều kiện đảm bảo cho hoạt động TDTT 56 Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng 3.1.2 Thực trạng hoạt động TDTT sinh viên trường đại học 68 thuộc Bộ Xây dựng 3.1.3 Thực trạng kết hoạt động TDTT 81 3.2 Xây dựng câu lạc TDTT cho SV trƣờng Đại học thuộc 92 Bộ Xây dựng 3.2.1 Sự cần thiết để xây dựng câu lạc TDTT 92 trường đại học thuộc Bộ Xây dựng 3.2.2 Nguyên tắc xây dựng câu lạc TDTT trường đại học 94 thuộc Bộ Xây dựng 3.2.3 Xây dựng đánh giá hiệu câu lạc TDTT Trường Đại 96 học thuộc Bộ Xây dựng 3.2.4 Ứng dụng đánh giá hiệu câu lạc TDTT 113 3.2.5 Bàn luận 138 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 A KẾT LUẬN 148 B KIẾN NGHỊ 149 Danh mục công trình cơng bố có liên quan đến Luận án Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các chữ viết tắt: CLB : Câu lạc GDTC : Giáo dục thể chất GD& ĐT : Giáo dục Đào tạo HS : Học sinh QĐ : Quyết định SV : Sinh viên TT : Thể thao TTg : Thủ tướng TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TW :Trung ương UBTDTT : Uỷ ban Thể dục Thể thao VĐV : Vận động viên VN : Việt Nam XPC : Xuất phát cao Đơn vị đo lƣờng: cm Centimét g Gam kg Kilôgam kG Kilôgam lực m Mét s Giây P Phút DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TÊN BẢNG Thực trạng lực lượng – đội ngũ giảng viên môn GDTC Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giai đoạn Bảng TRANG 56 2010 – 2015 Bảng Thực trạng lực lượng – đội ngũ giảng viên môn GDTC Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí 56 Minh giai đoạn 2010 – 2015 Thực trạng lực lượng – đội ngũ giảng viên môn GDTC Trường Đại học Xây dựng Miền Trung giai Bảng 3 56 đoạn 2010 – 2015 Bảng Thực trạng lực lượng – đội ngũ giảng viên môn GDTC Trường Đại học Xây dựng Miền Tây giai đoạn 57 2010 – 2015 Bảng Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn học GDTC Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 59 Bảng Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn học GDTC trường Đại học Xây dựng Miền Trung 59 Bảng 3.7 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn học GDTC trường Đại học Xây dựng Miền Tây 60 Bảng Thực trạng sử dụng kinh phí dành cho GDTC Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 2011– 2015 62 Thực trạng sử dụng kinh phí dành cho GDTC trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh giai Bảng 62 đoạn 2011– 2015 Bảng 10 Thực trạng sử dụng kinh phí dành cho GDTC trường Đại học Xây dựng Miền Trung giai đoạn 2011– 63 Thực trạng sử dụng kinh phí dành cho GDTC 63 2015 Bảng 11 trường Đại học Xây dựng Miền Tây giai đoạn 2011– 2015 Kết vấn thực trạng nhận thức thái độ Bảng 12 SV trường đại học thuộc Bộ Xây dựng môn 64 GDTC (n=2000) Đánh giá giảng viên tính tích cực SV Bảng 13 Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng q trình 66 học mơn GDTC (n=20) Bảng 3.14 Tổng hợp kết tự đánh giá SV Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng thái độ tích cực học 67 tập mơn GDTC (n=1000) Bảng 15 Thực trạng thực chương trình giảng dạy GDTC Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Thực trạng việc thực chương trình giảng dạy Bảng 16 GDTC Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí 69 69 Minh Bảng 3.17 Thực trạng việc thực chương trình giảng dạy GDTC Trường Đại học Xây dựng Miền trung 69 Bảng 3.18 Thực trạng việc thực chương trình giảng dạy GDTC Trường Đại học Xây dựng Miền tây 70 Bảng 3.19 Kết khảo sát thực trạng sử dụng phương pháp dạy học hình thức tổ chức lên lớp (n = 200 cán 71 giảng viên 1000 SV, tính theo tỷ lệ %) Bảng 3.20 Thực trạng nội dung tập luyện TDTT ngoại khóa SV Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng theo tổng thể giới tính Sau tr.73 Bảng 3.21 Thực trạng hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa SV Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng 75 Bảng 3.22 Thực trạng cơng tác tổ chức tập luyện ngoại khóa SV Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng (n=2000) 77 Bảng 3.23 Thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa SV Trường Đại học thuộc Bộ Xây dựng 78 Nhận lớp: - Đi học giờ, Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học trang phục quy định, (1) nắm bắt nội dung buổi học Khởi động: huẩn - Căng ép dẻo - Trò chơi vận C Đội hình nhận lớp động bị - Chính xác theo nhịp hơ giáo viên, khởi động kỹ khớp, chống gây chấn thương (2) tập luyện - Thực tốt theo yêu cầu GV Ôn tập lại kỹ thuật giáo 0L A Đội hình khởi động xxxxxxx xxxxxx ∆ - Nắm hiểu nội Học quyền số từ động tác 17 đến C xxxxxxxxxx đội hình án 12: tổ động tác 18: tổ - Triển khai nhanh xxxxxxxxxx dung, mục đích cách thực kỹ thuật L Sinh viên tách nhóm tự ơn tập Giáo viên kiểm tra theo nhóm Thể lực x xxxxxxx - Thực rút học 5 GIÁO ÁN MÔN CẦU LÔNG GIÁO ÁN SỐ 01 LVĐ P T NỘI DUNG HẦN K G L YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ DẪN KỸ THUẬT CHỨC ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập quy định, nắm bắt nội dung buổi học Khởi động: - Khởi động C chung, chạy nhẹ huẩn nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, tập bị tập phát triển chung - Khởi động khớp ép dây - Trang phục V lx8 Đội hình nhận lớp (1) - Chạy nhẹ nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chun mơn (2) - u cầu tập nhịp hơ, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đội hình khởi động xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn chằng khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe Giới thiệu môn Cầu lông, cách cầm cầu, cách cầm vợt, tư chuẩn bị Sinh viên chuẩn bị 2 Tập phát Nam 0L 400m K chạy Thả xuống lớp để rút học L xx x x x x - GV hướng dẫn học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc chạy 800m Nữ xxxxxx GV làm mẫu, thị - Tự giác tích cực phạm, phân tích, nêu sai thực hết nội dung lầm thường mắc hướng cự ly dẫn học sinh tập - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa tham gia vận động sai cho học sinh cầu ết kỹ thuật 0L Thể lực: lệnh GV để thực ĐH giới thiệu - Tập theo nhịp hô giáo viên - Sinh viên thực thực hành cách cầm cầu, cách cầm vợt, Các tư C - Yêu cầu thực nhở sinh viên thực lỏng, Đội hình xuống lớp đội hình (1) t - Nhận xét, húcbài tập nhà GIÁO ÁN SỐ 02 LVĐ P HẦN T NỘI DUNG K G L YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ DẪN KỸ THUẬT CHỨC ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập Khởi động: - Trang phục quy định, nắm bắt nội dung buổi học - Chạy nhẹ nhàng Đội hình nhận lớp (1) xxxxxxxxxx - Khởi động chung, chạy nhẹ C nhàng vòng sân huẩn Cầu lơng thành vòng tròn, tập bị tập phát triển chung vòng sân Cầu lơng thành động vòng tròn, khởi chung chun mơn xxxxxxxxxx Đội hình khởi động - Yêu cầu tập (2) nhịp hô, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng V - Khởi động lx8 khớp ép dây chằng xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe Ôn lại cách cầm cầu, cách cầm vợt, tư chuẩn bị Giới thiệu Sinh viên di chuyển đơn bước C tiến phải, tiến trái Thể lực: Nam 0L Nữ chạy Thả lỏng, L x GV làm mẫu, thị phạm, phân tích, nêu sai lầm thường mắc hướng dẫn học sinh tập học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc nhở sinh viên thực Đội hình xuống lớp xuống lớp ết x x xx x - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa tham gia vận động sai cho học sinh - GV hướng dẫn chạy 400m K thực hết nội dung cự ly 800m xxxxxx - Tập theo nhịp hô giáo viên - Sinh viên thực để rút học - Tự giác tích cực kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến phải, tiến trái lệnh GV để thực ĐH giới thiệu kỹ thuật 0L - Yêu cầu thực đội hình (1) t - Nhận xét, húcbài tập nhà GIÁO ÁN SỐ 03 LVĐ T P HẦN NỘI DUNG K G L YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ DẪN KỸ THUẬT CHỨC ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập - Trang phục quy định, nắm bắt nội dung buổi học Đội hình nhận lớp (1) xxxxxxxxxx Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Khởi động chung, chạy nhẹ C nhàng vòng sân Cầu huẩn lơng thành vòng tròn, tập tập phát bị triển chung - Khởi động khớp ép dây chằng xxxxxxxxxx vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chuyên môn - Yêu cầu tập nhịp hơ, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng V lx8 Đội hình khởi động (2) xx x xx x xxxxxx - GV hướng x dẫn khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe lệnh GV để thực Cách cầm cầu, cầm vợt tư chuẩn bị; kỹ thuật để rút học - Tự giác tích cực Giới thiệu kỹ thuật di chuyển đơn bước lùi phải, lùi trái Bài tập xxxxxx x x xx x GV làm mẫu, x thị phạm, phân tích, nêu sai thực hết nội dung lầm thường mắc hướng cự ly dẫn học sinh tập - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa tham gia vận động sai cho học sinh - GV hướng dẫn học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc di chuyển ngang Thực tổ, nghỉ tổ phút ĐH giới thiệu - Tập theo nhịp hô giáo viên - Sinh viên thực Tập kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến phải, trái; Sinh viên C thực hành di chuyển đơn bước tiến phải, trái; di chuyển đơn bước lùi phải, lùi trái Thể lực: - Yêu cầu thực nhở sinh viên thực tổ K ết t Thả lỏng, xuống lớp - Nhận xét, Đội hình xuống lớp đội hình (1) tập nhà húc GIÁO ÁN SỐ 04 LVĐ P HẦN T NỘI DUNG K G L DẪN KỸ THUẬT ( ph) YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập Khởi động: - Khởi động C chung, chạy nhẹ huẩn nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng V tròn, tập tập phát bị triển chung lx8 - Khởi động - Trang phục quy định, nắm bắt (1) nội dung buổi học - Chạy nhẹ nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chun mơn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đội hình khởi động - Yêu cầu tập (2) nhịp hô, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng Đội hình nhận lớp xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn khớp ép dây chằng khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe Tập tư chuẩn bị kết hợp với di chuyển đơn bước tiến, lùi (phải, trái) Giới thiệu kỹ Sinh viên thực hành phát cầu thuận tay Thể lực: Bài tập di chuyển ngang Thực tổ, kỹ thuật thực hết nội dung cự ly để rút học - Tự giác tích cực xxxxxx x x xx x x GV làm mẫu, thị phạm, phân tích, nêu sai lầm thường mắc hướng dẫn học sinh tập - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa tham gia vận động sai cho học sinh - GV hướng dẫn tổ học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc nghỉ tổ phút + Thời gian thực 45 giây cho nam nữ + Thực nhở sinh viên thực với 60-80% cường độ tối đa K Thả lỏng, xuống lớp ết lệnh GV để thực ĐH giới thiệu - Tập theo nhịp hô giáo viên - Sinh viên thực thuật phát cầu thuận tay C - Yêu cầu thực Đội hình xuống lớp đội hình (1) t - Nhận xét, húcbài tập nhà GIÁO ÁN SỐ 05 P HẦN NỘI DUNG LVĐ K YÊU CẦU VÀ CHỈ T DẪN KỸ THUẬT PHƢƠNG PHÁP TỔ CHỨC L G ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập - Trang phục Đội hình nhận lớp quy định, nắm bắt (1) nội dung buổi học Khởi động: Khởi động C chung, chạy nhẹ huẩn nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng V tròn, tập tập phát bị triển chung lx8 - Khởi động - Chạy nhẹ nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chun mơn xxxxxxxxxx Đội hình khởi động - Yêu cầu tập (2) nhịp hô, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn khớp ép dây chằng khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe Tập tư chuẩn bị kết hợp với di chuyển đơn bước tiến, lùi (phải, trái) Tập kỹ thuật để rút học - Tự giác tích cực Bài tập vẩy cổ tay kỹ thuật tham gia vận động thuật phát cầu trái tay Thể lực: nghỉ tổ phút + Thời gian thực phút cho nam nữ + Thực với 70-90% cường độ xxxxxx sai cho học sinh - GV hướng dẫn học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc nhở sinh viên thực tổ x x xx x x GV làm mẫu, thị phạm, phân tích, nêu sai thực hết nội dung lầm thường mắc hướng cự ly dẫn học sinh tập - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa Bài tập phát cầu vào tường Giới thiệu kỹ Bài tập di chuyển ngang Thực tổ, lệnh GV để thực ĐH giới thiệu - Tập theo nhịp hô giáo viên - Sinh viên thực phát cầu thuận tay Bài tập phối hợp chưa tiếp xúc C cầu - Yêu cầu thực tối đa K ết t Thả lỏng, xuống lớp - Nhận xét, Đội hình xuống lớp đội hình (1) tập nhà húc GIÁO ÁN SỐ 06 LVĐ P T NỘI DUNG HẦN K G L YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ DẪN KỸ THUẬT CHỨC ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập - Trang phục quy định, nắm bắt nội dung buổi học Khởi động: - Khởi động C chung, chạy nhẹ huẩn nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng V tròn, tập tập phát bị triển chung lx8 - Khởi động Đội hình nhận lớp (1) xxxxxxxxxx - Chạy nhẹ nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chun mơn xxxxxxxxxx Đội hình khởi động - Yêu cầu tập (2) nhịp hô, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn khớp ép dây chằng khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe Tập tư chuẩn bị kết hợp với di chuyển đơn bước tiến, lùi (phải, trái) Tập kỹ thuật phát cầu thuận trái tay tay, để rút học - Tự giác tích cực tay phối xúc phát cầu vào tường Giới thiệu kỹ kỹ thuật xxxxxx - Tập theo nhịp hô giáo viên - Sinh viên thực Bài tập vẩy cổ Bài tập C hợp chưa tiếp cầu Bài tập lệnh GV để thực - Yêu cầu thực ĐH giới thiệu x x xx x x GV làm mẫu, thị phạm, phân tích, nêu sai thực hết nội dung lầm thường mắc hướng cự ly dẫn học sinh tập - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa tham gia vận động sai cho học sinh - GV hướng dẫn học sinh tập GV quan sát, nhận xét thuật đánh cầu tay bên phải thấp - GV quan sát nhắc Thể lực: nhở sinh viên thực Bài tập di chuyển ngang Thực tổ, tổ nghỉ tổ 3-5 phút + Thời gian thực phút cho nam nữ + Thực với 100% cường độ tối đa K Thả lỏng, xuống lớp ết Đội hình xuống lớp đội hình (1) t - Nhận xét, húcbài tập nhà GIÁO ÁN SỐ 07 LVĐ T P HẦN NỘI DUNG K G L YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ DẪN KỸ THUẬT CHỨC ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập - Trang phục quy định, nắm bắt nội dung buổi học Khởi động: - Khởi động C chung, chạy nhẹ huẩn nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng V tròn, tập tập phát bị triển chung lx8 - Khởi động Đội hình nhận lớp (1) xxxxxxxxxx - Chạy nhẹ nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chun mơn xxxxxxxxxx Đội hình khởi động - Yêu cầu tập (2) nhịp hô, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn khớp ép dây chằng khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe Tập kỹ thuật phát cầu thuận trái tay tay, lệnh GV để thực - Yêu cầu thực ĐH giới thiệu kỹ thuật - Tập theo nhịp hô xxxxxx Bài tập vẩy cổ 0L giáo viên tay Bài hợp chưa cầu Bài tiếp xúc tập phát C cầu vào tường - Sinh để rút học tập phối Tập kỹ thuận đánh cầu thấp tay bên phải Giới thiệu kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái Thể lực: Bài tập di 0L viên thực GV làm mẫu, thị phạm, phân tích, nêu sai - Tự giác tích cực lầm thường mắc hướng thực hết nội dung dẫn học sinh tập cự ly - GV quan sát sửa - Thả lỏng tích cực sai cho học sinh tham gia vận động - GV hướng dẫn học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc nhở sinh viên thực tổ chuyển ngang xxxxxx Thực tổ, nghỉ tổ 3-5 phút + Thời gian thực phút cho nam nữ + Thực với 100% cường độ tối đa K ết Thả xuống lớp lỏng, Đội hình xuống lớp đội hình (1) t - Nhận xét, húcbài tập nhà GIÁO ÁN SỐ 08 LVĐ T P HẦN NỘI DUNG K G L YÊU CẦU VÀ CHỈ PHƢƠNG PHÁP TỔ DẪN KỸ THUẬT CHỨC ( ph) Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập quy định, nắm bắt nội dung buổi học Khởi động: - Khởi động C chung, chạy nhẹ huẩn nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng V tròn, tập tập phát bị triển chung lx8 - Khởi động khớp ép dây chằng - Trang phục Đội hình nhận lớp (1) xxxxxxxxxx - Chạy nhẹ nhàng vòng sân Cầu lơng thành vòng tròn, khởi động chung chuyên môn - Yêu cầu tập nhịp hơ, tập động tác xác, khởi động kỹ khớp dây chằng xxxxxxxxxx Đội hình khởi động (2) xxxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn khởi động từ chậm đến nhanh, quan sát, sửa sai - GV làm mẫu học sinh vỗ tay tập theo nhịp hô GV - SV nghe lệnh GV để thực Tập kỹ thuật phát cầu thuận trái tay tay tay, - Sinh viên thực để rút học tập phối tiếp xúc đánh cầu thấp tay bên phải Giới thiệu kỹ 0L thuật đánh cầu thấp tay bên trái Thể lực: Bài tập di chuyển ngang ĐH giới thiệu xxxxxx - Tập theo nhịp hô giáo viên 0L Bài tập phát cầu vào tường C Tập kỹ thuận - Yêu cầu thực hoàn thiện kỹ thuật Bài tập vẩy cổ Bài hợp chưa cầu x thị - Tự giác tích cực phạm, phân tích, nêu sai thực hết nội dung lầm thường mắc hướng cự ly dẫn học sinh tập - Thả lỏng tích cực - GV quan sát sửa tham gia vận động sai cho học sinh - GV hướng dẫn học sinh tập GV quan sát, nhận xét - GV quan sát nhắc nhở sinh viên thực tổ xx x x x GV làm mẫu, Thực tổ, nghỉ tổ 3-5 phút + Thời gian thực phút cho nam nữ + Thực với 100% cường độ tối đa K ết Thả xuống lớp lỏng, t - Nhận xét, húcbài tập nhà Đội hình xuống lớp đội hình (1) PHỤ LỤC 10: I Nội dung chƣơng trình thực nghiệm mơn CLB TDTT trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội TT Nội dung học tập luyện Lý thuyết chung (từng mơn) Bóng Chuyền Tổng số tiết 20 216 Bóng rổ 216 Cầu lông 216 Taekwondo 216 Kiểm tra môn 16 II Nội dung dạy môn học CLB TDTT trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội Lý thuyết chung: Phương pháp tập luyện môn thể thao, sử dụng yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe Luật, công tác trọng tài thi đấu mơn thể thao Bóng chuyền: Các kỹ thuật bản, số chiến thuật bản, thi đấu trọng tài Bóng chuyền Bóng rổ: Các kỹ thuật bản, số chiến thuật bản, thi đấu trọng tài Bóng chuyền Cầu lông: Các kỹ thuật bản, số chiến thuật bản, thi đấu trọng tài Cầu lông Taekwondo: Các kỹ thuật Võ Taekwondovà số quyền Về cấu tr c chƣơng trình Những nội dung chọn đưa vào chương trình bản, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, thể lực SV, phù hợp với sở vật chất nhà trường khả giáo viên Nội dung chương trình cấu trúc theo hướng góp phần phát triển tố chất thể lực như: Nhanh, mạnh, bền, khả phối hợp vận động mềm dẻo Về phương pháp tập luyện Trên sở mục tiêu chương trình góp phần giữ gìn nâng cao sức khỏe, phương pháp tập luyện theo hướng tích cực hóa Phối hợp hợp lý tập đồng loạt tập để tăng thời gian tập luyện cho SV đạt đến lượng vận động hợp lý, sử dụng nhiều phương pháp trò chơi, thi đấu cho SV, hấp dẫn,lôi SV tập luyện Tạo điều kiện để SV tự quản, tự điều khiển tham gia đánh giá lẫn Về đánh giá kết học tập SV Cần coi trọng kiến thức, kỹ năng, thành tích (thể tăng tiến thể lực), cố gắng tiến SV thông qua môn thể thao Về sở vật chất Căn vào nội dung chương trình thực nghiệm, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tạo điều kiện hết mức sân tập, nhà tập chuẩn bị cần thiết thiết bị đáp ứng yêu cầu môn thể thao Đồng thời, Bộ môn Giáo dục thể chất nhà trường cần vào điều kiện sở vật chất có để hướng dẫn SV lựa chọn đăng ký tập luyện môn thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường sở thích cá nhân Chuẩn kiến thức kỹ môn thể thao Môn Nội dung tập luyện Số tiết Yêu cầu kiến thức, kỹ thể thao Các kỹ thuật * Kiến thức: - Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (đệm 10 - Biết cách thực số kỹ thuật bóng) 10 mơn - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay Bóng Chuyền Bóng chuyền tay trước mặt 10 - Hiểu số điểm luật thi - Kỹ thuật phát bóng thấp tay cao tay trước mặt 10 đấu Bóng chuyền - Kỹ thuật phát bóng thấp tay cao tay nghiêng 10 10 * Kỹ năng: - Có khả thực hiệncác kỹ thuật động tác thục, ứng dụng thi đấu - Tham gia giải Bóng chuyền trường đội - Kỹ thuật đập bóng diện theo phương lấy đà 40 - Kỹ thuật chắn bóng 40 tuyển trường - Chiến thuật công - Chiến thuật phòng thủ 76 Thi đấu trọng tài Các kỹ thuật * Kiến thức: - Kỹ thuật chỗ dẫn bóng di 10 - Biết cách thực số kỹ thuật chuyển dẫn bóng 10 mơn - Kỹ thuật chuyền bắt bóng tay 10 Bóng rổ trước ngực - Kỹ thuật chuyền bóng tay Bóng rổ - Hiểu số điểm luật thi 10 đấu Bóng rổ cao - Kỹ thuật chuyền bắt bóng di chuyển 10 * Kỹ năng: - Có khả thực hiệncác kỹ thuật động tác thục, ứng dụng thi đấu - Kỹ thuật chỗ ném rổ tay cao 10 - Tham gia giải Bóng rổ trường đội - Kỹ thuật bật nhảy ném rổ 10 tuyển trường tay cao 10 - Kỹ thuật dẫn bóng thực bước lên rổ 40 - Kỹ thuật giả chuyền sang thực 40 ném rổ - Chiến thuật cơng 56 - Chiến thuật phòng thủ Thi đấu trọng tài Các kỹ thuật * Kiến thức: - Cách cầm vợt, cầm cầu tư chuẩn bị môn - Kỹ thuật di chuyển đơn bước, tiến, lùi, Cầu lông trái, phải - Hiểu số điểm luật thi - Kỹ thuật di chuyển đa bước ngang, chéo tiến lùi Cầu - Biết cách thực số kỹ thuật - Kỹ thuật phát cầu thuận tay lông 20 20 6 - kỹ thuật phát cầu trái tay - Kỹ thuật phòng thủ trái phải thấp tay - Các tập phát triển tố chất thể đấu Cầu lông * Kỹ năng: - Có khả thực hiệncác kỹ thuật động tác thục, ứng dụng thi đấu - Tham gia giải Cầu lông trường đội 10 lực tuyển trường - Kỹ thuật đánh cầu đầu 20 - Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải - Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái - Kỹ thuật đập cầu - Trò chơi tập thi đấu Thi đấu trọng tài 60 46 Các kỹ thuật T aekwon - Kỹ thuật song song, bước thường - Kỹ thuật trung bình + đinh - Kỹ thuật nghiêm - Kỹ thuật gạt hạ đẳng, trung đẳng - Gạt thượng đẳng + đá thẳng trước - Kỹ thuật đá vòng cầu – Ngang - Chẻ - Quyền số từ động tác 1-5 - Quyền số từ động tác 6-9 - Quyền số từ động tác 10-13 - Quyền số từ động tác 14-16 - Quyền số từ động tác 17-18 - Bài tập phát triển thể lực chung chuyên môn Thi đấu trọng tài * Kiến thức: 10 - Biết cách thực số kỹ thuật môn 10 Taekwondo 10 - Hiểu số điểm luật thi đấu Taekwondo 10 * Kỹ năng: 10 - Có khả thực hiệncác kỹ thuật động tác thục, ứng dụng thi đấu 10 - Tham gia giải Taekwondo trường đội tuyển 10 10 10 10 10 40 66 trường ... TDTT cho SV trƣờng Đại học thuộc 92 Bộ Xây dựng 3.2.1 Sự cần thiết để xây dựng câu lạc TDTT 92 trường đại học thuộc Bộ Xây dựng 3.2.2 Nguyên tắc xây dựng câu lạc TDTT trường đại học 94 thuộc Bộ Xây. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO -  DƢƠNG THANH TÙNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI... Đại học thuộc Bộ Xây dựng: Sự cần thiết để xây dựng CLB TDTT trường đại học thuộc Bộ Xây dựng; Nguyên tắc xây dựng CLB TDTT trường đại học thuộc Bộ Xây dựng; Xây dựng đánh giá hiệu CLB TDTT Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên các trường đại học thuộc bộ xây dựng, Nghiên cứu xây dựng câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên các trường đại học thuộc bộ xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn