Kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tt

29 82 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 05:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐẶNG THỊ HUẾ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM Chun ngành : Kế tốn Mã số : 62.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2019 Công trình hồn thành Trường Đại học Thương mại Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Phạm Thị Thu Thủy PGS,TS Lê Thị Thanh Hải Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường Họp Trường Đại học Thương mại Vào hồi ngày tháng năm 20 thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Thương mại MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hội nhập phát triển, hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT) quốc tế tài sản cố định (TSCĐ) khơng ngừng hồn thiện Các quy định nhận diện, xác định giá trị ghi nhận TSCĐ đề cập đến cách tồn diện, hệ thống đồng chuẩn mực liên quan Đó quy định vận dụng mơ hình tính giá khác để ghi nhận trình bày thơng tin TSCĐ quy định kế toán chi phí hồn ngun mơi trường; xác định ghi nhận khoản suy giảm giá trị TSCĐ; kế toán chi phí thăm dò khống sản… Việt Nam q trình vận hành chế thị trường theo định hướng XHCN, với sách kinh tế mở, thu hút vốn đầu tư nước bước hội nhập với kinh tế giới Để đáp ứng u cầu q trình trên, hệ thống kế tốn Việt Nam khơng ngừng hồn thiện Tuy nhiên, việc cập nhật vận dụng chọn lọc quy định hành kế toán TSCĐ CMKT quốc tế nhiều hạn chế chưa quan tâm mức Trong năm gần đây, Công nghiệp khai khống Việt Nam nói chung, ngành than nói riêng góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực, hiệu vào việc đảm bảo an ninh lượng quốc gia, đáp ứng tối đa nhu cầu than nước Cùng với cách mạng công nghệ 4.0, DN khai thác than tiếp tục trang bị, đổi TSCĐ để tiếp cận với quy trình cơng nghệ khai thác đại, góp phần tăng suất lao động, thúc đẩy ngành than phát triển bền vững Trong DN khai thác than, TSCĐ tỷ trọng tương đối lớn tổng giá trị tài sản DN nên kế toán TSCĐ xem phận quan trọng hệ thống kế toán DN Việc vận dụng sở tính giá để xác định, ghi nhận trình bày thơng tin TSCĐ DN khai thác than vấn đề cần bàn luận trao đổi Hoàn nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái vấn đề cần quan tâm Tuy nhiên, quy định kế tốn chi phí hồn ngun mơi trường đề cập lần đầu mờ nhạt Thông tư số 200/2014/TT-BTC Bộ Tài dẫn đến việc vận dụng quy định DN khai thác than nhiều vấn đề cần trao đổi Bên cạnh đó, cách mạng cơng nghiệp 4.0 tạo cho DN khai thác than phải đối mặt với nhiều thách thức tụt hậu công nghệ, suy giảm giá trị tài sản trình sử dụng Việc ghi nhận hay không ghi nhận? Xác định ghi nhận suy giảm sở nào? Xác định ghi nhận nào? vấn đề đặt DN khai thác than bối cảnh Ngoài ra, làm để quản lý sử dụng hiệu TSCĐ vấn đề đặt DN khai thác than Thông tin quan trọng tính định, chi phối đến việc đầu tư đổi sử dụng TSCĐ thơng tin kế tốn quản trị (KTQT) TSCĐ cung cấp Tuy nhiên, DN khai thác than thuộc TKV nay, KTQT TSCĐ chưa nhà quản trị quan tâm mức, thông tin thu thập xây dựng phương án đầu tư (PAĐT) chưa rõ ràng, đầy đủ, chủ yếu mang tính ước đốn Việc cung cấp thơng tin kế tốn TSCĐ góc độ KTQT ảnh hưởng đến lập việc kế hoạch, kiểm soát đánh giá việc thực kế hoạch nội DN hạn chế Do vậy, vấn đề cần nghiên cứu hoàn thiện Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: “Kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp khai thác than tḥc Tập đồn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu Trên sở tổng quan cơng trình nghiên cứu cơng bố nước ngồi nước TSCĐ, kế toán TSCĐ, tác giả luận án nhận thấy nghiên cứu tập trung vào nội dung đo lường, ghi nhận TSCĐ trình bày thơng tin BCTC; nghiên cứu hòa hợp kế toán TSCĐ số quốc gia với thông lệ, CMKT quốc tế; nội dung mức độ vận dụng phương pháp tính khấu hao TSCĐ Các nghiên cứu kế toán TSCĐ chủ yếu góc độ KTTC, chưa làm rõ ảnh hưởng sở tính giá kế tốn TSCĐ theo sở tính giá, chưa đưa lựa chọn sở tính giá phù hợp TSCĐ Bên cạnh đó, chưa nghiên cứu nghiên cứu cách đầy đủ, tồn diện kế tốn TSCĐ góc độ KTQT Từ đó, tác giả rút số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển luận án sau: - Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu phân tích quan điểm đo lường TSCĐ dựa sở tính giá khác nhằm lựa chọn sở tính giá phù hợp cho TSCĐ DN Việt Nam đồng thời ứng dụng DN khai thác than thuộc TKV - Thứ hai, nghiên cứu, làm rõ sở lý luận kế tốn giao dịch TSCĐ tính chất đặc thù DN khai thác than gồm: quyền khai thác, chi phí thăm dò khống sản, chi phí hồn ngun môi trường ứng dụng DN khai thác than thuộc TKV - Thứ ba, nghiên cứu kế toán TSCĐ góc độ KTQT nhằm tăng cường hiệu sử dụng TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục tiêu nghiên cứu xuyên suốt luận án nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán TSCĐ, hiệu quản lý sử dụng TSCĐ Với mục tiêu nghiên cứu trên, luận án xác định nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận TSCĐ, kế toán TSCĐ DN, trọng đến nghiên cứu kế toán TSCĐ theo quan điểm giá gốc giá đánh giá lại, từ rút sở tính giá phù hợp TSCĐ DN - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV nhằm khẳng định kết đạt hạn chế kế toán TSCĐ DN - Xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV - Đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV, góp phần nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn TSCĐ, hiệu quản lý sử dụng TSCĐ DN Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV Trong đó, luận án tập trung nghiên cứu quy định mang tính nguyên tắc đo lường, ghi nhận, trình bày cung cấp thông tin TSCĐ cách thức thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị TSCĐ Luận án nghiên cứu vận dụng nguyên tắc thực hành kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu kế toán TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) theo hai góc độ kế tốn tài (KTTC) KTQT; khơng bao gồm kế tốn TSCĐ th ngồi, bất động sản đầu tư (BĐSĐT) - Về không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu kế toán TSCĐ DN khai thác than chi nhánh trực thuộc Tập đồn, cơng ty công ty cổ phần thuộc TKV Luận án nghiên cứu kế toán TSCĐ DN khai thác than phục vụ lập BCTC riêng, không nghiên cứu thơng tin trình bày BCTC hợp - Về thời gian nghiên cứu: Các liệu thông tin thực tế nghiên cứu từ năm 2014 - 2018 Các câu hỏi nghiên cứu luận án Để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu luận án, câu hỏi nghiên cứu đặt sau: (1) sở lý luận TSCĐ, kế toán TSCĐ góc độ KTTC, KTQT nhân tố ảnh hưởng đến kế tốn TSCĐ DN gì? (2) Kế toán TSCĐ theo quan điểm giá gốc, giá đánh giá lại sở tính giá phù hợp TSCĐ gì? (3) Thực trạng kế tốn TSCĐ góc độ KTTC, KTQT DN khai thác than thuộc TKV sao? (4) Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV? (5) Cần giải pháp để hồn thiện kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV góc độ KTTC, KTQT? Phương pháp quy trình nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp điều tra, vấn, thống mơ tả, tổng hợp, phân tích, so sánh để hệ thống hóa sở lý luận TSCĐ, kế toán TSCĐ DN khảo sát thực trạng kế tốn TSCĐ theo hai góc độ KTTC KTQT, nhân tố ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV Từ rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế làm sở cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện chương 6.2 Quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu luận án gồm bước sau: - Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu - Bước 2: Tổng quan nghiên cứu nước nước liên quan đến đề tài luận án xác định “khoảng trống” nghiên cứu - Bước 3: Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi câu hỏi nghiên cứu - Bước 4: Hệ thống hóa sở lý luận TSCĐ kế toán TSCĐ DN - Bước 5: Khảo sát thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc Tập đoàn TKV - Bước 6: Các kết luận, đề xuất khuyến nghị Những điểm đóng góp luận án Về mặt học thuật, lý luận: Luận án làm rõ vấn đề lý luận kế toán TSCĐ theo quan điểm giá gốc giá đánh giá lại, từ lựa chọn sở tính giá phù hợp TSCĐ đo lường, ghi nhận trình bày thông tin TSCĐ theo giá gốc kết hợp với phản ánh suy giảm giá trị TSCĐ Đồng thời, luận án làm sáng tỏ kế toán quyền khai thác; chi phí thăm dò khống sản chi phí hồn ngun mơi trường DN khai thác than Về mặt thực tiễn: Luận án khảo sát, phân tích đánh giá cách tồn diện kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV theo hai góc độ KTTC KTQT Luận án lựa chọn sở tính giá phù hợp TSCĐ DN Việt Nam nói chung DN khai thác than thuộc TKV nói riêng, sở giá gốc kết hợp với kế toán giá trị suy giảm TSCĐ trường hợp TSCĐ bị suy giảm giá trị nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho người sử dụng Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện kế tốn TSCĐ tính chất đặc thù DN khai thác than quyền khai thác; chi phí thăm dò khống sản chi phí hồn ngun mơi trường Ngồi ra, luận án đề xuất giải pháp hồn thiện KTQT TSCĐ nhằm cung cấp thơng tin phục vụ định liên quan đến trình đầu tư, quản lý sử dụng TSCĐ Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Lý luận chung TSCĐ kế toán TSCĐ doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán TSCĐ khai thác than thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn TSCĐ doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tài sản cố định vai trò thơng tin TSCĐ cơng tác quản lý 1.1.1 Khái niệm phân loại TSCĐ 1.1.1.1 Khái niệm TSCĐ Hiện nhiều quan điểm khác TSCĐ, theo quan điểm tác giả thì: TSCĐ tài sản đơn vị kế toán quyền kiểm sốt, giá trị lớn, xác định cách đáng tin cậy, sử dụng thời gian dài chắn đem lại lợi ích kinh tế tương lai cho đơn vị 1.1.1.2 Phân loại TSCĐ - Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện, TSCĐ DN bao gồm: TSCĐ hữu hình TSCĐVH - Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu, TSCĐ DN bao gồm: TSCĐ thuộc quyền sở hữu TSCĐ th ngồi - Phân loại TSCĐ theo mục đích tình hình sử dụng, TSCĐ DN bao gồm: TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD; TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, an ninh, quốc phòng; TSCĐ chờ xử lý TSCĐ nhận bảo quản, giữ hộ đối tượng khác 1.1.2 Vai trò thơng tin kế tốn TSCĐ công tác quản lý Đối với công tác quản trị DN: Thơng tin kế tốn TSCĐ phục vụ cho q trình lập kế hoạch dự tốn; tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá; trình định góp phần đổi cải tiến cơng tác quản lý DN Đối với bên thứ ba: Thơng tin kế tốn TSCĐ khơng phục vụ cho việc quản lý điều hành DN mà phục vụ cho bên thứ ba nhà đầu tư, ngân hàng tổ chức tín dụng, quan quản lý nhà nước việc định thích hợp 1.2 Kế tốn TSCĐ doanh nghiệp góc độ kế tốn tài 1.2.1 Ngun tắc yêu cầu kế toán TSCĐ doanh nghiệp 1.2.1.1 Nguyên tắc kế toán TSCĐ Mọi giao dịch kinh tế liên quan đến TSCĐ ghi nhận theo sở dồn tích TSCĐ phải đo lường, ghi nhận trình bày thơng tin BCTC cách khách quan theo sở tính giá chấp nhận chung Chi phí mà DN bỏ đầu tư TSCĐ phải phù hợp với lợi ích mà tài sản đem lại Việc ghi nhận chi 12 Đánh giá hiệu đầu tư, sử dụng TSCĐ: Để thơng tin hữu ích đầu tư, quản lý sử dụng TSCĐ, kế toán cần xây dựng hệ thống tiêu phản ánh tình hình đầu tư TSCĐ, tình trạng kỹ thuật hiệu sử dụng TSCĐ DN 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ doanh nghiệp 1.4.1 Các nhân tố bên - Quy mô đặc điểm hoạt động SXKD DN; - Quan điểm nhận thức nhà quản trị DN; - Trình độ nhân viên kế tốn 1.4.2 Các nhân tố bên - Thị trường cạnh tranh; - Mơi trường pháp lý kế tốn; - Ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế toán 1.5 Kế toán TSCĐ số quốc gia giới học kinh nghiệm Việt Nam Nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng sở tính giá TSCĐ, kế tốn giao dịch TSCĐ đặc thù DN khai khoáng KTQT TSCĐ quốc gia điển hình giới Mỹ Trung Quốc, số học kinh nghiệm rút cho DN khai thác than thuộc TKV là: Thứ nhất, lựa chọn sở tính giá TSCĐ Theo kế toán Mỹ Trung Quốc, TSCĐ ghi nhận sau ban đầu theo nguyên tắc giá gốc kết hợp với phản ánh suy giảm giá trị TSCĐ Theo yêu cầu thận trọng, trường hợp TSCĐ bị suy giảm giá trị DN cần ghi nhận trình bày suy giảm giá trị BCTC Thứ hai, xác định ghi nhận số giao dịch TSCĐ tính chất đặc thù - DN nên vốn hóa chi phí thăm dò khống sản TSCĐVH thỏa mãn điều kiện ghi nhận - Chi phí quyền khai thác khống sản lớn, cần phải ghi nhận theo chất Do đó, DN khai khống nên ghi nhận quyền khai thác khống sản TSCĐVH - Chi phí hồn ngun mơi trường nên ghi nhận chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐHH Thứ ba, kế toán suy giảm giá trị TSCĐ Khi xuất dấu hiệu suy giảm giá trị, DN phải xác định giá trị thu hồi TSCĐ Giá trị thu hồi TSCĐ giá cao GTHL trừ chi phí bán giá trị sử dụng tài sản Nếu giá trị thu hồi 13 tài sản nhỏ giá trị ghi sổ kế tốn phải ghi nhận giá trị suy giảm TSCĐ: ghi tăng chi phí ghi giảm TSCĐ giá trị suy giảm Khi dấu hiệu phục hồi giá trị TSCĐ, giá trị thu hồi TSCĐ trở nên cao giá trị ghi sổ, kế tốn khơng ghi tăng giá trị TSCĐ đồng thời không ghi tăng thu nhập để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng tránh điều chỉnh ghi tăng thu nhập theo yêu cầu nhà quản lý DN Thứ tư, trình bày thơng tin kế tốn TSCĐ - DN cần trình bày phương pháp đo lường giá trị tài sản theo giá gốc - Tại ngày lập BCTC, TSCĐ DN dấu hiệu bị suy giảm giá trị kế tốn cần thiết phải đánh giá suy giảm giá trị TSCĐ nên trình bày thơng tin BCTC Ngồi ra, DN cần phản ánh thơng tin tài sản dài hạn nắm giữ để bán hoạt động bị chấm dứt (nếu có) KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận án sâu phân tích làm sáng tỏ vấn đề chung TSCĐ kế toán TSCĐ DN gồm nội dung nhận diện, xác định giá trị ban đầu sau ban đầu, ghi nhận trình bày TSCĐ theo hai quan điểm tính giá giá gốc giá đánh giá lại Đồng thời, luận án đề cập đến việc đo lường, ghi nhận TSCĐ tính chất đặc thù DN khai khống Đặc biệt, luận án nhấn mạnh đến kế toán suy giảm giá trị TSCĐ, trình bày thơng tin tài sản dài hạn nắm giữ để bán hoạt động bị chấm dứt vấn đề mà Việt Nam chưa đề cập tới Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu kế tốn TSCĐ góc độ KTQT Trên sở nghiên cứu, làm rõ kế toán TSCĐ theo hệ thống kế toán Mỹ, Trung Quốc, để từ rút học kinh nghiệm kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN TḤC TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan TKV doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 2.1.1 Tổng quan TKV 2.1.1.1 Lịch sử hình thành quá trình phát triển của TKV Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam (Tiền thân Tổng công ty Than Việt Nam theo QĐ số 563/TTg ngày 10/10/1994 Thủ tướng Chính 14 phủ) tên giao dịch quốc tế Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation gọi tắt Vinacomin (TKV) thành lập theo QĐ số 345/2005/QĐ -TTg ngày 26/12/2005 TKV triển khai mạnh mẽ hoạt động kinh doanh lĩnh vực: cơng nghiệp than, cơng nghiệp khống sản - luyện kim, cơng nghiệp điện vật liệu nổ cơng nghiệp 2.1.1.2 Mơ hình tở chức bộ máy quản lý của TKV Các đơn vị thành viên TKV mối liên kết chặt chẽ tổ chức theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty với cấu trúc “Tập đồn đa cấp” Đến tháng 5/2018, không kể đến 11 công ty liên kết, TKV 66 đơn vị thành viên gồm cơng ty mẹ Tập đồn, cơng ty cấp 1, công ty cấp 2, đơn vị trực thuộc, đơn vị nghiệp thu 2.1.1.3 Tở chức bợ máy kế toán sách kế toán của TKV Tổ chức bộ máy kế toán của công ty mẹ TKV Công ty mẹ TKV tổ hợp gồm nhiều đơn vị trực thuộc địa bàn hoạt động phân tán Chính vậy, máy kế tốn cơng ty mẹ tổ chức theo mơ hình vừa tập trung vừa phân tán Chính sách kế toán áp dụng tại TKV Bên cạnh việc vận dụng CMKT, DN thuộc TKV thực theo Thông tư 200/TT-BTC Thông tư số 53/2006/TT-BTC Đồng thời DN Tập đồn tn thủ theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT TKV Đối với công tác quản lý TSCĐ, TKV ban hành QĐ 2873/QĐ-Vinacomin QĐ 1764/QĐ-TKV áp dụng thống đơn vị TKV 2.1.2 Đặc điểm cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý của các DN khai thác than thuộc TKV Các công ty khai thác than thuộc TKV bao gồm công ty TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ (chi nhánh Tập đồn) 10 cơng ty CTCP TKV nắm cổ phần chi phối Các công ty tổ chức máy quản lý theo mơ hình trực tuyến chức năng, phận DN chịu trách nhiệm độc lập 2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ Tại DN khai thác than thuộc TKV, hoạt động khai thác kinh doanh than hoạt động SXKD số lĩnh vực khác, TSCĐ phân bố trải dài khu vực khai thác than phận, phòng ban DN Q trình khai thác than thực chủ yếu trời lòng đất q trình 15 lắp đặt, xây dựng hệ thống hầm lò trải qua thời gian dài Những đặc điểm ảnh hưởng đáng kể đến trình quản lý, sử dụng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV 2.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán tại các DN khai thác than thuộc TKV Phần lớn DN khai thác than thuộc TKV tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung Các DN áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký - Chứng từ 2.2 Thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV 2.2.1 Thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV góc độ kế tốn tài 2.2.1.1 Đo lường ghi nhận ban đầu TSCĐ Việc ghi nhận ban đầu sau ban đầu TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV theo giá gốc Kế toán ghi nhận chi phí thăm dò tài ngun, khống sản vào chi phí trả trước (TK 242) sau phân bổ dần vào chi phí sản xuất (CPSX) (TK 627) hạch tốn thẳng vào chi phí sản xuất chung (TK 627) kỳ Tồn chi phí mua quyền khai thác DN khai thác than ghi nhận vào chi phí trả trước (TK 242), sau phân bổ vào CPSX (TK 627) Nhiều ý kiến (66,67%) trả lời DN họ phát sinh chi phí hồn ngun mơi trường chi phí san lấp mỏ kế tốn ghi nhận tồn chi phí vào CPSX (TK 627) để tính giá thành sản phẩm than, khoáng sản khai thác 2.2.1.2 Đo lường ghi nhận TSCĐ sau ghi nhận ban đầu Tại DN khai thác than thuộc TKV, TSCĐ ghi nhận sau ban đầu theo NG, GTHMLK GTCL Các DN khảo sát cho TSCĐ ghi nhận sau ban đầu theo giá gốc Khi đó, GTCL xác định NG trừ (-) GTHMLK Thực trạng áp dụng phương pháp khấu hao kế toán khấu hao TSCĐ Các DN sử dụng PPKH đường thẳng để tính khấu hao TSCĐ DN 16,67% ý kiến trả lời DN áp dụng hai PPKH gồm PPKH đường thẳng PPKH nhanh tùy vào đặc điểm loại TSCĐ Phần lớn ý kiến (77,78%) cho DN tính khấu hao TSCĐ theo nguyên tắc tròn tháng Sau tính khấu hao TSCĐ, kế tốn ghi nhận số khấu hao trích kỳ vào chi phí theo qui định hạch tốn CĐKT Thực trạng kế toán chi phí sửa chữa TSCĐ Các DN khảo sát ghi nhận chi phí tu sửa chữa TSCĐ tính chất thường xun vào chi phí kỳ (Nợ TK 627, TK 641, TK 642) 16 Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: 72,22% ý kiến cho DN không lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ nên khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Do đó, chi phí phát sinh ghi nhận vào chi phí trả trước (TK 242), sau tiến hành phân bổ dần vào đối tượng chịu chi phí liên quan Về chi phí cải tạo nâng cấp: 38,89% ý kiến cho tồn chi phí cải tạo, nâng cấp tập hợp TK 2413 kết chuyển sang TK 242, sau phân bổ dần cho đối tượng chịu chi phí (TK 627, TK 641, TK 642) Thực trạng kế toán suy giảm giá trị của TSCĐ Theo kết khảo sát 83,33% ý kiến trả lời dấu hiệu suy giảm giá trị TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV Tuy nhiên, DN chưa ghi nhận suy giảm giá trị TSCĐ 2.2.1.3 Dừng ghi nhận TSCĐ Các DN dừng ghi nhận TSCĐ trường hợp lý, nhượng bán tài sản 16,67% ý kiến cho DN dừng ghi nhận TSCĐ trường hợp điều chuyển TSCĐ 2.2.1.4 Trình bày thơng tin kế toán TSCĐ báo cáo tài Thơng tin TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV trình bày BCĐKT theo tiêu: NG, GTHMLK GTCL Nội dung liên quan đến TSCĐ yêu cầu giải trình chi tiết Thuyết minh BCTC Các DN trình bày BCTC thông tin TSCĐ theo yêu cầu VAS 03 VAS 04 2.2.2 Thực trạng kế toán TSCĐ doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV góc độ kế tốn quản trị 2.2.2.1 Thực trạng kế toán quản trị với việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ quyết định đầu tư TSCĐ tại các DN khai thác than thuộc TKV Thực trạng thu thập thông tin TSCĐ: Theo kết vấn sâu cho thấy DN khai thác than thuộc TKV thu thập thông tin TSCĐ gồm thông tin thực thông tin liên quan đến mua sắm, trang bị, khấu hao, sửa chữa, điều chuyển, lý, nhượng bán TSCĐ…và thông tin tương lai thông tin dự tốn dòng thu, dòng chi; dự tốn ngân sách VĐT TSCĐ; giá thị trường TSCĐ; thông tin đặc tính, cơng dụng thơng số kỹ thuật TSCĐ đầu tư Quy chế phối hợp cơng việc phận KTQT TSCĐ với phòng ban liên quan chưa chặt chẽ dẫn tới vai trò KTQT TSCĐ chưa phát huy 17 Thực trạng xử lý thông tin TSCĐ: Chủ thể tham gia vào q trình xử lý thơng tin liên quan đến đầu tư TSCĐ bao gồm: kế toán TSCĐ, kế tốn trưởng (hoặc phó phòng kế tốn), trưởng (hoặc phó) phòng ban nghiệp vụ khác DN 61,11% DN ứng dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ việc xử lý thơng tin kế tốn TSCĐ; 38,89% DN chưa ứng dụng phần mềm kế toán, việc xử lý thơng tin kế tốn TSCĐ cung cấp cho nhà quản trị chưa kịp thời Thực trạng phân tích cung cấp thông tin TSCĐ: Theo kết trên, 100% DN khảo sát, trưởng phó phòng tài kế tốn người thực phân tích thông tin TSCĐ chịu trách nhiệm kết phân tích Ngồi ra, 22,22% phận kế toán TSCĐ 27,78% phận dự toán thực việc phân tích thơng tin liên quan đến đầu tư TSCĐ Việc phân tích thơng tin TSCĐ đơn vị khảo sát sử dụng chủ yếu phương pháp giá trị - NPV (33,33%) sau phương pháp tỷ suất sinh lợi nội - IRR (27,78%) để đưa thông tin hiệu dự án Còn phương pháp khác thời gian hoàn vốn - PP (11,11%) phương pháp số sinh lời - PI (5,56%) không sử dụng để phân tích thơng tin 2.2.2.2 Thực trạng kế toán quản trị với việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ cho quản lý, sử dụng TSCĐ tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV Thực trạng quản lý TSCĐ: Tại phận sử dụng TSCĐ, DN sử dụng nhiều TSCĐ khấu hao hết chưa đánh số hiệu cho TSCĐ Phần lớn DN khai thác than thuộc TKV chưa chế độ phân định trách nhiệm rõ ràng quản lý TSCĐ phận sử dụng đồng thời chưa kế hoạch kiểm tra định kỳ, tu bảo dưỡng TSCĐ Tại phòng kế tốn, thực tế 22,22% ý kiến trả lời DN lập Thẻ TSCĐ cho tài sản, số lại phản ánh sổ chi tiết TSCĐ Thực trạng lựa chọn sách khấu hao TSCĐ doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV: Số ý kiến cho DN sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng để tính khấu hao cho tất loại TSCĐ 75/90 (83,33%), 15/90 (16,67%) áp dụng hai phương pháp khấu hao đường thẳng phương pháp khấu hao nhanh Thực trạng đánh giá hiệu đầu tư, hiệu sử dụng TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV: Phần lớn DN khai thác than thuộc TKV chưa sử dụng đánh giá hiệu đầu tư, hiệu sử dụng TSCĐ Để phân tích đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ, 16,67% số ý kiến trả lời DN sử dụng 18 tiêu Sức sản xuất TSCĐ, 11,11% số ý kiến trả lời DN sử dụng tiêu Sức sinh lời TSCĐ, 11,11% số ý kiến trả lời DN sử dụng tiêu Tỷ suất lợi nhuận tài sản 2.3 Kết phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến kế toán tài sản cố định doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 2.3.1 Các nhân tố bên - Thứ nhất, phần lớn ý kiến cho quy mô, đặc điểm SXKD ảnh hưởng đến khối lượng cơng việc kế tốn TSCĐ; q trình đầu tư, mua sắm quản lý, sử dụng TSCĐ DN; việc lựa chọn sách khấu hao TSCĐ vận dụng KTQT TSCĐ - Thứ hai, đa số ý kiến cho quan điểm nhận thức nhà quản trị DN ảnh hưởng đến việc ban hành qui chế đầu tư, quản lý, sử dụng TSCĐ nội DN; lập báo cáo KTQT TSCĐ; định tăng, giảm TSCĐ… - Thứ ba, trình độ kiến thức kĩ làm việc nhân viên kế tốn tác động khơng nhỏ đến kết cơng việc kế toán TSCĐ 2.3.2 Các nhân tố bên - Thứ nhất, phần lớn ý kiến (72,22%) cho thị trường cạnh tranh tác động đến trình đầu tư, mua sắm TSCĐ DN vận dụng công cụ kỹ thuật KTQT, đặc biệt KTQT TSCĐ - Thứ hai, đa số ý kiến (94,44%) cho hệ thống pháp lý kế toán ảnh hưởng đến kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV - Thứ ba, phần lớn ý kiến cho công nghệ thông tin giúp cho việc theo dõi, quản lý TSCĐ hiệu khả vận dụng KTQT TSCĐ tốt 2.4 Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 2.4.1 Những kết đạt Về kế toán tài chính: Các DN khai thác than thuộc TKV vận dụng tương đối đầy đủ hệ thống chứng từ, tài khoản kế tốn, sổ kế tốn Thơng tin TSCĐ trình bày tương đối đầy đủ, phù hợp đảm bảo tính hợp pháp BCTC theo yêu cầu VAS 03 VAS 04 Về kế toán quản trị: Q trình thu thập xử lý, phân tích cung cấp thông tin phục vụ cho định liên quan đến TSCĐ thực rõ ràng khâu đầu tư mua sắm TSCĐ, quản lý sử dụng TSCĐ Kế toán DN tự thiết kế 19 số mẫu báo cáo KTQT TSCĐ Việc quản lý TSCĐ DN thực tương đối khoa học chặt chẽ 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 2.4.2.1 Những hạn chế * Về kế toán tài Thứ nhất, hạn chế việc đo lường ghi nhận ban đầu TSCĐ Việc ghi nhận chi phí thăm dò khống, quyền khai thác DN khai thác than thuộc TKV chưa cung cấp thông tin minh bạch đáp ứng nguyên tắc phù hợp Khi phát sinh chi phí hồn ngun mơi trường, DN ghi nhận vào chi phí sản xuất (TK 627) chưa hợp lý Thứ hai, hạn chế việc đo lường ghi nhận TSCĐ sau ghi nhận ban đầu - Hiện nay, DN khai thác than thuộc TKV ghi nhận TSCĐ theo giá gốc, chưa tính đến suy giảm giá trị TSCĐ TSCĐ dấu hiệu suy giảm giá trị - Phần lớn DN khai thác than thuộc TKV thực trích khấu hao TSCĐ theo nguyên tắc tròn tháng khơng phù hợp với qui định hành - Việc SCL TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV trọng, nhiên nhiều DN không thực lập kế hoạch sửa chữa không tiến hành trích trước chi phí SCL TSCĐ - Thực tế DN dấu hiệu cho thấy TSCĐ bị suy giảm giá trị Tuy nhiên, sau ghi nhận ban đầu TSCĐ đo lường ghi nhận theo giá gốc nên DN không phản ánh giá trị thực TSCĐ thời điểm lập BCTC Thứ ba, hạn chế việc trình bày thơng tin BCTC Mặc dù thực tế xuất dấu hiệu suy giảm giá trị số TSCĐ DN chưa phản ánh suy giảm giá trị TSCĐ BCTC dẫn tới giá trị thực tài sản thời điểm lập BCTC thấp so với giá trị phản ánh DN chưa tách riêng tài sản dài hạn nắm giữ để bán hoạt động bị chấm dứt khỏi tiêu TSCĐ lập BCTC * Về kế toán quản trị Về thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin phục vụ cho việc định đầu tư, trang bị TSCĐ: Tại DN khai thác than thuộc TKV chưa xác định rõ nội dung thông tin phận cần thu thập mối quan hệ cung 20 cấp thông tin phận Do đó, thơng tin KTQT TSCĐ cung cấp chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhà quản trị việc định đầu tư TSCĐ Về thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý, sử dụng TSCĐ: Nhiều DN chưa đánh số hiệu cho TSCĐ sử dụng số lượng lớn TSCĐ khấu hao hết Việc áp dụng PPKH đường thẳng cho tất loại TSCĐ phần lớn DN khai thác than thuộc TKV không hợp lý Các báo cáo KTQT TSCĐ chưa đầy đủ phần lớn DN không tổ chức xây dựng, phân tích hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ mà thực cung cấp thơng tin chi tiết tình hình trang bị biến động TSCĐ 2.4.2.2 Nguyên nhân của hạn chế Nguyên nhân khách quan: Hệ thống CMKT nhiều điểm chưa thống nhất, chưa đồng CMKT liên quan với giao dịch xảy chưa CMKT, CĐKT hướng dẫn qui định CMKT, CĐKT chưa cụ thể, rõ ràng Nguyên nhân chủ quan: Thứ nhất, nhận thức nhà quản trị vai trò KTQT TSCĐ phục vụ cho việc định quản lý điều hành SXKD DN mờ nhạt Thứ hai, phần lớn DN khai thác than thuộc TKV quy mơ lớn, số lượng, chủng loại TSCĐ lớn, lại phân bố nhiều nơi, gây khó khăn cơng tác quản lý, theo dõi ghi nhận TSCĐ Thứ ba, việc ghi chép quản lý TSCĐ hỗ trợ CNTT phần mềm máy tính chưa nhiều Thứ tư, trình độ lực chun mơn đội ngũ kế tốn DN hạn chế, chưa đồng đều, chưa đầy đủ kiến thức kế tốn TSCĐ KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, tác giả trình bày phần nghiên cứu thực trạng quản lý, sử dụng TSCĐ; khảo sát thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV theo hai góc độ KTTC KTQT Trên sở phân tích thực trạng kế tốn TSCĐ, tác giả làm rõ kết đạt hạn chế kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV, nguyên nhân hạn chế làm sở thực tiễn cho việc pháp nghiên cứu đề xuất giải chương Kết nghiên cứu 21 chương làm để tác giả đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam DN khai thác than thuộc TKV Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành than, DN khai thác than thuộc TKV yêu cầu hoàn thiện kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển ngành than Quan điểm phát triển ngành than Phát triển ngành than sở khai thác, chế biến, sử dụng hiệu tiết kiệm nguồn tài nguyên than đất nước; đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh lượng quốc gia; ưu tiên đáp ứng nhu cầu than nước; bảo đảm việc xuất, nhập than hợp lý Mục tiêu phát triển ngành than Xây dựng ngành than Việt Nam trở thành ngành cơng nghiệp phát triển; sức cạnh tranh cao; trình độ cơng nghệ tiên tiến so với khu vực tất khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than; đáp ứng đủ than cho nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt than cho sản xuất điện; giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác; hoàn thành việc xây dựng sở sàng tuyển vùng Quảng Ninh 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV Quan điểm phát triển các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV Phát triển DN khai thác than thuộc TKV theo phương châm phát triển bền vững: Từ tài nguyên khoáng sản nguồn nhân lực lên giàu mạnh; thân thiện với mơi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hài hòa với địa phương cộng đồng; hài hòa với đối tác bạn hàng Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà máy nhiệt điện; đẩy mạnh đầu tư đổi mới, đại hóa cơng nghệ sản xuất Mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV Đến hết năm 2020 hồn thành cơng tác thăm dò mức - 300m bể than Đông Bắc khu Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Đảm bảo khai thác than nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng than nước, góp phần đảm bảo an ninh lượng quốc gia; phấn đấu đến năm 2020 sản lượng than thương 22 phẩm đạt 42 triệu Mở rộng hợp tác quốc tế trọng bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái vùng than 3.1.3 u cầu hồn thiện kế tốn TSCĐ doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV Để hoàn thiện kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV cần đảm bảo yêu cầu gồm: Tuân thủ pháp luật kế toán quy định pháp lý liên quan đến TSCĐ; đảm bảo hài hòa CMKT Việt Nam với thông lệ, CMKT quốc tế; phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD tổ chức quản lý DN; trình bày cung cấp thơng tin đầy đủ, hiệu mang tính khả thi cao 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 3.2.1 Các giải pháp hồn thiện kế tốn TSCĐ góc độ kế tốn tài 3.2.1.1 Giải pháp lựa chọn sở tính giá phù hợp TSCĐ (1) Giai đoạn trước Việt Nam ban hành CMKT “Suy giảm giá trị tài sản”: Các DN khai thác than thuộc TKV đo lường, ghi nhận ban đầu sau ban đầu TSCĐ theo giá gốc (2) Giai đoạn sau Việt Nam ban hành CMKT “Suy giảm giá trị tài sản”: Kế toán DN khai thác than thuộc TKV đo lường ghi nhận ban đầu TSCĐ theo giá gốc Sau ghi nhận ban đầu, TSCĐ ghi nhận theo GTCL xác định NG trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế khoản lỗ lũy kế suy giảm giá trị TSCĐ (nếu có) 3.2.1.2 Giải pháp hồn thiện việc nhận diện, đo lường TSCĐ đặc thù của doanh nghiệp khai thác than - Hoàn thiện việc nhận diện, đo lường ghi nhận quyền khai thác than: ghi nhận quyền khai thác than TSCĐVH - Hoàn thiện việc nhận diện, đo lường ghi nhận chi phí thăm dò khống sản: (1) Giai đoạn trước Việt Nam ban hành CMKT “Thăm dò đánh giá tài ngun khống sản”: DN nên ghi nhận chi phí thăm dò khống sản vào chi phí sản xuất sản phẩm (2) Giai đoạn sau Việt Nam ban hành CMKT “Thăm dò đánh giá tài ngun, khống sản”: Nếu chi phí thăm dò khống sản tìm trữ lượng khống sản DN nên ghi nhận TSCĐVH thỏa mãn điều kiện ghi nhận - Hoàn thiện việc nhận diện, đo lường ghi nhận chi phí hồn ngun mơi trường: Chi phí hồn ngun mơi trường phải ghi nhận chi phí trực tiếp liên quan ghi tăng nguyên giá TSCĐHH 23 3.2.1.3 Giải pháp hồn thiện kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Lập kế hoạch chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Lập dự tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Hồn thiện kế tốn chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 3.2.1.4 Giải pháp hồn thiện trình bày tiêu TSCĐ báo cáo tài - Trình bày riêng thơng tin tài sản dài hạn nắm giữ để bán hoạt động bị chấm dứt phần Tài sản ngắn hạn BCĐKT - Trình bày thông tin suy giảm giá trị TSCĐ 3.2.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn tài sản cố định góc độ kế tốn quản trị 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị với việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin phục vụ quyết định đầu tư TSCĐ - Hồn thiện việc thu thập thơng tin phục vụ định đầu tư TSCĐ - Hoàn thiện việc xử lý, phân tích thơng tin để định đầu tư TSCĐ - Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị để định đầu tư TSCĐ 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị với việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý, sử dụng TSCĐ Hồn thiện quản lý TSCĐ: (1) Đối với nhóm DN chưa điều kiện ứng dụng phần mềm quản lý tài sản: - Hoàn thiện quản lý TSCĐ phận sử dụng: DN cần phải đánh số hiệu cho TSCĐ, hoàn thiện mẫu Sổ theo dõi TSCĐ nơi sử dụng, đồng thời phân định trách nhiệm quản lý sử dụng TSCĐ rõ ràng - Hoàn thiện quản lý TSCĐ phòng kế tốn: Việc theo dõi, quản lý TSCĐ mặt giá trị thể thơng qua việc lập sổ kế tốn theo dõi tổng hợp, Thẻ TSCĐ lập báo cáo KTQT TSCĐ (2) Đối với nhóm DN điều kiện ứng dụng phần mềm quản lý tài sản: - Tại phận sử dụng: Mỗi TSCĐ gắn mã vạch để thuận tiện cho việc theo dõi quản lý Bộ phận sử dụng cập nhật tình trạng TSCĐ vào phần mềm để phận liên quan nhà quản trị DN nắm bắt thông tin kịp thời - Tại phòng kế tốn: Kế tốn vào chứng từ tăng, giảm, sửa chữa, nâng cấp TSCĐ cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản Hồn thiện kế tốn khấu hao TSCĐ gồm: Hồn thiện lựa chọn sách khấu hao TSCĐ; xác định hợp lý thời gian khấu hao TSCĐ; hoàn thiện thời điểm trích thơi khơng trích khấu hao TSCĐ 24  Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hiệu đầu tư, hiệu sử dụng TSCĐ: Trên sở đặc điểm hoạt động tổ chức quản lý yêu cầu quản trị nội DN, kế toán DN khai thác than thuộc TKV nên xây dựng hệ thống tiêu đánh giá tình hình trang bị hiệu sử dụng TSCĐ DN 3.4 Điều kiện thực giải pháp 3.4.1 Về phía quan Nhà nước 3.4.1.1 Bợ Tài Bộ Tài cần tiếp tục xây dựng, nghiên cứu soạn thảo ban hành số CMKT “Suy giảm giá trị tài sản”, “Tài sản dài hạn nắm giữ để bán hoạt động bị chấm dứt”; “Thăm dò đánh giá tài ngun, khống sản” 3.4.1.2 Các tở chức nghề nghiệp Hội Kế tốn Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cần cần phối hợp với Bộ Tài chính, cơng ty kiểm tốn Big Four tăng cường quan hệ trao đổi thông tin, kinh nghiệm hợp tác với tổ chức nghề nghiệp khu vực quốc tế, tăng cường nghiên cứu CMKT nói chung chuẩn mực TSCĐ nói riêng để tập huấn cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên cách hiệu 3.4.2 Về phía Tập đồn doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV - Thứ nhất, TKV DN khai thác than thuộc TKV cần rà sốt, hồn chỉnh, bổ sung thêm qui định hướng dẫn, thực thống Tập đồn kế tốn TSCĐ Ngoài ra, Tập đoàn cần ban hành quy định, xây dựng quy trình KTQT TKV KTQT TSCĐ - Thứ hai, nhà quản trị cần nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng KTQT việc định liên quan đến TSCĐ - Thứ ba, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức tin học, cập nhật sách, CĐKT người làm kế toán cách thường xuyên - Thứ tư, tổ chức ứng dụng cơng nghệ thơng tin kế tốn nhằm nâng cao suất lao động kế toán cung cấp thơng tin kế tốn TSCĐ cách đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu người sử dụng thơng tin - Thứ năm, xây dựng lộ trình thực giải pháp đề xuất KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận TSCĐ, kế toán TSCĐ nghiên cứu thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV hai góc độ KTTC KTQT, luận án đưa phân tích yêu cầu hồn thiện kế tốn TSCĐ Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn TSCĐ 25 DN khai thác than thuộc TKV theo góc độ KTTC KTQT Đồng thời, để thực giải pháp trên, luận án đưa điều kiện biện pháp thực từ phía Bộ Tài chính, tổ chức nghề nghiệp từ phía TKV, DN khai thác than thuộc TKV KẾT LUẬN Với mục tiêu xác định, luận án tập trung vào giải số vấn đề sau: - Nghiên cứu kế toán TSCĐ theo quan điểm giá gốc giá đánh giá lại, đồng thời từ phân tích đo lường, ghi nhận trình bày thơng tin TSCĐ số hệ thống kế tốn điển hình giới quốc gia Mỹ, Trung Quốc, luận án rút số học kinh nghiệm quý báu để hồn thiện kế tốn TSCĐ DN Việt Nam nói chung DN khai thác than thuộc TKV nói riêng Đó kế tốn TSCĐ theo giá gốc kết hợp với kế toán suy giảm giá trị TSCĐ (nếu có) Đồng thời ghi nhận quyền khai thác, chi phí thăm dò khống sản TSCĐVH; ghi nhận chi phí hồn ngun mơi trường chi phí trực tiếp cấu thành nên nguyên giá TSCĐHH - Thông qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng kế toán TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV theo hai góc độ KTTC KTQT, luận án đánh giá khách quan kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế kế toán TSCĐ DN - Các giải pháp hồn thiện kế tốn TSCĐ DN khai thác than thuộc TKV chủ yếu xoay quanh hai nhóm giải pháp lớn theo góc độ KTTC KTQT Mặc dù nhiều cố gắng, song luận án khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả kính mong đóng góp ý kiến, dẫn thầy giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu để luận án hoàn thiện DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ Đặng Thị Huế (2012), ‘Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm CTCP chế tạo thiết bị điện’, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số 9/2012 (108), tr.21-22, 28 Đặng Thị Huế (2013), ‘Kinh nghiệm tổ chức kế tốn chi phí, doanh thu kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất số nước giới’, Tạp chí Kế tốn & Kiểm toán, số + 2/2013 (112 + 113), tr.26-28 Đặng Thị Huế (2015), ‘Về mơ hình giá gốc thực trạng kế toán giá gốc Việt Nam nay’, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, số (139), tr.19-21 Đặng Thị Huế (2016), ‘Về mô hình giá trị hợp lý thực trạng kế tốn giá trị hợp lý Việt Nam’, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, số (153), tr.37-39 Đặng Thị Huế (2017), ‘Trao đổi kế toán tài sản dài hạn doanh nghiệp Việt Nam’, Tạp chí Tài chính, tháng (655), tr.67-68 Đặng Thị Huế (2018), ‘Khấu hao tài sản cố định tác động với hoạt động doanh nghiệp khai thác than’, Tạp chí Tài chính, Kỳ tháng (682), tr.108-111 ... than thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 7 Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tài sản cố định vai trò thơng tin TSCĐ công. .. Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN TḤC TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan TKV doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 2.1.1 Tổng... kế toán tài sản cố định doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV 2.4.1 Những kết đạt Về kế tốn tài chính: Các DN khai thác than thuộc TKV vận dụng tương đối đầy đủ hệ thống chứng từ, tài khoản kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tt , Kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tt , Tổng quan tình hình nghiên cứu, Đo lường và ghi nhận TSCĐ theo giá trị hợp lý: Tại thời điểm ghi nhận ban đầu và sau ban đầu, TSCĐ được ghi sổ theo GTHL. GTHL là mức giá có thể nhận được nếu bán một tài sản hoặc phải trả nếu thanh toán một khoản nợ trong một giao dịch bình thường giữa c

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn