BG 8 NL CTCC CHO KHUYET TAT

52 41 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 05:16

Bài giảng này thuộc quyền cung cấp từ Cô Trương Thị Thanh Trúc - Giảng Viên trường Đại Học Kiến Trúc Tp.Hồ Chí Minh. Mình chỉ upload chia sẽ các bạn nào có đầu tư cho môn học NLTK CTCC thì mới trả phí Download nhé ! CHƢƠNG 8: THIẾT KẾ TIẾP CẬN CƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT NGUN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH CÔNG CỘNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC: TS.KTS TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC NỘI DUNG Các khái niệm Nhân trắc học hoạt động người tàn tật Giới thiệu quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết cận cơng trình Thí dụ khu nhà cho người già người tàn tật Một số hình ảnh khố tập huấn “Về thiết cận cho người tàn tật” CÁC KHÁI NIỆM VỀ TIẾP CẬN: 1.1 Tiếp cận công trình bao gồm tiếp cận bên ngồi cơng trình tiếp cận bên cơng trình: - Tiếp cận bên ngồi cơng trình mối quan hệ từ cơng trình với cơng trình khác, (từ cửa vào cơng trình đến cửa vào cơng trình khác) - Tiếp cận bên cơng trình mối quan hệ từ lối lên xuống xe bên ngồi cơng trình (hoặc lối vào chính) qua sảnh, đón tiếp, cầu thang (thang máy, thang cuốn) đến khơng gian sử dụng cơng trình (Phòng ở, phòng làm việc, phòng họp, cửa hàng, ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, vệ sinh)… Hình 1: Sơ đồ tiếp cận bên ngồi cơng trình Hình 2: Sơ đồ tiếp cận bên cơng trình 1.2 Đối tượng thiết cận: - Mục tiêu thiết cận làm cho tất ngƣời tiếp cận (để sử dụng) cơng trình, đối tƣợng không bao gồm ngƣời tàn tật (Disabilities) Thí dụ: Ngƣời dùng xe lăn, ngƣƣời dùng nạng chống, ngƣời bị hạn chế hoạt động tay, thân, ngƣời mù, khiếm thính, khiếm thị, mà bao gồm loại ngƣời khác nhƣ ngƣời già, trẻ em, bà mẹ trẻ nhỏ (xe nôi )… 1.3 Các yêu cầu thiết cận: - Các yêu cầu thiết cận phải đảm bảo khả tiếp cận an toàn phải tạo điều kiện cho ngƣời tiếp cận sử dụng đƣợc thực hoạt động Vì vậy, ngồi u cầu thiết kế nói chung (thích dụng, bền vững, mỹ quan, kinh tế) phải ý đến yếu tố khả tiếp cận an toàn cho ngƣời sử dụng (cả ngƣời bình thƣờng lẫn đối tƣợng khuyết tật cần phải có thiết cận riêng) 1.4 Các cản trở cơng trình: - Trong cơng trình có nhiều loại cản trở đƣợc liệt kê bảng sau đây: Hình 4: Các cản loại cản trở người tàn tật tiếp cận sử dụng 1.5 Quá trình giải giải pháp tiếp cận: - Đề giải pháp tiếp cận CT không giai đoạn đơn lẻ trình thiết kế mà phải xuất phát từ việc nâng cao nhận thức nhu cầu tiếp cận - Xác định loại hình cản trở kể suy nghĩ, đối xử, thực tế, tìm hiểu vấn đề tiếp cận qua kinh nghiệm - Phân tích tình trao đổi lẫn đối tƣợng tiếp cận với ngƣời thiết cận - Cải thiện văn pháp quy (Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế cơng trình) - Điều tra khảo sát cơng trình thực tế - Đề giải pháp áp dụng cho xây dựng cải tạo - Ban hành sách nội dung thiết cận từ quy hoạch đến thiết kế chi tiết - Đảm bảo mục tiêu hòa nhập đối tựợng hoạt động xã hội tách rời họ NHÂN TRẮC HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI TÀN TẬT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOÁ TẬP HUẤN “THIẾT KẾ TIẾP CẬN CHO NGƯỜI TÀN TẬT”
- Xem thêm -

Xem thêm: BG 8 NL CTCC CHO KHUYET TAT, BG 8 NL CTCC CHO KHUYET TAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn